Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rpt pendidikan muzik tahun 3

7,182 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Rpt pendidikan muzik tahun 3

  1. 1. MUZIK TAHUN 3MI TAJUK/ OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP CATATANN BIDANG1, 1. Murid- murid boleh,4, Nyanyian 1.1 Mari Menyanyi IRAMA7, 1.1 Menyanyi dengan Detik10, 1.1 pernafasan yang betul a. Menyanyi lagu yang dIgemari Tekanan13, Mari 1.2 Menyanyi dengan b. Menyanyi lagu beraksi Tempo16, Menyanyi pengeluaran suara c. Menyanyi lagu rentak mac, Corak19, yang baik masri, inang, zapin dan joget. Irama22, 1.3 Menyanyi dengan d. Menyanyi lagu pusingan dan24, sebutan yang terang berkembar dalam kumpulan28, dan jelas e. Menyanyi dengan cara31, 1.4 Menyanyi mengikut spontan dan hafalan, MELODI34 rentak mengikut nyanyian yang Pic 1.5 Menyanyi mengikut pic diperdengarkan dan Skel dan nada tinggi, membaca skor muzik Kontur tengah dan rendah. Melodi 1.6 Menyanyi dengan Rangkai iringan muzik Lagu 1.2 Menyanyi 1.2 Menyanyi Secara Muzikal HARMO Secara NI Muzikal a. Menyanyi lagu sambil Dron bertepuk untuk merasai detik Bordun 1.7 Menyanyi dengan lagu, tekanan, corak irama Ostinato yakin tanpa iringan lagu dan meter 2, 4, 3 Triad muzik. 4 Kaunter 4 4 Melodi b. Mendengar dan membuat Paduan 1.8 Menyanyi secara latihan pic menaik dan Suara berkumpulan dengan menurun dan mendatar suara bersama dan dengan sebutan solfa bersefahaman c. Mendengar dan membuat BENTUK latihan sebutan irama lagu Rangkai d. Menyanyi mengikut kaunter Lagu melodi Urutan e. Menyanyi mengikut tempo yang betul 1.9 Menyanyi dengan f. Mrnyanyi sesuara dalam penuh perasaan; kumpulan dengan bermula gembira, cergas, dan mengakhiri secra sentimental, bersama semangat, atau lembut 1.3 Cara 1.3 Cara Menyanyi menyanyi a. Membuat latihan latihan vokal 1.10 Menyanyi dengan sebelum menyanyi untuk terkawal dan teratur mendapatkan warna ton yang baik b. Membuat latihan pernafasan 1.11 Menyanyi secara solo mengawal diafragma dengan unruk membina mengikut kiraan atau keyakinan diri menggunakan rangkai lagu c. Membuat latihan vokal sebelum menyanyi untuk
  2. 2. 1.12 Menyanyi lagu- lagu mendapatkan ton yang baik dan pusingan secara memahami konsep muzik yang berkumpulan dengan berkaitan; suara bersama dan • Latihan pic bersefahaman • Latihan skel- con. (do re mengikut tempo yang mi so la ) tepat WARNA d. Membuat latihan sebutan lirik TON yang jelas Bunyi e. Menyanyi dengan iringan Alat atau tanpa iringan muzik Tradision f. Menyanyi mengikut tempo al dan mud yang betul Melayu, g. Menyanyi secara hafalan Barat, atau mengajuk dan melihat Bunyi skor lagu Gabunga h. Menyanyi dengan iringan n muzik dalam kumpulan secara muzikal terkawal dan seimbang dengan bermula dan mengakhiri secara bersama JALINAN Monofoni Homofoni 1.4 Menero 1.4 Meneroka dan Mengenal Polifoni ka dan Muzik Vokal Mengen al vokal a. Menyanyi lagu dalam bentuk EKSPRE Muzik jalinan asas homofoni SI mengikut kemampuan murid Dinamik b. Mendengar secara berpandu Mud untuk mengecam bunyi Sebutan rangkai lagu yang sama dari Artikulasi segi melodinya c. Mendengar merasai nyanyian yang baik dari segi pic yang betul irama lagu yang betul, mengikut tempo, sebutan yang jelas dan ton yang baik.
  3. 3. MIN TAJUK OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP CATATAN BIDANG2, 2. Muzik Murid- murid dapat; 2.1 Mari Bergerak5, Dengan8, Gerakan 2.1 Menggerakan anggota a. Mendengar dan bergerak IRAMA11, badan mengikut rentak atau beraksi secara spontan Detik14, 2.1 Mari atau irama bunyi mengikut lirik lagu sambil Tekanan17, bergerak kumpulan alat muzik yang menyanyi Tempo20, dimainkan b. Mendengar dan bergerak Corak23, 2.2 Mengecam dan mengikut bacaan puisi atau Irama26, membuat cerita29, gerakan spontan mengikut c. Meneroka gaya pergerakan32, rentak atau irama muzik dari alam rangsangan corak MELODI35 2.3 Mengaitkan gerakan irama Pic dengan lagu yang telah d. Melihat gambar dan memberi Skel dipelajari respon berpandukan Kontur rangsangan corak irama yang Melodi diperdengarkan Rangkai Lagu 2.2 2.4.Menggerakkan anggota 2.2 Bergerak Secara Muzikal HARMONI Bergerak badan mengikut rentak Dron secara irama muzik a. Membuat gerakan secara Bordun muzikal 2.5 Membuat gerakan yan bebas atau berpandu sebagai Ostinato sesuai dengan lagu atau respon kepada permainan Triad muzik atau kedua-duanya muzik yang didengar untuk Kaunter yang mempunyai tempo merasai; detik, corak irama, Melodi yang dan tanda rehat Paduan berlainan • Pergerakan tangan – Suara 2.6 Membentuk badan menghayun, melambai, mengikut mud atau lagu melenggok muzik • Pergerakan pergelangan BENTUK tangan – memusing, sisip Rangkai • Pergerakan tubuh – Lagu menghayun, Urutan menggoyang, membuai b. Membuat gerakan secara bebas atau berpandu sebagai WARNA respon kepada; TON • Pic Bunyi Alat • Skel dan Tradisional • Dinamik Melayu, c. Membuat gerakan secara Barat, bebas atau berpandu Bunyi Gabungan menunjukkan • Rangkai lagu • Rentak • Tempo • Mud untuk merasainya d. Membuat gerakan dalam bentuk permainan sebagai tindak balas kepada perubahan meter dan tempo
  4. 4. e. Membuat gerakan memperlihatkan ekspresi diri sebagai respon kepada muzik JALINAN Monofoni Homofoni2.3 Cara 2.7 Mengintepretasikan 2.3 Cara Bergerak PolifoniBergerak muzik yang didengar melalui a. Memberi reaksi pergerakan gerakan secara spontan kepada EKSPRESI badan pelbagai bunyi yang Dinamik 2.8 Menggunakan kiraan diperdengarkan Mud dalam b. Bergerak bebas dengan Sebutan gerakan secara spontan berpandukan Artikulasi 2.9 Mengenal langkah asas pelbagai corak irama, rentak, ke arah tarian tradisional meter, dan tempo tempatan yang mudah c. Membuat gerakan anggota 2.10 membuat gerakan badan secara setempat atau yang telah ditentukan dan menggunakan ruang, memilih alat muzik yang mengikut kemampuan dan sesuai bagi gerak lakon keadaan 2.11 Membuat gerakan d. Membuat gerakan berpandu kreatif rangsangan permainan corak yang mudah penuh irama atau muzik oleh guru perasaan atau rakaman muzik e. Membuat gerakan secara individu, berpasangan atau dalam kumpulan f. Membuat gerakan yang menunjukkan jalinan dalam muzik g. Membuat gerakan tersusun mengikut koreografi secara individu, berpasangan atau kumpulan2.4 2.4 Meneroka Dan MengenalMeneroka Muzik Dengan Gerakandan a. Mendengar dan merasaiMengenal muzik tradisional danMuzik mengenal gerakan yangDengan berkaitan dengannya melaluiGerakan persembahan sebenar atau video b. Mendengar dan merasai muzik klasik Cina yang sesuai c. Mendengar dan merasai muzik instrumental tertentu, diikuti dengan kegiatan melukis atau menulis pantun atau puisi untuk menyatakan perasaan .
  5. 5. CATATAN/MIN TAJUK/ OBJEKTIF KEMAHIRAN KONSEP IMPAK BIDANG3, 3. Perma6, inan Murid-murid dapat; IRAMA9, Alat Detik12, Muzik 3.1 Mengenal alat muzik 3.1 Mari Bermain Alat Muzik Tekanan15, tanpa melodi Tempo18, 3.1 Mari Corak21, Bermai 3.2 Mengenal dan a. Mengenal, mendengar dan Irama24, n Alat mengecam bunyi alat mengecam bunyi serta27, Muzik muzik tertentu menamakan alat muzik tidak30, bermelodi MELODI33, 3.3 Membezakan jenis ton b. Bermain alat muzik untuk Pic36 alat- alat muzik tanpa mengkelaskannya mengikut Skel melodi seperti berat, cara dimainkan; Kontur lembut, panjang, • Ketuk Melodi pendek dan lain-lain • Goncang atau goyang Rangkai c. Mengecam bunyi dan Lagu menamakan alat muzik yang dibunyikan 3.4 Memegang dan HARMONI mengendalikan cara Dron memainkan alat-alat Bordun muzik dengan betul Ostinato Triad Kaunter 3.2 3.2 Bermain Secara Muzikal Melodi Bermain Paduan Secara 3.5 Memainkan alat muzik a. Membuat latihan menepuk Suara Muzikal mengiringi lagu yang untuk merasai detik pada telah dipelajari tekanan dalam lagu yang menmgikut rentak mempunyai meter 2 3 4 BENTUK 4 4 4 Rangkai 3.6 Memilih alat muzik b. Membuat latihan merasai Lagu yang sesuai bagi lagu pelbagai irama dengan cara Urutan yang tertentu menepuk c. Bermain alat muzik tidak 3.7 Memainkan alat muzik bermelodi berpandukan corak WARNA bermelodi bagi lagu irama yang ditetapkan TON yang tertentu d. Membuat latihan bermain lat Bunyi Alat muzik tidak bermelodi untuk Tradisional 3.8 Memainkan jenis alat merasai not panjang dan Melayu, muzik mengikut giliran pendek Barat, yang ditetapkan e. Mengenal beberapa lambang Bunyi gambar notasi lidi Gabungan f. Bermain alat muzik tidak bermelodi dalam kumpulan untuk mendengar dan merasai konsep muzik dalam lagu g. Bermain alat muzik tidak JALINAN bermelodi dalam kumpulan Monofoni mengikut tempo dan dinamik Homofoni kuat atau lembut untuk Polifoni menghasilkan mud yang sesuai EKSPRESI Dinamik Mud
  6. 6. 3.3 Cara 3.9 Memainkan tekanan 3.3 Cara Bermain Alat Bermai dan irama lagu yang n Alat diketahui secara a. Memegang dan memainkan bersama alat muzik dengan cara konvesional b. Memainkan alat muzik tidak bermelodi dengan pelbagai cara untuk menghasilkan bunyi c. Berlatih memainkan corak irama dengan cara menepuk sebelum bermain alat muzik d. Memainkan lat muzik tidak bermelodi untuk mengiringi nyanyian atau rakaman muzik3.4Meneroka 3.10 Memainkan irama lagu 3.4 Meneroka dan Mengenaldan yang betul dengan alat Muzik Melalui Permainan AlatMengenal muzik mengikut giliran MuzikMuzikMelalui a. Meneroka dan merasaiPermainan 3.11 Memainkan alat muzik pelbagai bunyi denganAlat Muzik mengikut simbol atau menggunakan ; tanda muzik dalam • Perkusi mulut skor • Perkusi badan • Pelbagai laat 3.12 Memainkan alat muzik • Alat muzik tidak dalam kumpulan atau bermelodi secara solo dengan terkawal dan seimbang b. Membuat improvasi muzik dalam kumpulan berasaskan penerokaan bunyi alam sekeliling seperti bunyi angin, hujan, burung, guruh dll. c. Membuat improvasi corak irama berdasarkan Alam sekeliling dengan menggunakan; perkusi mulut, perkusi badan d. Membuat latihan improvasi dengan cara menjawab; corak irama permainan alat muzik tidak bermelodi yang diperdengarkan e. Mendengar dan merasai bunyi alat muzik tradisional tempatan- kompang,rebana, gendang f. Mendengar dan merasai permainan muzik tradisional

×