Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bemoedigen

1,185 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Hello there! Get Your Professional Job-Winning Resume Here! http://bit.ly/topresum
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Bemoedigen

 1. 1. B en ik mijn broedershoeder?Over bemoediging en de zegen van kritiek
 2. 2. Het s ys teem van deze wereld• Ben ik mijns broeders hoeder?• Individualisme: zelfverwerkelijking,zelfontplooiing, zelfvertrouwen• Autonomie: “Ik ben het centrum van mijneigen universum”
 3. 3. Het Koninkrijk van God• Rom. 12:4,5 : Zoals ons ene lichaam veledelen heeft en die delen niet allemaal dezelfdefunctie hebben, zo zijn we samen één lichaamin Christus en zijn we, ieder apart, elkaarslichaamsdelen.• Lijken op Jezus: Uw Koninkrijk kome.
 4. 4. •Oprechtheid •Innige liefde •Enthousiasme •Vurig door Gods Geest •Standvastig (doorzetters) •Steeds biddend •Zorgzaam •Gastvrij •Vriendelijk tegen vijanden•Plezier met anderen die blij zijn•Verdrietig met de verdrietigen •Eensgezind •Nederig en bescheiden •Vredestichters •Vergevingsgezind
 5. 5. Zo is de liefde bij ons werkelijkheidgeworden, en daardoor kunnen we op dedag van het oordeel vol vertrouwen zijn,want hoewel wij nog in deze wereld zijn,zijn we als Jezus. 1 Joh. 4:17
 6. 6. Jij daarentegen bent mij trouw gevolgd in mijn leer,mijn levenswijze, streven, geloof, geduld, liefde,volharding, en je hebt hetzelfde lijden en dezelfdevervolgingen ondergaan. (…) Maar jij, blijf bij alleswat je geleerd hebt en met overtuiging hebtaangenomen. Je weet wie je leraren waren en bentvan kindsbeen af vertrouwd met de heiligegeschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat jewordt gered door het geloof in Christus Jezus. Elkeschrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruiktworden om onderricht te geven, om dwalingen enfouten te weerleggen, en om op te voeden tot eendeugdzaam leven, zodat een dienaar van God voorzijn taak berekend is en voor elk goed doel volledigis toegerust. 2 Tim. 3:10, 11, 14-17
 7. 7. Doelen voor bemoedig ing• Versterken van de relatie met God• Correctie van gedrag en denkbeelden• Training om het goede te doen• Ontdekken en ontwikkelen van je gaven
 8. 8. Bas is houding bij bemoedig ing• (Rom.12:9,10) Laat uw liefde oprecht zijn.Verafschuw het kwaad en wees het goedetoegedaan. Heb elkaar lief met de innigeliefde van broeders en zusters en acht deander hoger dan uzelf.• 3 kernbegrippen • Eerlijkheid • Liefde • Nederigheid
 9. 9. De praktijk - Een Bijbels e vis ie• Leraar – leerling: discipelschap• In de eerste instantie is Jezus de Bemoedigervoor zijn leerlingen• Na Pinksteren is de Heilige Geest onzeBemoediger, maar Hij werkt vooral vaak dooranderen
 10. 10. De praktijk - Een Bijbels e vis ie• Ons leermodel is Grieks.• Het leermodel van de eerste christenen is:met elkaar optrekken, zien hoe een meerervaren iemand het doet en het vervolgens zelfproberen.
 11. 11. Bemoedigen doet goedLarry Crabb€11,95 cosmox.nl

×