Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rancangan tahunan pendidikan sivik dan kewarganegaraan tingkatan satu

50,332 views

Published on

Rancangan tahunan pendidikan sivik dan kewarganegaraan tingkatan satu

  1. 1. RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN SATUMINGGU/ HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN AKTIVITI BAHAN BANTU CATATANTEMA/TAJUK MENGAJAR 1-5 Pengetahuan 1. Menulis diari atau puisi - pita 1. Mengenalpasti potensi diri dan langkah-langkah untuk melahirkan rakamanPencapaian untuk mengembangkan potensi diri perasaan - OHPKendiri 2. Menghuraikan kepentingan memilih rakan yang 2. Membuat kajian mudah - Kad manila bijak tentang kerja masa depan - KeratinIdentiti diri 3. Memahamipotensi diri 3. Mengumpulmaklumat akhbar - potensi diri 4. Menyenaraikan cara-caramenjaga maruah diri tokoh-tokoh yang telah - Radio 5. Mengenalpasti faktor yang menimbulkan konflik Berjaya dalam kerjaya - TV 6. Mengenalpasti langkah-langkah menangani konflik masing-msing - Kad imbasanPenyelesaian 7. Menyatakan punca konflik 4. Membincangkankonflik kepentingan menjaga - Pengaruh Kemahiran: maruah diri rakan sebaya 1. Berkeupayaan mengembangkan potensi diri 5. Perbahasan tentang cara 2. Berkeupayaan menyeleaikan konflik dalam diri menjaga identiti diri 6. Melakonkan watak-watak 3. Menjalinkan hubungan yang sihat dengan rakan tentang identiti diri sebaya 7. Mengenalpasti tingkat 4. Bijak memilih rakan laku anti sosial dan agresif 5. Boleh menyelesaikan konflik yang dihadapi dengan dan cara mengatasinya bijak 8. Melakonkan tingkah laku 6. Menjaga percakapan dalam pergaulan asertif untuk menangani 7. Membuat keputusan yang bijak pengaruh negative Nilai: 9. Menonton TV rancangan 1. Mengamalkan percakapan yang sopan dalam “stress” atau rakaman pergaulan 10. Membuat lakonan tentang 2. Saling hormat-menghormati konflik yang berlaku 1
  2. 2. 3. Boleh menjaga maruah diri dalampergaulan dengan 11. Mengumpulmenampal orang lain peristiw yang 4. Mempunyai keyakinan diri dalam menangani menimbulkankonflik pengaruh negatif 6 – 11 Pengetahuan: 1. menulis surat atau - keratin 1. menerangkan cirri-ciri keluarga bahagia menghasilkan kad akhbarHubungan 2. menjelaskan cara-cara membantu anggota keluarga untukemluahkan perasaan - kad manilaKekeluargaan 3. menyenaraikan cara-cara menunjukkan kasih kasih saying dan - kertas saying kepada keluarga mengucapkan terimakasih mah-jong Keluarga bahagia 2. menghasilkanpuisi/poster - gambar- Saling Kemahiran yang bertemakan keluarga keluarga menyayangi 1. menjalinkan hubungan yang mesra dan akrab bahagia bahagia- Hubungan yang dengan anggota keluarga 3. melakonkan cara membantu - projector mesra dan akrab 2. mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga anggota keluarga di rumah LCD- Saling membantu 3. mengamalkan gaya hidupkeluarga yang sihat 4. membuat catatan peristiwa - kertas A4 4. meluahkan perasaan kasih saying kepada ibu bapa kehidupan yang berkaitan- Kesihatan atau penjaga kehidupan yang berkaitan keluarga 5. berkomunikasi secara sopan dengan anggota dengan keluarga bahagia 5. merancang dan menulis keluarga menu mingguan yang sihat 6. menyediakan menu yang sihat dan seimbang untuk untuk keluarga anggota keluarga 6. membincangkan kepentingan menjaga Nilai: kesihatan dan kebersihan 1. menghormati dan menghargai ibubapa dan anggota diri dari persepektif keluarga kesejahteraan keluarga 2. mengamalkan adab dan tatasusila dalam keluarga 7. mencari gambar/keratin 3. menghormati danmenghayati ibubapa dan anggota akhbar yang menunjukkan keluarga perlakuan kasih saying (ibu 4. menyedari cara-cara membentuk keluarga bahagia bapa) 8. melakonkan cara berkomunikasi dengan 2
  3. 3. anggota keluarga 9. membincangkan secara berkumpulan bagaimana membantu anggota keluarga 12 – 17 Pengetahuan: 1. Menghasilkan folio - Kad manila 1. Menerangkan latar belakang sekolah tentang sejarah sekolah - RadioHidup 2. Menghuraikan kepentinganmenjaga dan menaikkan 2. Membuat kajian tentang - PitaBermasyarakat imej sekolah peraturan sekolah rakaman 3. Melakonkan sesuatu - Buku diariBangga terhadap Kemahiran: aktiviti di sekolah yang sekolahsekolah 1. Mematuhi peraturan sekolah menunjukkan semangat - penjagaan dan 2. Member sumbangan dalam aktiviti sekolah berpasukan peningkatan 3. Menujukkan semangat berpasukan 4. Menghasilkan buku skrap imej sekolah 4. Mengumpul maklumat tentang identity sekolah tentang lencana dan lagu - sejarah 5. Berkebolehan melakukan aktiviti pembersihan di sekolah - identity sekolah 5. Menghasilkan poster yang menunjukkan scenario - Peraturan Nilai: sekolah pada masa depan - Budaya 6. Bergotng royong - Semangat 1. Menjaga dan meningkatkan imej sekolah membersihkan kawasan berpasukan 2. Berbangga terhadap sekolah sekolah 3. Menghormati pelbagai kebolehan dan pendapat 7. Mengemukakan cadanganPenjagaan dan dalamkomuniti sekolah untuk menjaga danpeningkatan imej 4. Mengapresiasikan semua anggota sekolah meningkatkan imejsekolah sekolah - Sahsiah dan 8. Membuat projek sikap yang membaiki peralatan positif sekolah - Penglibatan 9. Menjana idea secara dalamaktiviti kumpulan untuk sekolah menghasilkan projek: 3
  4. 4. - Sokongan - Sekolah penyayang moral - Keerin sekolah - Kemudahaan sekolah - Pusat pembelajaran kendiri - Stesen ko-kurikulum 18 – 23 Pengetahuan 1. Berkongsi cerita rakyat - Perakam 1. Menerangkan cirri-ciri cerita rakyat pelbagai kaum pelbagai kaum videoWarisan 2. Menyatakan sekurang-kurangnya dua watak yang 2. Melakonkan cerita rakyat - TVkepelbagaian terdapat dalam cerita rakyat eplbgai kaum - PeraalatanBudaya Malaysia 3. Menghasilkan koleksi crita melukis Kemahiran: rakyat pelbagai kaum - KoleksiCerita rakyat 1. Mempertahankan ewujudan cerita rakyat secara kumpulan cerita rakyatpelbagai kaum 4. Menyenaraikan - Kertas Nilai: pengajaran daripada cerita mahjung 1. Meneladani nilai-nilai murni yang terdapat dalam rakyat pelbagai kaum - Kad manila cerita rakyat 5. Mengadakan 2. Mengapresiasi warisan budaya sendiri pertandingan bercerita 3. Mengapresiasi sumbangan pelbagai budaya dalam ‘cerita rakyat’ Malaysia bidang kesusasteraan 6. Menonton tayangan video cerita rakyat 4. Berbangga dengan keupayaan warisan budaya 7. Mencipta lirik berdasarkan Malaysia tajuk-tajuk cerita rakyat 5. Menghargai kepentingan cerita rakyat pelbagai yang telah dikumpul kaum 8. Melukis watak-watak utama dalamcerita rakyat 24 – 29 Pengetahuan: 1. Mencipta lagu dan - Kad 1. Menjelaskan maksud dan prinsip kerajaan menyanyikan lagu manialaMalaysia Negara demokrasi bertemakan demokrasi - Gambar 4
  5. 5. Berdaulat 2. Menghuraikan peranan dan tanggungjawab 2. Memilih tokoh murid bangunan warganegara dalamsistem demokrasi di Malaysia secra demokrasi parlimenKerajaan demokrasi 3. Menyatakan peranan dan tanggungjawab 3. Membuat kajian tentang - Keratin - Maksud warganegara dalam sistem demokrasi di Malaysia sistem demokrasi di akhbar demokrasi Malaysia - Gambar - Prinsip Kemahiran: 4. Mereka cipta lencana dan menteri- demokrasi 1. Mengekalkan amalan demokrasi di Malaysia cogan kata berdasarkan menteri 2. Mengamalkan sistem demokrasi dalampemilihan prinsip-prinsip demokrsi di cabinet AJK kelas Maaysia - Gambar 5. Menyusun gambar jata negara Nilai: menteri cabinet pusat 1. Berbangga dan menghargai sistem demokrasi atau negeri yang dipilih negara berdasarkan amalan 2. Cinta akan negara Malaysia yang berdaulat demokrasi daripada surat khabar mengikut 3. Menghargai amalan sistem demokrasi di Malaysia portfolionya 6. Mencipta manifesto kelas yang menggambarkan prinsip demokrasi di Malaysia 30 – 35 Pengetahuan: 1. Mengadakan kempen - Petikan 1. Mengenalpasti cabaran-cabaran yang dihadapi kesedaran sivik di ceritaCabaran Masa dalam memastikankesinambungan peringkat sekolah - KeratinDepan kesejahteraanrakyat 2. Menghasilkan skrip dialog akhbar 2. Menghuraikan ancaman persekitaran dan cara yang menggambarkan - Kad manilaKesinambungan mengatsinya kehidupan sebuah -Kesejahteraan 3. Menjelskan kepentingan ketahana diri dalam masyarakat yang sejahteraRakyat menghadapi cabaran 3. Menyelesikan masalah- Kesedaran sivik 4. Menghuraikan kepentingan bekerjasama dan cabaran hidup yang- Jati diri berstau padu dalammasyarakat pelbagai kaum dihadapi- Empati terhdap 5. Menyenaraikan isu-isu sensitive yang boleh 4. Membincangkan isu-isu golongan yang menggugat perpaduan kaum di Malaysia yang berkaitan dengan 5
  6. 6. kurang upaya pencemaran alam- Perpaduan Kemahiran: 5. Menulis cadangan kepada kaum 1. Mengambil tindakan yang wajar dalam menangani pihak berkenaan tentang- Kelsetarian pelbagai ancaman atau cabaran kemudahan awam untuk alam sekitar golongan kurang upaya Nilai: 6. Mengumpul keratan 1. Peka terhadap keperluan kesedaran sivik di akhbar tentang golongan kalangan masyarakat kurang bernasib baik dan 2. Prihatin terhadap persaan dan keperluan golongan membincangkan cara-cara kurang upaya dan kurang bernasib baik untuk membantu mereka 3. Empati terhadap golongan kurang upaya dan 7. Mengadakan pameran kurang bernasib baik yang bertemakan 4. Prihatin terhadap perasaan dan keperluan pelbagai keamanan/perpaduan kaum di Malaysia 8. Melakonkan watak-watak golongan kurang bernasib baik untuk menyelami perasaan mereka 9. Membincangkan kepentingan mengekalkan perpaduan kaum di Malaysia 10. Mengenalpasti isu-isu anti perpaduan dan cara-cara mengatasi masalah tersebut 6

×