Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Formació 2014-2015

2,318 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Formació 2014-2015

 1. 1. Formació permanent del professorat Criteris, instruccions i orientacions 2014-2015 i 2015-2016
 2. 2. Objectius de la Formació Permanent • Potenciar i consolidar la formació en centre i per a centres. • Impulsar, potenciar i consolidar la formació del professorat en el treball per competències bàsiques, per tal d’afavorir el canvi metodològic • Potenciar i consolidar un model d’avaluació de la formació compartit i basat en l’aprofitament i la transferència. • Avançar en l’aplicació de criteris comuns en la gestió de la formació permanent i compartir amb el professorat el model actual de formació. • Consolidar el model de reconeixement de l’Ordre ENS/2048/2012 per incrementar la qualitat de la formació i donar major coherència global a l’oferta.
 3. 3. Modalitats de formació Professorat d’un centre Professorat de diversos centres Formació en centre Formació per a centres Formació individual • Taller a centre i Taller: màxim 15 hores (2013-2014: 12 hores) • Grups de treball: mínim 5 assignacions (abans 10 assignacions) Centre Individual – Assessorament – Formació interna de centre (FIC) – Taller a centre - Seminari de coordinació - Formació d’equips de centre - Formació interna de centre en Xarxa(FICX) –Taller –Curs –Seminari –Grup de treball –Conferència, taula rodona, jornada, trobada – pedagògica i intercanvi d’experiències –Estada formativa a l’empresa –Estada formativa a l’estranger
 4. 4. Horari de la formació La part presencial de les activitats de formació permanent es durà a terme dins l’horari laboral de no permanència al centre del professorat, llevat de: 1. Seminaris de coordinació – d’equips directius – mestres especialistes – coordinadors TAC 2. Casos excepcionalment autoritzats per la direcció general que correspongui 3. Formacions que responen a una convocatòria institucional Formació en centre: Tota la formació ( presencial + autònom) Es podrà fer en horari laboral no lectiu de permanència al centre, sempre que l’organització i l’estructura de funcionament del centre docent així ho permeti. Formació per a centres: La part de treball autònom col·lectiu Es podrà realitzar dins l’horari de permanència al centre. Les activitats destinades específicament al professorat de formació professional inicial, d’ensenyaments de règim especial i d’educació d’adults no queden incloses en aquest apartat.
 5. 5. Itineraris FIC • Llar d’infants  Del currículum a l’aula al cicle 0- 3 • Educació infantil i primària  Escriure a l’escola: escriure des de les àrees  Escriure a l'escola: parlar per escriure  Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'educació infantil i primària  El càlcul a l'educació infantil i primària  Resolució de problemes a l’educació infantil i primària  Usos curriculars de les TAC a l’educació primària  Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat  La lectura a l’escola. Ensenyament i aprenentatge de la lectura (3-12 anys)
 6. 6. • Educació secundària  Escriure a l'institut: escriure des de les matèries  Escriure a l'institut: escriure a les classes de llengua  Com ajudar a desenvolupar la competència matemàtica a l'ESO  La geometria a l'educació secundària obligatòria  El treball experimental a les classes de ciències  Usos curriculars de les TAC a l’educació secundària  Avaluar per aprendre: l’avaluació al servei de l’aprenentatge de l’alumnat • Educació d’adults  L’avaluació com a guia de l’aprenentatge • Assessorament CRP:  Reunions de treball amb l’equip directiu/ claustres/ suport dels materials …etc
 7. 7. Formació en centre: DETECCIÓ DE NECESSITATS • Respondre el formulari per la detecció: • Quines són les necessitats de formació que preveieu que pot tenir el vostre centre? • Fes una planificació a dos cursos vista. CALENDARI: – Abans del 28 de maig, per tal d’aprovar les activitats en la Comissió PFZ
 8. 8. Criteris d’avaluació: Nivells d’avaluació de la formació  Nivell 1. Satisfacció i percepció subjectiva d’aprofitament Ha agradat l’activitat formativa, es considera que s’ha après i que es pot aplicar.  Nivell 2. Aprofitament i aprenentatge Hi ha evidències justificades que s’ha après el que s’explicita en els objectius i en els criteris d’avaluació de l’activitat. Totes les activitats llevat de les activitats de dinamització (*)  Nivell 3. Transferència immediata Hi ha evidències justificades que s’estan aplicant aspectes relacionats amb els continguts de l’activitat formativa, durant i en acabar la mateixa activitat formativa. Formació en centre i per a centres  Nivell 4. Transferència diferida Hi ha evidències justificades d’aplicació i de continuïtat dels continguts de la formació un temps després d’acabada la intervenció formativa.  Nivell 5. Impacte Hi ha evidències que la formació ha contribuït a la millora dels resultats de l’alumnat. La Inspecció d’Educació en el marc de les funcions i atribucions que li atorga la llei, avaluarà la transferència diferida i l’impacte de la formació en les modalitats de formació en centre i per a centres.
 9. 9. FORMACIÓ EN LA ZONA - Seminari de coordinació per especialistes de música primària / sessions divendres 12:30 - Seminari de coordinació 0-3/3-6 (Raval)/ sessions dilluns 13:00h - Seminari Connexió Curricular Estable/ sessions divendres 11:00h - Seminari de coordinació Caps d’estudis de Primària/ sessions divendres 11:30h - Seminari de coordinació de mestres d’EE/ dilluns 12.00h - Seminari de coordinació programa MUSE a Ciutat Vella - Pica, Picasso: Art i Música/ sessions dilluns 12:00h - Seminari:” La imatge un llenguatge que ens uneix” - Seminari d’Especialistes d’Educació Física: Mar de Jocs/ sessions dimecres 12:00h - Seminari d’Especialistes d’Educació Física: Rodajoc/ sessions dimecres 12:00h - Seminari de coordinació pels cordinadors/resTAC / sessions dilluns 15:00h - Conferència: Inici de curs: Palau Guell ( 8 de setembre/ durant el matí)

×