Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bcn acull

403 views

Published on


Orientacions per un programa socioeducatiu que es desenvolupa en les biblioteques públiques de la ciutat de Barcelona per a acollir adolescents de reagrupament familiar que arriben al país a l'estiu, quan els centres escolars estan tancats.
Orientaciones par un programa socioeducativo que se desarrolla en las bibliotescas públicas de la ciudad de BArcelona para acoger adolescentes de reagrupación familiar que llegan al país de acogida en verano, cuando los centros escolares están cerrados.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Bcn acull

 1. 1. A l’estiu Barcelona t’acull
 2. 2. APRENENT:  Tenir una exposició intensiva en la nova llengua.  Percebre que no es posa en perill la llengua vehicular de la persona.  Percebre que l’esforç li aporta un benefici.  Percebre la importància d’aquest aprenentatge. ENSENYANT:  Afavorir actituds positives.  Determinar una metodologia i uns materials que facilitin l’aprenentatge.  Definir objectius concrets. CONDICIONS BÀSIQUES PER APRENDRE UNA NOVA LLENGUA
 3. 3. Aprenentatge d’una nova llengua 0 1 2 3 4 5.....+ Habilitats bàsiques per a la comunicació interpersonal Competència lingüística cognitiva i acadèmica Molta interacció Continguts familiars Llenguatge contextualitzat Vocabulari freqüent LLENGUATGE RESTRINGIT Interacció limitada. Continguts poc familiars. Llenguatge descontextualitzat Vocabulari menys freqüent. LLENGATGE FORMAL Combinar la instrucció del llenguatge restringit i el formal
 4. 4. FASES D’AQUSICIÓ D’UNA NOVA LLENGUA Imitació Interllengua Sistematització
 5. 5. Les habilitats implicades en l’ús d’una llengua no depenen dels seus aspectes formals (morfologia, sintaxi, fonologia, etc.) sinó que abasten l’ús del llenguatge en general, de manera que per sota l’ús que qualsevol locutor fa d’una de les llengües que domina, hi ha una competència comuna a totes les que coneix o pot apendre. Aquesta competència no és innata ni creix de la mateixa manera que als ocells els creixen les ales, sinó que és el resultat d’aprendre a usar una llengua determinada. Competèn cia L1 Competèn cia L2 Competèn cia subjacent comuna Canal L1 Canal L2 Cummins(1984) Hipòtesi de la interdependència lingüística
 6. 6. 1981, Cummins Quins aspectes de la competència comunicativa dominen els aprenents nadius d’una llengua i els d’una L2 en una època primerenca? Quins aspectes varien individualment o depenen d’altres desenvolupaments? (Cal distingir l’ús del llenguatge en situacions de comunicació interpersonal i en situacions escolars). La competència comunicativa té dos desenvolupaments: un relacionat amb el suport contextual i l’altre sense relació amb aquest suport sense participació cognitiva participació cognitiva suport contextual sense suport contextual A DB C
 7. 7. 10 CONCEPTES • Enfoc comunicatiu • Estratègia • Oral • Consciencia fonològica • Modelatge • Planificació • Bastida • Escrit • Reflexió interlingüística • Correcció subtil
 8. 8. • Enfoc comunicatiu • Planificació
 9. 9. PLANIFICACIÓ Establir el propòsit funcional, QUÈ VULL QUE APRENGUIN Seleccionar el vocabulari però també estructures, sintaxi, morfologia, fonètica... Dissenyar COM FARÈ QUE APRENGUIN Proporcionar els mitjans Comprovar si he aconseguit el propòsit
 10. 10. PLANIFICACIÓ Establir el propòsit funcional OBJECTIU Seleccionar el vocabulari però també estructures, sintaxi, morfologia, fonètica... CONTINGUT Dissenyar el com ESTRATÈGIA Proporcionar el mitjans MATERIAL I BASTIDES Comprovar si hem aconseguit el propòsit EVIDÈNCIES PER L’AVALUACIÓ
 11. 11. Paraules i estructures d’ús més freqüent el la els les un una unes uns ... què perquè per què més són hi ha tinc de quan en ... mesos de l’any dies de la setmana números situacionals temporals ...
 12. 12. • F a n re f e r è n c ia l’ a q u í i a ra • P o s e n e n p r à c t ic a u n lle n g u a t g e m o lt f u n c io n a l • T ra c t e n c o n t in g u t s f a m ilia rs • S u p o s e n l’ ú s d e l v o c a b u la ri m é s f re q ü e n t • E s d e s e n v o lu p e n e n u n a m b ie n t d is t è s • L a t e m à t ic a e s t à m o lt c o n t e x t u a lit z a d a • V in c u la d e s a l’ e m is s ió i a la d e m a n d a d ’ in f o rm a c ió • In c o rp o re n , q u a s i s e m p re , la c o n v e rs a c a ra a c a r a • V e h ic u le n p o c a in f o rm a c ió • R e b e n e l re t o r n d e l d o c e n t ( c o r re c c ió s u b t il i a m p lia c ió ) • In c o rp o re n s u p o rt v is u a ls d iv e r s o s • S o v in t d e m a n e n re p e tir o e t iq u e t a r • R e q u e re ix e n s it u a c io n s d e t re b a ll n o in d iv id u a ls A C T IV IT A T S E N E L P R IM E R Q U A D R A N T
 13. 13. 10 CONCEPTES • Estratègia • Bastida
 14. 14. • O r g a n it z a d o r s g r à fic s : e s q u e m e s , llis t e s , r e la c io n s e n t r e c o n c e p t e s , ín d e x s ,... • L e c t u r e s g u ia d e s • In t r o d u c c ió d e v o c a b u la r i • B a s t id e s d ’ e s c r ip t u r a ( f o r m u la ris , im p r e s o s , e s q u e m e s t e x t u a ls b u it s ,... • A ju d e s p e l d e s e n v o lu p a m e n t d e l p r o c é s d ’ e s c r ip t u r a : d e f in ic ió c o n ju n t a d e ls p a rà m e t r e s d e la s it u a c ió d ’ e s c r ip t u r a , p la n ific a c ió c o n ju n t a d e l c o n t in g u t i d e la f o r m a d e l t e x t , llis t e s d e lè x ic , a n à lis i c o l· le c t iv e s d ’ u n e s c r it , p a u t e s d ’ a v a lu a c ió , e t c . • P r o je c t e s g u ia t s E S T R A T È G IE S D E S U P O R T I B A S T ID A
 15. 15. 10 CONCEPTES • Oral • Escrit
 16. 16. NOUVINGUT ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ
 17. 17. ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS SAP LLEGIR I ESCRIURE ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ SAP LLEGIR I ESCRIRE ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS NO SAP LLEGIR I ESCRIURE ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ NO SAP LLEGIR I ESCRIRE Té les habilitats i estratègies per a la comprensió i producció de textos No té les habilitats i estratègies per a la comprensió i producció de textos Agrupaments possible d’alumnes
 18. 18. Habilitats bàsiques per a la comunicació interpersonal Vocabulari potencialment actiu Estructura de la frase Comprensió i producció de frases interrogatives Comprensió d’instruccions, ordres ALUMNAT QUE DESCONEIX LES DUES LLENGÜES OFICIALS ALUMANT QUE DESCONEIX EL CATALÀ Específics del català respecte del castellà
 19. 19. 10 CONCEPTES • Consciencia fonològica • Reflexió interlingüística
 20. 20. CONSCIÈNCIA FONOLÒGICA Grau de coneixement conscient i reflexiu que tenen les persones sobre l’estructura fonològica de la llengua. Capacitat per discriminar i segmentar les diferents unitats de la llengua oral: frase, paraula, síl·laba, fonema percebre que les frases estan formades per paraules percebre que les paraules estan formades per síl·labes percebre que les síl·labes estan formades per fonemes
 21. 21. Quantes paraules té aquesta frase ? La Celeste escriu una carta. Quantes lletres té la paraula cadira ? //////
 22. 22. SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA PER A TREBALLAR ELS SONS 1.Audició – repetició d’un so 2.Discriminació d’un so comparant-lo amb un altre de molt diferent. 3.Discriminació d’un so comparant-lo amb un altre de similar. 4.Relació so-grafia
 23. 23. OBSERVAR SEGMENTAR ( sintagmes – paraules ) RECONSTRUIR SUBSTITUIR AMPLIAR TRANSFORMAR Reflexió interlingüística
 24. 24. Frase produïda per un alumne de llengua urdú NEN POMA MENJA MENJA POMA EL NEN MENJA UNA POMA
 25. 25. 10 CONCEPTES • Modelatge • Correcció subtil

×