Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Unitats i mesures elèctriques

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Unitats i mesures elèctriques

  1. 1. Nom i llinatges_________________________________________________________Curs_____________Data_____________Qualificació_____________Unitats i mesures elèctriques1. La potència elèctrica samida ena) Kilowattsb) Wattsc) Kilowatts.hora2. Per a passar de watts a kilowattsa) Cal dividir per milb) Cal multiplicar per centc) No es pot passar, són magnituds diferentsd) Cal multiplicar per mil3. La intensitat de corrent samida ena) Ampersb) totes les altres respostes són correctesc) Miliampersd) Kiloampers4. Si tinc un circuit amb una resistència, i augment la tensióa) La intensitat disminuïxb) La intensitat no depèn de la tensióc) Augmentarà la intensitat5. Si tinc un circuit al que alimento amb una tensió constant, i augment laresistènciaa) La intensitat també augmentaràb) La intensitat disminuiràc) La intensitat només augmentarà si disminueixo la tensió també
  2. 2. 6. Tinc un circuit amb dues bombetes en paral·lel, si es fon una dellesa) Laltra deixarà dencendresb) Laltra brillarà mésc) Laltra seguira encesa amb la mateixa potència7. Si poso dues resistències en paral·lela) La resistència total serà més petita que la més petita de les duesb) La resistència total serà la suma de les duesc) La resistència total serà major que la més petita de les duesd) La resistència total serà el producte de les dues8. Tinc un circuit amb dues bombetes en sèrie, si es fon una dellesa) Laltra brillarà mésb) Laltra seguirà encesa amb la mateixa lluentorc) Laltra sapagarà.9. Si poso dues resistències en sèrie de 5 i 10 ohms respectivament, laresistència equivalent total seràa) 15 ohmsb) la mitjana aritmètica de les duesc) El producte de les dues, dividit per la seva sumad) Més petita que la més petita de les dues10. La potència elèctricaa) És el producte de la Intensitat pel quadrat de la Resistènciab) Les altres dues respostes són correctesc) És el producte de la Tensió per la Intensitat.11. El treball elèctrica) És el producte de la potència elèctrica pel temps que és aplicada.Samida en Kwh.
  3. 3. b) És el producte de la tensió per la intensitat i pel temps. Samida en juliols oenKwhc) Les altres dues respostes anteriors són correctes

×