Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

2 bahan audio

1,484 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

2 bahan audio

  1. 1. TOPIK 6 :Bahan Audio Media pengajaranbunyikomun BAHAN AUDIO ikasisehalaygdigunakan sbgbahandlm proses p&pa) tentuobjektifb) kumpulansasaran PERANCANGAN & PENYEDIAAN a) skripc) tajuk RAKAMAN b) penyampaid) isikandungan p&p c) alatanrakaman (alatperakam, mikrofon, pitae) skrip PERSEDIAAN RAKAMAN audio, CD, CDR, kabel)d) peralatan audio d) kemahiranmengadun (muziklatar, kesanbunyi, penyampaian) PANDUAN MENULIS e) kemahiranmenggunakanpengadun (mixer) SKRIP f) kerjamengedit pitaa) senaraiisimengikutsusunanb) pembukaanmenarikc) gambarkan seolah2 PANDUAN MEMBACA SKRIPmenuliskpdseseorangpendengarsecaraindividud) sebutkanperkarayghendakditulis a) fahamperkaraygdibacae) gunakansignpostutkjelaskanstrukturceramah b) bercerita, bukanmembacaf) gunapercakapanbiasa c)berhentipdtempatygbetulg) gunaayatrangkai kata ygpendek d) penekananperkataanygpentingh) ditaiplangkau 2, jeda2 besardanparaygjelas e) bacadahuludansemaksebutan f) bacadgnlancar g) membuatraptai KEPERLUAN a) Pembesarsuara (1 hala, PERALATAN PERAKAM semuahala, kristal, DAN PITA AUDIO a) peralatan ( mikrofon, alatperakam, studio, seramik, dinamik, bilikkawalan, kesanbunyi, muziklatar) kondenser) b) unsur2teknikal ( akustik, muzik, b)pita audio PENGHASILAN AUDIO kesanbunyi, gema, suaranarrator, c) perakam audio pengubahsuaianbunyi, perspektif – suarajauh) KEBAIKAN PENGGUNAAN PERALATAN AUDIO ISI KANDUNGAN DAN TEKNIK PERSEMBAHAN AUDIO a) mudahdikendalikan a) buatperancangan b) bolehdigunakanindividu/kumpulan b) c) berigambarantepatberbanding visual penggunaanbahasapertuturanygmudahdantatabah d) menarikperhatian asaygbetul e) murah, bolehdipadam, gunasemula c) gayabahasatidak formal (elakkanbersyarah) f) sesuaiutkmuridygtidakbolehmembaca d) perluskripygterperinci g) persembahanimej verbal (kemahiranmenulisdanmembacaskrip) lebihdramatikberbanding media cetak e) 20-25min (15 tahunkeatas) dankurangdrpd h) mudahalih 20min (muridsekolahrendah) i) sesuaiutkpembelajaran di rumah f) libatkanpendengardgnaktivitiygbermakna j) mudahdisalindgnkuantitiygbanyak g) sediakanpenduanbelajar/lembarankerjadigunakan bersama2 pita audio ygmengandungi : tajuk, KLEMAHAN PENGGUNAAN PERALATAN AUDIO objektif, maklumatutama, rajah, visual, soalan f) beripeluangmuridmengambil notaa) komunikasisehala (muridtidaktumpuperhatian) g) pemilihanmuziklatarygbersesuaianb) perlumasadankemahiranutkhasilkan audio h) senaraisemakygbermutu (kurangkangangguanlatarbelakang,c) sukarsimpandanmendapatkansemulabahan audio tetapkekuatansuara, kualitidankejelasansuara,d) kostinggi kejelasanpenerangan, penglibatanpendengar, isikandunganjelas, tempohmasabaik

×