Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

El clima

383 views

Published on

 • Be the first to comment

El clima

 1. 1. 2
 2. 2. Capa gasosa que envolta les superfícies de la geosfera i de la hidrosfera. Es compon fonamentalment de dos gasos: el nitrogen i l’oxigen. Troposfera. Tropopausa.L’atmosfera Estratosfera.  Capes Capa dozó. Mesosfera.  Ionosfera. Exosfera. 3
 3. 3. 4
 4. 4. Els moviments de la Terra. Moviment Concepte Durada Origina Rotació Sobre el seu eix 24 hores Dia i nit Translació Al voltant del Sol 365 dies i 6 hores Estacions 5
 5. 5. 6
 6. 6. Les temperatures És la intensitat de calor. Es mesura amb termòmetre. S’expressa amb graus centígrads (Cº). Amplitud o oscil.lació tèrmica: diferència entre la mitjana del mes més càlid i la mitjana del mes més fred. Existeixen cinc zones climàtiques. 7
 7. 7. Les precipitacions Quantitat d’aigua que cau en un lloc determinat. Es recull amb el pluviòmetre. Es mesura en mil·límetres per metre quadrat. Segons la quantitat tindrem clima: sec o humit. 8
 8. 8. La pressió atmosfèrica És el pes de laire que hi ha a sobre nostre. Les zones situades a nivell del mar tenen més pressió atmosfèrica que les més elevades. Es mesura amb el baròmetre, en mil·límetres de mercuri o en mil·libars. La pressió normal a nivell del mar equival a 1.013 mil.libars. Si augmenta per sobre del normal hi ha anticicló (bon temps). Si baixa, hi ha depressió (pluges). 9
 9. 9. El vent Moviment natural de masses d’aire. Són provocats per variacions de la pressió atmosfèrica. La direcció del vent és determinada amb el penell. La força o velocitat del vent en superfície és mesurada per mitjà de l’anemòmetre. Els vents poden ser: constants, periòdics, i locals. 10
 10. 10. 11
 11. 11. 12
 12. 12. 13
 13. 13. La latitud Distància entre un punt de la terra i l’equador. A les latituds baixes (properes a lEquador) augmenta la temperatura. A les latituds altes (llunyanes a lEquador) disminueix la temperatura. Causa: a les zones properes a lEquador els raigs solars arriben quasi verticals, mentre que als pols incideixen molt inclinats. 14
 14. 14. L’altitud La temperatura disminueix a mesura que augmenta laltitud. Causa: la disminució de la pressió atmosfèrica. Disminueix 1ºC cada 160 metres daugment daltitud. Amb laltitud també augmenten les precipitacions. 15
 15. 15. Proximitat o llunyania del mar (continentalitat). Influència doble sobre el clima (el mar)  Fa augmentar la humitat de laire.  Té un efecte suavitzant de la temperatura. Les zones properes al mar tenen un clima humit i temperat. Regions allunyades del mar tenen un clima amb grans oscil·lacions de temperatura. 16

×