Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikace na dalku

498 views

Published on

Řešení DATAVIS = DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE přináší uživateli naprosto dokonale připravené zázemí pro sdílení OBRAZU, ZVUKU a DATOVÝCH podkladů v reálném čase.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Komunikace na dalku

  1. 1. PRAHAMNICHOV SLUŽEBNÍ CESTA BRATISLAVA PARDUBICE DATAVIS přirozená komunikace_strana B_1C M Y K firmy Řešení DATAVIS = DATA VIDEOKON- FERENČNÍ SPOLUPRÁCE přináší uži- vateli naprosto dokonale připravené zázemí pro sdílení OBRAZU, ZVUKU a DATOVÝCH podkladů v reálném čase. veřejná správa Zlepšete FORMU KOMUNIKACE již nyní prostřednictvím řešení DATAVIS. Praktické využití řešení DATAVIS Pravidelná jednání manažerů a pracovníků poboček Pravidelné týmové porady oddělení Jednání manažerů různých společností Produktová školení Workshopy a prezentace Obchodní on-line trénink Technická podpora na dálku Řešení krizových situací Operativní schůzky Obrazové a dokumentační přenosy Práce na dálku (služební cesty, práce z terénu…) Práce z domova Komunikace na dálku
  2. 2. 2 6,64 % 0,00 % 10,00 % 20,00 % 30,00 % 40,00 % 50,00 % 60,00 % 70,00 % 80,00 % 66,82 % 49,29 % 31,28 % 30,33 % 18,96 % 52,61 % 32,70 % 72,99 % 6,64 % 66,82 49,29 8 % % 31,28 30,33 18,996 52,61 32,70 70,00 % 80,0 72,99 0,00 % Ostatní Efektivní komunikace a spolupráce v týmech/odděleních Sjednocená komunikace Efektivní porady a jednání Obchodní procesy a produktivita Postoj k životnímu prostředí Optimalizace pracovních procesů a práce z domova Interní dovednosti zaměstnance Efektivní marketingová komunikace přirozena komunikace_strana B_1C M Y K Hlavní přínosy řešení DATAVIS: Efektivní komunikace s kolegy a spolupracovníky z poboček, s odbor- níky jiných firem či institucí bez nutnosti sjíždět se na jedno místo. Operativní a názorné projednání potřebné problematiky, včetně diskuse nad SW aplikacemi. Jednání, školení či přednášky je možné zpřístupnit ze záznamu dalším pracovníkům, případně i veřejnosti. Pružnější a pohodlnější organizace práce. Zvýšení konkurenceschopnosti společnosti a její lepší prezentace. Zajištění bezpečnosti přenášených dat (zajištění ochrany údajů a výsledků interní práce). Podpora informačních a rozhodovacích procesů na všech úrovních řízení.DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE Inspirujte se jednoduchostí vzdá- lené komunikace díky řešení DATA- VIS a sdílejte své představy s kolegy a pracovníky, kteří pracují ve vašich pobočkách nebo mimo území České republiky. Realizujte svou budoucnost, kde je cestování omezeno na minimum bez ztráty času stráveného v dopravních zácpách a letištních halách. Využijte svůj čas optimálním způsobem. Optimalizujte pracovní procesy efek- tivně a zůstane vám mnohem více prostoru v osobním životě. Více času na život s vašimi dětmi, rodinou. Vy- užijte technologie pro váš harmo- nický, vyvážený život. Svět videokonferencí se změnil… Dnes už je možné vše. JAKÉ OTÁZKY ŘEŠÍ FIRMY OHLEDNĚ POSÍLENÍ PRODUKTIVITY PRÁCE? Téměř 73 % dotázaných firem pociťuje závažné problémy v efektivní komunikaci a spolupráci v týmech, které významně ovlivňují produktivitu práce. Zdroj: Průzkum SMART Technologies a Steljes Limited ÚSPĚŠNÁ FIRMA DOPRAVNÍ ZÁCPY RODINA
  3. 3. 3 OVLÁDÁNÍ Díky řešení DATAVIS získáte možnost jedno- duše ovládat celé vaše videokonferenční zázemí. Ovládání data videokonferenční míst- nosti a jednotlivých koncových prvků, jako jsou např. HD kamery, zobrazovače, řídicí jednotka, IT infrastruktura, interaktivní dotyková zařízení, osvětlení, teplota v místnosti či automatický záznam video- konferenčního přenosu, se stanou pro každého zaměstnance intui- tivní záležitostí. Manažerem počínaje a IT správcem či asistentkou konče. Všichni budou ovládat videokonferenční místnost jedním kliknutím. Další možností, jak jednoduše kontrolovat využití a správu všech místností ve firmě, je tzv. rezervační systém. přirozena komunikace_strana B_1 OBRAZ Kvalita OBRAZU je jednou z nedílných a důležitých součástí každého videokon- ferenčního řešení. Mezi hlavní předpoklady kvalitního přenosu patří především optima- lizované umístění HD kamer, velikost a počet zobrazovačů, možnosti propojení vzdálených po- boček atp. To vše v souladu s ergonomií celého prostředí, kde bude videokonferenční řešení umístěno. Protože i ty nejkvalitnější HD ka- mery a ostatní koncové prvky se neobejdou bez dobře navrženého směrového osvětlení či celkové ergonomie nábytku. DATA Sdílejte jednoduše na dálku své poznámky, grafické podklady, informace ze softwa- rových aplikací (PowerPoint, Word, Excel, Outlook, CAD/GIS výkresovou dokumentaci, myšlenkové mapy, schémata nebo náčrty na papíře). Prezentujte své výsledky a představy tak, jak jste zvyklí, odkudkoli a kdykoli. Díky řešení DATAVIS posunete stan- dardní videokonferenci o možnosti efektivního sdílení vašich DATO- VÝCH podkladů na dálku. DATAVIS ZVUK Kvalitu ZVUKU bychom neměli v průběhu celé realizace data videokonferenčního řešení nikdy podcenit. Videokonferenční místnost je potřeba co nejlépe akusticky nastavit, abychom zabránili vzniku zvuko- vých defektů, nesrozumitelnosti či vypadávání zvukové stopy v průběhu přenosu. Vše je potřeba na- vrhnout tak, aby bylo možné v dokonalém formátu přenášet zvuk on- -line potřebný pro všechny zúčastněné strany data videokonferenčního přenosu. Nesmíme opomenout fakt, že část videokonferenčních pře- nosů je v cizím jazyce, kde se bez dokonalé zvukové stopy neobe- jdeme. Řešení DATAVIS je pro tyto účely plně připraveno. C M Y K Ukázka interaktivního sdílení datových podkladů – např. CAD výkresové podklady doplněné o komentáře k reviznímu řízení. Ukázka multipoint – DATA VIDEOKONFERENČNÍHO spojení více stran. Prak- ticky lze využít např. při pravidelných obchodních poradách. Ukázka řídicího systému. Ukázka rezervačního systému. Ukázka přenosu zvukové stopy na dálku z firemní konference ostatním účastníkům. Kromě funkčnosti standardní místnosti určené pro porady a školení musí splňovat čtyři hlavní zásady, které zaručí, že bude vždy připravena k použití a jednotlivá nastavení budou z pohledu uživatele snadná a intuitivní. Při dodržení popsaných zásad a nasazením řešení DATAVIS lze dosáhnout mnohem efektivnějších výsledků při komunikaci na dálku. Rychlá instalace – jednoduchá obsluha – elegantní design. JAK NAVRHNOUT DATA VIDEOKONFERENČNÍ MÍSTNOST?
  4. 4. 4 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K DATA VIDEOKONFERENCE formou osobního setkání Pravidelné porady týmu s pocitem osobního setkání? Takto lze definovat místnost, kterou jednoduše ovládate díky dokonalému řídicímu sys- tému. Zaměstnanec si při příchodu do místnosti nastaví jedním tlačít- kem vícestranné videokonferenční spojení s kolegy ze vzdálených poboček. Dále si přizpůsobí záběry kamer, teplotu a osvětlení míst- nosti, připojení k počítačové síti nebo přenosnému notebooku či iPADu, který slouží pro sdílení datových podkladů. Navíc díky interak- tivnímu dotykovému Podiu může přednášející zároveň doplňovat po- známky a připomínky k diskutovanému datovému podkladu (PowerPoint, Word, Excel atp.). 3 5 Trojice 50“ plazmových displejů PRVNÍ displej zobrazuje a sdílí datové podklady, které jsou určeny pro poradu a jednání (PowerPoint, Word, Excel, Acrobat Reader a ostatní SW aplikace). DRUHÝ displej zobrazuje obraz ze všech HD kamer (z jednotlivých poboček, přičemž obraz právě hovořící strany bude vždy zvětšený). TŘETÍ displej zobrazuje účastníky videokonferenčního hovoru přímo z místnosti nebo stejné informace z PRVNÍHO displeje. HD KAMERY snímající účastníky hovoru. Díky zvoleným zobrazova- čům vytvářejí dokonalou komunikaci tváři v tvář. ŘÍDICÍ systém zajistí jednoduché ovládání celého videokonferenč- ního zařízení, včetně AV techniky, stínicí techniky (žaluzie), osvět- lení nebo klimatizace – jedním tlačítkem. INTERAKTIVNÍ dotykové Podium s pevně zabudovaným PC nebo note- bookem a nainstalovaným softwarem SMART Meeting Pro + SMART Bridgit slouží jako vstup pro sdílení datových podkladů (PowerPoint, Word, Excel, výkresová dokumentace, schémata atp.). Mobilní zařízení iPAD nebo notebook lze použít jako vstup pro sdílení datových podkladů. 1 2 3 4 5 SMART Bridgit (software pro vzdálenou komunikaci a sdílení datových podkladů) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAPOJIT všechny účastníky porad nebo školení z poboček, regionálních kanceláří a pracovníky na cestách. PRVNÍ DRUHÝ TŘETÍ HR Obchodní oddělení Příklady využití řešení DATAVIS v odděleních Monika Viktor 1 2 4 4 PRAVIDELNÉ PORADY TÝMU
  5. 5. 5 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K DATA VIDEOKONFERENCE pro porady a školení Možnost současně vidět prezentaci, přednášejícího a ostatní účastníky setkání díky DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCI = DATAVIS do- plněné o záznam z celého jednání dokáže nabídnout stejné vlastnosti a potřeby jako při osobním setkání. Navíc vzdálené interakce s předná- šejícím či školitelem mohou být jak všeobecného charakteru, kdy všichni slyší a vidí všechny, tak charakteru osobního, kdy se přednášející věnuje výlučně konkrétnímu zaměstnanci. Díky těmto možnostem lze dosáhnout efektivní týmové spolupráce a pružnější organizaci práce. Příklady využití řešení DATAVIS v odděleních Produktové oddělení Marketing Petr Tereza 5 6 4 7 2 1 6 3 1 Jeden nebo dva 50“ plazmové displeje Varianta JEDEN displej Ve spojení se zadní projekcí zobrazuje obraz ze všech kamer (z jed- notlivých poboček, přičemž obraz právě hovořící strany bude vždy zvětšený). Varianta DVA displeje PRVNÍ displej nahrazuje zadní projekci datových podkladů – Power- Point, Word, Excel atp. DRUHÝ displej zobrazuje obraz ze všech kamer. ZADNÍ PROJEKCE INTERAKTIVNÍ tabule SMART Board je účinným prostředkem pro každou poradu a školení. Díky interaktivním nástrojům mnohem efektivněji ZAUJMETE, ZAPOJÍTE a ZEFEKTIVNÍTE procesy týmové spolupráce a komunikace. 1 2 3 OPERATIVNÍ JEDNÁNÍ / PREZENTACE SMART Meeting Pro (software pro INTERAKTIVNÍ PORADY a JEDNÁNÍ) – jednoduchá aplikace, která umožní ZAUJMOUT a ZEFEKTIVNIT pracovní procesy při poradách a jednáních. Práce s datovými podklady je mnohem efektivnější. HD KAMERY ŘÍDICÍ systém INTERAKTIVNÍ dotykové Podium Mobilní zařízení iPAD nebo notebook 4 5 6 7
  6. 6. 6 Datové podklady doplněné o popisky prezentujícího. Obrazové a zvukové informace z přednášky, porady nebo jiné aktivity. přirozena komunikace_strana B_1C M Y K Trojice projekčních pláten (troj-projekce) PRVNÍ plátno zobrazuje detail přenosu. DRUHÉ plátno zobrazuje celou oblast přenosu. TŘETÍ plátno zobrazuje a sdílí datové podklady (PowerPoint, Word, Excel atp.). PROJEKTOR – výkonné projektory s možností přepínání mezi plátny. HD KAMERA snímající posluchače a přednášejícího. HD KAMERA snímající jen posluchače. Vzdálená správa (režie) umožňuje jednoduché ovládání celého video- konferenčního zařízení, včetně AV techniky, stínící techniky, osvět- lení nebo klimatizace. INTERAKTIVNÍ dotykové Podium 1 2 3 5 6 4 DATA VIDEOKONFERENCE pro efektivní vzdělávání Videokonference v oblasti vzdělávání nabízejí obrovskou příležitost ze- jména v efektivním sdílení informací – a to jak v komerčním sektoru, tak ve veřejné správě či školství. Úspěšná prezentace nebo přednáška je přínosem a zážitkem pro každého posluchače. Tento zážitek je potřeba umocnit dokonale navrženou videokonferenční a audiovizuální tech- nikou. Troj-projekcí lze současně prezentovat detaily např. z operačního sálu, dále pohledem na celý operační tým a současně prezentovat pod- klady např. z PowerPointu nebo jiné softwarové aplikace. Posluchači mají na dálku přehled o jednotlivých detailech a současně mohou poklá- dat otázky a diskutovat nad vybranými tématy. 1 2 6 4 3 3 2 6 2 3 PRVNÍ DRUHÝ TŘETÍ Ukázka záznamového a streamovacího videokonferenčního řešení. Jednotlivé záznamy lze publikovat jen vybraným skupinám či zaměstnancům. Přehledné a dostupné informace o uložených záznamech, které lze filtrovat a logicky uspořádat podle požadavku. OPERATIVNÍ JEDNÁNÍ / PREZENTACE 5
  7. 7. 7 přirozena komunikace_strana B_1C M Y K 1 2 3 3 SW Klient OPERATIVNÍ jednání/prezentace OSOBNÍ videokonference STOLNÍ videokonferenční telefon PRAVIDELNÉ porady týmu DATA VIDEOKONFERENCE na cestách Videokonference na cestách představuje doplňkovou alternativu pro zaměstnance, kteří často cestují nebo pracují z domova. Současně však vyžadují mít co nejkvalitnější obrazový, zvukový a datový kontakt s kolegy na dálku. Díky softwarovému klientu se můžete zúčastnit pra- covních schůzek z hotelu, kavárny, letištní haly nebo třeba z domácího prostředí. Ukázka připojení prostřednictvím SW klienta. Nastavení kvality připojení, kontrola zaostření a orientace kamery. IP adresa či jméno (URI) volaného. Sdílený adresář s aktuálním stavem hledaného kontaktu. Informace o stavu vašeho a vzdáleného mikrofonu. OSOBNÍ videokonference STOLNÍ videokonferenční telefon SW KLIENT + MOBILNÍ HD kamera 1 2 3 Zobrazení doby hovoru, adresy volaného a informace o zabezpečení hovoru. PRÁCE NA CESTÁCH I Z DOMOVA
  8. 8. 8 PRAHA BRNO MANAGEMENT ? hod ? kg ? Kč Spolupracujte s certifikovaným partnerem. Využijte výhod, které vám nabízíme. Společnost AV MEDIA, a.s. se specializuje na komplexní dodávku data videokonferenčních a teleprezenčních řešení napříč všemi firemními podsegmenty, veřejnou a státní správou, školstvím, hotely nebo kulturou. Současně zajišťuje profesionální data videokonferenční on-line přenosy z konferencí nebo velkých komerčních či vzdělávacích akcí. AV MEDIA je certifikovaným partnerem předních světových dodavatelů videokon- ferencí CISCO, LifeSize a POLYCOM. Prostřednictvím svých specializova- ných poboček zajišťuje svým zákazníkům celou řadu nadstandardních služeb od konzultace, instalace, projekční činnosti, technické podpory až po poprodejní péči nebo pronájem. V pražské pobočce je navíc před- váděcí centrum, které je nepřetržitě k dispozici všem zákazní- kům, jež se chtějí podrobněji seznámit s možnostmi nasazení data videokonferenčního řešení DATAVIS. Odbornost našich zaměstanců Společnost AV MEDIA, a.s. vychovává odborníky a spe- cialisty v AV odvětví – Certified Technology Specialist. Jedná se o odbornou a prestižní AV certifikaci, dokládající aktuální znalosti souvisejících věd (fyzika, elektro, akustika atp.) a tech- nologií používaných v široké komunikační technice zaměřené na AV. Tuto certifikaci uděluje na základě úspěšného složení zkoušky celosvětově působící profesní asociace InfoComm International. Pro naše zákazníky a obchodní partnery to znamená, že jsme schopni nabídnout kvalitní služby s přidanou hodnotou na vysoké úrovni. AV MEDIA, a.s. – SPECIALISTA NA VIDEOKONFERENČNÍ ŘEŠENÍ DATAVIS OD ROKU 2000 AV MEDIA navrhuje českým společnostem a státním organizacím možnosti, jak rozšířit komunikaci na dálku mezi pobočkami v České republice, ale i do celého světa. Navštivte pražské předváděcí cen- trum nebo proberte s obchodními konzultanty možnosti, jak posílit vaši přítomnost na poli DATA VIDEOKONFERENČNÍ SPOLUPRÁCE díky řešení DATAVIS. Příklad výpočtu ROI: 1 cesta = 4 hodiny (Praha – Brno – Praha) celkem 20 x 1 x 4 = 80 hodin týdně 4 x 80 = 320 hodin měsíčne ztraceného pracovního času pro ob- chod či jiné oddělení 1 hodina pracovního času = 500 Kč Měsíční úspora 320 hodin x 500 Kč = 160 000 Kč Pořizovací cena DATAVIDEOKONFERENČNÍHO ŘEŠENÍ 1 000 000 : 160 000 = 6,25 měsíce (doba návratnosti investice) + úspora pohonných hmot + úspora vozového parku + efektivní využití pracovního času + snížení C02 přirozena komunikace_strana B_4C M Y K PŘÍKLAD NÁVRATNOSTI INVESTICE 20 osob cestuje ... 1x týdně

×