Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

چگونه ایده خود را معرفی کنیم؟

556 views

Published on

ارائه شده در "روشن شو دانشجویی شیخ بهایی" - اردیبهشت ماه 93

Published in: Education

چگونه ایده خود را معرفی کنیم؟

 1. 1. ‫ایده‬ ‫چگونه‬‫کنیم؟‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫صابری‬ ‫حمید‬
 2. 2. ‫هستند‬ ‫بسیار‬ ‫شما‬ ‫ایده‬....
 3. 3. ‫کنید‬ ‫معرفی‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫خواهید‬ ‫می‬...
 4. 4. ‫کنید‬ ‫می‬ ‫امتحان‬ ‫را‬ ‫متفاوت‬ ‫های‬ ‫راه‬....
 5. 5. ‫شفاهی‬
 6. 6. ‫اجتماعی‬ ‫های‬ ‫شبکه‬
 7. 7. ‫سایت‬ ‫وب‬...
 8. 8. ‫بسازیم؟‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ها‬ ‫ایده‬ ‫معرفی‬ ‫برای‬ ‫چگونه‬
 9. 9. ‫است؟‬ ‫سخت‬ ‫خوب‬ ‫سایت‬ ‫وب‬ ‫ساخت‬
 10. 10. ‫کشیدن‬ ‫نقاشی‬ ‫مثل‬!...
 11. 11. ‫چطوری‬ ‫اما‬...‫؟‬
 12. 12. 1
 13. 13. ‫بسازید‬ ‫لوگو‬ ‫یک‬...
 14. 14. 2
 15. 15. ‫بسازید‬ ‫ویدیو‬ ‫یک‬...
 16. 16. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫کلیپ‬ ‫ساخت‬ ‫افزارهای‬ ‫نرم‬ ‫از‬!!!
 17. 17. ‫بسازید‬ ‫فیلم‬ ‫خودتان‬ ‫از‬...
 18. 18. ‫کلیپ‬ ‫اسالید‬!!!...
 19. 19. ‫زیر‬ ‫آدرس‬ ‫به‬ ‫کلیپ‬ ‫اسالید‬ ‫نمونه‬ ‫مشاهده‬ ‫جهت‬ ‫نمایید‬ ‫مراجعه‬ http://www.aparat.com/v/x7bLm
 20. 20. ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫خوب‬ ‫داستان‬ ‫یک‬...
 21. 21. ‫کنید‬ ‫درست‬ ‫مناسب‬ ‫اسالید‬...
 22. 22. ‫کنید‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬
 23. 23. 3
 24. 24. ‫یک‬LANDING PAGE‫بسازید‬
 25. 25. ‫کنید‬ ‫پیدا‬ ‫مناسب‬ ‫زمینه‬ ‫پس‬ ‫یک‬
 26. 26. ‫کنید‬ ‫انتخاب‬ ‫شعار‬ ‫یک‬
 27. 27. ‫کنی‬ ‫استفاده‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫سرویس‬ ‫از‬ ‫هم‬ ‫باز‬ ‫و‬‫د‬!
 28. 28. ‫همین‬...
 29. 29. ‫اینترنت؟‬ ‫سرعت‬
 30. 30. ‫شده‬ ‫درست‬ ‫دانشگاه‬ ‫اینترنت‬ ‫با‬!...
 31. 31. ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫یاد‬ ‫به‬...
 32. 32. ‫نترسید‬ ‫یادگیری‬ ‫از‬...
 33. 33. ‫بگیرید‬ ‫یاد‬ ‫خالقیت‬...

×