Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introduce of society

448 views

Published on

Introduce of society

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introduce of society

 1. 1. ‫الرحیم‬‫الرحمن‬‫هللا‬ ‫بسم‬ ‫ارایه‬ ‫موضوع‬:‫آن‬ ‫پیرامون‬ ‫مسایل‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫دهندگان‬ ‫ارایه‬:‫زاده‬ ‫اعیان‬ ‫آیدین‬-‫زاده‬ ‫بیک‬ ‫سیامک‬ ‫بهار‬ 94
 2. 2. ‫اجتماعی‬ ‫آسیب‬ ‫چارچو‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫اطالق‬ ‫جمعی‬ ‫یا‬ ‫فردی‬ ‫عمل‬ ‫نوع‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫اجتماعی‬ ‫آسیب‬‫ب‬ ‫و‬ ‫رسمی‬ ‫جمعی‬ ‫عمل‬ ‫عام‬ ‫قوامد‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫اصول‬ ‫با‬ ‫نتیجه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫گیرد‬ ‫نمی‬ ‫قرار‬ ‫کنشگران‬ ‫فعالیت‬ ‫محل‬ ‫جامعه‬ ‫رسمی‬ ‫غیر‬ ‫گردد‬ ‫روبرومی‬ ‫اجتماعی‬ ‫و‬ ‫اخالقی‬ ‫قبح‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫قانونی‬ ‫منبع‬.‫به‬ ‫ناظران‬ ‫دید‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫ها‬ ‫کجروی‬ ‫دارند‬ ‫سعی‬ ‫کجروان‬ ، ‫دلیل‬ ‫همین‬ ‫در‬ ‫زیرا‬ ‫؛‬ ‫نمایند‬ ‫پنهان‬ ‫اجتماعی‬ ‫نظم‬ ‫و‬ ‫عمومی‬ ‫اخالق‬ ، ‫قانون‬ ‫مواجه‬ ‫اجتماعی‬ ‫طرد‬ ، ‫اخالقی‬ ‫تکفیر‬ ، ‫قانونی‬ ‫پیگرد‬ ‫با‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫شوند‬ ‫می‬.
 3. 3. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫های‬ ‫جنبه‬ ‫انسان‬ ‫زاویه‬ ‫از‬:‫،ومذهب‬ ‫وفكر‬ ‫واعتقاد‬ ‫وآئین‬ ‫دین‬ ‫هر‬ ‫با‬ ‫انسان‬ ‫هر‬ ‫حزب‬ ‫یا‬ ‫جناح‬ ‫با‬ ‫وارتباط‬ ‫ومسلك‬ ‫وگرایش‬ ‫خاصي‬‫به‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫اعتقاد‬ ‫همراهي‬ ‫با‬ ‫ویا‬ ‫هدایت‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫ترحم‬ ‫با‬ ‫یا‬ ‫انساني‬ ‫هر‬ ً‫مثال‬ ‫نمایند‬ ‫یاري‬ ‫پذیر‬ ‫آسیب‬ ‫گروههاي‬ ‫دوست‬‫به‬ ‫دارد‬ ‫دوست‬ ‫انساني‬ ‫وهر‬ ‫كند‬ ‫كمك‬ ‫پیرزني‬ ‫یا‬ ‫مرد‬ ‫پیر‬ ‫به‬ ‫دارد‬ ‫و‬ ‫كند‬ ‫كمك‬ ‫نابینایي‬... ‫رسیدگي‬ ‫بموقع‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫اگر‬ ‫اجتماعي‬ ‫زاویه‬ ‫از‬ ‫دارد‬ ‫پي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫وجنایت‬ ‫جرم‬ ‫افزایش‬ ‫نشود‬‫كه‬ ‫است‬ ‫اجتماعي‬ ‫انضباط‬ ‫مخرب‬
 4. 4. ‫های‬ ‫آسیب‬ ‫های‬ ‫جنبه‬‫اجتماعی‬)‫ادامه‬) ‫جنبه‬‫سیاسي‬:‫سوق‬ ‫بیگانگان‬ ‫دامن‬ ‫به‬ ‫كشوررا‬ ‫نشود‬ ‫توجه‬ ‫اگر‬ ‫كه‬ ‫فرهنگ‬ ‫خودي‬ ‫فرهنگ‬ ‫وبجاي‬ ‫دهد‬ ‫مي‬ ‫بیگانه‬‫جامعه‬ ‫ومذهبي‬ ‫دیني‬ ‫اعتقادات‬ ‫وبه‬ ‫شود‬ ‫مي‬ ‫پیاده‬ ‫كشور‬ ‫در‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫وجود‬ ، ‫نماید‬ ‫مي‬ ‫وارد‬ ‫لطمه‬ ‫اجتماعي‬‫ضمن‬ ‫دارد‬ ‫پي‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫كشور‬ ‫دشمنان‬ ‫وتبلیغات‬ ‫بزرگنمایي‬ ، ‫در‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫وجود‬ ‫آنكه‬ ‫كشور‬‫كه‬ ‫است‬ ‫الزم‬ ‫لذا‬ ‫است‬ ‫اسالم‬ ‫ضد‬ ‫بر‬ ‫منفي‬ ‫تبلیغ‬ ‫عامل‬ ‫اسالمي‬ ‫یابي‬ ‫ریشه‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬‫شود‬ ‫مدرن‬ ‫ي‬ ‫راهكارها‬ ‫ارائه‬ ‫وبا‬ ‫گردد‬ ‫پرهیز‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫گویي‬ ‫كلي‬ ‫واز‬ ‫شود‬ ‫توجه‬ ‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫جزئیات‬ ‫به‬
 5. 5. ‫اجتماعي‬ ‫شناسي‬ ‫آسیب‬ ‫اهمیت‬ ‫با‬ ‫خود‬ ‫انحطاط‬ ‫و‬ ‫رشد‬ ، ‫فرهنگ‬ ، ‫خود‬ ‫شرایط‬ ‫با‬ ‫متناسب‬ ‫اي‬‫جامعه‬ ‫هر‬ ‫مشکالت‬ ‫و‬ ‫انحرافات‬ ‫از‬ ‫انواعي‬‫روبروست‬ ‫که‬‫دارد‬ ‫جامعه‬ ‫آن‬ ‫ترقي‬ ‫فرآیند‬ ‫روي‬ ‫مخربي‬ ‫تاثیرات‬.‫چنین‬ ‫شناخت‬ ‫مسیر‬ ‫تواند‬‫مي‬ ‫عواملي‬‫حرکت‬‫را‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫آنها‬ ‫عمل‬ ‫درک‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫که‬ ‫بطوري‬ ،‫سازد‬ ‫هموار‬ ‫تعامل‬ ‫و‬ ‫ترقي‬ ‫بسوي‬ ‫با‬ ‫عمل‬ ‫آن‬ ‫تداوم‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬‫ارائه‬‫راه‬ ‫نماید‬ ‫کمک‬ ‫جامعه‬ ‫سالمت‬ ‫به‬ ‫حلهایي‬
 6. 6. ‫اجتماعی‬ ‫آسیب‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اعتیاد‬ ‫حرکتی‬ ‫دارای‬ ‫خود‬ ‫موازین‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫اجتماع‬ ‫هر‬ ‫معتقدند‬ ‫شناسان‬‫جامعه‬ ‫را‬ ‫مردم‬ ‫اجتماعی‬ ‫پیوند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫طبیعی‬‫برای‬ ‫کند‬‫می‬ ‫حفظ‬ ‫زندگی‬ ‫ادامه‬.‫هم‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫پیوند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫دهد‬ ‫رخ‬ ‫عملی‬ ‫اگر‬ ‫کند‬ ‫ایجاد‬ ‫جامعه‬ ‫طبیعی‬ ‫حرکت‬ ‫برای‬ ‫مشکل‬ ‫و‬ ‫زند‬ ‫آن‬‫گویند‬‫می‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫را‬ ‫عمل‬.‫مسائل‬ ‫دیگر‬ ‫بیان‬ ‫به‬ ‫آنها‬ ‫جامعه‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫مواردی‬ ‫و‬ ‫شرایط‬ ‫از‬ ‫عبارت‬ ‫اجتماعی‬ ‫را‬‫بر‬ ‫بنا‬ ‫داند‬‫می‬ ‫خود‬ ‫راحتی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫زندگی‬ ‫رسم‬ ‫و‬ ‫راه‬ ‫برای‬ ‫خطری‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫اجتماعی‬ ‫مسأله‬ ‫یک‬ ‫اعتیاد‬ ‫فوق‬ ‫تعریف‬.
 7. 7. ‫اعتیاد‬ ‫علل‬: ‫پدیده‬‫خاصی‬ ‫پیچیدگی‬ ‫از‬ ‫طبیعی‬ ‫های‬‫پدیده‬ ‫خالف‬ ‫بر‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫بایست‬‫می‬ ‫آن‬ ‫تبیین‬ ‫در‬ ‫بنابراین‬ ‫هستند‬ ‫برخوردار‬ ‫ای‬‫شبکه‬‫گرفت‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬ ‫از‬.‫پیرامون‬ ‫مطالعه‬ ‫لذا‬ ‫بدین‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫رشته‬ ‫میان‬ ‫ای‬‫مطالعه‬ ،‫اعتیاد‬ ‫مسأله‬ ‫معنی‬‫شناختی‬‫زیست‬ ‫مختلف‬ ‫های‬‫دیدگاه‬ ‫از‬ ‫آن‬ ‫تبیین‬ ‫برای‬ ‫که‬. ‫جست‬ ‫سود‬ ‫باید‬ ‫حقوقی‬ ‫و‬ ‫شناختی‬‫جامعه‬ ،‫روانشناختی‬. ‫عمده‬ ‫نظریه‬ ‫سه‬ ‫آن‬ ‫پیچیدگی‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫های‬‫روی‬‫کج‬ ‫توضیح‬ ‫در‬ ‫از‬ ‫عبارتند‬ ‫که‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬: 1.‫شناختی‬ ‫زیست‬ ‫نظریه‬ 2.‫شناختی‬ ‫روان‬ ‫نظریه‬ 3.‫شناختی‬ ‫جامعه‬ ‫نظریه‬
 8. 8. ‫اعتیاد‬ ‫علل‬)‫ادامه‬) ‫زیست‬ ‫نظریه‬‫شناختی‬:‫که‬ ‫معتقدند‬ ‫شناختی‬ ‫زیست‬ ‫رویکرد‬ ‫اندیشمندان‬ ‫چون‬ ‫عوامل‬ ‫با‬ ‫مثبت‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫انحراف‬‫نقص‬ ‫است‬ ‫ارتباط‬ ‫در‬ ‫کروموزومی‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫جسمانی‬.
 9. 9. ‫اعتیاد‬ ‫علل‬)‫ادامه‬) •‫روان‬ ‫نظریه‬‫شناختی‬:‫از‬‫نوع‬ ‫یک‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫روی‬‫کج‬ ‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫خصوصیات‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫تلقی‬ ‫رفتاری‬ ‫اختالل‬ •‫باشد‬‫می‬ ‫فردی‬.‫نقص‬ ‫اساس‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫انحراف‬ ‫روانشناسان‬ ‫از‬ ‫بسیاری‬ ‫انواع‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫که‬ ‫معنا‬ ‫این‬ ‫به‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫تبیین‬ ‫شخصیت‬ ‫ها‬‫شخصیت‬‫دارند‬ ‫اعتیاد‬ ‫و‬ ‫انحراف‬ ‫به‬ ‫بیشتری‬ ‫گرایش‬.‫دیدگاه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫خصوص‬ ‫به‬ ‫فرد‬ ‫ناهنجار‬ ‫های‬ ‫تجربه‬ ‫بر‬ ‫زیادی‬ ‫تأکید‬ ‫دوران‬‫های‬‫کاستی‬ ‫پیدایش‬ ‫در‬ ‫مهمی‬ ‫عامل‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫و‬ ‫داشته‬ ‫کودکی‬ ‫نماید‬ ‫می‬ ‫محسوب‬ ‫انحراف‬ ‫و‬ ‫رفتار‬ ‫اختالل‬ ‫شخصیتی‬. ‫و‬ ‫پرداخته‬ ‫شخصیت‬ ‫گیری‬ ‫شکل‬ ‫چگونگی‬ ‫به‬ ‫رفتار‬ ‫تبیین‬ ‫در‬ ‫فروید‬ ‫و‬ ‫روانی‬ ‫شرایط‬ ‫به‬ ‫افراد‬ ‫جرائم‬ ‫و‬ ‫روی‬‫کج‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫وضعیت‬‫است‬ ‫مرتبط‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫شخصیتی‬.
 10. 10. ‫اعتیاد‬ ‫علل‬)‫ادامه‬) ‫جامعه‬ ‫نظریه‬‫شناختی‬:.‫علل‬ ‫فهم‬ ‫برای‬ ‫شناسان‬ ‫جامعه‬‫انحرافات‬‫به‬ ‫رفتار‬ ‫دهنده‬ ‫شکل‬ ‫فرهنگی‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫عوامل‬‫انسان‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫شناختی‬ ‫جامعه‬ ‫های‬‫تبیین‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫دارند‬ ‫توجه‬‫ساختار‬‫اجتماعی‬ ‫جامعه‬ ‫اعضای‬ ‫دیگر‬ ‫و‬ ‫فرد‬ ‫متقابل‬ ‫کنش‬ ‫الگوهای‬ ‫و‬ ‫تکیه‬‫کنند‬‫می‬.‫ترین‬‫عمده‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫ذیل‬ ‫در‬‫های‬‫تئوری‬‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫مطرح‬ ‫انحراف‬.
 11. 11. ‫دورکیم‬ ‫های‬‫هنجاری‬ ‫بی‬ ‫نظریه‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫وجود‬ ‫اجتماعی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫عادی‬ ‫پدیده‬ ‫یک‬ ‫جرم‬ ‫ندهد‬ ‫رخ‬ ‫بزه‬ ‫نوعی‬ ‫هیچ‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫نیست‬ ‫ای‬‫جامعه‬. ‫او‬‫دارند‬ ‫رفتاری‬ ‫مشکالت‬ ‫در‬ ‫اساسی‬ ‫نقش‬ ‫اجتماعی‬ ‫فشارهای‬ ‫است‬ ‫معتقد‬. ‫عاطفی‬ ‫ارتباطات‬ ‫قطع‬ ‫از‬ ‫ناشی‬ ‫تغییرات‬ ‫دورکیم‬ ‫و‬‫از‬ ‫مهم‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫امروز‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫شهرها‬ ‫گسترش‬ ‫و‬ ‫انسانی‬ ‫داند‬‫می‬ ‫یکدیگر‬ ‫از‬ ‫افراد‬ ‫شناخت‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫گسیختگی‬‫هم‬‫که‬ ‫گردد‬‫می‬ ‫روانی‬ ‫سالمت‬ ‫افتادن‬ ‫خطر‬ ‫به‬ ‫باعث‬.‫که‬ ‫کند‬‫می‬ ‫بیان‬ ‫دورکیم‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫اجتماعی‬ ‫هنجارهای‬ ‫بودن‬ ‫ضعیف‬‫روی‬‫کج‬ ‫گردد‬‫می‬.
 12. 12. ‫مرتن‬ ‫اجتماعی‬ ‫انحراف‬ ‫نظریه‬ ‫فرهنگ‬ ‫عوامل‬ ‫دسته‬ ‫دو‬ ‫مرتن‬ ‫نظر‬ ‫به‬-‫نظام‬ ‫کارکرد‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫نظام‬ ‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫افراد‬ ‫انحرافی‬ ‫رفتار‬ ‫در‬ ‫اجتماعی‬.‫اگر‬ ‫نهادهایی‬‫عمل‬ ‫خوب‬ ‫دارند‬ ‫عهده‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫فرهنگ‬ ‫انتقال‬ ‫وظیفه‬ ‫که‬ ‫هنجارهای‬ ‫و‬ ‫پذیرفت‬ ‫نخواهند‬ ‫را‬ ‫اهداف‬ ‫افراد‬ ،‫نکنند‬‫مشروع‬ ‫را‬‫انحراف‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫فرآیند‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫داد‬ ‫نخواهند‬ ‫تشخیص‬ ‫خوبی‬ ‫به‬ ‫گردد‬‫می‬.‫آموزند‬‫می‬ ‫شدن‬ ‫اجتماعی‬ ‫فرآیند‬ ‫طی‬ ‫در‬ ‫افراد‬‫که‬ ‫تأیید‬ ‫مورد‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آن‬ ‫و‬ ‫بشناسند‬ ‫را‬ ‫مهم‬ ‫فرهنگی‬ ‫اهداف‬ ‫چگونه‬ ‫برگزینند‬ ‫اهداف‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫است‬.‫در‬ ‫چنین‬‫هم‬ ‫این‬‫دارد‬ ‫اساسی‬ ‫نقش‬ ‫انحراف‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مشروع‬ ‫غیر‬ ‫وسایل‬ ‫راه‬.
 13. 13. ‫کوهن‬ ‫آلبرت‬ ‫کاری‬ ‫بزه‬ ‫فرهنگ‬ ‫خرده‬ ‫تئوری‬ ‫جامعه‬ ‫پائین‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫جوانان‬ ‫رفتاری‬ ‫کژ‬ ‫مهم‬ ‫عامل‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫وی‬ ‫برای‬ ‫الزم‬ ‫ضوابط‬ ‫فقدان‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫ارتقای‬ ‫به‬ ‫میل‬ ‫ارتقاء‬‫است‬.‫پذیرفته‬ ‫را‬ ‫اجتماعی‬ ‫ساخت‬ ‫بر‬ ‫مبنی‬ ‫مرتن‬ ‫نظریه‬ ‫کوهن‬ ‫است‬.‫سوی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫جوان‬ ‫چه‬‫آن‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫معتقد‬ ‫او‬‫خرده‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫اجتماعی‬ ‫پایگاه‬ ‫کسب‬ ‫مشکل‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫سوق‬ ‫بزهکاری‬ ‫فرهنگ‬ ‫جوان‬ ‫برای‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫بهنجار‬ ‫جامعه‬ ‫های‬‫ارزش‬ ‫اصل‬ ‫پدید‬‫آورد‬‫می‬.‫که‬ ‫دارد‬ ‫جوانانی‬ ‫از‬ ‫واحدی‬ ‫انتظارات‬ ‫جامعه‬ ‫وقتی‬ ‫که‬ ‫هایی‬‫آن‬ ،‫نیست‬ ‫یکسان‬ ‫پاسخ‬ ‫برای‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫های‬‫توانایی‬ ‫توانایی‬‫آن‬ ‫که‬ ‫کسانی‬ ‫و‬ ‫کنند‬‫می‬ ‫رفتار‬ ‫درست‬ ‫دارند‬ ‫را‬ ‫پاسخ‬ ‫شوند‬‫می‬ ‫کژرفتار‬ ‫بینند‬‫می‬ ‫خود‬ ‫ارتقاء‬ ‫مانع‬ ‫را‬ ‫معیارها‬.‫بنابراین‬ ‫های‬‫فعالیت‬ ‫امکان‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫گروه‬ ‫فرهنگ‬ ‫خرده‬ ‫این‬ ‫دهد‬‫می‬ ‫را‬ ‫غیرقانونی‬ ‫و‬ ‫بزهکارانه‬.
 14. 14. ‫لمرت‬ ‫انحراف‬ ‫برچسب‬ ‫نظریه‬ ‫که‬‫این‬ ‫تا‬ ‫هستند‬ ‫گذاران‬‫قانون‬ ،‫بیشتر‬ ‫روی‬‫کج‬ ‫عامل‬ ‫نظریه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫باشند‬ ‫شکنان‬‫قانون‬.‫خصوص‬ ‫به‬ ‫رفتار‬ ‫یک‬ ‫جرم‬‫نیست‬ ‫است‬ ‫قانون‬ ‫با‬ ‫رفتار‬ ‫انطباق‬ ‫عدم‬ ‫بلکه‬.‫رفتار‬ ‫لمرت‬ ‫نظر‬ ‫به‬ ‫نگاه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندارد‬ ‫انطباقی‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫قانون‬ ‫مغایر‬ ‫انحرافی‬‫اول‬ ‫است‬ ‫متفاوت‬ ‫آن‬ ‫با‬ ‫مردم‬ ‫العمل‬ ‫عکس‬ ‫درجات‬ ‫و‬ ‫بوده‬ ‫ناپسند‬ ،‫مردم‬. ‫شوند‬ ‫شمارده‬ ‫کوچک‬ ‫اعمال‬ ‫این‬ ‫که‬ ‫هنگامی‬ ‫اما‬‫در‬ ‫داده‬ ‫جلوه‬ ‫عادی‬ ‫و‬ ‫خورد‬‫نمی‬ ‫برچسب‬ ‫افراد‬ ‫انحراف‬ ‫پایین‬ ‫طبقات‬ ‫طبقات‬ ‫در‬ ‫افراد‬ ‫انحراف‬ ‫که‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫شود‬‫می‬‫باالتر‬ ‫و‬ ‫شده‬ ‫ها‬‫آن‬ ‫بیشتر‬ ‫روی‬‫کج‬ ‫بروز‬ ‫باعث‬ ‫انگ‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خورده‬ ‫برچسب‬ ‫به‬ ‫تنها‬ ‫و‬ ‫کرده‬ ‫دوری‬ ‫جامعه‬ ‫از‬ ‫فرد‬ ‫بنابراین‬‫کسانی‬ ‫بیشتر‬ ‫بزه‬ ‫باعث‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫اند‬‫خورده‬ ‫برچسب‬ ‫خود‬ ‫مشابه‬ ‫که‬ ‫پیوند‬‫می‬ ‫شود‬‫می‬ ‫فرد‬.
 15. 15. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫آسیب‬‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫عوامل‬‫به‬ ‫معطوف‬‫شخصیت‬ ‫فردي‬ ‫عوامل‬ ‫اجتماعي‬ ‫عوامل‬
 16. 16. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫هاي‬ ‫آسیب‬‫اجتماعي‬(‫ادامه‬) ‫شخصیتي‬ ‫عوامل‬:‫این‬،‫رواني‬ ‫تعادل‬ ‫عدم‬ ‫به‬ ‫معطوف‬ ‫عوامل‬ ‫از‬ ‫دسته‬ ‫است‬ ‫رفتار‬ ‫و‬ ‫سلوك‬ ‫در‬ ‫اختالل‬ ‫و‬ ‫شخصیتي‬.‫از‬‫دیگر‬ ‫روحي‬ ‫مشكالت‬‫ـ‬‫مي‬ ،‫شود‬ ‫مي‬ ‫ضداجتماعي‬ ‫رفتارهاي‬ ‫به‬ ‫منجر‬ ‫كه‬ ‫رواني‬ ،‫كهتري‬ ‫احساس‬ ،‫نفس‬ ‫ت‬ ّ‫عز‬ ‫ضعف‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫فقدان‬‫شیدایي‬ ،‫شدید‬ ‫افسردگي‬ ،‫جذابیت‬ ‫عدم‬ ‫احساس‬ ،‫نفس‬ ‫به‬ ‫اعتماد‬ ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫خلقي‬ ‫اختالل‬ ‫و‬.‫معموال‬ ‫افرادي‬ ‫چنین‬ ‫مستعد‬‫هستند‬ ‫انحرافي‬ ‫و‬ ‫نسنجیده‬ ‫رفتارهاي‬ ‫انجام‬.
 17. 17. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫هاي‬ ‫آسیب‬ ‫اجتماعي‬(‫ادامه‬) ‫عوامل‬‫فردي‬ ‫افراد‬‫دست‬ ‫و‬ ‫بلند‬ ‫آرزوهاي‬ ‫و‬ ‫آمال‬ ‫به‬ ‫رسیدن‬ ‫براي‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫ملي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫فاضله‬ ‫مدینه‬ ‫و‬ ‫نیافتني‬‫ماهواره‬ ‫شوند‬ ‫مي‬ ‫جرایم‬ ‫مرتكب‬ ،‫كنند‬ ‫مي‬ ‫تبلیغ‬ ‫ها‬.‫ارتكاب‬ ‫هم‬ ‫اوقات‬ ‫گاهي‬ ‫گذران‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ني‬ ّ‫تفن‬ ‫كار‬ ‫یك‬ ‫فقط‬ ‫را‬ ‫جرایم‬‫اوقات‬ ‫خود‬ ‫اطراف‬ ‫محیط‬ ‫و‬ ‫خانه‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫ممكن‬ ‫اینكه‬ ‫با‬ ‫دانند‬ ‫مي‬ ‫فراغت‬ ‫مجبور‬ ‫را‬ ‫آنان‬ ‫كه‬ ‫باشند‬ ‫نداشته‬ ‫هم‬ ‫حادي‬ ‫مشكل‬‫به‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫اینكه‬ ‫خاطر‬ ‫به‬ ‫فقط‬ ‫ولي‬ ،‫نماید‬ ‫نابهنجار‬ ‫رفتار‬ ‫ارتكاب‬ ‫عرف‬ ‫خالف‬ ‫اعمال‬ ‫ارتكاب‬ ‫به‬ ‫دست‬ ،‫باشند‬ ‫خوش‬ ‫زندگي‬ ‫روز‬ ‫و‬‫زنند‬ ‫مي‬ ‫اجتماع‬.
 18. 18. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬(‫ادامه‬) ‫نمود‬ ‫اشاره‬ ‫ذیل‬ ‫موارد‬ ‫به‬ ‫توان‬ ‫مي‬ ،‫فردي‬ ‫عوامل‬ ‫حوزه‬ ‫در‬: ‫بلند‬ ‫آرزوهاي‬ ‫خوش‬‫لذت‬ ‫و‬ ‫گذراني‬‫طلبي‬ ‫قدرت‬‫عافیت‬ ‫و‬ ‫استقالل‬ ،‫طلبي‬ ‫خواهي‬ ‫زیاده‬ ‫بي‬‫الابالي‬ ‫و‬ ‫بندوباري‬‫گري‬ ‫بي‬‫در‬ ‫هدفي‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫هویتي‬‫زندگي‬
 19. 19. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬(‫ادامه‬) ‫عوامل‬‫اجتماعي‬:‫در‬‫عنوان‬ ‫به‬ ‫اجتماعي‬ ‫انحرافات‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫آسیب‬ ‫بررسي‬ ‫انحرافات‬ ‫اجتماعي‬ ‫علل‬ ‫به‬ ،‫اجتماعي‬ ‫پدیده‬ ‫یك‬ ‫مي‬‫پردازیم‬.‫دارند‬ ‫نقش‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫متعددي‬ ‫عوامل‬ ،‫حال‬ ‫هر‬ ‫به‬ ‫گردد‬ ‫مي‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫اینجا‬ ‫در‬ ‫كه‬: ‫خانواده‬ ‫كانون‬ ‫آشفتگي‬ ‫اجتماعي‬ ‫طرد‬ ‫شغل‬ ‫نوع‬ ‫اشتغال‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫بي‬ ‫معیشتي‬ ‫مشكالت‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫ناباب‬ ‫دوستان‬
 20. 20. ‫عوامل‬ ‫و‬ ‫علل‬‫اجتماعي‬ ‫هاي‬ ‫آسیب‬(‫ادامه‬) ‫محیط‬ ‫نادرست‬ ‫تربیت‬ ‫و‬ ‫فرهنگي‬ ‫فقر‬
 21. 21. ‫پیشنهادها‬ ‫الف‬.‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬ ‫ب‬.‫خانواده‬ ‫وظایف‬ ‫ج‬.‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫وظایف‬
 22. 22. ‫پیشنهادها‬ ‫الف‬.‫پیشگیرانه‬ ‫اقدامات‬: ‫هماهنگ‬‫از‬ ‫گیري‬ ‫پیش‬ ‫زمینه‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫خصوصي‬ ‫و‬ ‫عمومي‬ ‫هاي‬ ‫بخش‬ ‫كردن‬ ‫فعالیت‬ ‫جرم‬ ‫وقوع‬‫دارند‬.‫مانند‬ ‫انتظامي‬ ‫نیروي‬‫و‬ ‫آموزش‬‫و‬ ‫پرورش‬... ‫بر‬ ‫آنان‬ ‫بیشتر‬ ‫كنترل‬ ‫و‬ ‫نظارت‬ ‫براي‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫آگاهي‬ ‫در‬ ‫جرایم‬ ‫مجازات‬ ‫میزان‬ ‫كردن‬ ‫گوشزد‬ ‫و‬ ‫فرزندان‬‫صورت‬ ‫توسط‬ ‫جرم‬ ‫ارتكاب‬‫آنان‬ ‫و‬ ‫خیز‬ ‫جرم‬ ‫هاي‬ ‫محل‬ ‫در‬ ‫دولت‬ ‫توسط‬ ‫تر‬ ‫بیش‬ ‫امنیتي‬ ‫تدابیر‬ ‫اتخاذ‬ ‫خانواده‬ ‫به‬ ‫كمك‬ ‫منظور‬ ‫به‬ ‫اقداماتي‬‫ها‬ ‫گوناگون‬ ‫انواع‬ ‫مخوف‬ ‫باندهاي‬ ‫با‬ ‫ي‬ ّ‫جد‬ ‫مقابله‬ ‫براي‬ ‫پلیس‬ ‫تجهیز‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اجتماعي‬ ‫بزهكاري‬
 23. 23. ‫پیشنهادها‬(‫ادامه‬) ‫درباره‬ ‫جوانان‬ ‫تشویق‬ ‫براي‬ ‫جمعي‬ ‫هاي‬ ‫رسانه‬ ‫شفاف‬ ‫رساني‬ ‫اطالع‬ ‫قرار‬ ‫آنان‬ ‫براي‬ ‫جامعه‬ ‫كه‬ ‫هایي‬ ‫فرصت‬ ‫و‬ ‫تسهیالت‬ ‫است‬ ‫داده‬
 24. 24. ‫پیشنهادها‬(‫ادامه‬) ‫ب‬)‫خانواده‬ ‫وظایف‬: ‫بزهكاري‬ ‫و‬ ‫جرم‬ ‫از‬ ‫گیري‬ ‫پیش‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫وظایفي‬ ‫نیز‬ ‫ها‬ ‫خانواده‬ ‫گردد‬ ‫مي‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫برخي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫فرزندان‬: ‫تالش‬‫توسط‬ ‫فرزندان‬ ‫معنوي‬ ‫و‬ ‫مادي‬ ‫نیازهاي‬ ‫تأمین‬ ‫جهت‬ ‫در‬‫والدین‬ ‫عاطفي‬ ‫و‬ ‫روحي‬ ‫نیازهاي‬ ‫به‬ ‫توجه‬‫نوجوانان‬‫و‬ ‫مطلوب‬ ‫فضاي‬ ‫ایجاد‬ ‫و‬ ‫در‬ ‫آرام‬‫خانواده‬ ‫و‬ ‫نوجوانان‬ ‫فراغت‬ ‫اوقات‬ ‫تنظیم‬ ‫براي‬ ‫مناسب‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬ ‫جوانان‬ ‫كه‬ ‫اي‬ ‫گونه‬ ‫به‬ ،‫فرزندان‬ ‫با‬ ‫والدین‬ ‫فاصله‬ ‫حذف‬ ‫و‬ ‫فرزند‬ ‫با‬ ‫دوستي‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫نیازهاي‬ ‫و‬ ‫مشكالت‬ ‫راحتي‬ ‫به‬ ‫آنان‬ ‫بگویند‬ ‫والدین‬ ‫به‬.
 25. 25. ‫پیشنهادها‬(‫ادامه‬) ‫نهادها‬ ‫سایر‬ ‫وظایف‬:‫جمله‬ ‫از‬ ‫نهادها‬ ‫سایر‬ ،‫خانواده‬ ‫بر‬ ‫عالوه‬ ‫نهاد‬ ،‫پرورش‬ ‫و‬ ‫آموزش‬ ،‫حاكمیت‬ ‫مجموعه‬ ‫قضایي‬‫و‬ ‫بهزیستي‬ ،...‫برخي‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دارند‬ ‫وظایفي‬ ‫زمینه‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫نیز‬ ‫گردد‬ ‫مي‬ ‫اشاره‬ ‫ها‬ ‫آن‬ ‫از‬: ‫عدم‬ ‫و‬ ‫مربیان‬ ‫با‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫والدین‬ ‫میان‬ ‫ارتباط‬ ‫تقویت‬ ‫مسئولیت‬ ‫واگذاري‬‫تربیت‬‫یا‬ ‫مدرسه‬ ‫به‬ ‫فرزندان‬ ‫خانواده‬‫به‬‫تنهایي‬ ‫تقویت‬‫در‬ ‫كارامد‬ ‫و‬ ‫مفید‬ ‫اي‬ ‫مشاوره‬ ‫مراكز‬‫مدارس‬ ‫مدرسه‬ ‫از‬ ‫آموزان‬ ‫دانش‬ ‫اخراج‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تحصیل‬ ‫ترك‬ ‫مسئله‬ ‫به‬ ‫دادن‬ ‫بها‬ ‫هاي‬ ‫خانواده‬ ‫با‬ ‫ارتباط‬ ‫ضرورت‬ ‫و‬‫آنان‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫و‬ ‫بزرگ‬ ‫شهرهاي‬ ‫به‬ ‫رویه‬ ‫بي‬ ‫هاي‬ ‫مهاجرت‬ ‫از‬ ‫جلوگیري‬ ‫كوپن‬ ‫مثل‬ ‫كاذب‬ ‫هاي‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫جوانان‬ ‫پرداختن‬‘ ‫فروشي‬‫فروشي‬ ‫سیگار‬ ،
 26. 26. ‫پیشنهادها‬(‫ادامه‬) ‫فقر‬ ‫و‬ ‫كاري‬ ‫بي‬ ،‫جرم‬ ‫ارتكاب‬ ‫در‬ ‫مؤثر‬ ‫عوامل‬ ‫جمله‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫رو‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫ریزي‬ ‫برنامه‬ ‫با‬ ‫بایست‬ ‫مي‬ ،‫باشد‬ ‫مي‬‫دقیق‬ ‫كه‬‫كني‬ ‫ریشه‬ ‫و‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫اشتغال‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ،‫دارد‬ ‫ملي‬ ‫عزم‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫صورت‬ ‫بایسته‬ ‫و‬ ‫الزم‬ ‫اقدام‬ ‫كاري‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫فقر‬ ‫گیرد‬. ‫پس‬ ‫زندانیان‬ ‫تا‬ ‫جامعه‬ ‫در‬ ‫الزم‬ ‫بسترهاي‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫موقعیت‬ ‫كردن‬ ‫فراهم‬ ‫و‬ ‫شوند‬ ‫واقع‬ ‫جامعه‬ ‫پذیرش‬ ‫مورد‬ ‫زندان‬ ‫از‬ ‫آزادي‬ ‫از‬ ‫شغل‬‫دست‬ ‫به‬ ‫اي‬ ‫آبرومندانه‬‫آورند‬‫به‬ ‫دست‬ ً‫مجددا‬ ،‫صورت‬ ‫این‬ ‫غیر‬ ‫در‬ ‫زد‬ ‫خواهند‬ ‫بزهكارانه‬ ‫اقدامات‬
 27. 27. ‫منابع‬ 1.‫هراد‬.‫مددکاری‬ ‫و‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫براین‬:‫فرجاد‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬- ‫بدر‬ ‫انتشارات‬1362. 2.‫سخاوت‬.‫اجتماعی‬ ‫انحرافات‬ ‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ،‫جعفر‬.‫پیام‬ ‫انتشارات‬ ‫نور‬-‫اول‬ ‫چاپ‬1374. 3.‫کوئن‬.‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫مبانی‬ ،‫بروس‬-‫توسلی‬ ‫دکتر‬ ‫ترجمه‬-‫فاضل‬. ‫رضا‬-‫هفتم‬ ‫چاپ‬ ‫سمت‬ ‫انتشارات‬1375. 4.‫ستوده‬.‫ا‬‫هدایت‬...‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ‫بر‬ ‫ای‬‫مقدمه‬ ،-‫انتشارات‬ ‫نور‬ ‫آوای‬-‫دوم‬ ‫چاپ‬1375. 5.‫فرجاد‬.‫شناسی‬ ‫جامعه‬ ‫و‬ ‫اجتماعی‬ ‫شناسی‬ ‫آسیب‬ ،‫حسین‬ ‫محمد‬ ‫انحرافات‬.‫بدر‬ ‫انتشارات‬.‫هفتم‬ ‫چاپ‬1375

×