Το Πανεπιστήμιο Πατρών παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

Nikolaos Avouris
Nikolaos AvourisProfessor at University of Patras
Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως παράγων
ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας
Νικόλαος Αβούρης
Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης
Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα Πάτρα 14-15/6/2013
50 χρόνια ιστορίας. 5 σχολές- 24 Τμήματα
25000 φοιτητές, πάνω από 700 καθηγητές
Ισχυρό ερευνητικό- τεχνολογικό προφίλ.
Το 2012 πάνω από 35 M. € έσοδα από τρίτους
Θέση στις παγκόσμιες λίστες
Σύμφωνα με to QS World University Ranking για το
2012 το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην ομάδα 600+
Στην 5η θέση ανάμεσα στα 90 περίπου Ελληνικά
Ιδρύματα
Source: www.topuniversities.com
Ευρύτητα επιστημονικών πεδίων
Source: www.topuniversities.com
Υψηλή θέση στη χρηματοδοτούμενη
έρευνα σε διεθνές επίπεδο
(#63η θέση στην Ευρώπη, #3 στην Ελλάδα)
# Greek Institutions Score
1 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 33.29
2 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 33.1
3 UNIVERSITY OF PATRAS 32.11
4 CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 31.75
5 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 29.78
6 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 29.18
7 HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH 28.62
8 NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" 26.22
9 UNIVERSITY OF CRETE 25.72
1
0
TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 23.11
(http://www.researchranking.org EU Funding score in 2012)
Επαναδιατύπωση της αποστολής ενός
σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου
• Εκπαίδευση–επαγγελματικές γνώσεις –κριτική
σκέψη-διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών
• Έρευνα – παραγωγή νέας γνώσης - υποστήριξη
αριστείας
• Δια βίου μάθηση: κατάρτιση-επιμόρφωση-
εξειδίκευση-επικαιροποίηση γνώσεων
• Διάχυση και μεταφορά της γνώσης και
τεχνολογίας, υποστήριξη καινοτομίας,
δημιουργικότητας
Το άνοιγμα των πανεπιστημίων είναι
αίτημα της κοινωνίας
• Ενίσχυση δεσμών της βιομηχανίας και
επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια
• Δημιουργία τεχνολογικών θερμοκοιτίδων στα
πανεπιστήμια
• Σύνδεση εκπαίδευσης με παραγωγική
διαδικασία κ αγορά εργασίας
• Θεσμοθετημένες ενημερωτικές δράσεις για
αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών
Θ. Τσουμπελής, 8 προτάσεις για Δ.Ε.
Πελοπόννησος 13.6.2013
Υπόδειξη των οραματιστών μας
για την ανάπτυξη της χώρας
… το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης
στηρίζεται στην ποιότητα, στην ενέργεια
της μικρής και μεσαίας επιχείρησης που
αναπτύσσει δεσμούς με τα Πανεπιστήμια
και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με την
Έρευνα, ώστε να παράγει νέα προϊόντα με
υψηλή προστιθέμενη αξία
Βασ. Χατζηλάμπρου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ
Πελοπόννησος 13.6.2013
Κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των
ευρωπαϊκών πανεπιστημίων
• Φορουμ της ΕΕ για το διάλογο Πανεπιστημίων
Επιχειρήσεων:
– Νέα προγράμματα σπουδών για την απασχόληση
– Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας
– Μετάδοση γνώσεων: εφαρμογή γνώσεων στην πράξη
– Κινητικότητα σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ
επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας
– Άνοιγμα των Πανεπιστημίων στη Δια Βίου Μάθηση
– Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διασύνδεσης
Επιχειρήσεων -Πανεπιστημίων
COM(2009) 158
Η απάντηση του Πανεπιστημίου Πατρών:
Δράσεις υποστήριξης της νέας αποστολής
• Εκπαίδευση: Πρακτική Άσκηση φοιτητών /
Erasmus Lifelong Learning
• Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών:
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
• Σύνδεση με τις επιχειρήσεις: Γραφείο
Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Γραφείο
Σταδιοδρομίας
• Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
Πρακτική Άσκηση Φοιτητών
• 2009-2013 παράταση μέχρι 2015
• Συνολική χρηματοδότηση περίπου
2.700.000 Απορροφητικότητα μεγαλύτερη
του 70% μέχρι σήμερα.
• Επωφελούμενοι φοιτητές 2551 (14
Τμήματα), ολοκλήρωσαν μέχρι σήμερα
1742 (περ 70%)
• Μόνιμη απασχόληση 12%
Πρακτική Άσκηση : στόχοι
• Η απόκτηση αρχικής επαγγελματικής
εμπειρίας
• Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης
• Ανάδειξη ικανοτήτων, δημιουργική
απασχόληση
• Σύνδεση επιχειρήσεων-πανεπιστημίων
Πρακτική Άσκηση : δυνατότητες
• Ενσωμάτωση απαιτήσεων παραγωγής
στα προγράμματα σπουδών
• Εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στην
παραγωγή
• Ιδέες για βιωσιμότητα της δράσης και
ένταξης της στα προγράμματα σπουδών
(με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες,
ένταξη στη διπλωματική εργασία κλπ)
ITTO: Γραφείο Καινοτομίας και
Μεταφοράς Τεχνολογίας
• Υποστήριξη καινοτομίας, νεανικής
επιχειρηματικότητας, διάδοση και μεταφορά
τεχνογνωσίας
• Μακρόπνοο σχέδιο: Ανάπτυξη ενός Κέντρου
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον
Ρηγανόκαμπο
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Πανεπιστημίου Πατρών
&
Επιμελητηρίου Αχαΐας
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
To Πανεπιστήμιο Πατρών εκτελεί
εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνηση ειδικών
μελετών και παροχή υπηρεσιών, σε τρίτους,
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η παροχή
υπηρεσιών διέπεται από κανονιστικό
πλαίσιο και αφορά σήμερα σε 28
εργαστήρια.
Εργαστηριακές Μετρήσεις / Δοκιμές / Έλεγχοι /
Αναλύσεις
• Σχεδίαση Συστημάτων
• Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού
• Εκπόνηση Ειδικών Μελετών / Παροχή
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ
ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ
4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΝΩΝ [ ΕΛΕΤΟΞ ] ΧΗΜΕΙΑΣ
5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
9. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ,
ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
13. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
(ΚΥΠΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
18. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
19. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
20. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
21. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
22. ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΜΕΔΙΠ] ΙΑΤΡΙΚΗΣ
23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
24. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ
25. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών
26. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (EMBIA)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
28. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Μονάδα
Καινοτομίας
Επιχειρημα-
τικότητας
• Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Πατρών
είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της
καινοτομικής σκέψης των φοιτητών και αποφοίτων
του Πανεπιστημίου Πατρών, με απώτερο σκοπό την
υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών
πρωτοβουλιών.
Διεπιστημονικά Δίκτυα
42 Διεπιστημονικά Πανεπιστημιακά Δίκτυα
σε 5 ενότητες :
- Information and
Communication Technologies
- New Materials and
Constructions
- Environment and
Sustainable Development
- Bio-medicine and bio-
engineering
- Education and Human
Resources
Παράδειγμα καλής πρακτικής:
Code Patras: To ΕΤΗ Zurich σχεδιάζει λύσεις για
τον αστικό σιδηρόδρομο στην Πάτρα
Μετασχηματισμός του Πανεπιστημίου
Πατρών με στόχο το άνοιγμα στην κοινωνία
Έργο Διοικητική Μεταρρύθμιση Πανεπιστημίου
Πατρών – χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ 2013-2015
• Στόχος η ποιότητα των υπηρεσιών - εξωστρέφια
• Έμφαση στη δια βίου μάθηση και μεταφορά
τεχνογνωσίας
• Νέες οργανωτικές δομές και κανονιστικό πλαίσιο
• Νέο νομικό πρόσωπο ΙΔ για ευέλικτες δράσεις
και άντληση πόρων
Πάτρα: αμήχανη πόλη;
Ανάγκη ανοίγματος
και από τα
Πανεπιστήμια και
από τις τοπικές
κοινωνίες
upatras.gr
1 of 27

Recommended

Προοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζει by
Προοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζειΠροοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζει
Προοπτικές έρευνας στο Πανεπιστήμιο Πατρών σε ένα κόσμο που αλλάζειNikolaos Avouris
451 views20 slides
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση by
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέσηMOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέση
MOOCs και Ανοικτά Μαθήματα: Διερευνώντας τη σχέσηNikolaos Avouris
1.2K views45 slides
Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο by
Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό ΠανεπιστήμιοΤεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο
Τεχνολογίες Μάθησης στο Ελληνικό ΠανεπιστήμιοNikolaos Avouris
680 views20 slides
Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών by
Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανοικτά Ακαδημαικά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών Nikolaos Avouris
1K views63 slides
Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών by
Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ΠατρώνΑνοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο Πατρών
Ανοικτά Μαθήματα στο Πανεπιστήμιο ΠατρώνNikolaos Avouris
921 views25 slides
Καλωσήρθατε στην πλατφόρμα ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠ-ΠΔΕΔΕ! by
Καλωσήρθατε στην πλατφόρμα ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠ-ΠΔΕΔΕ!Καλωσήρθατε στην πλατφόρμα ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠ-ΠΔΕΔΕ!
Καλωσήρθατε στην πλατφόρμα ενημέρωσης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΕΠ-ΠΔΕΔΕ!Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
1K views17 slides

More Related Content

What's hot

Δραστηριότητες Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ (01/04/2011 30/11/2011) by
Δραστηριότητες Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ (01/04/2011 30/11/2011)Δραστηριότητες Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ (01/04/2011 30/11/2011)
Δραστηριότητες Ομάδας Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΟΕΠ-ΠΔΕΔΕ (01/04/2011 30/11/2011)Ομάδα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ΠΔΕΔΕ European Projects Team *
865 views14 slides
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος by
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος ΤΕΙ Κρήτης - Technological Educational Institute of Crete
30K views9 slides
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης by
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ ΚρήτηςΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕΙ ΚρήτηςΤΕΙ Κρήτης - Technological Educational Institute of Crete
74.3K views19 slides
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ by
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠQuadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠIDEC SA
588 views29 slides

What's hot(20)

Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ by IDEC SA
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠQuadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ
Quadrat ημερίδα 12/12/2014 Γλάρος Αντώνιος ΕΟΠΠΕΠ
IDEC SA588 views
ppt_application instructions by odkontos
ppt_application instructionsppt_application instructions
ppt_application instructions
odkontos423 views
Ίδρυση γραφείων διασύνδεσης στη Λευκορωσία στα πλαίσια του UNITE by IDEC SA
Ίδρυση γραφείων διασύνδεσης στη Λευκορωσία στα πλαίσια του UNITEΊδρυση γραφείων διασύνδεσης στη Λευκορωσία στα πλαίσια του UNITE
Ίδρυση γραφείων διασύνδεσης στη Λευκορωσία στα πλαίσια του UNITE
IDEC SA266 views
το ευρωπαϊκο οραμα για το σχολειο μασ by Kelly Katsirou
το ευρωπαϊκο οραμα για το σχολειο μαστο ευρωπαϊκο οραμα για το σχολειο μασ
το ευρωπαϊκο οραμα για το σχολειο μασ
Kelly Katsirou589 views
Parousiasi fotodentro sinedria6_sistada1_v2 (2) by LoukiaOrfanou
Parousiasi fotodentro sinedria6_sistada1_v2 (2)Parousiasi fotodentro sinedria6_sistada1_v2 (2)
Parousiasi fotodentro sinedria6_sistada1_v2 (2)
LoukiaOrfanou77 views
"Το πρόγραμμα ERASMUS++ σχετίζεται με την ανεργία και την προϋπηρεσία;" by Skywalker.gr
"Το πρόγραμμα ERASMUS++ σχετίζεται με την ανεργία και την προϋπηρεσία;""Το πρόγραμμα ERASMUS++ σχετίζεται με την ανεργία και την προϋπηρεσία;"
"Το πρόγραμμα ERASMUS++ σχετίζεται με την ανεργία και την προϋπηρεσία;"
Skywalker.gr1.1K views

Similar to Το Πανεπιστήμιο Πατρών παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

πολιτικη ερευνα by
πολιτικη ερευναπολιτικη ερευνα
πολιτικη ερευναkosalive
239 views9 slides
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς" by
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"MentoringAE
512 views27 slides
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομία by
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομίαΠαρουσίαση στη CYTA - καινοτομία
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομίαGeorge Georgiou
257 views22 slides
Triptyxo h y by
Triptyxo h yTriptyxo h y
Triptyxo h y4Gym Glyfadas
199 views2 slides
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfssuser9421c7
26 views35 slides

Similar to Το Πανεπιστήμιο Πατρών παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας(20)

πολιτικη ερευνα by kosalive
πολιτικη ερευναπολιτικη ερευνα
πολιτικη ερευνα
kosalive239 views
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς" by MentoringAE
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
Αιμιλία Πρωτόγερου - Συνέδριο "Επιχειρώντας αλλιώς"
MentoringAE512 views
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομία by George Georgiou
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομίαΠαρουσίαση στη CYTA - καινοτομία
Παρουσίαση στη CYTA - καινοτομία
George Georgiou257 views
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf by ssuser9421c7
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdfΜεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
Μεταφορά Τεχνολογίας και Σύσταση Τεχνοβλαστών.pdf
ssuser9421c726 views
Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Παραγωγής μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης: Η πε... by IDEC SA
Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Παραγωγής μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης: Η πε...Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Παραγωγής μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης: Η πε...
Σύνδεση της Εκπαίδευσης και της Παραγωγής μέσω των Γραφείων Διασύνδεσης: Η πε...
IDEC SA209 views
Presentation skayannis (15.12.07) by moke_uth
Presentation skayannis (15.12.07)Presentation skayannis (15.12.07)
Presentation skayannis (15.12.07)
moke_uth681 views
Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης Πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φοιτητών SP... by IDEC SA
Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης Πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φοιτητών SP...Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης Πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φοιτητών SP...
Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης Πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και φοιτητών SP...
IDEC SA198 views
Doukidis_OPA by knowhowgr
Doukidis_OPADoukidis_OPA
Doukidis_OPA
knowhowgr226 views
Παρουσίαση του έργου ΕΤΜ by IDEC SA
Παρουσίαση του έργου ΕΤΜ Παρουσίαση του έργου ΕΤΜ
Παρουσίαση του έργου ΕΤΜ
IDEC SA196 views
Μηχανισμοί - Τρόποι Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας και οι αντίστοιχες Αν... by IDEC SA
Μηχανισμοί - Τρόποι Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας και οι αντίστοιχες Αν...Μηχανισμοί - Τρόποι Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας και οι αντίστοιχες Αν...
Μηχανισμοί - Τρόποι Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνολογίας και οι αντίστοιχες Αν...
IDEC SA385 views
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΣΕΕΚ 26 Φεβρουαρίου 2014, ΚΕΒΕ Λευκωσία by George Georgiou
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΣΕΕΚ 26 Φεβρουαρίου 2014, ΚΕΒΕ ΛευκωσίαΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΣΕΕΚ 26 Φεβρουαρίου 2014, ΚΕΒΕ Λευκωσία
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΣΕΕΚ 26 Φεβρουαρίου 2014, ΚΕΒΕ Λευκωσία
George Georgiou301 views
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε... by George Georgiou
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
Παρουσίαση στο HOLIDAY INN μέσα στα πλαίσια της εβδομάδας ΜΜΕ (μικρομεσαίων ε...
George Georgiou239 views
Παρουσίαση στο ΚΕΒΕ - Καινοτομία by George Georgiou
Παρουσίαση στο ΚΕΒΕ - ΚαινοτομίαΠαρουσίαση στο ΚΕΒΕ - Καινοτομία
Παρουσίαση στο ΚΕΒΕ - Καινοτομία
George Georgiou237 views
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 2014 by Dimitrios Mataras
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 2014Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 2014
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών 2014
Dimitrios Mataras775 views

More from Nikolaos Avouris

Supporting user participation in massive online courses by
Supporting user participation in massive online coursesSupporting user participation in massive online courses
Supporting user participation in massive online coursesNikolaos Avouris
213 views46 slides
Τεχνολογία και τρίτη ηλικία by
Τεχνολογία και τρίτη ηλικίαΤεχνολογία και τρίτη ηλικία
Τεχνολογία και τρίτη ηλικίαNikolaos Avouris
200 views34 slides
Avouris teaching python by
Avouris teaching pythonAvouris teaching python
Avouris teaching pythonNikolaos Avouris
1.1K views35 slides
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagement by
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagementCapture own objects in games: Player participation, ownership and engagement
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagementNikolaos Avouris
962 views29 slides
Avouris imcl2014 by
Avouris imcl2014 Avouris imcl2014
Avouris imcl2014 Nikolaos Avouris
925 views73 slides
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη... by
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...Nikolaos Avouris
807 views13 slides

More from Nikolaos Avouris(20)

Supporting user participation in massive online courses by Nikolaos Avouris
Supporting user participation in massive online coursesSupporting user participation in massive online courses
Supporting user participation in massive online courses
Nikolaos Avouris213 views
Τεχνολογία και τρίτη ηλικία by Nikolaos Avouris
Τεχνολογία και τρίτη ηλικίαΤεχνολογία και τρίτη ηλικία
Τεχνολογία και τρίτη ηλικία
Nikolaos Avouris200 views
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagement by Nikolaos Avouris
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagementCapture own objects in games: Player participation, ownership and engagement
Capture own objects in games: Player participation, ownership and engagement
Nikolaos Avouris962 views
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη... by Nikolaos Avouris
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...
Νόμος πλαίσιο για την έρευνα και την Καινοτομία: Περιφερειακή Επιτροπή για τη...
Nikolaos Avouris807 views
A game design workshop to support the elaboration of game ideas by Nikolaos Avouris
A game design workshop to support the elaboration of game ideasA game design workshop to support the elaboration of game ideas
A game design workshop to support the elaboration of game ideas
Nikolaos Avouris707 views
Deployment, Usage and Impact of Social Media Tools in Small and Medium Size E... by Nikolaos Avouris
Deployment, Usage and Impact of Social Media Tools in Small and Medium Size E...Deployment, Usage and Impact of Social Media Tools in Small and Medium Size E...
Deployment, Usage and Impact of Social Media Tools in Small and Medium Size E...
Nikolaos Avouris2K views
SONETA: a tool for supporting small business social presence by Nikolaos Avouris
SONETA: a tool for supporting small business social presenceSONETA: a tool for supporting small business social presence
SONETA: a tool for supporting small business social presence
Nikolaos Avouris649 views
Learning in the city through pervasive gaming by Nikolaos Avouris
Learning in the city through pervasive gaming Learning in the city through pervasive gaming
Learning in the city through pervasive gaming
Nikolaos Avouris1.3K views
Policies and technologies for Life Long Learning at the University of Patras by Nikolaos Avouris
Policies and technologies for Life Long Learning at the University of PatrasPolicies and technologies for Life Long Learning at the University of Patras
Policies and technologies for Life Long Learning at the University of Patras
Nikolaos Avouris794 views
Research and Innovation at the University of Patras: The case of Innovation a... by Nikolaos Avouris
Research and Innovation at the University of Patras: The case of Innovation a...Research and Innovation at the University of Patras: The case of Innovation a...
Research and Innovation at the University of Patras: The case of Innovation a...
Nikolaos Avouris1.1K views
Learning in the City through Pervasive Games by Nikolaos Avouris
Learning in the City through Pervasive GamesLearning in the City through Pervasive Games
Learning in the City through Pervasive Games
Nikolaos Avouris1.4K views
Κοινωνικά Δίκτυα και Ελληνικά Πανεπιστήμια by Nikolaos Avouris
Κοινωνικά Δίκτυα και Ελληνικά ΠανεπιστήμιαΚοινωνικά Δίκτυα και Ελληνικά Πανεπιστήμια
Κοινωνικά Δίκτυα και Ελληνικά Πανεπιστήμια
Nikolaos Avouris808 views
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Εφαρμογές by Nikolaos Avouris
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και ΕφαρμογέςΕισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Εφαρμογές
Εισαγωγή στην Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Εφαρμογές
Nikolaos Avouris1.2K views
Audience participation in museums: Game Design as Learning Activity by Nikolaos Avouris
Audience participation in museums: Game Design as Learning Activity Audience participation in museums: Game Design as Learning Activity
Audience participation in museums: Game Design as Learning Activity
Nikolaos Avouris1.1K views
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους by Nikolaos Avouris
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρουςΠαιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Παιγνιώδης μάθηση σε μουσειακούς χώρους
Nikolaos Avouris2.2K views
Διάδραση στο νέο μουσείο: η κοινωνική διάσταση by Nikolaos Avouris
Διάδραση στο νέο μουσείο: η κοινωνική διάστασηΔιάδραση στο νέο μουσείο: η κοινωνική διάσταση
Διάδραση στο νέο μουσείο: η κοινωνική διάσταση
Nikolaos Avouris736 views

Recently uploaded

Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdf by
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfΟμάδα 3 Βριλήσσια.pdf
Ομάδα 3 Βριλήσσια.pdfChrisa Kokorikou
59 views6 slides
Politexneio_2023.pptx by
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx36dimperist
39 views6 slides
Zoologiko_Nov_2023.pptx by
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx36dimperist
88 views5 slides
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxssuser86b52c
13 views25 slides
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουRoy Akanthopoulou
53 views4 slides
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdf by
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfMitsiPikramenouSinSig-3F.pdf
MitsiPikramenouSinSig-3F.pdfTassos Karampinis
30 views9 slides

Recently uploaded(20)

Politexneio_2023.pptx by 36dimperist
Politexneio_2023.pptxPolitexneio_2023.pptx
Politexneio_2023.pptx
36dimperist39 views
Zoologiko_Nov_2023.pptx by 36dimperist
Zoologiko_Nov_2023.pptxZoologiko_Nov_2023.pptx
Zoologiko_Nov_2023.pptx
36dimperist88 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΕΡΟΣ Β.pptx
ssuser86b52c13 views
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου by Roy Akanthopoulou
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμουΘ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Θ.Ε. 3. Η Δημιουργία του κόσμου
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια. by ssuser43d27b
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
Παιδιά εθισμένα σε socialmedia, βιντεοπαιχνίδια.
ssuser43d27b31 views
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ. by ssuser43d27b
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΣΜΟΣ.
ssuser43d27b38 views
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf by Theresa Giakoumatou
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdfΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.pdf
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ... by gymkeram
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
Συμμετοχή Γυμνασίου Κεραμωτής στο πρόγραμμα "Kids save lives" - "Τα παιδιά σώ...
gymkeram12 views
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx by ssuser86b52c
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptxΟ ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
Ο ΑΪ ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΧΩΡΕΣ.pptx
ssuser86b52c11 views
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 by gymkeram
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23 1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
1ος Περίπατος Γυμνασίου Κεραμωτής 2023 στον Αλιευτικό Συνεταιρισμό - 09.11.23
gymkeram11 views
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf by ssuser9e6212
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
2023_11_29_Φ_251_136798_Α5_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ_ΑΙΤΗΣΗΣ_ΔΗΛΩΣΗΣ_ΓΕΛ_2024.pdf
ssuser9e6212422 views
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;" by gymkeram
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
Ενεργώ ως Πολίτης - Δράση "Είναι όλα τα λεμόνια ίδια;"
gymkeram19 views
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf by Chrisa Kokorikou
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdfΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
ΣΤ2 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΩΡΙΑ ΧΡΥΣΑ ΚΟΚΟΡΙΚΟΥ.pdf
Chrisa Kokorikou42 views
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες by Dimitra Mylonaki
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγεςΕπιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Επιστολή με θέμα τους πρόσφυγες
Dimitra Mylonaki107 views
Triti_Hlikia_2023.pptx by 36dimperist
Triti_Hlikia_2023.pptxTriti_Hlikia_2023.pptx
Triti_Hlikia_2023.pptx
36dimperist83 views
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx by ssuser86b52c
ΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptxΕΘΙΜΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ΕΘΙΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 1.pptx
ssuser86b52c12 views

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας

 • 1. Το Πανεπιστήμιο Πατρών ως παράγων ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας Νικόλαος Αβούρης Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Αναπτυξιακές Προοπτικές για τη Δυτική Ελλάδα Πάτρα 14-15/6/2013
 • 2. 50 χρόνια ιστορίας. 5 σχολές- 24 Τμήματα 25000 φοιτητές, πάνω από 700 καθηγητές Ισχυρό ερευνητικό- τεχνολογικό προφίλ. Το 2012 πάνω από 35 M. € έσοδα από τρίτους
 • 3. Θέση στις παγκόσμιες λίστες Σύμφωνα με to QS World University Ranking για το 2012 το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι στην ομάδα 600+ Στην 5η θέση ανάμεσα στα 90 περίπου Ελληνικά Ιδρύματα Source: www.topuniversities.com
 • 5. Υψηλή θέση στη χρηματοδοτούμενη έρευνα σε διεθνές επίπεδο (#63η θέση στην Ευρώπη, #3 στην Ελλάδα) # Greek Institutions Score 1 FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 33.29 2 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 33.1 3 UNIVERSITY OF PATRAS 32.11 4 CENTRE FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS 31.75 5 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 29.78 6 INSTITUTE OF COMMUNICATION AND COMPUTER SYSTEMS 29.18 7 HELLENIC CENTRE FOR MARINE RESEARCH 28.62 8 NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH "DEMOKRITOS" 26.22 9 UNIVERSITY OF CRETE 25.72 1 0 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 23.11 (http://www.researchranking.org EU Funding score in 2012)
 • 6. Επαναδιατύπωση της αποστολής ενός σύγχρονου δημόσιου πανεπιστημίου • Εκπαίδευση–επαγγελματικές γνώσεις –κριτική σκέψη-διαμόρφωση υπεύθυνων πολιτών • Έρευνα – παραγωγή νέας γνώσης - υποστήριξη αριστείας • Δια βίου μάθηση: κατάρτιση-επιμόρφωση- εξειδίκευση-επικαιροποίηση γνώσεων • Διάχυση και μεταφορά της γνώσης και τεχνολογίας, υποστήριξη καινοτομίας, δημιουργικότητας
 • 7. Το άνοιγμα των πανεπιστημίων είναι αίτημα της κοινωνίας • Ενίσχυση δεσμών της βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας με τα πανεπιστήμια • Δημιουργία τεχνολογικών θερμοκοιτίδων στα πανεπιστήμια • Σύνδεση εκπαίδευσης με παραγωγική διαδικασία κ αγορά εργασίας • Θεσμοθετημένες ενημερωτικές δράσεις για αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών Θ. Τσουμπελής, 8 προτάσεις για Δ.Ε. Πελοπόννησος 13.6.2013
 • 8. Υπόδειξη των οραματιστών μας για την ανάπτυξη της χώρας … το δικό μας μοντέλο ανάπτυξης στηρίζεται στην ποιότητα, στην ενέργεια της μικρής και μεσαίας επιχείρησης που αναπτύσσει δεσμούς με τα Πανεπιστήμια και τα Τεχνολογικά Ιδρύματα, με την Έρευνα, ώστε να παράγει νέα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία Βασ. Χατζηλάμπρου, Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πελοπόννησος 13.6.2013
 • 9. Κατεύθυνση εκσυγχρονισμού των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων • Φορουμ της ΕΕ για το διάλογο Πανεπιστημίων Επιχειρήσεων: – Νέα προγράμματα σπουδών για την απασχόληση – Ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας – Μετάδοση γνώσεων: εφαρμογή γνώσεων στην πράξη – Κινητικότητα σε διασυνοριακό επίπεδο και μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκής κοινότητας – Άνοιγμα των Πανεπιστημίων στη Δια Βίου Μάθηση – Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου διασύνδεσης Επιχειρήσεων -Πανεπιστημίων COM(2009) 158
 • 10. Η απάντηση του Πανεπιστημίου Πατρών: Δράσεις υποστήριξης της νέας αποστολής • Εκπαίδευση: Πρακτική Άσκηση φοιτητών / Erasmus Lifelong Learning • Παροχή Εξειδικευμένων Υπηρεσιών: Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών • Σύνδεση με τις επιχειρήσεις: Γραφείο Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Γραφείο Σταδιοδρομίας • Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας
 • 11. Πρακτική Άσκηση Φοιτητών • 2009-2013 παράταση μέχρι 2015 • Συνολική χρηματοδότηση περίπου 2.700.000 Απορροφητικότητα μεγαλύτερη του 70% μέχρι σήμερα. • Επωφελούμενοι φοιτητές 2551 (14 Τμήματα), ολοκλήρωσαν μέχρι σήμερα 1742 (περ 70%) • Μόνιμη απασχόληση 12%
 • 12. Πρακτική Άσκηση : στόχοι • Η απόκτηση αρχικής επαγγελματικής εμπειρίας • Η ανάπτυξη επαγγελματικής συνείδησης • Ανάδειξη ικανοτήτων, δημιουργική απασχόληση • Σύνδεση επιχειρήσεων-πανεπιστημίων
 • 13. Πρακτική Άσκηση : δυνατότητες • Ενσωμάτωση απαιτήσεων παραγωγής στα προγράμματα σπουδών • Εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στην παραγωγή • Ιδέες για βιωσιμότητα της δράσης και ένταξης της στα προγράμματα σπουδών (με αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες, ένταξη στη διπλωματική εργασία κλπ)
 • 14. ITTO: Γραφείο Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνολογίας • Υποστήριξη καινοτομίας, νεανικής επιχειρηματικότητας, διάδοση και μεταφορά τεχνογνωσίας • Μακρόπνοο σχέδιο: Ανάπτυξη ενός Κέντρου Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στον Ρηγανόκαμπο
 • 16. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών To Πανεπιστήμιο Πατρών εκτελεί εφαρμοσμένη έρευνα, εκπόνηση ειδικών μελετών και παροχή υπηρεσιών, σε τρίτους, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, η παροχή υπηρεσιών διέπεται από κανονιστικό πλαίσιο και αφορά σήμερα σε 28 εργαστήρια. Εργαστηριακές Μετρήσεις / Δοκιμές / Έλεγχοι / Αναλύσεις • Σχεδίαση Συστημάτων • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Λογισμικού • Εκπόνηση Ειδικών Μελετών / Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
 • 17. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών 1. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 2. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ 3. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ 4. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΞΙΝΩΝ [ ΕΛΕΤΟΞ ] ΧΗΜΕΙΑΣ 5. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΔΡΟΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 6. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 7. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ 8. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗ-ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 9. EΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 18. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών 10. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 11. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΟΓΝΩΣΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΑΣ, ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 12. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 13. ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΥΠΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 14. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
 • 19. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών 15. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΣΥΡΜΑΤΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 16. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΨΥΧΡΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 17. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 18. ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΚΙΜΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • 20. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών 19. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 20. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 21. ΜΟΝΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 22. ΜΟΝΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ [ΜΕΔΙΠ] ΙΑΤΡΙΚΗΣ 23. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 24. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΜΟΝΑΔΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣΙΑΤΡΙΚΗΣ 25. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
 • 21. Εργαστήρια Παροχής Υπηρεσιών 26. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ (EMBIA) ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ 27. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 28. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 • 22. Μονάδα Καινοτομίας Επιχειρημα- τικότητας • Στόχος της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστήμιου Πατρών είναι η ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομικής σκέψης των φοιτητών και αποφοίτων του Πανεπιστημίου Πατρών, με απώτερο σκοπό την υλοποίηση καινοτόμων ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.
 • 23. Διεπιστημονικά Δίκτυα 42 Διεπιστημονικά Πανεπιστημιακά Δίκτυα σε 5 ενότητες : - Information and Communication Technologies - New Materials and Constructions - Environment and Sustainable Development - Bio-medicine and bio- engineering - Education and Human Resources
 • 24. Παράδειγμα καλής πρακτικής: Code Patras: To ΕΤΗ Zurich σχεδιάζει λύσεις για τον αστικό σιδηρόδρομο στην Πάτρα
 • 25. Μετασχηματισμός του Πανεπιστημίου Πατρών με στόχο το άνοιγμα στην κοινωνία Έργο Διοικητική Μεταρρύθμιση Πανεπιστημίου Πατρών – χρηματοδότηση 2 εκ. ευρώ 2013-2015 • Στόχος η ποιότητα των υπηρεσιών - εξωστρέφια • Έμφαση στη δια βίου μάθηση και μεταφορά τεχνογνωσίας • Νέες οργανωτικές δομές και κανονιστικό πλαίσιο • Νέο νομικό πρόσωπο ΙΔ για ευέλικτες δράσεις και άντληση πόρων
 • 26. Πάτρα: αμήχανη πόλη; Ανάγκη ανοίγματος και από τα Πανεπιστήμια και από τις τοπικές κοινωνίες