Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

-1897

547 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

-1897

  1. 1. תרבות טכנולוגית : החומה בין בית הספר והבית גידי , אבי , גיל , אלי
  2. 2. הנושא <ul><li>רקע </li></ul><ul><li>עולם טכנולוגי חדש מחוץ לכותלי הכיתה מקיף את חייהם של ילדים , בעיקר בשעות שאחרי הלימודים . הוא כולל מסרים מיידיים , משחקים , רשתות חברתיות , תכני - משתמש , אמצעים ניידים , ועוד . העולם הזה מייצר איומים וגם הזדמנויות לחינוך , אולם מערכת החינוך מתקשה להדביק את הפער . נוצרות חומות הולכות וגבהות בין שני העולמות ( לעומת החומות בעולם המבוגרים בין עבודה לבית שהולכות ומוסרות ). </li></ul><ul><li>מטרה לימודית </li></ul><ul><li>ללמוד את הפער והחומה - לאפיין תמונה של עולמם של התלמידים אחרי שעות הלימודים , ולעמתה מול החיים בבית הספר ובכיתה בתחומי ההוראה והלמידה . </li></ul><ul><li>מטרה אופרטיבית </li></ul><ul><li>לטוות דרכים ליצירת רצף בין העולם והתרבות הטכנולוגית של התלמידים למטרות של הוראה ולמידה של מערכת החינוך , ולהצביע על החסמים והקשיים העומדים בפני דרכים אלו . </li></ul>
  3. 3. תלמידים עלולים להיחשף לתכנים פוגעניים , ויתקשו להבחין בין עיקר לטפל הנגישות לטכנולוגיה של תלמידים ומורים היא בעיקר מחוץ לבית ספר בתי הספר מתקשים להכניס טכנולוגיה למבנה בית הספר ; מורים מתקשים לשלב טכנולוגיה בתהליך ההוראה - למידה תוך שימור שליטה אפשרות לרתום הורים , מומחים ואחרים לתהליך הלמידה קיימות תפיסות שאין לערבב בין למידה בית ספרית ובין טכנולוגיה ביתית למידה בבית היא פתוחה , קצרה , בשפה אחרת מזו של בית הספר ניתן להאריך את זמן הלמידה ולהתחבר לשעות הטכנולוגיה בבית לא מתפתחת במערכת החינוך שיטה סדורה כיצד לשלב טכנולוגיה בבתי הספר סף הגירוי של תלמידים עולה , ועמו רף הכניסה לתשומת הלב נוצרת אקטיביות גדולה מאוד אצל משתמשים – חשוב ללמידה טכנולוגיות ימשיכו לחדור ולהיטמע בקרב תלמידים ומורים פערי הדורות מתרחבים , והזמן בין תחלופת דורות מתקצר העולם הקוגניטיבי של ילדים עשיר ומגוון הרבה יותר מדדי הצלחה ( בחינות ) יישארו כפי שהם יכולת הריכוז של תלמידים בנושא אחד לאורך זמן (45 דק ' שיעור ) מתקצרת מיומנות לימודית של מולטי - טסקינג מתפתחת בקרב תלמידים הנחות איומים הזדמנויות
  4. 4. שאלות <ul><ul><li>לשרטט כיצד נראה העולם של תלמידים , מורים והורים בשילוב טכנולוגיה בבית בהיבטים של למידה , יחסים בינאישיים , כשר התבטאות והתנסחות . </li></ul></ul><ul><ul><li>מהם הכישורים ומיומנויות ללמידה החדשים שיש לתלמיד ? כיצד הם משפיעים או יכולים להשפיע לחיוב או לשלילה על תהליכי למידה ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהן המגמות הטכנולוגיות הרלבנטיות המתפתחות בעולם לקראת החמש השנים הקרובות ? מהם אזורים של חדשנות ? מהם תסריטים יצירתיים לשילובם בחינוך ? </li></ul></ul><ul><ul><li>כיצד בית הספר יכול לרתום את הטכנולוגיות החדישות , את זמן הבית והעשייה של התלמיד בבית ( מלמטה , התנדבותי ) למשימות הבית ספריות ( מוכתבות )? מהם התנאים להצלחה ? </li></ul></ul><ul><ul><li>מהם החסמים בפני יצירת רצף בית ובית ספר ? מדוע נוצרה חומה בין בית הספר והבית ? מדוע טכנולוגיה נכנסה לבית ולא לבית הספר והכיתה ? </li></ul></ul>
  5. 5. מתודולוגיה <ul><ul><ul><li>ניתוח ממצאי סקרי הרגלי שימוש של ילדים בטכנולוגיה מהעולם </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>קבוצות מיקוד בישראל של תלמידים ( בעיקר ), מורים והורים </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>איתור ספרות מחקרית על מיומנויות למידה בעקבות המחשוב ( לא הנעה של מחקר מקומי עצמאי ) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>קריאת דוחות ובלוגים של &quot; נביאים &quot; ( אוריילי , סקובל , ניק קאר , אום מאליק , נגרופונטה ) על התפתחות טכנולוגית </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>פגישות עם מומחים וחושבים בתחום הטכנולוגיה החברתית בישראל –שיזף רפאלי , יוסי ורדי , אדם שוב , גיא רולניק , גל מור , יובל דרור </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>פגישות עם חוקרי ואנשי חינוך שהתנסו וחקרו שילוב טכנולוגיות בחינוך - רפי נחמיאס , דוד חן , רוני אבירם . </li></ul></ul></ul>
  6. 6. דוגמאות <ul><ul><ul><ul><li>&quot; נחשון כל יכול &quot; תוך שימת דגש להיבטים של יצירת רצף בית - גן , ושילוב של הורים , ילדים וגננות , ושילוב של טכנולוגיות שונות . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>&quot; שהם &quot; באוניברסיטה הפתוחה בפרוייקטים לשילוב של טכנולוגיות ויקי ולמידה שיתופית </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>צבי שוורצמן , ממכללת אפקה ( עובר ללוחמי הגטאות ) והניסיון לרתום תיעוד של ניצולי שואה , תוך יצירת בלוגים של תלמידים , ותהליך למידה מעניין </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Holocaust Wiki Project , פרוייקט מבוסס וויקי בארה &quot; ב על לימודי השואה . </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>עבודת גוגל : </li></ul></ul></ul></ul><ul><li>http://blogsforlearning.msu.edu / </li></ul><ul><li>http://blogsforlearning.msu.edu/articles/view.php?id=3 </li></ul><ul><li>http://www.elgg.net / </li></ul>
  7. 7. צעדים להמשך <ul><li>למפות דוגמאות טובות מתוך הרבה דוגמאות קיימות </li></ul><ul><li>לסנן את רשימת האנשים שבאמת רוצים להיפגש אתם </li></ul><ul><li>להגדיר יעדים קטנים שדוגמים שאלות לימוד ממוקדות מתוך הנ &quot; ל </li></ul><ul><li>לפתוח סביבת עבודה אינטרנטית להעלאת חומרים </li></ul>

×