Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sähköinen asiakkuus / Customer Growth

2,176 views

Published on

 • Be the first to comment

Sähköinen asiakkuus / Customer Growth

 1. 1. ASIAKKUUDEN KEHITTÄMINEN<br />-osaamisenesittely<br />KEVÄT 2010<br />AVAUS<br />
 2. 2. KONSULTOINTI / DIALOGIMARKKINOINTI / TEKNOLOGIA<br />Uuden liiketoiminnan kehittäminen<br />Asiakkuuksien kehittäminen<br />Järjestelmien kehittäminen<br />1<br />2<br />3<br />Markkinoinnin automaatioratkaisut<br />Teknologiapalvelut<br />Sähköisen asiakkuuden konseptit<br />Viestinnän suunnittelu ja toteutus<br />Uudet liiketoiminta-konseptit<br />Sosiaaliset toimintamallit<br />Hanke- ja muutosjohtaminen<br />80 asiantuntijaa/ Ryhmänliikevaihton. 8,5 milj (2009)<br />Avaus auttaa asiakkaitaan hyödyntämään sähköisiä mahdollisuuksia liiketoiminnan asiakaslähtöiseen kasvattamiseen ja tehostamiseen<br />
 3. 3. Avaukselta palvelut asiakkuuden eri haasteisiinCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Houkuttele<br />Ymmärräparhaitaasiakkaitasijahankiniitälisää<br />Palvele<br />Vahvistaasiakaskokemustapalvelemallaasiakkaitamonikanavaisesti<br />Kasvata<br />Kuunteleasiakkaitesitarpeitajaristiinmyypersonoidunasiakasdialoginavulla<br />Customergrowth<br />Asiakkuuksien kasvattaminen hyödyntäen sähköisiä liiketoimintamahdollisuuksia.<br />
 4. 4. Avauksella oikeat palvelut eri tilanteisiinCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Kuunteleasiakkaitesitarpeetjaristiinmyypersonoidunasiakasdialoginavulla<br />Vahvistaasiakaskokemuspalvelemallaasiakkaitamonikanavaisesti<br />Kasvata<br />Ymmärräparhaitaasiakkaitasijahanki<br />niitälisää<br />Palvele<br />Houkuttele<br />Asiakasymmärrysja<br />analytiikka<br />Sisältömarkkinointija<br />tuotetiedonhallinta<br />Asiakasdialogi<br />Sähköinenmarkkinointi<br />Verkkokauppa<br />Palveluinnovaatiot<br />AVAUKSEN PALVELUT<br />Kampanjahallinta<br />Sähköinenitsepalvelu<br />Asiakasuskollisuus-<br />ohjelmat<br />Sähköisenasiakkuudenstrategia<br />Muutosjohtaminenjahankehallinta<br />
 5. 5. Asiakasymmärrys ja analytiikkaCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Houkuttele<br />Asiakasymmärrysja<br />analytiikka<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Datan analysointi ja muokkaus
 6. 6. Faktori- ja pääkomponenttianalyysit
 7. 7. Ennuste- ja segmentointimallit
 8. 8. Ostoskori- ja sekvenssianalyysit
 9. 9. Pisteytyksen automatisointi</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Segmentointimallit
 10. 10. Prospektien profilointimallit
 11. 11. Ristiin- ja lisämyyntimallit
 12. 12. Hiipuma- ja poistumamallit</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Asiakastietoonperustuvatmallitmahdollistavattoimenpiteidentehokkaankohdistamisenjaviestienpersonoinnin
 13. 13. Asiakkaidenautomaattinenpisteytys</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Faktori- japääkomponenttimallit
 14. 14. Klusterointimenetelmät
 15. 15. Neuroverkot, päätöspuut, regressiomallit
 16. 16. Ostoskorimallit</li></li></ul><li>Sähköinen markkinointiAvauksen palvelut<br />Houkuttele<br />Sähköinenmarkkinointi<br />Kuvaus<br /><ul><li>Sähköinen suoramarkkinointi
 17. 17. Sosiaalisen median hyödyntäminen, Facebook
 18. 18. Tulospohjaiset kampanjat
 19. 19. Viraalimarkkinointi
 20. 20. Verkkopalvelut ja -sivustot</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Brändin mukainen luova ratkaisu
 21. 21. Kampanja-aineistot, kampanjatoteutus
 22. 22. Raportit kampanjan tuloksista</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Uusasiakashankinta – asiakasmääränkasvu
 23. 23. Suosittelunkasvattaminen
 24. 24. Myynninmahdollistaminenparemmantunnettuudenjakiinnostavuudenkautta</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Brainstormaukset, ideointi
 25. 25. Visuaalinensuunnittelu, copy
 26. 26. Kampanjantoteutus
 27. 27. Projektinhallintajaraportointi</li></li></ul><li>KampanjahallintaAvauksen palvelut<br />Houkuttele<br />Kampanjahallinta<br />Kuvaus<br /><ul><li>Kampanjakalenterin hallinta
 28. 28. Kampanja-aineistojen hallinta ja testaus
 29. 29. Kampanjoiden toteutus
 30. 30. Raportointi ja analysointi</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Kampanjakalenterin mukaiset toimenpiteet
 31. 31. Raportit kampanjoiden tuloksista</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Yrityksensisäisentoiminnantehostuminen – keskittyminenomanliiketoiminnankehitykseen
 32. 32. Lisämyyntijamuuttuloksetkampanjatavoitteidenmukaisesti</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Kampanjatoteutuksetvalituillatyökaluilla
 33. 33. Sisällönhallintajapäivitykset
 34. 34. Seurantajaoptimointi
 35. 35. Projektinhallintajaraportointi</li></li></ul><li>SisältömarkkinointiCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Palvele <br />Sisältömarkkinointijatuotetiedonhallinta<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Liiketoiminnalle ja asiakkaalle relevantin sisällön tunnistaminen, systematisointi, luokittelu ja priorisointi
 36. 36. Sisällön, erityisesti tuotetiedon, tuottamisen ja ylläpidon prosessien kuvaus: nykytila ja tavoite
 37. 37. Vaadittavan IT-arkkitehtuurin kuvaaminen
 38. 38. Sisällön esittämisen konseptointi, käyttöliittymäsuunnittelu ja toteutus </li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Asiakkaalle relevantti ja löydettävissä oleva sisältökokonaisuus
 39. 39. Tarpeita vastaava IT-arkkitehtuuri ja IT-määrittelyt
 40. 40. Tehokkaat sisällöntuottamisen prosessit </li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Asiakkaankokemahyötyoikeansisällönjatiedonsaamisestaostopäätöksentueksi
 41. 41. Sisällönjatuotetiedonkustannustehokkaatjajoustavatprosessitjatyökalut</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Nykytila-analyysit
 42. 42. Sisältöworkshopit
 43. 43. Konseptointija IT-vaatimusmäärittelyt</li></li></ul><li>VerkkokauppaCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Palvele <br />Verkkokauppa<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Verkkokaupan strategia ja kytkös kokonaistavoitteisiin
 44. 44. Verkkokaupan arvonluonti: strategiset valinnat ja niiden vaikutusten arviointi
 45. 45. Verkkokaupan konseptointi: kohderyhmät, tarjooma, hinnoittelu
 46. 46. Business case – ja investointilaskelmat, tuotetiedon hallinta
 47. 47. Kilpailijatilanteen analysointi, bench-markit
 48. 48. Teknisen toteutuksen tuki ja läpivienti </li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Verkkokaupan strategia ja konsepti
 49. 49. Business –case laskelmat
 50. 50. Toteutussuunnitelma</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Verkkokaupanstrateginenkytköskokonaisliiketoimintaanja -tavoitteisiin
 51. 51. Asiakas- jaliiketoimintanäkökulmaverkkokaupan IT-toteutuksenperustaksi
 52. 52. Onnistunutverkkokauppahanke</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Strategiatyöskentelynfasilitointi
 53. 53. Asiakastiedonanalytiikka
 54. 54. Konseptointiworkshopit
 55. 55. Kilpailija-analyysit, bench-mark -analyysit</li></li></ul><li>Sähköinen itsepalveluCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Palvele <br />Sähköinenitsepalvelu<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Asiakkaan prosessin ja elinkaaren kuvaus: tutustuminen – ostaminen – käyttö
 56. 56. Palvelutarpeiden tunnistaminen ja määrittely
 57. 57. Palvelukokonaisuuden konseptointi
 58. 58. Teknisen toteutuksen tuki ja läpivienti </li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Asiakkaan tarpeita ja asiakaskäyttäytymistä vastaava palvelukokonaisuus
 59. 59. Konseptin määritykset ja käyttöliittymäkuvaukset</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Laajentaaasiakkaansaamaapalvelua, auttaatuotteen / palvelunkäytössä
 60. 60. Täydentääasiakaskokemusta
 61. 61. Tehostaataustaprosessejajaasiakaspalvelua
 62. 62. Kerryttääasiakastietoa</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Asiakasanalyysit- jatutkimukset
 63. 63. Konseptiworkshopit
 64. 64. Käyttöliittymäsuunnittelu</li></li></ul><li>AsiakasdialogiCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Kasvata <br />Asiakasdialogi<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Asiakasdialogin konseptointi
 65. 65. Viestintäsisällön suunnittelu ja tuotanto
 66. 66. Dialogiratkaisun käyttöönotto
 67. 67. Marketing Automation–järjestelmä SaaS-palveluna
 68. 68. Päivittäinen dialoginhallinta Avauksen palvelukeskuksen kautta</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Asiakasdialogin ja ristiinmyynnin konsepti
 69. 69. Personoitu asiakasdialogi
 70. 70. Mitattavia tuloksia</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Lisämyyntiparemmankohdentamisenkautta
 71. 71. Vahvempiasiakaskokemusasiakkaallerelevantinviestinnänjapalvelunkautta
 72. 72. Asiakasymmärryksenkasvattaminen</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Asiakasanalyysit
 73. 73. Konseptiworkshopit
 74. 74. Järjestelmätoteutusketterillämenetelmillä
 75. 75. Palvelukeskus</li></li></ul><li>PalveluinnovaatiotCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Kasvata <br />Palveluinnovaatiot<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Konseptisuunnittelu ja feasibility-study
 76. 76. Uuden palvelun määrittely
 77. 77. Uusien prosessien käynnistäminen ja resursointi
 78. 78. Teknisten ratkaisujen kehitys ja käyttöönotto</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Uusi palvelukokonaisuus asiakkaille
 79. 79. Uutta myyntiä, uusia asiakkuuksia
 80. 80. Uuden palvelun tuottamisen prosessit</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Uuttaliiketoimintaa
 81. 81. Uusienasiakasryhmientavoittaminen
 82. 82. Vahvempikilpailuasema</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Osallistavasuunnittelu
 83. 83. Ideointi- jakonseptiworkshopit
 84. 84. Järjestelmätoteutusketterillämenetelmillä
 85. 85. Muutosjohtaminen, käynnistyksenresursointi</li></li></ul><li>AsiakasuskollisuusohjelmatCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Kasvata <br />Asiakasuskollisuusohjelmat<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Lojaliteettiohjelman konseptointi ja business-case
 86. 86. Viestintä- ja palkitsemismallin suunnittelu ja tuotanto
 87. 87. Etutuotanto ja kampanjahallinta Avauksen palvelukeskuksen kautta
 88. 88. Asiakaspalvelu kanta-asiakkaille
 89. 89. Kanta-asiakasjärjestelmä SaaS-palveluna</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Valmis kanta-asiakasohjelma
 90. 90. Asiakasuskollisuuden kasvu
 91. 91. Mitattavat tulokset myynnissä ja asiakaspysyvyydessä</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Asiakaspoistumanpienentyminen
 92. 92. Lisämyyntinykyisilleasiakkaille</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Asiakasanalyysit
 93. 93. Konseptiworkshopit
 94. 94. Järjestelmätoteutusketterillämenetelmillä
 95. 95. Palvelukeskus</li></li></ul><li>Sähköisen asiakkuuden strategiaAvauksen palvelut<br />Sähköisenasiakkuudenstrategia<br />Kuvaus<br /><ul><li>Mahdollisuuksien tunnistaminen
 96. 96. Sähköisen asiakkuuden tavoitetila ja visio
 97. 97. Kehittämisen periaatteet
 98. 98. Liiketoimintahyöty ja business-case
 99. 99. Roadmap</li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Organisaation yhteinen tahtotila
 100. 100. Vaiheistettu suunnitelma sähköisen asiakkuuden kehittämiseksi</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Liiketoiminnantarpeetohjaavatsähköistenpalvelujenkehittämistä
 101. 101. Nopeammattulokset kun keskitytäänoikeisiinasioihin</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Asiakas- jamarkkina-analyysit
 102. 102. Sisäisetjaulkoisethaastattelut
 103. 103. Strategiaworkshopit
 104. 104. Business –case analyysi</li></li></ul><li>Muutoksen johtaminen ja projektinhallintaCustomerGrowth > Avauksen palvelut<br />Muutoksenjohtaminenjaprojektinhallinta<br />Palvelun kuvaus<br /><ul><li>Päätettyjen toimenpiteiden projektointi: projekti- ja hankesuunnitelma
 105. 105. Organisaation resurssitarpeen määrittely, vaadittavan osaamisen tunnistaminen suhteessa muutokseen
 106. 106. Osaamisvajeiden resursointi, ml. projektin johtaminen
 107. 107. Sisäisen sitouttamisen tuki, sidosryhmien hallinnan tuki, dialogi organisaation sisällä </li></ul>Mitä syntyy<br /><ul><li>Projektisuunnitelma
 108. 108. Asiakaskohtainen osaamiskartoitus, mahdollinen resursointi
 109. 109. Sovitusti hankkeen ja projektien toteutus
 110. 110. Muutoksen johtamisen suunnitelma ja toteutusmalli</li></ul>Hyödyt<br /><ul><li>Eitarvettahankkiakaikkeaosaamistahetiitse: riskienhallinnanhelpottuminen
 111. 111. Asiakkaanajankäyttövoikohdistuaoikeisiinasioihin: ihmistensitouttamiseenjadialogiinjaliiketoimintamuutoksenaikaansaamiseen</li></ul>Metodit<br /><ul><li>Projektinhallinnanmenetelmät
 112. 112. Osaamis- jaresursointikartoitus
 113. 113. Resurssientarjoaminenjatyöskentelyosanaasiakkaantiimiä
 114. 114. Avoinjalaajadialogi</li></li></ul><li>Avaukselta strategia, toteutus ja päivittäinen hallintaAvauksen lähestymistapa<br />Vaihe1<br />Asiakasymmärrys ja strategia<br />Vaihe 2<br />Suunnittelu <br />ja toteutus<br />Vaihe 3<br />Asiakkuuksien kehittäminen<br />Mahdollisuuksien tunnistaminen<br />Asiakasymmärrys<br />Sähköisen asiakkuuden strategia<br />Liiketoiminta- ja palvelukonsepti<br />Organisointi ja prosessit<br />Tekninen määrittely <br />ja toteutus<br />Viestintä ja sisällöt<br />Asiakaskohtaamisten hallinta, palvelukeskus<br />Johtaminen ja mittaaminen<br />Muutosjohtaminen<br />
 115. 115. Avauksella on vahva osaaminen neljällä alueellaAvauksen kompetenssit<br />STRATEGIA<br />JA SUUNNITTELU<br />Asiakasymmärrys, strategia ja konsepti: Miten luodaan kasvua hyödyntämällä sähköisiä liiketoimintamahdollisuuksia.<br />CUSTOMER<br />ENGAGEMENT<br />TOTEUTUS<br />Luova suunnittelu ja kampanjahallinta sähköisten asiakkuuksien kehittämiseksi.<br />Muutosjohtaminen ja kehityshankkeiden ketterä läpivienti.<br />ASIAKAS<br />TEKNOLOGIA<br />Sähköisen asiakkuuden järjestelmien ketterät toteutukset ja teknologian käyttö SaaS-palveluina.<br />
 116. 116. Avaus - a new kind of business developmentpartnerAvaus in brief<br /><ul><li>Founded in 2005
 117. 117. Focus on growth through digital opportunities
 118. 118. The Avaus Group employs 80 consultants and specialists
 119. 119. The turnover of the group was 8.5 MEUR in 2009
 120. 120. Group Services:</li></ul>Strategy and change management<br />Dialogue marketing<br />Marketing automation / system development<br />Outsourcing / Service center<br />Growththroughdigitalopportunities<br />
 121. 121. DIGITAL OPPORTUNITIES<br />Liikkeenjohdon konsultointi ja sähköinen asiakkuus<br />Tom Nickels, partner<br />040 544 3348 / tom.nickels@avaus.fi<br />Dialogimarkkinointi<br />Antti Leino , suunnittelujohtaja<br />040 570 7959 / antti.leino@avaus.fi<br />www.avaus.fi<br />www.facebook.com/avaus<br />www.slideshare.com/avaushelsinki<br />

×