Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
2013 -2014 
SOCIAL 
SCIENCE
Prepared By 
MANJU. M.R 
SOCIAL SCIENCE
{_n«o-jp-Im-cn n¶v C´yyssbb ttaammNNnn--¸nn--¡¡pp--¶-- 
XXnnvv tthh­­nn 
[[oocc--aammbbnn tt]]mmccmm--SSnnbb mm«pp--ccmm-...
• I®q-cn--Sp-¯pÅ tIm«bw ae-_m-dnse ] 
g-Èn-bn ]Sn-ªmsd tImhn-e-Is¯ Cf-b-cm- 
Pm-hm-bn-cp¶p tIc-f-hÀ½ ]g-Èn-cm- 
P. 
• {_o...
• tIm«bw {]tZ-is¯ nIpXn ]ncn-¡m-pÅ Ah-Imiw 
{_n«o-jp-ImÀ ]g-Èn¡p hmKvZmw sNbvXp. 
• bp²m--´cw ae-_mÀ {_n«ojv A[o--X-bnemb-...
hb-m-«nse Kncn-hÀ¤-¡m-cmb Ipdn- 
Nyam-scbpw Ipdp-¼-³amscbpw 
am¸n-f-am-scbpw AWn-n-c-¯ns¡m­v 
] 
g-Èn-cmP Hfn-t¸m-cn-eqsS ...
•Nmc-·m-cpsS klm-b-t¯msS {_n«o-jp- 
ImÀ ]g-Èn-cm-P-bpsS Hfn-¯m-hfw 
Is­- 
¯n. 
• 1805 hw-_À 30þv ]gÈn kzbw 
hoc-arXyp hcn-...
• {_n«o-jp-¡mÀs¡-Xnsc ]S-s]m-cp-Xnb ] 
g-Èn-cmP C¶pw C´y³ Ncn-{X-¯n tim`- 
tbmsS an¶n-¯n-f-§p-¶p. 
• ]g-Èn-ayq-kbw. 
•Hfn...
‘]g-Èn-cm-P-bpsS Ncn{X {]m[myw’ 
F¶ hnj-b-¯n nKa-¯n F¯n-t¨-cp-t 
¼mÄ a-Ên-em-¡m³ km[n-¡p-¶Xv 
{_n«o-jp-Im-cn n¶p ½psS m...
• ]mT-]p-kvX-Iwþ 8þmw ¢mÊ.v 
• tImf-n-h¡-c-Whpw sNdp¯p n¸pw.
THANK YOU
Manju.m.r
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Manju.m.r

182 views

Published on

Historical Importance of Pazhasiraja

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Manju.m.r

 1. 1. 2013 -2014 SOCIAL SCIENCE
 2. 2. Prepared By MANJU. M.R SOCIAL SCIENCE
 3. 3. {_n«o-jp-Im-cn n¶v C´yyssbb ttaammNNnn--¸nn--¡¡pp--¶-- XXnnvv tthh­­nn [[oocc--aammbbnn tt]]mmccmm--SSnnbb mm«pp--ccmm-- PPmm--hhmmWWvv ttIIcc--ff--hhÀÀ½ ]]gg--ÈÈnn--ccmm--PP.. II®qq--ccnn---- SSpp¯ppÅÅ ttIImm«bbww aaee--__mm--ddnnssee ]]gg--ÈÈnnbbnn ]]SSnn-- ªmmssdd ttIImmhhnn--ee--IIss¯ CCff--bb--ccmm--PPmm--hhmm--bbnn--ccpp¶pp ttIIcc--ff--hhÀÀ½ ]]gg--ÈÈnn--ccmm--PP.. CCww¥¥oojjvv CCuuÌÌvv CC´yymm II¼nn ]]ggÈÈnnccmmPPmm--hhnnssââ AA[[oo----XX--bbnn--eeppÅÅ {{]]ttZZ-- ii--§ÄÄ {{__nn«oojjvv CC´yy--bbnn ttNNÀÀ¡¡pp--¶--XXnn--ppÅÅ {{iiaaww SS--¯pp--IIbbppww CCXXnn--ss--XXnnsscc ]]ggÈÈnn tt]]mmccmm--SSpp-- IIbbppww ssNNbbvvXXpp..
 4. 4. • I®q-cn--Sp-¯pÅ tIm«bw ae-_m-dnse ] g-Èn-bn ]Sn-ªmsd tImhn-e-Is¯ Cf-b-cm- Pm-hm-bn-cp¶p tIc-f-hÀ½ ]g-Èn-cm- P. • {_o«ojpImÀ ssakqÀ `c-Wm-[n-Im-cn- IÄs¡-Xnsc S-¯nb bp²-§-fn ]g-Èn-cm- Pmhv {_n«o-jp-Imsc klm-bn-¨n-cp-¶p.
 5. 5. • tIm«bw {]tZ-is¯ nIpXn ]ncn-¡m-pÅ Ah-Imiw {_n«o-jp-ImÀ ]g-Èn¡p hmKvZmw sNbvXp. • bp²m--´cw ae-_mÀ {_n«ojv A[o--X-bnemb-tXmsS hmKvZmw ]men-¡m³ {_n«o-jp-ImÀ¡v Bbn-Ã. • nIpXn ]ncn-¡m-pÅ Ah-Imiw Ipd{¼ m«p-cm- Pm-hnv ÂIn AXv ]g-Ènsb sNmSn-¸n-¨p. • ]gÈn cmPmhv tIm«bw `mKs¯ nIp-Xn-]n-cnhv kvXw`n-¸n-¨p. XpSÀ¶v {_n«o-jp-ImÀ ]g-Èn-s¡- Xnsc S-]-Sn-IÄ ssIsIm-­p.
 6. 6. hb-m-«nse Kncn-hÀ¤-¡m-cmb Ipdn- Nyam-scbpw Ipdp-¼-³amscbpw am¸n-f-am-scbpw AWn-n-c-¯ns¡m­v ] g-Èn-cmP Hfn-t¸m-cn-eqsS {_n«ojv sskys¯ sNdp-¯p. hbmS³ ImSpI-fnse Hfn-¯m-h-f-§-fn-e-en-cp¶v ]gÈn cmPmhv {_n«o-jp-ImÀs¡-Xnsc t]mcm«w XpSÀ¶p.
 7. 7. •Nmc-·m-cpsS klm-b-t¯msS {_n«o-jp- ImÀ ]g-Èn-cm-P-bpsS Hfn-¯m-hfw Is­- ¯n. • 1805 hw-_À 30þv ]gÈn kzbw hoc-arXyp hcn-¨p.
 8. 8. • {_n«o-jp-¡mÀs¡-Xnsc ]S-s]m-cp-Xnb ] g-Èn-cmP C¶pw C´y³ Ncn-{X-¯n tim`- tbmsS an¶n-¯n-f-§p-¶p. • ]g-Èn-ayq-kbw. •Hfn-t¸mcv F¶ ]g-Èn-bpsS bp²-X-{´w.
 9. 9. ‘]g-Èn-cm-P-bpsS Ncn{X {]m[myw’ F¶ hnj-b-¯n nKa-¯n F¯n-t¨-cp-t ¼mÄ a-Ên-em-¡m³ km[n-¡p-¶Xv {_n«o-jp-Im-cn n¶p ½psS mSns tamNn-¸n-¡m³ [oc-ambn t]mcmSnb m«p-cm-Pm-hmWv tIc-f-hÀ½ ]g-Èn-cm- P. C´y-bpsS Ncn-{X-¯n Hfn-a-§m¯ Hcp GSmWv ]g-Èn-bpsS bp²w.
 10. 10. • ]mT-]p-kvX-Iwþ 8þmw ¢mÊ.v • tImf-n-h¡-c-Whpw sNdp¯p n¸pw.
 11. 11. THANK YOU

×