Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
A l’estiu Barcelona t’acull2013
APRENENT: Tenir una exposició intensiva en la nova llengua. Percebre que no es posa en perill la llengua vehicular de la...
Aprenentatge d’una nova llengua0 1 2 3 4 5.....+Habilitatsbàsiques per ala comunicacióinterpersonalCompetència lingüística...
FASES D’AQUSICIÓ D’UNANOVA LLENGUAImitacióInterllenguaSistematització
Les habilitats implicades en l’ús d’una llengua no depenendels seus aspectes formals (morfologia, sintaxi, fonologia,etc.)...
1981, CumminsQuins aspectes de la competència comunicativa dominen els aprenents nadius d’unallengua i els d’una L2 en una...
10 CONCEPTES• Enfoccomunicatiu• Estratègia• Oral• Conscienciafonològica• Modelatge• Planificació• Bastida• Escrit• Reflexi...
• Enfoccomunicatiu• Planificació
PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcional, QUÈ VULL QUEAPRENGUINSeleccionar el vocabulari però també estructures,sintaxi,...
PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcionalOBJECTIUSeleccionar el vocabulari però també estructures,sintaxi, morfologia, fo...
Paraules i estructures d’ús més freqüentellaelslesununaunesuns...quèperquèper quèméssónhi hatincdequanen...mesos de l’anyd...
• F a n re f e r è n c ia l’ a q u í i a ra• P o s e n e n p r à c t ic a u n lle n g u a t g e m o lt f u n c io n a l• T...
10 CONCEPTES• Estratègia • Bastida
• O r g a n it z a d o r s g r à fic s : e s q u e m e s , llis t e s , r e la c io n se n t r e c o n c e p t e s , ín d ...
10 CONCEPTES• Oral • Escrit
NOUVINGUTALUMNAT QUEDESCONEIX LESDUES LLENGÜESOFICIALSALUMANT QUEDESCONEIX ELCATALÀ
ALUMNAT QUE DESCONEIXLES DUES LLENGÜESOFICIALSSAP LLEGIR I ESCRIUREALUMANT QUE DESCONEIXEL CATALÀSAP LLEGIR I ESCRIREALUMN...
Habilitats bàsiques per a la comunicació interpersonalVocabulari potencialment actiuEstructura de la fraseComprensió i pro...
10 CONCEPTES• Conscienciafonològica• Reflexióinterlingüística
CONSCIÈNCIA FONOLÒGICAGrau de coneixement conscient i reflexiu que tenen les persones sobrel’estructura fonològica de la l...
Quantes paraules té aquesta frase ?La Celeste escriu una carta.Quantes lletres té la paraula cadira ?//////
SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A TREBALLARELS SONS1.Audició – repetició d’un so2.Discriminació d’un so comparant-lo amb unaltre d...
OBSERVARSEGMENTAR ( sintagmes – paraules )RECONSTRUIR SUBSTITUIR AMPLIARTRANSFORMARReflexió interlingüística
Frase produïda per un alumne de llenguaurdúNEN POMA MENJAMENJA POMAEL NEN MENJA UNA POMA
10 CONCEPTES• Modelatge • Correcció subtil
Bcn acull13
Bcn acull13
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bcn acull13

269 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bcn acull13

 1. 1. A l’estiu Barcelona t’acull2013
 2. 2. APRENENT: Tenir una exposició intensiva en la nova llengua. Percebre que no es posa en perill la llengua vehicular de la persona. Percebre que l’esforç li aporta un benefici. Percebre la importància d’aquest aprenentatge.ENSENYANT: Afavorir actituds positives. Determinar una metodologia i uns materials que facilitinl’aprenentatge. Definir objectius concrets.CONDICIONS BÀSIQUES PER APRENDRE UNA NOVA LLENGUA
 3. 3. Aprenentatge d’una nova llengua0 1 2 3 4 5.....+Habilitatsbàsiques per ala comunicacióinterpersonalCompetència lingüísticacognitiva i acadèmicaMolta interaccióContinguts familiarsLlenguatge contextualitzatVocabulari freqüentLLENGUATGE RESTRINGITInteracció limitada.Continguts poc familiars.Llenguatge descontextualitzatVocabulari menys freqüent.LLENGATGE FORMALCombinar la instrucció del llenguatge restringit i el formal
 4. 4. FASES D’AQUSICIÓ D’UNANOVA LLENGUAImitacióInterllenguaSistematització
 5. 5. Les habilitats implicades en l’ús d’una llengua no depenendels seus aspectes formals (morfologia, sintaxi, fonologia,etc.) sinó que abasten l’ús del llenguatge en general, demanera que per sota l’ús que qualsevol locutor fa d’una deles llengües que domina, hi ha una competència comuna atotes les que coneix o pot apendre.Aquesta competència no és innata ni creix de la mateixamanera que als ocells els creixen les ales, sinó que és elresultat d’aprendre a usar una llengua determinada.CompetènciaL1CompetènciaL2CompetènciasubjacentcomunaCanalL1 CanalL2Cummins(1984)Hipòtesi de la interdependència lingüística
 6. 6. 1981, CumminsQuins aspectes de la competència comunicativa dominen els aprenents nadius d’unallengua i els d’una L2 en una època primerenca?Quins aspectes varien individualment o depenen d’altres desenvolupaments?(Cal distingir l’ús del llenguatge en situacions de comunicació interpersonal i ensituacions escolars).La competència comunicativa té dos desenvolupaments:un relacionat amb el suport contextual i l’altre sense relació amb aquest suportsense participaciócognitivaparticipaciócognitivasuport contextualsense suportcontextualADBC
 7. 7. 10 CONCEPTES• Enfoccomunicatiu• Estratègia• Oral• Conscienciafonològica• Modelatge• Planificació• Bastida• Escrit• Reflexióinterlingüística• Correcció subtil
 8. 8. • Enfoccomunicatiu• Planificació
 9. 9. PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcional, QUÈ VULL QUEAPRENGUINSeleccionar el vocabulari però també estructures,sintaxi, morfologia, fonètica...Dissenyar COM FARÈ QUE APRENGUINProporcionar els mitjansComprovar si he aconseguit el propòsit
 10. 10. PLANIFICACIÓEstablir el propòsit funcionalOBJECTIUSeleccionar el vocabulari però també estructures,sintaxi, morfologia, fonètica...CONTINGUTDissenyar el comESTRATÈGIAProporcionar el mitjansMATERIAL I BASTIDESComprovar si hem aconseguit el propòsitEVIDÈNCIES PER L’AVALUACIÓ
 11. 11. Paraules i estructures d’ús més freqüentellaelslesununaunesuns...quèperquèper quèméssónhi hatincdequanen...mesos de l’anydies de la setmananúmerossituacionalstemporals...
 12. 12. • F a n re f e r è n c ia l’ a q u í i a ra• P o s e n e n p r à c t ic a u n lle n g u a t g e m o lt f u n c io n a l• T ra c t e n c o n t in g u t s f a m ilia rs• S u p o s e n l’ ú s d e l v o c a b u la ri m é s f re q ü e n t• E s d e s e n v o lu p e n e n u n a m b ie n t d is t è s• L a t e m à t ic a e s t à m o lt c o n t e x t u a lit z a d a• V in c u la d e s a l’ e m is s ió i a la d e m a n d a d ’ in f o rm a c ió• In c o rp o re n , q u a s i s e m p re , la c o n v e rs a c a ra a c a r a• V e h ic u le n p o c a in f o rm a c ió• R e b e n e l re t o r n d e l d o c e n t ( c o r re c c ió s u b t il i a m p lia c ió )• In c o rp o re n s u p o rt v is u a ls d iv e r s o s• S o v in t d e m a n e n re p e tir o e t iq u e t a r• R e q u e re ix e n s it u a c io n s d e t re b a ll n o in d iv id u a lsA C T IV IT A T S E N E L P R IM E R Q U A D R A N T
 13. 13. 10 CONCEPTES• Estratègia • Bastida
 14. 14. • O r g a n it z a d o r s g r à fic s : e s q u e m e s , llis t e s , r e la c io n se n t r e c o n c e p t e s , ín d e x s ,...• L e c t u r e s g u ia d e s• In t r o d u c c ió d e v o c a b u la r i• B a s t id e s d ’ e s c r ip t u r a ( f o r m u la ris , im p r e s o s ,e s q u e m e s t e x t u a ls b u it s ,...• A ju d e s p e l d e s e n v o lu p a m e n t d e l p r o c é sd ’ e s c r ip t u r a : d e f in ic ió c o n ju n t a d e ls p a rà m e t r e s d ela s it u a c ió d ’ e s c r ip t u r a , p la n ific a c ió c o n ju n t a d e lc o n t in g u t i d e la f o r m a d e l t e x t , llis t e s d e lè x ic ,a n à lis i c o l· le c t iv e s d ’ u n e s c r it , p a u t e s d ’ a v a lu a c ió ,e t c .• P r o je c t e s g u ia t sE S T R A T È G IE S D E S U P O R T I B A S T ID A
 15. 15. 10 CONCEPTES• Oral • Escrit
 16. 16. NOUVINGUTALUMNAT QUEDESCONEIX LESDUES LLENGÜESOFICIALSALUMANT QUEDESCONEIX ELCATALÀ
 17. 17. ALUMNAT QUE DESCONEIXLES DUES LLENGÜESOFICIALSSAP LLEGIR I ESCRIUREALUMANT QUE DESCONEIXEL CATALÀSAP LLEGIR I ESCRIREALUMNAT QUE DESCONEIXLES DUES LLENGÜESOFICIALSNO SAP LLEGIR I ESCRIUREALUMANT QUE DESCONEIXEL CATALÀNO SAP LLEGIR I ESCRIRETé les habilitats iestratègies per a lacomprensió iproducció de textosNo té les habilitatsi estratègies per ala comprensió iproducció de textosAgrupaments possible d’alumnes
 18. 18. Habilitats bàsiques per a la comunicació interpersonalVocabulari potencialment actiuEstructura de la fraseComprensió i producció de frases interrogativesComprensió d’instruccions, ordresALUMNAT QUEDESCONEIX LESDUES LLENGÜESOFICIALSALUMANT QUE DESCONEIXEL CATALÀEspecífics del català respectedel castellà
 19. 19. 10 CONCEPTES• Conscienciafonològica• Reflexióinterlingüística
 20. 20. CONSCIÈNCIA FONOLÒGICAGrau de coneixement conscient i reflexiu que tenen les persones sobrel’estructura fonològica de la llengua.Capacitat per discriminar i segmentar les diferents unitats de la llenguaoral: frase, paraula, síl·laba, fonemapercebre que les frases estan formades per paraulespercebre que les paraules estan formades per síl·labespercebre que les síl·labes estan formades per fonemes
 21. 21. Quantes paraules té aquesta frase ?La Celeste escriu una carta.Quantes lletres té la paraula cadira ?//////
 22. 22. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A TREBALLARELS SONS1.Audició – repetició d’un so2.Discriminació d’un so comparant-lo amb unaltre de molt diferent.3.Discriminació d’un so comparant-lo amb unaltre de similar.4.Relació so-grafia
 23. 23. OBSERVARSEGMENTAR ( sintagmes – paraules )RECONSTRUIR SUBSTITUIR AMPLIARTRANSFORMARReflexió interlingüística
 24. 24. Frase produïda per un alumne de llenguaurdúNEN POMA MENJAMENJA POMAEL NEN MENJA UNA POMA
 25. 25. 10 CONCEPTES• Modelatge • Correcció subtil

×