Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eindejaarstips2011

1,086 views

Published on

CROP belastingadviseursFiscale eindjaartips 2011

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eindejaarstips2011

 1. 1. JAARgANg 16 november 2011 xtra NIEUWS e Deze nieuwsbrief is een uitgave van CROP registeraccountants en CROP belastingadviseurs NR 6 e diti e SPECIAL: EINdEjAARStIPS 2011 Tips voor Tips voor de Tips voor de iedereen met ondernemer werkgever en een eigen en de bv werknemer woningAmersfoort Arnhem Ede Hoofddorp Leusden Nieuwegein www.crop.nl
 2. 2. 14 16 4 12INhoUd 3 TiPs vOOR ALLE bELAsTiNgPLiCHTigEN 7 TiPs vOOR DE ONDERNEmER10 TiPs vOOR DE bv11 TiPs vOOR DE ONDERNEmER EN DE bv12 TiPs vOOR DE DgA14 TiPs vOOR DE wERkgEvER16 TiPs vOOR wERkgEvER EN wERkNEmER 618 TiPs OmzETbELAsTiNg VERRUImINg gIftENAftREk:19 TiPs vOOR ONDERNEmENDE sTiCHTiNgEN EN WACht mEt UW gIft tot 2012 vERENigiNgEN bij de samenstelling is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd, maar onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan. verschijningsdatum: 7 november 2011.2
 3. 3. ALLE bELAStINgPLIChtIgENALgEmEEN belastingaanslag opgelegd had moeten zijn tot zes weken na de dagtekening van de aanslag. voor belastingaan-1. Fiscale parTnerbegrip uiTgebreid slagen met een uit te betalen bedrag die overeenkomstigbent u ongehuwd samenwonend? En staat u samen een verzoek van de belanghebbende worden vastgesteld,met een minderjarig kind van een van u beiden op geldt een afdoeningstermijn van acht weken.hetzelfde adres in de gemeentelijke basisadministratie voor zover recht op een inkomstenbelastingteruggaafingeschreven? u wordt dan per 1 januari 2012 als fis- bestaat in verband met bijvoorbeeld aftrekbare hypo-cale partner aangemerkt. De reden voor deze wijziging theekrente is het vanaf 2012 dus aan te raden niet teis dat ongehuwd samenwonende partners meer voor- wachten met de teruggaaf totdat de aangifte wordtdelen genieten dan ouders die wel als partner worden ingediend, maar een verzoek om een voorlopige terug-aangemerkt. Het voordeel zit in de kindgerelateerde gaaf te doen.faciliteiten, met name bij kinderen tot 18 jaar. Denkhierbij aan de inkomensafhankelijke combinatiekortingen toeslagen zoals het kindgebonden budget. 3. in rekening Te brengen invorderingsrenTe ! LEt oP! Ten aanzien van de in rekening te brengen invorde-Alleen nog in 2011 heeft u mogelijk als ongehuwd samenwonenden ringsrente wijzigt er in wezen niets. Ook onder demet minderjarige kinderen in het gezin uit een andere relatie, de nieuwe regeling zal invorderingsrente in rekening wor-‘samengestelde gezinnen’, een onbedoeld financieel voordeel tenopzichte van andere gezinnen met kinderen. indien u kunt aantonen den gebracht over het op de vervaldag openstaandedat u op zakelijke basis een deel van de woning huurt van de ander, aanslagbedrag tot betalingsdatum.wordt u niet als fiscale partner aangemerkt! 4. beTaal uw lijFrenTepremie 2011 uiTerlijk2. nieuwe renTeregeling vanaF 2013 31 december!Er komt een nieuwe renteregeling voor het hef- wilt u nog in 2011 gebruikmaken van de aftrek voorfen en vergoeden van rente bij belastingaanslagen. lijfrentepremie, dan dient u deze ook in 2011 te beta-Heffingsrente heet dan belastingrente. Het tijdvak len. u heeft niet meer de mogelijkheid om de eventu-waarover belastingrente wordt berekend, vangt straks eel voor 1 april 2012 betaalde lijfrentepremie alsnog inaan op de eerste dag van de zevende maand (meestal 2011 als aftrekpost te claimen.1 juli) na afloop van het belastingjaar. Als de inspecteurmeer dan dertien weken nodig heeft om de aanslag op ! LEt oP!te leggen, eindigt de belastingrentetermijn negentien Controleer uw lijfrentepolis op de vervaldatum van uw jaarpremie.weken na het indienen van de aangifte. Nu wordt nog wijzig – indien nodig – de premievervaldatum!standaardheffingsrente gerekend vanaf 1 januari naafloop van het belastingjaar. De nieuwe renteregelinggaat gelden voor aanslagen inkomstenbelasting 2012en aanslagen vennootschapsbelasting voor boekjaren AUto (VAN dE ZAAk)die aanvangen op 1 januari 2012 of later. 5. schaF vóór 1 juli 2012 zuinige leaseauTo aan Per 1 juli 2012 wordt de bijtelling voor zuinige auto’s voorbeeld gewijzigd. De aan de bijtelling gekoppelde CO2- Over het belastingjaar 2012 wordt op 15 mei 2013 waarden worden verder aangescherpt. kort samenge- aangifte ib gedaan. De belastingdienst legt ver- vat zijn er twee mogelijke situaties: volgens, conform de aangifte, op 1 april 2014 een 1. u schaft vóór 1 juli 2012 een zuinige auto aan. definitieve aanslag van € 900 op (waarmee geen in dit geval blijft u profiteren van de lage bijtelling van 14% voorheffingen zijn verrekend). Omdat de aanslag of 20% indien de auto vóór 1 juli voor het eerst op naam is vastgesteld na 30 juni 2013, wordt rente in reke- is gesteld en onafgebroken vóór en vanaf 1 juli 2012 ter ning gebracht vanaf 1 juli 2013. De renteperiode beschikking staat. zolang de auto maar niet van eigenaar eindigt – volgens de hoofdregel – zes weken na 1 verandert dan wel aan dezelfde persoon ter beschikking april 2014. Omdat de belastingdienst langer dan blijft staan, blijft de lage bijtelling van toepassing. dertien weken heeft gedaan over de vaststelling 2. u schaft na 1 juli 2012 een zuinige auto aan. van deze aanslag, is de uitzondering van toepas- in deze situatie kunt u gedurende 60 maanden profite- sing. Dit leidt ertoe dat de renteperiode negentien ren van de lage bijtelling. Na de periode van 60 maan- weken na ontvangst van de aangifte eindigt; dus den geldt voor u het bijtellingspercentage volgens de negentien weken na 15 mei 2013. criteria die op dat moment zullen gelden. ! LEt oP!belastingrente zal onder de nieuwe regeling alleen bent u van plan een zuinige auto van de zaak aan te schaffen? wijnog door de belastingdienst worden vergoed als de adviseren u dit te doen vóór 1 juli 2012. Het krijgen van een auto op kenteken kan enige tijd duren. zorg er dus voor dat u uw auto vóórbelastingdienst na indiening van een verzoek of aangifte 1 juli 2012 op kenteken krijgt. De regeling is overigens complex vanmeer dan dertien weken doet over het opleggen van aard en bevat diverse bijzondere bepalingen die in uw specifieke gevaleen aanslag. De rente gaat in vanaf het moment dat de wel of niet van toepassing kunnen zijn! JAARgANg 16, NummER 6 3
 4. 4. ALLE bELAStINgPLIChtIgEN 6. pas bTw-correcTie Toe op auTo van de zaak vanaf 1 juli moet u over het werkelijke privégebruik 19% btw gaan betalen. Ook het woon-werkverkeer valt onder de privé gereden kilometers. u kunt het werkelijke privégebruik berekenen door een kilometeradministratie bij te houden, maar u mag dit ook forfaitair berekenen. voor de btw-heffing over het privégebruik gaat u dan uit van 2,7% van de catalogusprijs (inclusief btw en bPm) van de auto. De btw-correctie is hiermee niet meer gekoppeld aan de bijtelling in de Lb/ib. ! LEt oP! in de laatste btw-aangifte van 2011 moet u beide regelingen toepas- sen. De oude regeling tot 1 juli en de nieuwe regeling vanaf 1 juli. vanaf 1 januari 2012 past u alleen nog de nieuwe regels toe.4
 5. 5. ALLE bELAStINgPLIChtIgENEIgEN WoNINg INkomEN UIt SPAREN EN bELEggEN7. bespaar overdrachTsbelasTing bij 10. waardering duurzaam verpachTedoorverkoop besTaande woning woningenAls u een woning heeft gekocht en deze binnen zes met terugwerkende kracht tot 1 januari 2011 mogenmaanden doorverkoopt, dan is bij de tweede over- duurzaam verpachte woningen in box 3 en voor dedracht alleen overdrachtsbelasting verschuldigd over schenk- en erfbelasting worden gewaardeerd ophet verschil tussen de nieuwe en de oude koopsom. een lagere waarde dan de wOz-waarde. Al dit jaarDe termijn van maximaal zes maanden is voor 2011 kan voor de waardering worden aangesloten bij deopgerekt naar twaalf maanden. koopt u een huis op bestaande tabel (artikel 17a uitvoeringsbesluit ib 20011 januari 2012 of later, dan is de oude termijn van zes en artikel 10a uitvoeringsbesluit sw). voorwaarde ismaanden weer van toepassing. wel dat de pachtovereenkomst moet zijn aangegaan voor ten minste twaalf jaar. ! LEt oP!mocht u dit jaar een woning hebben gekocht en deze willen doorverko-pen, dan kunt u gedurende twaalf maanden na aankoop van de woningprofiteren van deze tegemoetkoming in de overdrachtsbelasting. 11. houd één peildaTum in box 3 bij in 2011 Per 1 januari 2011 geldt als peildatum voor de vaststelling van uw box 3- inkomen, enkel nog 1 januari van elk kalen-8. overdrachTsbelasTing verlaagd derjaar. voor 2011 hoeft u uw bezittingen en schulden danmet ingang van 15 juni 2011 kunt u profiteren van het alleen nog op de peildatum 1 januari 2011 vast te stellen.verlaagde tarief van de overdrachtsbelasting bij hetverkrijgen van een woning. De overdrachtsbelasting + tIPvoor woningen is (tijdelijk) verlaagd van 6% naar 2%. bent u voornemens om uw eigen woning te verkopen en heeft u de mogelijkheid om de verkoop uit te stellen tot na 1 januari 2012? De gere- ! LEt oP! aliseerde meerwaarde (netto verkoopsom na aflossing van de woning drukkende lasten) maakt dan geen deel uit van uw box 3-vermogen enDe verlaging van overdrachtsbelasting is tijdelijk en vervalt per 1 juli valt dan niet onder de vermogensrendementsheffing. u bespaart dan2012. Het is dus interessant om voor die tijd een huis te kopen. netto 1,2% van de winst op uw woning. bij een gerealiseerde meerwaar- de van € 200.000 bespaart u toch al snel € 2.400 netto!9. conTroleer op lagere woz-waarde in 2012in deze tijd van economische recessie kan het zijn SChENkENdat uw woning een veel lagere waarde heeft in heteconomisch verkeer dan de waarde die in de wOz- 12. vraag zakelijke renTe voor lening aanbeschikking is opgenomen. u kunt tegen de wOz- uw kindbeschikking bezwaar maken. De gemeente moet uw Het kan interessant zijn om uw kind geld te lenen voorbezwaarschrift binnen zes weken na dagtekening van de aankoop van een eigen woning of voor een onder-de beschikking hebben ontvangen. schroom dit in veel neming. voor de ouder vormt de lening een bezittinggevallen ook niet te doen, want het belang kan de in box 3 waarover 1,2% belasting verschuldigd is (30%moeite waard zijn. De wOz-waarde wordt namelijk van 4%), maar voor het kind is de lening voor een eigengebruikt voor de navolgende belastingen: woning of de onderneming een schuld in box 1 waarvaninkomstenbelasting de rente in aftrek kan komen op het box 1-inkomen. De- eigenwoningforfait voor de eigen woning belastingdienst gaat ervan uit dat de ouder 4% rende-- afschrijvingsgrens op onroerende zaken bij ondernemers ment haalt over de lening aan het kind (rendementsper-- afschrijving bij monumentenwoningen centage box 3). Als de ouder een hoger percentage danvennootschapsbelasting 4% in rekening brengt aan het kind, heeft dit bij de ouder- afschrijvingsgrens op onroerende zaken geen gevolgen voor de belastingheffing. bij het kind is heterfbelasting hogere percentage in box 1 tegen het progressieve tarief- waardebepaling voor woningen aftrekbaar. De ouder kan de hogere rente door middelonroerendezaakbelasting (ozb) van schenkingen eventueel weer aan het kind terug-- bepaling hoogte onroerendezaakbelasting schenken. zorg er wel voor dat het kind de rente daad- (gebruikersdeel en eigenaarsdeel) werkelijk betaalt, anders heeft het kind geen recht op de renteaftrek. in geval van een direct opeisbare lening metDe wOz-waarde heeft dus invloed op verschillende een rentepercentage beneden de 6%, is over het verschilbelastingen. Let dus in het begin van het jaar goed op tussen de (niet-bedongen) rente en 6%-rente in beginseldat de wOz-waarde niet te hoog wordt vastgesteld, jaarlijks schenkbelasting verschuldigd.want de financiële gevolgen kunnen hierdoor oplopen. ! LEt oP!+ tIP De afgesproken rente tussen ouder en kind dient wel zakelijk te zijn.is uw wOz-waarde volgens u te hoog, maak dan binnen zes weken is sprake van een direct opeisbare lening, dan dient de rente 6% tebezwaar. Op het moment dat u bezwaar maakt, mag de wOz- bedragen. Het verschil tussen 6% en de (niet-)bedongen rente vormtbeschikking nog niet definitief vaststaan. een belastbare schenking. voor zover de jaarlijkse vrijstelling wordt overschreden kan daardoor schenkbelasting zijn verschuldigd. JAARgANg 16, NummER 6 5
 6. 6. ALLE bELAStINgPLIChtIgEN 13. verruiming giFTenaFTrek: wachT meT uw + tIP giFT ToT 2012 wacht met het doen van giften aan ANbi ’s, want het maximale aftrek- De giftenaftrek in de vennootschapsbelasting wordt bare bedrag aan giften wordt verhoogd naar 50% en de drempel van € 227 komt te vervallen. aantrekkelijk gemaakt vanwege de bezuinigingen bin- nen de maatschappelijke sector. giften aan een alge- meen nut beogende instelling (ANbi) kunnen in 2011 in 14. exTra giFTenaFTrek voor culTurele anbi aftrek worden gebracht voor zover de giften hoger zijn Om het ondernemerschap van culturele ANbi’s te dan € 227 en tot een maximum van 10% van de winst. stimuleren, komt er in de vennootschaps- en inkomstenbelasting een ‘multiplier’ in de in 2012 zal het bedrag, dat per jaar als aftrekbare giftenaftrek. in de vennootschapsbe- bedrag in aanmerking mag worden genomen, lasting gaat gelden dat de gif- verhoogd worden van 10% naar 50% van de winst. Het ten aan culturele ANbi’s voor maximum is € 100.000. De drempel van € 227 vervalt. de giftenaftrek tot maximaal € 5.000, met 50% worden Om het cultureel ondernemerschap te bevorderen, verhoogd. voor de inkomsten- wordt de giftenaftrek voor culturele ANbi’s verder belasting geldt de drempel verruimd. van € 5.000 niet!6
 7. 7. oNdERNEmER15. benuT nog diT jaar uw Let wel: voor het jaar waarnaar het verlies of negatiefzelFsTandigenaFTrek! inkomen wordt teruggewenteld, moet de definitievemet ingang van 1 januari 2012 zal de zelfstandigenaf- aanslag al zijn opgelegd. bij de vaststelling van dezetrek gewijzigd worden in één vast bedrag van € 7.280. voorlopige belastingteruggaaf wordt 80% van het ver-Het bedrag wordt niet langer aan de inflatie aangepast. moedelijke verlies in aanmerking genomen.Nu varieert de hoogte van aftrek nog van € 9.484 bij‘geringe’ winsten (gemiddelde winst van minder dan + tIP€ 18.000) tot € 4.602 bij ‘hogere’ winsten (gemiddelde met dit verzoek kunt u al 80% van het vermoedelijke verlies te geldewinst van meer dan € 54.000). Het kabinet wil met de maken. zodoende verbetert uw liquiditeitspositie. voorwaarde is dat de aangifte over het verliesjaar is ingediend.nieuwe regeling het maken van winst stimuleren.+ tIP ! LEt oP!Controleer of u nog voor dit jaar uw winst kunt optimaliseren om Oefent u uw onderneming uit in de vorm van een bv? Dan kunt umaximaal te profiteren van de zelfstandigenaftrek. Denk hierbij aan ook een beroep doen op deze regeling. 80% van het vermoedelijkehet naar voren halen van kosten, bijvoorbeeld door geplande verlies van uw bv over 2011 kunt u alvast verrekenen met winst uitinvesteringen te vervroegen. een voorgaand jaar.16. proFiTeer in 2011 van de hogerereservering Fiscale oudedagsreserve (For) 19. adminisTreer uw ondernemingsurenAls ondernemer kunt u profiteren van de mogelijkheid werkt(e) u in 2011 minimaal 1.225 uren voor uwom een deel van uw winst belastingvrij te reserveren onderneming(en)? En bent u bovendien meer dan 50%voor uw oudedagsvoorziening. Als u de reserve later van uw werkzame tijd in uw bedrijf bezig? Dan komtopneemt of als u uw bedrijf stopt, bent u alsnog belas- u in aanmerking voor de ondernemersaftrek. u heeftting verschuldigd. u doet er verstandig aan het geld recht op de zelfstandigenaftrek, eventueel verhoogdook feitelijk apart te zetten. voor dit jaar kunt u nog met een extra aftrek van € 2.123 voor ‘starters’, de12% van de winst tot een maximum van € 11.882 aan aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, de meewerk-de FOR toevoegen. vanaf volgend jaar bedraagt de aftrek, de startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid als-maximale belastingvrije dotatie nog maar € 9.382. mede de stakingsaftrek.+ tIP ! LEt oP!maakt u gebruik van de FOR? in voorkomende gevallen is het ver- Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaatstandig nog dit jaar te profiteren van de maximale FOR-dotatie. hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die (in)directbijkomend voordeel: u verlaagt tevens de winst voor toepassing van gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming(en). Denkde zelfstandigenaftrek. bijvoorbeeld aan reistijd en acquisitie. Ook de zakelijk verrichte acti- viteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzor- gen van uw administratie. Het urencriterium geldt ook als u parttime onderneemt.17. voorkom verliesverdampingvanaf 2007 is de verliescompensatieregeling voor + tIPondernemers ingeperkt. u kunt verliezen nog geduren- bent u een startende ondernemer? Dan bent u vrijgesteld van dede negen jaren voorwaarts verrekenen met winsten in 50%-eis. u moet nog wel voldoen aan de eis van 1.225 uren.de toekomst. Er is een overgangsregeling opgenomenvoor nog te verrekenen verliezen tot en met 2002. ukunt deze verliezen nog verrekenen met de winsten toten met 2011. vanaf 2012 verdampen de uit 2002 en 20. benuT de mkb-winsTvrijsTellingoudere jaren nog resterende verliezen. Als ondernemer kunt u uw belastingdruk verlagen door een beroep te doen op de mkb-winstvrijstelling. Dit+ tIP geldt als u een eenmanszaak runt, een vennoot in eenzoek naar mogelijkheden om uw ondernemingsresultaten zo te vof bent of als maat in een maatschap deelneemt. usturen dat u een verliesverdamping kunt voorkomen. Denk hier- heeft recht op de vrijstelling ongeacht het aantal urenbij bijvoorbeeld aan de activering van kosten of vrijval van fiscalevoorzieningen. dat u aan uw onderneming besteedt. + tIP bent u (parttime) ondernemer en komt u niet in aanmerking voor de18. verbeTer uw liquidiTeiTsposiTie ondernemersaftrek vanwege het urencriterium? Dan kunt u in elk geval profiteren van de mkb-winstvrijstelling. De vrijstelling bedraagtmeT voorlopige achTerwaarTse 12% van uw winst uit onderneming.verliesverrekeningverwacht u een inkomstenbelastingteruggaaf, bij- ! LEt oP!voorbeeld als gevolg van een verlies uit onderneming, De mkb-vrijstelling van 12% wordt toegepast nadat het winstbedragnegatief inkomen uit werk en woning (box 1) en/of eventueel nog is verminderd met uw ondernemersaftrek!negatief voordeel uit aanmerkelijk belang (box 2)? Dankunt u de belastingdienst verzoeken om een voorlopigeachterwaartse verliesverrekening. JAARgANg 16, NummER 6 7
 8. 8. oNdERNEmER 21. beloon uw meewerkende parTner De omvang van de meewerkaftrek is afhankelijk van Heeft u een partner die meewerkt in uw onderneming? het aantal uren dat uw partner meewerkt. Helaas is er Dan kunt u ervoor kiezen uw partner een arbeids- geen vast omslagpunt wanneer de meewerkaftrek beloning toe te kennen. bij een beloning van € 5.000 (en de niet-aftrekbare arbeidsbeloning) gunstiger is dan of hoger kunt u deze als bedrijfslast in mindering het toekennen van een aftrekbare partnerbeloning. brengen op uw ondernemingswinst. voor uw partner vormt dit vervolgens belastbaar inkomen. geeft u bepalend zijn factoren als: uw partner een beloning lager dan € 5.000? Dan is • de hoogte van de arbeidsbeloning; de arbeidsvergoeding bij u niet aftrekbaar en bij de • e omvang van de winst en de d partner onbelast. Daar staat wel tegenover dat u mkb-winstvrijstelling; recht heeft op de meewerkaftrek. De meewerkaftrek • de tariefschijf waarin beide partners vallen; bedraagt ten minste 1,25% en maximaal 4% van de • het aantal meegewerkte uren; winst. voorwaarde is dat uw partner meer dan • de heffingskortingen. 525 uur meewerkt. + tIP Registreer het aantal uren dat uw partner meewerkt in uw onderneming en laat u adviseren wat in uw situatie het voordeligst is!8
 9. 9. oNdERNEmER22. vraag s&o-aFTrek aan 25. pas kleinschaligheidsinvesTeringsaFTrekAls zelfstandig ondernemer heeft u onder voorwaarden Toerecht op toepassing van de s&O-aftrek (speur- en Hoe hoger uw investeringsbedrag in bedrijfsmiddelen,ontwikkelingswerk). u moet dan minimaal 1.225 uren des te lager het bedrag van de kleinschaligheids-aan uw onderneming besteden en op jaarbasis meer investeringsaftrek (kiA). Het kan voor u dan ookdan 500 uren spenderen aan s&O-werk (waarvoor een gunstiger zijn bedrijfsinvesteringen over meerderes&O-verklaring is afgegeven). voor 2011 bedraagt de kalenderjaren te spreiden. u kunt zodoende pers&O-aftrek € 12.104. kalenderjaar profiteren van een zo hoog mogelijke aftrek. Ook voorkomt u dat de investeringsaftrek+ tIP verloren gaat door overschrijding van hetbent u in de afgelopen vijf jaar gestart als ondernemer? En heeft maximuminvesteringsbedrag van € 301.800 in 2011.u in deze periode voor ten hoogste twee jaar een s&O-verklaringontvangen? Dan wordt uw s&O-aftrek in 2011 verhoogd met eenextra aftrek van € 6.054 tot € 18.158. ! LEt oP! Het investeringsbedrag dient minimaal € 2.200 te bedragen. De aftrek voor 2011 bedraagt maximaal € 15.211 bij een totale investe- ring van maximaal € 100.600. is het totale investeringsbedrag in 2011 hoger dan € 100.600? Dan wordt de aftrek verminderd met 7,56%23. proFiTeer van nieuwe research & over het meerdere. bij een investeringsbedrag van € 301.800 of meer,developmenT-aFTrek rest dan geen kiA meer.Naast de bestaande R&D-faciliteiten, te wetende wbsO en de innovatiebox, komt er een derde + tIPstimuleringsmaatregel voor innovatieve ondernemers: Ook in 2011 vallen zeer zuinige personenauto’s en elektrische auto’sde RDA (Research & Development-aftrek). De nog onder de kiA. Onder een zeer zuinige personenauto wordt verstaan een auto met een CO2-uitstoot van maximaal 95 gram perRDA is een nieuw fiscaal instrument waarmee de kilometer (diesel) of een auto met een CO2-uitstoot van maximaaloverheid bedrijven in 2012 wil stimuleren om te 110 gram per kilometer (niet-diesel). Overweegt u de aanschaf vaninnoveren. De hoogte van de RDA wordt bepaald een zeer zuinige auto, kijk of u voor dit jaar het voordeel van de kiA kunt optimaliseren door de auto nog in 2011 of toch 2012 aan tedoor de grondslag - bestaande uit de R&D-kosten schaffen.(niet-loonkosten, bijvoorbeeld materialen) en R&D-investeringen (bijvoorbeeld laboratoriuminrichting)- te vermenigvuldigen met een RDA-percentage.zowel grondslag als percentage zullen nog 26. uw adminisTraTie over 2004 mag wegdefinitief worden ingevuld. Het RDA-percentage u moet uw administratie zeven jaar bewaren. Aan hetvoor 2012 wordt thans voorzien op 40%. Dit eind van dit jaar kunt u de administratie over 2004 envertaalt zich - uitgaande van een marginaal tarief eventueel voorgaande jaren wegdoen.in de vennootschapsbelasting van 25% - in eennetto voordeel van 10% in 2012. Er is ook aftrek ! LEt oP!mogelijk voor activiteiten die door kennisinstellingen voor onroerende zaken geldt voor de btw echter een(universiteiten en andere kennisinstituten) worden herzieningstermijn van tien jaar. u moet de administratie van onroerende zaken dus langer bewaren dan de zevenjaarstermijn. uuitgevoerd. voorwaarde is onder andere dat bedrijven heeft deze gegevens misschien nog eens nodig.het onderzoek hebben ingekocht via een publiek-privaat samenwerkingsverband. van deze kosten kan50% in mindering worden gebracht op de te betalenvennootschapsbelasting of inkomstenbelasting. 27. ga over op e-FacTureren met ingang van 12 februari 2009 mag u uw facturen+ tIP elektronisch verzenden. Er geldt slechts één voor-Overweeg of u bepaalde R&D-kosten en/of R&D-investeringen uit waarde en dat is dat de afnemer moet accepteren datkunt stellen tot na 1 januari 2012. de factuur alleen elektronisch wordt verstuurd. Op de elektronische factuur moeten dezelfde gegevens staan als op de papieren factuur.24. meld u digiTaal aan voor de eia/mia/vamil + tIPwanneer u milieuvriendelijk onderneemt, zijn er bespaar verzendkosten en ga over op e-factureren!diverse interessante subsidies zoals de EiA, miA envAmiL. met ingang van 1 januari 2012 wordt deaanvraag voor deze regelingen ondergebracht in heteLoket van Agentschap NL. u regelt de aanmeldingen 28. eTikeTTeer uw vermogen correcTvolledig digitaal. beoordeel samen met uw adviseur bij investeringen van het afgelopen jaar of deze moeten worden aangemerkt als privévermogen of ondernemingsvermogen. Let op: u krijgt maar één kans om een keuze te maken tussen zakelijk of privé. Hieraan bent u in beginsel gebonden. JAARgANg 16, NummER 6 9
 10. 10. bV 29. schrijF uw bedrijFsmiddelen versneld aF 31. heT duurT nieT lang meer: heT nieuwe sinds 2009 kunt u investeringen in nieuwe bv-rechT komT eraan bedrijfsmiddelen versneld afschrijven. Deze wacht, indien mogelijk, met de oprichting van een mogelijkheid loopt echter eind dit jaar af. wees er nieuwe bv tot na de invoering van het nieuwe bv-recht. dus snel bij, want het naar voren halen van geplande De verwachte invoerdatum is 1 juli 2012. De oprichting investeringen kan u een aanzienlijk liquiditeitsvoordeel van een nieuwe bv wordt dan voor u gemakkelijker en opleveren! goedkoper. zo bent u straks niet langer verplicht om minimaal € 18.000 nominaal aandelenkapitaal te stor- wat houdt deze regeling in? ten en hoeft u niet langer een bank- en accountants- in het investeringsjaar mag u maximaal 50% verklaring te overleggen. van de aanschaffings- of voortbrengingskosten willekeurig afschrijven. Het restant mag u naar keuze ! LEt oP! afschrijven in één of meerdere jaren. u kunt in uw De bepalingen van het nieuwe bv-recht gelden vanaf de inwerking- aangifte 2011 voor het laatst gebruikmaken van de tredingsdatum van de wet, maar alleen voor de feiten die na die datum plaatsvinden. Het is dan ook mogelijk om de statuten van versnelde (willekeurige) afschrijving. Let op dat u het bestaande bv’s aan te passen om zo aandelenkapitaal af te stempe- aangeschafte of voortgebrachte bedrijfsmiddel uiterlijk len. Het gevolg kan zijn dat er een verhoogde aansprakelijkheid is op 31 december 2013 in gebruik neemt. voor bestuurders. voorbeeld u heeft dit jaar een nieuwe bestelauto gekocht, 32. verbreek de Fiscale eenheid volledig betaald en in gebruik genomen. De vennooTschapsbelasTing aanschafprijs van deze auto is € 30.000. De jaarlijkse Door de fiscale eenheid te verbreken kan wellicht afschrijving bedraagt normaal maximaal 20% van de meerdere malen gebruik worden gemaakt van het aanschafwaarde. Door in 2011 nog gebruik te maken tariefsopstapje in de vennootschapsbelasting. Dit kan van de versnelde afschrijvingsmogelijkheid, kunt u per bv een voordeel opleveren van € 10.000. voor dit jaar nog een bedrag van maximaal 50% aftrekken van de winst. in dit voorbeeld is dat 50% van € 30.000 = € 15.000. Het restant schrijft u in de volgende jaren af. 33. voorkom Thin capiTalisaTion. beoordeel uw FinancieringsraTio Rente op groepsleningen is niet aftrekbaar indien een ! LEt oP! vennootschap bovenmatig is gefinancierd met vreemd De regeling geldt niet voor alle investeringen. De versnelde vermogen. Of dat het geval is wordt beoordeeld op afschrijving is onder meer niet van toepassing op: basis van het gemiddelde vreemd vermogen en het • ersonenauto’s (maar taxi’s en zeer zuinige auto’s met een p bijtelling van 0 of 14% kunnen wel weer versneld worden gemiddelde eigen vermogen in een jaar. De stand van afgeschreven); het eigen en vreemd vermogen aan het begin van het • gebouwen; jaar en het einde van het jaar is dus bepalend. bent u • immateriële activa (bijvoorbeeld software); • voor verhuur bestemde bedrijfsmiddelen. bovenmatig gefinancierd met vreemd vermogen, dan kunt u dit nog voorkomen door nog dit jaar uw ratio + tIP aan te passen. uw Ev-vv-ratio wordt ook beïnvloed investeer nog dit jaar in een kwalificerend bedrijfsmiddel en benut door gefinancierde investeringen, verliezen en divi- het voordeel van de versnelde willekeurige afschrijving. u dient het denduitkeringen. Hou daar rekening mee. Tijdige actie bedrijfsmiddel uiterlijk op 31 december 2013 in gebruik te nemen! voorkomt (financiële) belastingschade. 30. bezwaar voorlopige aanslag 34. maak uw beleggingsverliezen deFiniTieF vennooTschapsbelasTing (en beleg in box 3 oF de vbi) bent u het niet eens met de voorlopige aanslag ven- indien de beleggingen van uw bv in waarde zijn nootschapsbelasting, dan moet u hiertegen binnen zes gedaald, overweeg dan om de verliezen definitief te weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken door overdracht van de beleggingen aan privé maken. is de aanslag bijvoorbeeld al in januari opge- of aan een familiale vbi. De verliezen zijn dan aftrek- legd, maar pas medio dat jaar blijkt dat het belastbaar baar tegen 20%-25% en de toekomstige waardestij- bedrag te hoog is, dan bent u te laat voor het indienen gingen van de beleggingen zijn dan vriendelijker belast. van een bezwaarschrift. Het enige wat u dan nog kunt doen is een verzoek om vermindering, maar de inspecteur is niet verplicht aan uw verzoek tegemoet te komen.10
 11. 11. bV oNdERNEmER35. kredieTgaranTieregelingen: maak er 36. liquidiTeiTsposiTie verbeTeren:gebruik van vorm een voorzieningsinds de crisis is het voor veel bedrijven lastig om Om uw liquiditeitspositie te verbeteren, kan het zinvolaan krediet te komen. Om de kredietverlening zijn bij de winstbepaling over 2011 een voorzieningte vergemakkelijken en het risico voor banken te vormen voor toekomstige uitgaven. voorwaarde iste beperken, heeft de overheid twee regelingen dat de uitgaven die hun oorsprong vinden in feiten ofingevoerd: de garantie Ondernemingsfinanciering omstandigheden die zich in de periode voorafgaand(gO-regeling) en het besluit borgstelling mkb- aan de balansdatum hebben voorgedaan, ook aankredieten (bmkb-regeling). De zou eigenlijk per dat jaar kunnen worden toegerekend. Er moet ook1 januari 2012 komen te vervallen, maar de overheid een redelijke kans bestaan dat de uitgaven zichheeft extra ondersteuning voor kredietverlening daadwerkelijk gaan voordoen.toegezegd. De regeling wordt verlengd en het budgetvoor de kredietgarantieregeling wordt verhoogd van waar kunt u aan denken: een latente terugbetalings-€ 765 mln naar € 1 mrd. verplichting, adviseurskosten en eigenrisicodrager voor wgA-lasten. Neem contact op met uw adviseurover de regelingen of u mogelijk toekomstige uitgaven heeft waar u eenDe gO-regeling helpt (middel)grote ondernemingen voorziening voor kunt vormen.bij het aantrekken van bankleningen en bankgarantiesmet een overheidsgarantie van 50%. Een bankleningof bankgarantie bedraagt minimaal € 1,5 mln enmaximaal € 150 mln per onderneming. De bmkb- 37. laaT herinvesTeringsreserveTermijn nieTregeling is bedoeld voor ondernemingen in het midden- verlopenen kleinbedrijf met maximaal 250 werknemers met wees alert als uw onderneming of bv eeneen jaaromzet tot € 50 mln. Deze regeling geldt ook herinvesteringsreserve heeft gevormd doordat ervoor veel vrijberoepers. bij de bmkb-regeling staat de afgelopen drie jaar een bedrijfsmiddel boven dede overheid borg tot € 1,5 mln. De bmkb-regeling boekwaarde is verkocht. met deze herinvesterings-biedt u als ondernemer of bv extra steun. bijvoorbeeld reserve kunt u de belastingheffing over uw boekwinstals u wilt ondernemen in het buitenland, als uw uitstellen en uw liquiditeitspositie verbeteren.investering bestemd is voor technologische innovatie ofbodemsanering of als u een startende ondernemer bent. zorg er echter wel voor dat uw onderneming of bv de herinvesteringsreserve tijdig benut voor nieuwe ! LEt oP! investeringen. Doet uw onderneming of bv dit nietDe kredietgarantieregelingen zijn gekoppeld aan budgetten van de binnen drie jaar, dan valt de reserve vrij ten gunste vanoverheid. Als de extra budgetten op zijn, is het nog maar de vraag het fiscale resultaat. bij bijzondere omstandighedenof de regelingen voor nieuwe of lopende aanvragen nog wordengehonoreerd. wees er dus snel bij! kunt u met de belastingdienst overleggen over een termijnverlening. Doe dit wel tijdig!+ tIPvoor startersleningen tot maximaal € 250.000 staat de overheid borgvoor 80%. Heeft u als ondernemer of zelfstandige zonder personeel + tIP ga na of er vóór het einde van het boekjaar nog een herinvesterings-een lening nodig om uw bedrijf te starten of uit te breiden? Dan kunt voornemen aanwezig is. En leg dit als directie(lid) van de bv jaarlijksu ook terecht bij Qredits (www.qredits.nl) voor zakelijke leningen tot vast in een schriftelijk besluit voor het einde van het boekjaar.maximaal € 50.000. JAARgANg 16, NummER 6 11
 12. 12. dgA 38. waardeer oninbare vordering op uw bv aF Heeft u een vordering op uw eigen bv waarin u een aanmerkelijk belang heeft? Dan wordt u in fiscaal opzicht gezien als resultaatgenieter. Een vordering die minder waard wordt, kunt u onder voorwaarden afwaarderen ten laste van uw resultaat uit overige werkzaamheden. Dit verlies kunt u wellicht verrekenen met ander positief inkomen uit werk en woning in box 1. + tIP Denk eraan dat u zakelijk handelt als u geld uitleent aan uw bv. sluit een goed contract (dat is overigens ook verplicht) en neem zakelijke rente- en aflossingsvoorwaarden op.12
 13. 13. dgA39. verlaging van uw gebruikelijk loon? De doorschuifregeling bevat tevens eenverricht u als werknemer arbeid voor een bv waarin antimisbruikbepaling.u een aanmerkelijk belang (minimaal 5% van hetgeplaatste aandelenkapitaal) bezit? Dan moet u in + tIP2011 een loon van minimaal € 41.000 of minimaal u en uw ex- echtgeno(o)t(e) hebben de mogelijkheid om alsnoghet loon van de meestverdienende werknemer zonder fiscaal af te rekenen. u moet dan wel een gezamenlijk verzoek hier- toe indienen. schakel hierbij niet alleen een advocaat, maar ook uwaanmerkelijk belang genieten. Door de huidige eco- accountant/belastingadviseur in.nomische omstandigheden kan uw bedrijfsresultaattegenvallen.Omdat loon (maximaal 52%) veelal hoger belast wordt 41. sTop meT pensioen opbouwendan winst in de bv (de gecombineerde vennootschaps- Een goed pensioen is belangrijk. Het geeft financiëlebelasting en inkomstenbelastingdruk bedraagt 40%- rust als u als DgA stopt met werken. Het is dan ook43,75%) is het nuttig om jaarlijks te bekijken of uw loon zaak om zorgvuldig om te gaan met uw opgebouwdenaar beneden kan worden bijgesteld. bent u minder pensioenrechten in uw pensioen-bv. Ook nabestaan-gaan werken, bestaat het vermoeden dat op de arbeids- den pensioen moet uiteraard goed geregeld zijn. Eenmarkt thans lagere lonen worden betaald of is uw oudedagsvoorziening hoeft echter niet per se via eenonderneming ingekrompen, dan is er vermoedelijk geld pensioen plaats te vinden, maar kan ook plaatsvin-te verdienen met een herijking van het gebruikelijk loon. den via het opbouwen van vermogen. vanuit fiscaal perspectief is pensioen minder aantrekkelijk indienAls dga dient u ook de belangen van de bv veilig u bij uitkering van het pensioen 52% belasting gaatte stellen. bij een verliessituatie kan het zijn dat het betalen. ingehouden winst kent immers een belasting-gebruikelijk loon financieel niet door de bv kan worden druk van 40%-43,75%. Heeft u voldoende pensioengedragen. Reden om met de belastingdienst te over- opgebouwd, dan kan het voordelig zijn om daarmeeleggen over een verantwoorde hoogte van het dga- te stoppen. Raadpleeg wel een pensioenspecialist vanloon. vanaf 1 januari 2010 hoeft u de gebruikelijkloon- CROP, want de pensioenwet- en regelgeving is uiterstregeling niet meer toe te passen als uw gebruikelijk ingewikkeld.loon lager is dan € 5.000 per kalenderjaar. Let wel:verlaging van uw gebruikelijk loon kan gevolgen heb-ben voor uw toekomstige pensioenopbouw. Raadpleegdaarom altijd eerst uw adviseur. 42. overweeg deelname aan de levensloopregeling iedere werknemer - dus ook de directeur-aandeelhou- der die in dienst is bij zijn eigen bv - kan deelnemen40. u kunT doorschuiven bij echTscheiding aan de levensloopregeling. met die regeling kan perbent u een dga die in algemene gemeenschap van goe- jaar maximaal 12% van het brutoloon belastingvrijderen is gehuwd? En heeft u een vermogensbestand- worden gespaard. De levensloopregeling wordt afge-deel (bijvoorbeeld een geldlening of een bedrijfspand) schaft per 2012. Echter voor iedereen die eind 2011ter beschikking gesteld aan uw bv? Dan wordt sinds minimaal € 3.000 levenslooptegoed heeft, blijft de1 januari 2011 dit vermogensbestanddeel voor de levensloopregeling bestaan. Dit is in het kader van hetterbeschikkingsregeling voor 50% aan u als dga toe- Pensioenakkoord aangekondigd. Overweeg daaromgerekend en voor 50% aan uw echtgeno(o)t(e). De om ervoor zorg te dragen eind 2011 minimaal € 3.000(positieve en negatieve) voordelen behaald met dit levenslooptegoed te hebben. wie meedoet aan devermogensbestanddeel worden als ‘resultaat uit een spaarloonregeling in 2011, kan niet meedoen met dewerkzaamheid’ bij u en uw echtgeno(o)t(e) ieder voor levensloopregeling.de helft belast.wat nu als de aandelen en het vermogensbestanddeelbij echtscheiding worden toebedeeld aan u als dga?bij uw ex-echtgenoot leidt dit dan tot beëindiging vande terbeschikkingstelling en een mogelijke fiscale afre-kening. Om dit te voorkomen, wordt vanaf 1 januari2012 expliciet in de wet een doorschuiffaciliteit bijechtscheiding opgenomen. u kunt dan zonder fiscaleafrekening de terbeschikkingstelling van het vermo-gensbestanddeel voortzetten. Als voortzetter treedtu fiscaal in de plaats van uw ex- echtgeno(o)t(e). uneemt alsdan de fiscale boekwaarde en eventueel defiscale reserves en voorzieningen over. JAARgANg 16, NummER 6 13
 14. 14. WERkgEVER 43. oversTappen op werkkosTenregeling? bent u al overgestapt op de nieuwe werkkostenregeling De wkR heeft veel voordelen, maar kan in (wkR)? De wkR vervangt de tot 2011 geldende specifieke gevallen nadelig zijn. bijvoorbeeld als regels voor vrije vergoedingen en verstrekkingen aan u werkt met veel deeltijdwerknemers. Ook zult personeel. Tot en met 2013 kunt u jaarlijks opnieuw u aandacht moeten besteden aan de gevolgen kiezen voor de wkR of voor de oude regels voor voor het arbeidsvoorwaardenbeleid in overleg met vrije vergoedingen en verstrekkingen. Na 2013 is de de personeelsvertegenwoordiging. Laat u bijtijds wkR echter verplicht! met de wkR kunt u (zoals informeren of overstappen in 2012 in uw geval een het er nu naar uitziet vanaf 2013) maximaal 1,6% slimme keuze is! van uw totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor uw werknemers. bent u al overgestapt? kijk dan nog goed of er in Dit heet de ‘vrije ruimte’. bepaalde zaken kunt u december nog belastingvrije verstrekkingen en daarnaast onbelast blijven vergoeden of verstrekken vergoedingen kunnen worden gegeven. door gerichte vrijstellingen toe te passen. betaalt u vergoedingen boven de ‘vrije ruimte’, dan betaalt u loonbelasting in de vorm van een eindheffing van 80%. De vergoedingen hoeft u niet te verwerken in de loonopgave van het personeel.14
 15. 15. WERkgEVER44. beschik Tijdig over nieuwe ‘verklaring in november krijgt u voor het laatst degeen privégebruik auTo’ ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor 2012 van deuw werknemer heeft een auto van de zaak waarmee belastingdienst. in de ‘Aangiftebrief loonheffingen’hij op kalenderjaarbasis maximaal vijfhonderd staan de aangiftetijdvakken vermeld met deprivékilometers rijdt. in uw bedrijfsadministratie bijbehorende uiterste aangiftedata, betaaldata enbewaart u een kopie van de ‘verklaring geen betalingskenmerken.privégebruik auto’. met deze verklaring mag ugeen privégebruik auto bij het loon tellen vanaf het ! LEt oP!eerstvolgende loontijdvak waarover u het loon moet Het is belangrijk dat u deze aangiftebrief goed bewaart, omdat deberekenen. wanneer aan uw werknemer een andere belastingdienst met ingang van 2012 de mededeling loonheffingen niet meer verstuurt. bovendien moet u, indien u gebruikmaaktauto van de zaak ter beschikking is gesteld, moet van de acceptgiro, vanaf 2012 het bedrag aan loonheffingen zelfhij voor deze nieuwe auto ook een ‘verklaring geen overmaken naar het rekeningnummer van de belastingdienst. Daarbijprivégebruik auto’ overhandigen. De ‘verklaring geen heeft u het betalingskenmerk nodig dat vermeld staat in de ‘Aangifte loonheffingen’.privégebruik auto’ voor de oude auto geldt namelijkniet voor de nieuwe auto. zorg ervoor dat u tijdigbeschikt over een nieuwe ‘verklaring geen privégebruikauto’. 47. bespaar kosTen meT elekTronische+ tIP salarissTrookga na of het voor u als werknemer zinvol is om geregistreerd te staan u kunt als werkgever kosten besparen door aanals houder van de ‘verklaring geen privégebruik auto’. uw werknemers een elektronische salarisstrook te verstrekken. Hiervoor is de uitdrukkelijke instemming van uw werknemers nodig. bij de indiensttreding van nieuwe werknemers kunt u deze instemming45. u krijgT meer ruimTe voor Tijdelijke opnemen in de arbeidsovereenkomst. bovendienconTracTen! moet uw werknemer de elektronische opgave kunnenHeeft u met een werknemer meer dan drie opslaan en moet deze toegankelijk zijn voor latereopeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten kennisneming.gesloten? Dan geldt als hoofdregel dat de vierdearbeidsovereenkomst van rechtswege vooronbepaalde tijd wordt. Hetzelfde geldt als opvolgendearbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd een periode 48. ook diT jaar kunT u nog proFiTeren vanvan 36 maanden overschrijden. Dit is vastgelegd in de verruimde wbsode zogeheten ketenregeling. sinds 9 juli 2010 is deze Ondernemers die werken aan nieuwe producten,regeling echter tijdelijk verruimd voor werknemers productonderdelen, productverbeteringen, diensten ofjonger dan 27 jaar. in plaats van drie opeenvolgende programmatuur kunnen gebruikmaken van de wbsOarbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, kunt u vier (wet bevordering speur- en Ontwikkelingswerk). wattijdelijke overeenkomsten aangaan voor een periode de meeste ondernemers echter niet weten, is dat zijvan maximaal 48 maanden. meer uit deze innovatiesubsidie kunnen halen. ! LEt oP! De wbsO is een fiscale stimuleringsregeling waarmeeDeze tijdelijke regeling geldt alleen voor werknemers die jonger zijn de Nederlandse overheid een deel van de loonkostendan 27 jaar! De einddatum van het vierde contract dient dan ook te voor speur- en ontwikkelingswerk (s&O), ook welliggen vóór de 27ste verjaardag van de werknemer. De regeling is eentijdelijke verruiming, die in eerste instantie geldt tot 1 januari 2012. Research and Development genoemd, compenseert.vanwege de economische omstandigheden is de kans groot dat de in de praktijk betekent dit dat u minder loonheffingregeling wordt verlengd tot 1 januari 2014. afdraagt. ! LEt oP! Ook in het jaar 2011 kunt u nog profiteren van een verruimde wbsO.46. u krijgT geen mededeling aangiFTe zo geldt voor 2011 nog 50% van de eerste € 220.000 van het totale s&O-loon en 18% van het resterende s&O-loon. in 2012 worden deloonheFFingen meer! percentages voor de afdrachtvermindering weer verlaagd.vanaf 1 januari 2012 stopt de belastingdienst methet versturen van mededelingen met de vraagde aangifte loonheffingen op tijd te doen en tebetalen. momenteel ontvangt u aan het eind vanelk aangiftetijdvak van de belastingdienst nog eenmededeling en een acceptgiro als geheugensteuntje. JAARgANg 16, NummER 6 15
 16. 16. WERkgEVER WERkNEmER 49. laaTsTe kans: Fiscaal gunsTig sparen via spaarloonregeling + tIP bij een spaarloonregeling spaart uw werknemer een Doen uw werknemers nog niet mee met de spaarloonregeling? Dan bepaald deel van zijn brutoloon (maximaal € 613 per kunt u hen erop wijzen dat ze dit jaar nog fiscaal gunstig kunnen sparen. iedere werknemer kan in 2011 maximaal € 613 bruto inleg- jaar). Hij of zij hoeft hierover geen belasting te beta- gen, wat vervolgens vanaf 2012 weer netto (!) vrij beschikbaar is. len. De werkgever betaalt 25% eindheffing over het voorwaarden zijn dat de werknemer op 1 januari 2011 bij u in dienst spaarloon. De spaarloonregeling wordt per 1 januari was en dat hij/zij niet ook mag deelnemen aan de levensloopregeling. uiteraard kost u dit als werkgever dan nog wel een eindheffing van 2012 afgeschaft. uw werknemer kan het opgebouw- 25% over het spaarloon. in de nota naar aanleiding van het verslag de vermogen met ingang van 1 januari 2012 belas- heeft de staatssecretaris van Financiën op vragen van de leden van de tingvrij opnemen of tot het jaar 2016 laten staan. fracties van de Christenunie en het CDA gezegd, dat als deze ‘snelle spaarloonroute’ budgettair uit de hand loopt, hij maatregelen zal voor de toepassing van de vrijstelling in box 3 hoeft treffen. niet meer voldaan te worden aan het blokkeringsver- eiste dat tot 1 januari 2012 geldt. Dit betekent dat na een tussentijdse opname van een deel van het spaar- ! LEt oP! loonsaldo de vrijstelling in box 3 van toepassing blijft Heeft u werknemers die hun spaarloon gebruiken om een lijfrente- op het resterende tegoed. polis te betalen? Dan moeten zij deze polis vanaf 2012 betalen vanuit hun nettoloon. Het vervallen van de spaarloonregeling leidt in hun geval dus tot een lager nettoloon.16
 17. 17. WERkgEVER WERkNEmER50. levensloopregeling: saldo van € 3.000 53. vrijwillige voorTzeTTingop 31 december pensioenregeling wordT uiTgebreidDe levensloopregeling komt per 1 januari 2012 te werknemers kunnen voor een periode van drievervallen; het vitaliteitssparen komt er in 2013 voor jaar na hun ontslag hun pensioenregeling vrijwilligin de plaats. Er is een beperkte overgangsregeling. voortzetten. Het kabinet is bereid de termijn van dezeDeze zou eerst alleen voor 58-plussers gelden, maar fiscale faciliteit met ingang van 2012 uit te breiden vaninmiddels mag iedereen die op 31 december 2011 drie naar tien jaar na ontslag. De vrijwillige premies zijneen levenslooptegoed heeft van € 3.000 of meer, de hiermee voor nog tien jaar aftrekbaar. De faciliteit islevensloopregeling continueren. vanaf 2012 wordt nu in lijn met de Pensioenwet die de ex-werknemer deechter geen levensloopverlofkorting meer opgebouwd. mogelijkheid biedt om na ontslag de pensioenregelingHet voordeel van de levensloopregeling is de grotere te continueren. Om dit te financieren, wordt deopbouwmogelijkheid: onder de vitaliteitsregeling kan maximale toevoeging aan de FOR verlaagd. De tweedeopbouw plaatsvinden tot maximaal € 20.000, onder begrenzing van de FOR wordt met € 2.500 verlaagdde levensloopregeling is dit mogelijk tot 210% van tot € 9.382.het jaarloon. Daar staat onder meer tegenover dat devitaliteitsregeling flexibelere opnamemogelijkhedenheeft. 54. 30%-regeling aangescherpT+ tIP Het criterium ‘specifieke deskundigheid’ wordtga na of continuering van de levensloopregeling in uw geval voortaan gekoppeld aan een salarisnorm vanvoordelig is en zorg in dat geval voor een saldo van € 3.000 of meer € 50.619 (voor 2011). De salarisnorm wordt jaarlijksop 31 december 2011! geïndexeerd. werknemers woonachtig binnen een straal van 150 kilometer van de Nederlandse grens worden uitgesloten van de 30%-regeling. De kortingsregeling voor periode(n) van eerdere51. zorg voor adminisTraTie vakanTiedagen tewerkstelling wordt aangescherpt: er komt eenin 2012 toetsingsperiode van 25 jaar.Op 1 januari 2012 gaat de nieuwe vakantiedagenwetin. De nieuwe vakantiedagenwet houdt onder meer voor buitenlandse promovendi (jonger dan 30in dat wettelijke vakantiedagen vervallen binnen jaar) wordt de salarisnorm verlaagd naar € 26.605zes maanden na het kalenderjaar waarin zij zijn (voor 2011). indien zij in Nederland promoveren enopgebouwd. werkgevers moeten in hun administratie voorafgaand aan de promotieperiode in het buitenlandbijhouden wanneer de vakantiedag is opgebouwd verbleven, telt de promotieperiode niet mee bijen wat de vervaldatum of de verjaringsdatum van de toets of een werknemer ‘uit het buitenland isde vakantiedag is. Op grond van de vervaltermijn aangeworven’.van zes maanden na het opbouwjaar worden inbeginsel de wettelijke dagen als eerste opgenomen. bent u voornemens om een werknemer met eenPas daarna volgen de bovenwettelijke dagen, tenzij schaarse deskundigheid uit het buitenland tedeze bovenwettelijke vakantiedagen eerder komen verwerven, dan is het aan te raden om dit nog in 2011te verjaren. bovenwettelijke vakantiedagen blijven te doen. met name indien deze uit de grensstreekgewoon staan. met Duitsland of belgië komen. zeker in het laatste land zijn er immers niet zo heel veel plekken die meer ! LEt oP! dan 150 km van de Nederlandse grens liggen. JongeAlle huidige afspraken en regelingen blijven gelden voor promovendi kunt u beter laten wachten tot volgendvakantiedagen die zijn opgebouwd tot en met 31 december 2011. jaar. ! LEt oP! Afgegeven beschikkingen voor ingekomen werknemers worden zo52. pas de aFdrachTvermindering onderwijs veel mogelijk geëerbiedigd. werknemers die op 1 januari 2012 de 30%-regeling al langer dan vijf jaar toepassen, behouden gedurendeook Toe op uw eu-werknemers de resterende looptijd hun recht op de regeling.Per 1 januari 2012 kunt u de afdrachtverminderingvoor onderwijs ook toepassen op werknemers dieelders in de Eu of in de EER een opleiding hebbengevolgd. voorwaarde is dat de opleiding vergelijkbaaris met de voor de afdrachtvermindering erkendeopleidingen in Nederland. De opleiding dientqua niveau en kwaliteit vergelijkbaar te zijn metonze opleidingen bbL, bOL en werkend-leren ophbo-niveau. JAARgANg 16, NummER 6 17
 18. 18. omZEtbELAStINg 55. verbeTer uw liquidiTeiTsposiTie meT ! LEt oP! kwarTaalaangiFTe De aansprakelijkheid blijft bestaan als er ook een fiscale eenheid u kunt uw liquiditeitspositie verbeteren door over voor de vpb is. in dat geval biedt verbreking dus geen vrijwaring van hoofdelijke aansprakelijkheid. te stappen op de kwartaalaangifte. maandaangifte geniet de voorkeur als u bijvoorbeeld per saldo btw terugkrijgt; het bedrag van de voorbelasting is groter dan het af te dragen btw-bedrag. 58. benuT de mogelijkheid van ambTshalve TeruggaaF bTw indien u in het verleden te veel btw op aangifte heeft 56. check herziening van bTw voldaan, dan kunt u een verzoek om ambtshalve Als u in het verleden zaken heeft gekocht waarbij teruggaaf doen. Denk bijvoorbeeld aan: de btw geheel of gedeeltelijk in aftrek is gebracht, • een verkeerde tarieftoepassing; dan kan het zijn dat deze btw-aftrek moet worden • u heeft te weinig btw op aangifte teruggevraagd; herzien. Herziening kan zich voordoen als het gebruik • u bent vergeten de btw op bepaalde van de roerende of onroerende zaken wijzigt. Dit inkoopfacturen mee te nemen. is bijvoorbeeld het geval als u een pand in 2011 bent gaan gebruiken voor vrijgestelde prestaties, terwijl u voorheen btw-belaste prestaties verrichtte. Andersom is ook mogelijk: u bent een pand gaan 59. correcTies laaTsTe bTw-aangiFTe 2011 gebruiken voor belaste prestaties, terwijl u voorheen in de laatste btw-aangifte over 2011 verwerkt u de vrijgestelde prestaties verrichtte. in beide gevallen correctieposten over het afgelopen jaar. De correcties moet u de btw herzien. voor onroerende zaken geldt kunnen betrekking hebben op de btw-teruggaaf van een herzieningstermijn van negen jaar na het jaar oninbare vorderingen en op het privégebruik van van ingebruikneming, voor roerende zaken geldt een goederen en diensten. termijn van vier jaar na het jaar van ingebruikneming. + tIP Heeft u te maken met dubieuze debiteuren die u niet (meer) betalen? vraag dan de btw van de oninbare vordering terug. Dit kunt u doen in de laatste btw-aangifte over het kalenderjaar. u kunt ook direct na 57. vorm oF verbreek een Fiscale eenheid het vaststellen van de jaarrekening een verzoek tot teruggaaf van de al betaalde btw indienen. Een fiscale eenheid voor de btw kan uit praktisch oogpunt voordelig zijn. De in de fiscale eenheid opgenomen ondernemingen hoeven op onderlinge prestaties immers geen btw te berekenen. Het verbreken van een fiscale eenheid moet zo snel mogelijk schriftelijk aan de belastingdienst worden gemeld. De hoofdelijke aansprakelijkheid loopt anders door en dat kan grote gevolgen hebben. Tijdig melden dus!18
 19. 19. oNdERNEmENdE StIChtINgEN EN VERENIgINgEN60. winsTvrijsTelling in devennooTschapsbelasTing wordT verruimdvoor stichtingen en verenigingen metondernemingsactiviteiten die een algemeenmaatschappelijk of sociaal belang (zogeheten ANbi’s ofssbi’s) nastreven, kent de vennootschapsbelasting nunog een winstvrijstelling.vanaf 2012 wordt de winstvrijstelling niet alleenvoor ANbi’s en ssbi’s verruimd, maar voor allestichtingen en verenigingen. indien een stichtingof vereniging een onderneming drijft, zijn vanaf2012 de hiermee behaalde winsten vrijgesteld vanvennootschapsbelasting indien de jaarwinst niet hogeris dan € 15.000. Tevens geldt als voorwaarde dat dejaarwinst en de winsten van de vier voorafgaandejaren tezamen niet meer bedragen dan € 75.000.Hierbij wordt een verliesjaar voor de telling op nihilgesteld. Let wel: als winst wordt hier uitgegaan vande winst voor toepassing van de zogeheten aftrekfondsenwerving en de (her)bestedingsreserve.+ tIPstichtingen en verenigingen krijgen vanaf 2012 meer ruimte omvrijgesteld van vennootschapsbelasting te ondernemen.61. ruim baan voor ondernemende anbi’sEr wordt een ruimhartiger beleid voor ANbi’singevoerd. Nu mag een ANbi nagenoeg geencommerciële activiteiten uitoefenen. vanaf 2012kunnen ANbi’s naar hartenlust commerciële activiteitenuitoefenen zolang de opbrengsten maar geheel tengoede komen aan het algemeen nuttige doel. Dezeinstellingen kunnen zo een deel van hun inkomstenzelfstandig gaan vergaren.62. culTurele anbi’s worden gesTimuleerdTe ondernemenvanaf 1 januari 2012 kunnen stichtingen enverenigingen die als culturele instelling (een ANbidie zich voor meer dan 90% richt op cultuur) kiezenvoor integrale (vennootschaps)belastingplicht.Nu zijn deze instellingen belastingplichtig voorzover zij een onderneming drijven. Hierdoor wordthet gehele vermogen van de instelling geachtondernemingsvermogen te zijn. Door te kiezen voorde integrale (vennootschaps)belastingplicht, kunnenstichtingen en verenigingen tekorten uit hetniet-ondernemingsgedeelte salderen met overschottenuit het ondernemingsgedeelte. JAARgANg 16, NummER 6 19
 20. 20. AmERSfooRturaniumweg 23 3812 RJ AmersfoortPostbus 468 3800 AL AmersfoortTel. (033) 463 57 27 amersfoort@crop.nl ARNhEmmr. E.N. van kleffensstraat 4 6842 Cv ArnhemPostbus 1210 6801 bE ArnhemT (026) 351 02 28 arnhem@crop.nl EdERubensstraat 215C 6717 vE EdeT (0318) 648 148 ede@crop.nl hoofddoRPOpaallaan 1208 2132 LN HoofddorpPostbus 245 2130 AE HoofddorpT (023) 562 62 48 hoofddorp@crop.nl LEUSdEN CoLofoN Nieuwsbrief is een uitgave vanstorkstraat 24 3833 Lb Leusden CROP registeraccountants enPostbus 102 3830 AC Leusden CROP belastingadviseursT (033) 495 25 00 leusden@crop.nl realisatie: benedenboven marketing en Communicatie barneveld benedenboven.nl NIEUWEgEIN CROP registeraccountants enmarconibaan 59 b 3439 mR Nieuwegein CROP belastingadviseurs strevenPostbus 584 3430 AN Nieuwegein steeds naar betrouwbaarheid van de gepubliceerde informatie. NietteminT (030) 604 00 35 nieuwegein@crop.nl kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden.

×