Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Panduan pengajaran dunia muzik tahun 3

14,058 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Panduan pengajaran dunia muzik tahun 3

 1. 1. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIAKURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH PANDUAN PENGAJARAN DUNIA MUZIK TAHUN 3 Terbitan Kementerian Pelajaran Malaysia Bahagian Pembangunan Kurikulum 2012
 2. 2. Cetakan Pertama 2012© Kementerian Pelajaran Malaysia 2012Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagianartikel, ilustrasi, audio dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan caraapa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lainsebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian PembangunanKurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia.Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan-dalam-PenerbitanMalaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian Pembangunan KurikulumKurikulum Standard Sekolah Rendah: Panduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun 3
 3. 3. Pengenalan viIndeks Lagu viii UNIT PEMBELAJARANUnit 1 2Unit 2 6Unit 3 8Unit 4 12Unit 5 16Unit 6 20 iii
 4. 4. LAMPIRANUNIT LAMPIRAN 1 1 : Latihan sebutan huruf vokal 22 2 : Latihan sebutan huruf vokal 23 2 3 : Latihan menyanyi solfa 24 4 : Latihan menyanyi solfa 25 5 : Latihan menyanyi solfa 26 3 6 : Skrip cerita “Lembu Yang Sombong” 27 7 : Kad gambar dinamik lembut dan dinamik kuat 28 8 : Audio latihan dinamik kuat dan lembut 29 5 9 : Gambar postur menyanyi 30 10 : Bentuk mulut bagi sebutan betul 31 11 : Latihan pernafasan 32 12 : Kad ikon bunyi 33 6 13 : Mencipta corak irama 34 iv
 5. 5. SENARAI SEMAKSenarai Semak 36 RANCANGAN PELAJARAN HARIANContoh Rancangan Pelajaran Harian 41 SENARAI LAGUSenarai Lagu 44CD 2: Vokal, Instrumental serta Pendengaran dan Latihan 46 PENGHARGAANPenghargaan 47 v
 6. 6. Buku Panduan Pengajaran Tahun 3 ini, merupakan usaha Bahagian PembangunanKurikulum (BPK) bagi membantu guru yang diberi tanggungjawab mengajar matapelajaran ini melaksanakan pengajaran dan pembelajaran seperti yang dihasratkandalam dokumen Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Dunia Muzik TahunTiga. Susunan buku panduan pengajaran ini berasaskan tema Alunan Muzikkuyang merupakan platform kepada murid untuk melahirkan idea kreatif merekamelalui aktiviti muzikal seperti menyanyi, bergerak dan bermain alat muzik.Menerusi tema ini, murid berpeluang mengaitkan perasaan, persekitaran danbudaya mereka dalam setiap aktiviti muzikal dalam suasana gembira dan ceria.Bagi memperkukuhkan pengetahuan serta kemahiran membaca dan menulis notasimuzik, alat muzik rekorder telah diperkenalkan di tahun ini sebagai alat muzik berpicuntuk murid kuasai.Bersama-sama buku panduan ini disertakan dua CD lagu. Setiap lagu dalam CD 1telah dicipta khas untuk memenuhi keperluan setiap aktiviti yang terdapat dalamunit pembelajaran bagi mencapai Standard Pembelajaran Dunia Muzik Tahun Tiga.Kandungan CD 2 pula, bertujuan untuk membantu guru dari aspek apresiasi muzikdan latihan pendengaran murid. Namun begitu, guru boleh menggunakan mana-mana lagu dari koleksi sendiri yang difikirkan sesuai semasa aktiviti pengajaran danpembelajaran untuk mencapai objektif pengajaran.Lagu-lagu yang terdapat dalam buku panduan ini disertakan dalam tiga bahasa iaituBahasa Melayu, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil. Ini untuk memudahkan peng-gunaan di Sekolah Kebangsaan (SK) dan Sekolah Jenis Kebangsaan (SJK). Walaubagaimanapun, terdapat beberapa lagu yang dikekalkan liriknya dalam bahasa asaluntuk memberi pengalaman kepada murid mengenal pelbagai budaya dan bahasaatas semangat 1Malaysia.Terdapat empat buah lagu tambahan yang boleh diajarkan kepada murid semasamusim perayaan seperti Hari Raya, Tahun Baru Cina dan Deepavali serta lagu un-tuk sambutan kemerdekaan negara kita. Bagi menyemarakkan rasa kecintaansesama rakyat Malaysia, guru boleh menggunakan lagu-lagu ini semasa penga-jaran dan pembelajaran mengikut musim perayaan.Dalam penyediaan Rancangan Pelajaran Harian (RPH) setiap unit pembelajarantelah diperuntukkan waktu untuk dua kali pengajaran. Namun begitu, guru bolehmengulang unit pembelajaran lebih dari dua kali sekiranya objektif pengajaran tidakdapat dicapai. Bagi tujuan pentaksiran, guru hendaklah merujuk kepada StandardPrestasi yang disediakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian PelajaranMalaysia. vi
 7. 7. PERINCIAN TAJUK KECIL UNIT PEMBELAJARAN Masa Tema Pengajaran 2 X 30 minitElemen muzikyangditekankansemasapengajaran danpembelajaran Kaedah atau cara yangMerujuk kepada digunakanKurikulum untuk menilaiMuzik pencapaianSekolah muridRendahTahun 3. Ilmupengetahuanyang perludipelajari olehmurid.Merujuk kepadaKurikulumMuzikSekolahRendahTahun 3.Pembelajaranyang mestidikuasai olehmurid dalamsatu tahun. Aktiviti tambahan vii
 8. 8. JUDUL LAGU CD/TRACK MUKA SURATAzam Baru CD 1 / 01 3Ceritaku CD 1 / 03 9Hei, Kawan-Kawan (Vokal) CD 1 / 05 13Ke Taman Bunga CD 1 / 07 17 viii
 9. 9. UNIT PEMBELAJARAN
 10. 10. Irama CD 1 Track 01 Azam Baru (vokal) Track 02 Azam Baru (instrumental) CD 2 Track 01-08 Audio latihan sebutan huruf vokal Rujuk Standard PrestasiPengalaman Muzikal Lembaga Peperiksaan1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan.1.2 Memainkan perkusi secara solo atau 1. Membuat latihan sebutan huruf berkumpulan daripada pelbagai repertoir. vokal melalui nyanyian. (Unit 1: Lampiran 1 dan 2, CD 2 track 01 hingga 08) 2. Mendengar lagu Azam Baru. (CD 1 track 01) 3. Membuat latihan sebutan lirik lagu Azam Baru. 4. Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan yang jelas. 5. Menepuk corak irama mengikut1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal melodi lagu Azam Baru. a, e, i, o, u. (CD 1 track 01) 6. Menyanyi sambil menepuk corak1.2.1 Memainkan perkusi mengikut corak irama irama mengikut melodi lagu Azam melodi. Baru. - postur (CD 1 track 01) - cara memainkan 7. Memainkan perkusi mengikut corak irama melodi lagu dengan postur yang betul. (CD 1 track 01) Memainkan corak irama melodi dengan menggunakan pelbagai perkusi. 2
 11. 11. CD 1 Track 01AZAM BARUKini detik yang ku tungguBerpakaian serba baruIngin berjumpa rakankuRiangnya hatikuBelajar bersama baca dan mengiraPatuh pada kata guruMari kita semua tingkatkan usahaDemi masa depan kita 3
 12. 12. CD 1 Track 02 4
 13. 13. CD 1 Track 02 திய இல Lee Chai Huat AZAM BARU Lee Chong Yern Susie Khor Nik Hartini Lirik B.Tamil : S.Muthiah Charles Sousai எதி பா த ேந ர வ த ேவ சீ ைட ந ப கைள ச தி ேப ேன மன மகி ேத நா ட கைள கந ப ◌ி ேவ எ ண ேவ நா அைன வ ஆசா ெசா ப ேகட ேவா வா ைகய ேன றி உய வ ழி வ ேபா ேம நாEthirpaartha neeram vanthathuveSiirudai aninthu nanbarggalai santhippeneManam magilnthe naan paaadangalai paditiduven enniduveenNaam nanaivarum asaan sorpadi keediduvomVaalkayil munneeri uyarvali vaguppome naam 5
 14. 14. CD 2 Solfa do, re, mi Track 09 - 20 Latihan Menyanyi Solfa Rujuk Standard Prestasi Pengalaman Muzikal Lembaga Peperiksaan 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1. Memperkenalkan isyarat tangan solfa do, re, mi. 2. Menyanyi solfa do, re, mi sambil membuat isyarat tangan solfa. (Unit 2: Lampiran 3 dan 4, CD 2 track 09 hingga 16) 3. Latihan menyanyi sambil membuat isyarat tangan solfa. (Unit 2: Lampiran 5,1.1.3 Menyanyi solfa do, re, mi. CD 2 track 17 hingga 20) - menyanyi solfa dalam pelbagai corak irama Boleh membuat kad ikon lain bagi aktiviti 2 dan 3. 6
 15. 15. Isyarat Tangan Curwen mimi rere dodo 7
 16. 16. Dinamik CD 1- lembut ( p ) Track 03 Ceritaku (vokal)- kuat ( f ) Track 04 Ceritaku (instrumental) CD 2 Track 21 Cerita ”Lembu Yang Sombong” Track 22 Audio latihan DinamikPengalaman Muzikal Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1. Murid mendengar cerita ”Lembu Yang Sombong” (Unit 3: Lampiran 6, CD 2 track 21) 2. Bersoal jawab tentang dinamik kuat dan lembut dalam cerita yang diperdengarkan. 3. Mendengar lagu Ceritaku. (CD 1 track 03). 4. Menyanyi lagu Ceritaku.1.1.5 Mengaplikasi dinamik dalam nyanyian. (CD 1 track 04). - lembut ( p ) 5. Perbincangan mengenai dinamik - kuat ( f ) lembut dan kuat mengikut kad ikon gambar yang ditunjukkan. (Unit 3: Lampiran 7) 6. Menyanyi lagu Ceritaku mengikut kad ikon dinamik yang ditunjukkan. 7. Mengenalpasti dinamik kuat dan lembut. (Unit 3: Lampiran 8, CD 2 track 22) Gunakan boneka tikus dan lembu untuk bercerita. 8
 17. 17. CD 1 Track 03 CERITAKU CERITAKU Dengarlah satu ceritaku Seekor tikus dan lembu Tikus lincah berlari-lari Lembu sedih leher bertali Tikus gigit tali Lembu senang hati Mereka bebas menari-nari Tikus baik hati lembu senang hati 9
 18. 18. CD 1 Track 04 CERITAKU 10
 19. 19. CD 1 Track 04 எ கைத CERITA KU CERITAKU Kahlijah Mohamed Salmiah Hamad Lirik B.Tamil : S.Muthiah Charles Sousai ேக க எ கைத ய ைன ந றாக ெட லி மா ேவ க மா க ெட லி ஓ ய ஆ னா மா ன க ேதா கய றா க ட ப இ த ேத ெடலி அத ைன க த ேவ மா மகி சி அைட த ேவ ஆ பா இர மகி தன ேவ ஒ றாக ந றி மற ேவ எ ற ேவKelunggal en kathaiyinai nandraaga, oru sundeliyum maadumVegamaaga sundeli odiyathu, aanaalmaatinathu kaluttho kayittraal kattappattu irunthatheSundeli athanai kadittathuve maadum magilChi adainthathuve aadi paadi irandum magilnthanave onRaga nandri maravel endrathuve 11
 20. 20. CD 1 Tempo Track 05 Hei Kawan-kawan (vokal) - cepat Track 06 Hei Kawan-Kawan (instrumental) - lambat Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan Pengalaman Muzikal 1.3 Membuat pergerakan mengikut muzik. 1. Meneroka pergerakan mengikut aras dan arah melalui muzik yang didengar. (CD 1 track 06) 2. Mendengar dan membuat pergerakan berdasarkan lirik lagu Hei, Kawan-Kawan.1.3.1 Membuat pergerakan mengikut aras dan (CD 1 track 05) arah berdasarkan: 3. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan - dinamik kuat/lembut sambil membuat gerakan - pic tinggi/rendah mengikut lirik dengan tempo - tempo cepat/lambat cepat. - bunyi panjang/pendek 4. Menyanyi lagu Hei, Kawan-Kawan sambil membuat gerakan mengikut lirik dengan tempo lambat. Aktiviti boleh diubahsuai kepada berpasangan dengan mengambil kira aspek arah dan aras. Contoh: menggosok, melambai, membongkok, memintal, melompat, meloncat, ketinting dan menyeret. 12
 21. 21. CD 1 Track 05HEI, KAWAN KAWANHei,kawan kawan tepuk tangan Hei kawan kawan hentak kakiHei jangan lupa bersalam Hei jangan lupa berjengketHei kawan kawan tepuk tangan Hei kawan kawan hentak kakiHei jangan lupa bersalam Hei jangan lupa berjengketHei kawan kawan hentak kaki Hei kawan kawan hayun tanganHei jangan lupa berjengket Hei jangan lupa belajarHei kawan kawan hentak kaki Hei kawan kawan hayun tanganHei jangan lupa berjengket Hei jangan lupa belajar 13
 22. 22. CD 1 Track 06 14
 23. 23. CD 1 Track 06 ேஹ , ந ப கேள HEI, KAWAN-KAWAN Adaptasi : Hey Betty Martin Lirik : Zaiton Mohamad Khairul Bariah Haroen Lirik B.Tamil : Charles Sousai Enmoli Parimal ேஹ ந ப க ேள ைக க த க வா க ற மற ேஹ ந ப க ேள கா கைள த வ ைர ஓ ட மற ேஹ ந ப க ேள ைக க த க வா க ற மற வா ேஹ ந ப க ேள கா கைளத வ ைர ஓ ட மற வா ேஹ ந ப க ேள கா கைளத வ ைர ஓ ட மற வா ேஹ ந ப க ேள ைக கைளஆ ந க பாட ப க மற வா ேஹ ந ப க ேள கா கைளத வ ைர ஓ ட மற வா ேஹ ந ப க ேள ைக கைளஆ ந க பாட ப க மற வா தHey nanpargale kaigal thatunggal vaalthugal kuura maravathiir (X2)Hey nanpargale kaalgalai thatti virainthu oda maravaathir (X2)Hey nanpargale kaalgalai thatti virainthu oda maravaathir (X2)Hey nanpargale kaigalai aati niinggal paadam padikka maravaathir. 15
 24. 24. CD 1 Postur Track 07 Ke Taman Bunga (vokal) Track 08 Ke Taman Bunga (instrumental) Sebutan huruf vokal a, e, i, o, u CD 2 Track 01-08 Latihan Huruf Vokal Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan Pengalaman Muzikal: 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara solo atau berkumpulan. 1. Menunjukkan postur berdiri dan duduk yang betul. (Unit 5: Lampiran 9) 2. Latihan pernafasan. 3. Mendengar dan membuat latihan vokal huruf a, e, i, o, u. (Unit 5: Lampiran 10,1.1.2 Menyanyi dengan postur dan pernafasan Ulangkaji Unit 1 Lampiran 1 dan 2, yang betul. CD 2 track 01 hingga 08) - postur duduk 4. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan - postur berdiri sebutan huruf vokal yang jelas dan - pengambilan nafas postur yang betul. - pengeluaran nafas 5. Menyanyi lagu Ke Taman Bunga dengan pernafasan yang betul mengikut frasa1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal lagu. a, e, i, o, u. (Unit 5: Lampiran 11) Mempelbagaikan sebutan huruf vokal dalam lirik lagu mengikut kesesuaian. 16
 25. 25. CD1 Track 07KE TAMAN BUNGAAh ah ay---ay Ayuh rakan semuaYi yi oh--- oh Kita ke taman bungaDu du du du du du du du du Bergembira riang ceriaDu du du du du du du du Mengejar si rama-ramaLa la la la la la la la la Tetapi jangan kita lekaMarilah ke taman bunga Pulanglah sebelum senja 17
 26. 26. CD1 Track 08 18
 27. 27. CD1 Track 08 19
 28. 28. Kad Ikon Warna Ton Irama Rujuk Standard Prestasi Lembaga Peperiksaan Pengalaman Muzikal 1.1 Menyanyi pelbagai repertoir secara 1. Murid mendengar bunyi dari solo atau berkumpulan. pelbagai sumber. Penghasilan Muzik 2. Murid mengajuk semula bunyi yang telah didengar. 2.1 Menghasilkan idea muzikal kreatif. 3. Murid menghasilkan bunyi berdasarkan corak yang terdapat pada kad ikon yang dipaparkan. (Unit 6; Lampiran 12) 4. Murid mencipta corak irama menggunakan kad ikon yang dipaparkan dan menyusun kad-kad tersebut bagi menghasilkan bunyi/1.1.1 Mendemonstrasi warna ton bunyi. - alam semula jadi sound art. - haiwan (Unit 6: Lampiran Unit 14) - aktiviti harian 5. Murid membuat persembahan - kenderaan dengan membunyikan hasil ciptaan2.1.1 Menghasilkan pelbagai bunyi menggunakan mereka. bahan improvisasi.2.1.2 Mencipta corak irama mudah menggunakan ikon. 1. Murid memainkan pelbagai alat perkusi dan bahan buangan untuk menunjukkan warna ton yang berbeza. 2. Permainan ikon bunyi boleh dijalankan dalam kumpulan kecil. 20
 29. 29. LAMPIRAN
 30. 30. CD 2 Track 01 hingga 04 Latihan sebutan huruf vokal.Arahan :1. Murid mendengar rakaman CD.2. Murid menyanyi latihan sebutan huruf vokal. Langkah 1 Langkah 2 Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyikan latihan huruf vokalLatihan 1 : Track 01 a a e e i i o o a e i o u a a e e i i o o a e i o uLatihan 2 : Track 02 ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho huLatihan 3 : Track 03 ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo muLatihan 4 : Track 04 la la le le li li lo lo la le li lo lu la la le le li li lo lo la le li lo lu 22
 31. 31. CD 2 Track 05 hingga 08 Latihan sebutan huruf vokal.Arahan :1. Murid mendengar rakaman CD.2. Murid menyanyi latihan sebutan huruf vokal. Langkah 1 Langkah 2 Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyikan latihan huruf vokalLatihan 5 : Track 05 a a e e i i o o a e i o u a a e e i i o o a e i o uLatihan 6 : Track 06 ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho hu ha ha he he hi hi ho ho ha he hi ho huLatihan 7 : Track 07 ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo mu ma ma me me mi mi mo mo ma me mi mo muLatihan 8 : Track 08 la la le le li li lo lo la le li lo lu la la le le li li lo lo la le li lo lu 23
 32. 32. CD 2 Track 09 hingga 12 Latihan menyanyi solfaArahan:Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa sambil membuat isyarat tangan solfa.Petunjuk: = = = Langkah 1 Langkah Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyi solfa sambil membuat isyarat tangan do do do do do do do do re re re re re re mi mi mi mi mi mi mi mi mi mi do re do re do do re do re do 24
 33. 33. CD 2 Track 13 hingga 16 Latihan menyanyi solfaArahan: Murid mendengar rakaman CD dan menyanyi solfa sambil membuat isyarat tangan solfaPetunjuk : = = = Langkah 1 Langkah 2 Murid mendengar rakaman Murid menyanyi solfa sambil CD membuat isyarat tangan Latihan 5 Track 13 do mi do mi do do mi do mi do Latihan 6 Track 14 do re mi do re mi Latihan 7 Track 15 do mi do mi Latihan 8 Track 16 re do re do 25
 34. 34. CD 2 Track 17 hingga 20 Latihan menyanyi solfaArahan:1. Sediakan kad imbasan berdasarkan latihan di bawah.2. Murid mendengar audio (CD 2 track 17 hingga 20).3. Murid menyanyi sambil membuat isyarat tangan solfa. Langkah 1 Langkah 2 Murid mendengar rakaman CD Murid menyanyi solfa sambil membuat isyarat tanganLatihan 1 Track 17 do mi do mi do mi do miLatihan 2 Track 18 do mi re do mi reLatihan 3 Track 19 do re mi re do do re mi re doLatihan 4 Track 20 do mi re mi do do mi re mi do 26
 35. 35. CD 2 Track 21Skrip cerita “ Lembu yang Sombong”Pada suatu hari seekor tikus sedang berjalan-jalan dengan perlahan di belakang rumahPak Hamzah. Tikus ini sangat lapar dan letih. Tiba-tiba tikus ternampak sekeping roti di tepipintu dapur belakang rumah Pak Hamzah. Ia pun berjalan dengan keadaan yang lesu dan lemahuntuk memakan roti itu. Tiba-tiba tikus terdengar suara memarahinya. Lembu: Hei, tikus tak tahu malu. Kenapa kau curi makanan tuan aku? Pergi kau dari sini. Jangan cari makan di sini. Pergi kau! Kau tikus kecil dan tak berguna kepada manusia.”Tikus itu sangat sedih dan berkata, Tikus: Wahai Sang Lembu aku sangat lapar dan letih. Lagi pun roti ini telah dibuang oleh tuan rumah ini. Apa salahnya.”Lembu menghalau tikus dan menyepaknya ke tepi parit. Kesian tikus. Ia dalam kesakitan.Tiba– tiba tikus ternampak sekeping roti di tepi parit dan berasa sangat gembira dan terus me-makan roti tadi. Segar sedikit badan tikus. Tiba-tiba…… Lembu: Tolong! Tolong! Tolong!Tikus pun berlari dengan cepat ke tempat itu dan rupa-rupanya Sang Lembu yang sombong tadimenjerit meminta tolong. Tikus: Kenapa Sang Lembu? Lembu: Sang Tikus tolong aku. Lepaskan aku dari tali ini. Pak Hamzah telah ikat aku sebab esok aku akan disembelih untuk kenduri. Tikus: Baiklah Sang Lembu.Tikus pun menggigit tali pada leher dan kaki lembu sehingga tali itu putus. Sang Lembu sangatgembira dan meminta maaf kepada tikus. Lembu: Terima kasih Sang Tikus. Kau memang baik hati. Aku minta maaf ya, kerana berlagak sombong terhadap engkau. Tikus: Tak apalah Sang Lembu. Marilah kita beredar dari sini sebelum Pak Hamzah nampak kita. Jom! 27
 36. 36. Contoh kad gambarArahan:1. Murid mengajuk bunyi haiwan mengikut gambar yang ditunjukkan.2. Bersoal jawab tentang dinamik bunyi haiwan, sama ada lembut (p) atau kuat (f). Dinamik lembut Dinamik kuat 28
 37. 37. CD 2 Track 22 Audio latihan dinamik kuat dan lembutArahan:1. Dengar DUA bunyi daripada rakaman track 22.2. Tandakan X pada gambar yang menunjukkan sama ada dinamik kuat atau lembut untuk bunyi kedua yang didengar.Petunjuk : Dinamik lembut Dinamik kuat 1 2 3 29
 38. 38. Postur menyanyi postur menyanyi yang betul berdiri duduk postur menyanyi yang salah berdiri duduk 30
 39. 39. Bentuk mulut bagi bunyi vokal 31
 40. 40. CD 1 Track 07 dan 08 Latihan pernafasanArahan: Ambil nafas pada permulaan frasa bertanda V. V V V V V V 32
 41. 41. Arahan:1. Guru menunjukkan kad ikon kepada murid.2. Murid menghasilkan bunyi berdasarkan corak yang terdapat pada kad ikon tersebut. Kad Ikon Bunyi 33
 42. 42. Aktiviti mencipta corak irama.Arahan:1. Gunakan kad ikon di bawah ini.2. Susun kad ikon tersebut bagi menghasilkan corak irama mengikut kreativiti sendiri.3. Murid membuat persembahan dengan membunyikan ciptaan mereka.Catatan:1. Kad besar : bunyi panjang.2. Kad kecil : bunyi pendek.Contoh hasil ciptaan:1.2. 34
 43. 43. SENARAI SEMAK
 44. 44. BIL Catatan : NAMA Latihan sebutan huruf vokal dengan betul 1 Memainkan perkus mengikut corak irama.36 Menyanyi solfa do re mi 2 Tandakan (√) pada aktiviti yang telah dikuasai oleh murid. Membuat isyarat tangan solfa do re mi. UNIT Mengenalpasti dinamik kuat 3 dan lembut. Menyanyi dengan membuat 4 gerakan mengikut lirik dalam tempo cepat dan lambat. Menyanyi dengan sebutan huruf vokal yang jelas. 5 Menyanyi dengan pernafasan yang betul.
 45. 45. BIL Catatan : NAMA Membunyikan corak irama 6 yang dicipta. Mengimprovisasi melodi mu- dah dengan menggunakan 7 kad isyarat tangan solfa.37 Tandakan (√) pada aktiviti yang telah dikuasai oleh murid. Mengenal bahagian 8 rekoder UNIT Meniup not B berdasarkan 9 skor lagu. Melakukan pergerakan men- gikut dinamik kuat / lembut dan bunyi panjang / pendek. 10
 46. 46. RANCANGAN PELAJARAN HARIAN
 47. 47. Mata Pelajaran dan Kelas Dunia Muzik Tahun 3 (3 Jujur)Tajuk IramaMasa 30 minitStandard Pembelajaran 1.1.6 Menyanyi dengan sebutan huruf vokal( Tulis Kod sahaja ) a,e,i,o,uObjektif Pembelajaran Pada akhir pembelajaran, murid dapat menyanyikan lagu Azam Baru dengan sebutan huruf vokal yang jelas dan betul.Aktiviti Pengajaran dan 1. Latihan sebutan huruf vokal a,e,i,o,u.Pembelajaran CD 2 Track 01-08 2. Mendengar lagu Azam Baru. CD 1 Track 01 3. Latihan sebutan lirik lagu Azam Baru 4. Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan yang jelas dan betul. CD 1 Track 01 dan 02.Elemen Merentas Kurikulum Nilai murni — mempunyai azam positifBahan Bantu Mengajar 1. Lagu Azam Baru. CD 1 Track 01 dan 02 2. CD Latihan sebutan huruf vocal. CD 2 Track 01- 08Penilaian Pengajaran dan Menyanyi lagu Azam Baru dengan sebutan hurufPembelajaran vokal yang jelas dan betul.Refleksi 1. 30 murid dapat menyanyikan lagu Azam Baru(Ditulis selepas sesi penga- dengan Sebutan huruf vokal yang jelas dan betul.jaran dan pembelajaran) 2. 4 murid perlu diberi latihan sebutan huruf vokal 3. Latihan sebutan huruf vokal perlu dikukuhkan dalam pengajaran dan pembelajaran akan datang bersama-sama aktiviti pernafasan. 41
 48. 48. SENARAI LAGU
 49. 49. Unit : 1Track : 01Judul Lagu : Azam BaruLagu dan Lirik : Suzie Khor/Ridzlina RiduanTerjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/ Tan York LianTerjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles SousaiPenyanyi : Liyana Syafini binti JumaahSusunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd SallehRecording & Mixing : Rosman bin AdamUnit : 3Track : 03Judul Lagu : CeritakuLagu dan Lirik : Khalijah Mohamed/Salmiah HamadTerjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/ Tan York LianTerjemahan Lirik Bahasa Tamil : S. Muthiah/Charles SousaiPenyanyi : Nor Irfan Fitri bin Azman/Liyana Syafini binti JumaahSusunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd SallehRecording & Mixing : Rosman bin Adam 44
 50. 50. Unit : 4Track : 05Judul Lagu : Hei, Kawan-Kawan (Adaptasi Hey Betty Martin)Lirik : Zaiton Mohamad/Khairul Bariah HaroenTerjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Tan York LianTerjemahan Lirik Bahasa Tamil : Charles Sousai/Enmoli ParimalPenyanyi : Nor Irfan Fitri bin Azman/Siti Mariam binti Saim/Liyana Syafini binti JumaahSusunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd SallehRecording & Mixing : Rosman bin AdamUnit : 5Track : 07Judul Lagu : Ke Taman BungaLagu dan Lirik : Lee Chai Huat/Khairulrizam KhalidTerjemahan Lirik Bahasa Cina : Lee Houn Tee/Kong Mee Yan/Kong Mee Yet/Tan York LianTerjemahan Lirik Bahasa Tamil : Charles Sousai/Enmoli ParimalPenyanyi : Khairunnisa Hisham binti Badrul HishamSusunan Muzik : Bakhtiar bin Mohd SallehRecording & Mixing : Rosman bin Adam 45
 51. 51. CD 2 : VOKAL, INSTRUMENTAL SERTA PENDENGARAN DAN LATIHANUNIT TRACK JUDUL LAGU 1 01 Latihan sebutan huruf vokal 02 Latihan sebutan huruf vokal 03 Latihan sebutan huruf vokal 04 Latihan sebutan huruf vokal 05 Latihan sebutan huruf vokal 06 Latihan sebutan huruf vokal 07 Latihan sebutan huruf vokal 08 Latihan sebutan huruf vokal 2 09 Latihan menyanyi solfa 10 Latihan menyanyi solfa 11 Latihan menyanyi solfa 12 Latihan menyanyi solfa 13 Latihan menyanyi solfa 14 Latihan menyanyi solfa 15 Latihan menyanyi solfa 16 Latihan menyanyi solfa 17 Latihan menyanyi solfa 18 Latihan menyanyi solfa 19 Latihan menyanyi solfa 20 Latihan menyanyi solfa 3 21 Cerita “Lembu yang sombong” 22 Audio latihan dinamik 46
 52. 52. Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK) merakamkan ribuanterima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara lang-sung atau tidak langsung dalam usaha menyediakan bukuPanduan Pengajaran Dunia Muzik Tahun Tiga ini.Antara pihak yang terlibat ialah: Guru-guru , Pensyarah Institut Pendidikan Guru Malaysia Pensyarah Universiti Sekolah Seni Malaysia Johor Bahru (Rakaman Lagu) IPGM Kampus Temenggung Ibrahim, Johor Bahru (Rakaman Lagu) 47

×