รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิท...
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
20120321 list course4
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

20120321 list course4

11,187 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
11,187
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

20120321 list course4

 1. 1. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1303089 กงกฤช ใบปอด 1 1313118 กช เงินวดี 2 1304932 กชกร ไชยมงคล 1 1314137 กชกร สินศิริ 2 1316257 กชกร เลื่อนสุขสันต์ 2 1306793 กชกรณ์ นิโครธา 1 1301675 กชณัฐ เครือคํา 1 1318009 กชนัฐพัฒน์ อุทัยอนุรักษ์ 2 1303103 กชพัฒน์ ฮวบสวรรค์ 1 1309619 กชพัฒน์ อร่ามดี 1 1317476 กชภัท กาวี 2 1305454 กชภูมิ ธรรมกิจจา 1 1303013 กณพ ไตรภูมิ 1 1305132 กณวรรธน์ คุ้มครอง 1 1316640 กณิศ สิงห์เวียง 2 1303866 กตัญญู เลิศสงคราม 1 1314980 กตัญญู สุวรรณศรี 2 1316233 กตัญญู ขวัญสกุล 2 1317688 กตัญญู อังสุภานิช 2 1319833 กตัญญู เต็งโล่ง 2 1309265 กถติเดช คําละมูล 1 1308088 กนก พันธุ์เรณู 1 1313014 กนก จันแย้ 2 1316020 กนก พันธุ์นาค 2 1317384 กนก จันทรศิริจัน 2 1320334 กนก บุญริ้ว 2 1319611 กนกธณพรหม ขําเนินเพิ่ม 2 1310573 กนกนันท์ จันทร์โคตร 1 1300665 กนกพล พลเภรีย์ 1 1300943 กนกพล โสมรักษ์ 1 1301537 กนกพล ตราชู 1 1301592 กนกพล พินิจสุวรรณ 1 1301901 กนกพล ปลั่งกลาง 1 1304475 กนกพล อรชร 1 หนา 1
 2. 2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1304682 กนกพล ศรีบุรมย์ 1 1306360 กนกพล บุญยงค์ 1 1306434 กนกพล ผดุงเมธาชัย 1 1307173 กนกพล คําเฉลิม 1 1307477 กนกพล ว่องวาณิช 1 1309690 กนกพล เทศขํา 1 1313578 กนกพล แจ่มประโคน 2 1317007 กนกพล ทองกลอง 2 1317385 กนกพล นาคะวิโรจน์ 2 1301696 กนกพัฒน์ บุญภัทร์ 1 1301752 กนกพิชญ์ คุ้มภัย 1 1304024 กนกศักดิ์ กองแก้ว 1 1318704 กนกศักดิ์ พรมเจียม 2 1303261 กนต์ธร หาญประโคน 1 1304837 กนต์ธร สิติธีรพันธุ์ 1 1306212 กนต์ธร จันทร์ลาม 1 1314118 กนต์ธร สุดชาฎา 2 1315963 กนต์ธร ผลวาทิต 2 1309734 กนธี วัชรภูมิ 1 1311996 กบินทร์ อิ่มศิล 1 1319128 กพล ธูปบูชา 2 1306254 กมล ช่วงโชติ 1 1314664 กมล เตชะศรี 2 1316365 กมล อาบวารี 2 1316884 กมล ภูรวัลย์ 2 1301692 กมลชาติ เลิศชาญวิวัฒน์ 1 1311155 กมลชาติ สุโนภักดี 1 1318817 กมลทัศน์ พวงพันธุ์ 2 1319489 กมลธรรม กุ้งมะเริง 2 1315224 กมลนัทธ์ สุยะวา 2 1308334 กมลนันท์ ฤกษ์พงษ์พันธ์ 1 1314977 กมลปกรณ์ พันธ์กล้วย 2 1303148 กมลพร วิริยะพงศ์ 1 1317815 กมลพัฒน์ สมบัติ 2 หนา 2
 3. 3. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1319002 กมลพัฒน์ เจริญวงศ์ 2 1301063 กมลพันธุ์ อุ่นแก้ว 1 1306097 กมลภพ กลิ่นรส 1 1306999 กมลรัตน์ กิ่งแก้ว 1 1308998 กมลรัตน์ นันตะ 1 1300487 กมลวัฒน์ ปานรัตน์ 1 1304645 กมลวัฒน์ อภิธารสกุลศิริ 1 1304917 กมลวัฒน์ อากาศ 1 1307844 กมลวัฒน์ สาสดีอ่อง 1 1316807 กมลวัทน์ ลักษณะปิยะ 2 1300763 กมลวิญญู์ ประสมศรี 1 1314251 กมลวิทย์ วิจิตร 2 1316010 กมลศักดิ์ วิมลศิลป์ 2 1310646 กมัยธร สุวรรณศรี 1 1312385 กร ชูขาว 2 1300227 กรกช แสงเทพ 1 1300887 กรกช กลัดเจ็ด 1 1303042 กรกช พรมใจมั่น 1 1303313 กรกช เปี่ยมทรัพย์ 1 1307974 กรกช ทนันชัย 1 1311093 กรกช พรหมพฤกษ์ 1 1311166 กรกช ชาภิรมย์ 1 1312162 กรกช หมื่นดวง 2 1312260 กรกช พงศ์พันธ์ 2 1315318 กรกช วันดี 2 1315426 กรกช คําศิริ 2 1319899 กรกช โรจนบุญถึง 2 1310217 กรกฎ วิเศษชัย 1 1308770 กรกฏ เจริญชาติ 1 1311562 กรกฏ ใจมั่น 1 1316671 กรกฏ รัตกิจนากร 2 1300467 กรกนก อุตมะ 1 1319963 กรกฤต สงแสง 2 1302010 กรกฤษฎิ์ ปรึกษากร 1 หนา 3
 4. 4. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1316692 กรกีรติ จุ้ยศิริ 2 1311321 กรณ์ สิงหเศรษฐกิจ 1 1317725 กรณ์ภูมสีล ศักดิ์ทอง 2 1304788 กรดนัย ยวงสอาด 1 1312278 กรดนัย ไชยเดช 2 1305648 กรทัศน์ พวงวิเชียร 1 1306702 กรเทพ สุวรรณหกาญจน์ 1 1305201 กรธวัช ชื่นจิตร 1 1305837 กรธวัช คนใจบุญ 1 1313765 กรธวัช ยอดขันธ์ 2 1309231 กรนันท์ ทําละเอียด 1 1308056 กรพรหม ทัศพร 1 1320103 กรพล ศรีสําอาง 2 1305610 กรพัฒน์ ศรีสุบิน 1 1300657 กรภัฏ ประจันทร์เสน 1 1304076 กรภัทร์ ทัศน์ศรีสกุล 1 1304566 กรภัทร์ มณีไพร 1 1318839 กรมิษฏ์ อิทธิวรพันธ์ 2 1319730 กรรฉัตร เขียวเจริญ 2 1317961 กรรชฤา แดงเสม 2 1307088 กรรชัย นัทธี 1 1310689 กรรชัย บุรพกรณ์ 1 1320078 กรรชัย แดงหนํา 2 1304654 กรรณชัย ปัญญาเลิศทิพย์ 1 1300145 กรรณธวุฒิ แสนสุด 1 1318698 กรรณ์ธิวัฒน์ ตันปัน 2 1314123 กรรณวัฒน์ เจือจันทึก 2 1308490 กรวริษฐ์ ทองคําดี 1 1306631 กรวัตร์ เจริญศักดิ์ 1 1302690 กรวิชญ์ ทองต้อย 1 1302814 กรวิชญ์ ใจป้อ 1 1303068 กรวิชญ์ ศรีสง 1 1304885 กรวิชญ์ สอนใจ 1 1305224 กรวิชญ์ เจริญสุข 1 หนา 4
 5. 5. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1305696 กรวิชญ์ การอุภัย 1 1307045 กรวิชญ์ เจนคิด 1 1307689 กรวิชญ์ วรพันธ์ 1 1310089 กรวิชญ์ หาแก้ว 1 1311051 กรวิชญ์ กองคํา 1 1311273 กรวิชญ์ เสริมทรัพย์ 1 1311878 กรวิชญ์ พู่วณิชย์ 1 1312801 กรวิชญ์ ทองเพ็ญ 2 1312831 กรวิชญ์ ซอประเสริฐ 2 1314529 กรวิชญ์ สมัญญา 2 1314589 กรวิชญ์ รุ่งเรืองยั่งยืน 2 1315329 กรวิชญ์ ยะหะยอ 2 1315403 กรวิชญ์ รุจิพรวศิน 2 1317191 กรวิชญ์ รอดมั่น 2 1317234 กรวิชญ์ หาญผ่องแผ้ว 2 1317334 กรวิชญ์ โตวิวัฒน์ 2 1318319 กรวิชญ์ สุดจันทร์ 2 1319439 กรวิชญ์ จันสดี 2 1319671 กรวิชญ์ คงเกิด 2 1302713 กรวิชย์ แพงโตนด 1 1311869 กรวิท จําเนียรกุล 1 1319273 กรวินท์ รอดมั่น 2 1318181 กรวิศว์ หลีทองหล่อ 2 1315647 กรวีร์ สิงห์แก้ว 2 1316542 กรศิริ บุตรศรี 2 1312862 กรษา ทองมณี 2 1302451 กรเอก แสนสุรินทร์ 1 1309540 กระทรวง สมฤทธิ์ 1 1309841 กรัญตี กันสุข 1 1302849 กรัณฑ์ รัตนสาชล 1 1303250 กรัณย์พล เพชรวงค์ 1 1306556 กรัณย์พล สุพรรณพงศ์ 1 1301653 กริช บุญญาพิทักษ์ 1 1302267 กริช ประยูรชาติ 1 หนา 5
 6. 6. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1308264 กริช พุ่มแก้ว 1 1319632 กริช เพียรผลดีสกุล 2 1305979 กริชชัย หลักหาญ 1 1319442 กริชฌากรณ์ มูลเสนา 2 1307411 กรินทร์ โกสิยานุรักษ์ 1 1308441 กรินทร์ อุ่นใจ 1 1308526 กรินทร์ ทีคา 1 1308957 กรินทร์ อินทร์สูงเนิน 1 1316189 กรินทร์ พรพงษ์ 2 1316413 กรินทร์ วณิชสิริไพศาล 2 1318194 กรินทร์ ศรีวรกาญจน์ 2 1306192 กรีฑวัฒน์ จันทะ 1 1305014 กรีฑา สินทวี 1 1315374 กรีติรินทร์ เนียมรินทร์ 2 1316987 กรียุทธ หาญพละ 2 1306583 กฤช กันตุ่น 1 1309008 กฤช พูลสุขสมบัติ 1 1303958 กฤชเชาว์ จันทะกรณ์ 1 1310583 กฤชณรงค์ ดิษฐปาน 1 1310034 กฤชณัท สุโยธีธนรัตน์ 1 1312857 กฤชณัท กองหาโคตร 2 1317569 กฤชนัท พุทธาสมศรี 2 1318926 กฤชเมธ รพีพัฒน์ขจร 2 1307072 กฤชวิกร ชวนะเมสร์ 1 1302378 กฤดา พรมโยธา 1 1310785 กฤดิกานต์ สายงาม 1 1308041 กฤต สมเคราะห์ 1 1308695 กฤต โชติพันธ์ 1 1313289 กฤตกมล ศิริสุวรรณ 2 1302436 กฤตกร ทองเหลี่ยม 1 1303842 กฤตกร ศรีฉ่ํา 1 1313567 กฤตกร วรรณะ 2 1302109 กฤตชนก นิลสิงห์ 1 1304657 กฤตณัฐ ลู่สุวรรณเลิศ 1 หนา 6
 7. 7. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1305651 กฤตณัฐ สิงห์โต 1 1308046 กฤตณัฐ พิมพ์แก้ว 1 1309905 กฤตณัฐ ลิ้มมาลัย 1 1310441 กฤตณัฐ ขาวสอาด 1 1300955 กฤตธนา เทพบุตร 1 1300944 กฤตธรรม ศรีวงษ์ 1 1302040 กฤตธรรม เสาเรือน 1 1304291 กฤตธัช ศิลป์จารุ 1 1306816 กฤตธัช อุตส่าห์ 1 1305482 กฤตธัชพงศ์ เอกผาติสวัสดิ์ 1 1310849 กฤตธี ทัพจันทร์ 1 1319549 กฤตธี จินดาธรรม 2 1309691 กฤตนนท์ อยู่วังแก้ว 1 1306893 กฤตนนทิ์ คานแก้ว 1 1320628 กฤตนัน พรหมบุตร 2 1303061 กฤตนันท์ หาญยานนท์ 1 1303549 กฤตนันท์ สาครประสิทธิ์ 1 1305068 กฤตนัย จงไกรจักร 1 1305779 กฤตนัย ขายของ 1 1306669 กฤตนัย ไชยวงค์ 1 1306821 กฤตนัย เพ็ชรแก้ว 1 1310654 กฤตนัย จ่างแก้ว 1 1311639 กฤตนัย น้อยทะนะ 1 1313984 กฤตนัย มอญเก่า 2 1315752 กฤตนัย ธาระพุฒ 2 1315942 กฤตนัย แย้มกลีบ 2 1320180 กฤตนัย ทองแก้ว 2 1303491 กฤตนัยยชญ์ วงษ์สวรรค์ 1 1306389 กฤตบุญ ชูศรี 1 1314986 กฤตบุญ สุนทรวิภาต 2 1320525 กฤตบุญ จันทร์ศิริ 2 1310448 กฤตผล ทองศรี 1 1313035 กฤตพงษ์ ศรีฝั้น 2 1308070 กฤตพจน์ วงค์นุกูล 1 หนา 7
 8. 8. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1320850 กฤตพจน์ ม่วงคุณ 2 1308387 กฤตพณ พรหมคีรี 1 1300920 กฤตพล สุคันธวรัตน์ 1 1316780 กฤตพล ภักดีโชติ 2 1318392 กฤตพล อิศราพฤกษ์ 2 1307560 กฤตภพ เพื่อนฝูง 1 1309892 กฤตภัค หมวกไสว 1 1308323 กฤตภัทร ยมภักดี 1 1300481 กฤตภาส สู้ไพริน 1 1301860 กฤตภาส เพื่อนไพร 1 1303538 กฤตภาส จิตรตาราน 1 1304029 กฤตภาส ชูศรี 1 1304797 กฤตภาส สมรรคนัฎ 1 1305121 กฤตภาส สุทธิเมธากร 1 1305545 กฤตภาส แสงศรี 1 1305882 กฤตภาส หวังสุวรรณ 1 1305968 กฤตภาส มณีเลิศ 1 1307500 กฤตภาส อารมณ์คง 1 1309221 กฤตภาส มีแก้ว 1 1310631 กฤตภาส เกตุวิทยา 1 1311048 กฤตภาส เวชวิทยาขลัง 1 1313384 กฤตภาส บุญพิลา 2 1313781 กฤตภาส ปั้นเหน่ง 2 1314273 กฤตภาส กิมตั๊น 2 1314303 กฤตภาส สตาสิทธิ์ 2 1315309 กฤตภาส แก้วดวงเทียน 2 1316431 กฤตภาส ฉายพุทธ 2 1317683 กฤตภาส ปิยภัทรกุล 2 1318078 กฤตภาส ยิ้มแย้ม 2 1319720 กฤตภาส ไฮคํา 2 1320018 กฤตภาส เชาวน์ประดิษฐ์ 2 1307289 กฤตมุข นาเมืองรักษ์ 1 1307602 กฤตมุข ช่วยมี 1 1301251 กฤตเมธ สุวัฒถิกุล 1 หนา 8
 9. 9. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1302244 กฤตเมธ จอมเล็ก 1 1304023 กฤตเมธ สีสา 1 1310439 กฤตเมธ ล้วนศรี 1 1311494 กฤตเมธ การนิตย์ 1 1316309 กฤตเมธ ทองฉิม 2 1316448 กฤตเมธ พรมมาท้าว 2 1318708 กฤตเมธ เขื่อนหนึ่ง 2 1320101 กฤตเมธ ทองชุม 2 1308282 กฤตย์ มูสิกะ 1 1303269 กฤตยชญ์ พงษ์ธร 1 1306243 กฤตยชญ์ ศิธราชู 1 1307323 กฤตยชญ์ ปัญญาไวย 1 1308256 กฤตยชญ์ พรมภา 1 1308528 กฤตยชญ์ เขมาทานต์ 1 1309239 กฤตยชญ์ แบบสังข์ 1 1311682 กฤตยชญ์ จงจิตร์ 1 1314316 กฤตยชญ์ ทิพย์พิลา 2 1316177 กฤตยชญ์ มีสัตย์ 2 1306642 กฤตยภรรค ศรีศักดิ์นอก 1 1320476 กฤตยา ปัญญาสาร 2 1311533 กฤตวรรธน์ ภาณุวิทย์ 1 1310763 กฤตวัฎ แก้วปรารถนา 1 1306862 กฤตวัฒน์ สุวานิชย์ 1 1308495 กฤตวัฒน์ ศรีคงทน 1 1314516 กฤตวัฒน์ บุญธรรมหนัก 2 1316220 กฤตวัฒน์ บุญอริยวัฒน์ 2 1316232 กฤตวัฒน์ ปิยะวรรณ์โณ 2 1304498 กฤตวิชญ์ กลางประพันธ์ 1 1311307 กฤตวิทย์ หาพุทธา 1 1320947 กฤตวิทย์ ทองมีเหลือ 2 1317902 กฤตศิริ แสกรุง 2 1319894 กฤตสรณ์ สมิตะพินทุ 2 1304266 กฤตสรา รุ่งอลงกรณ์ 1 1308570 กฤตานน เอนกศรี 1 หนา 9
 10. 10. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1311605 กฤตานน ชัยวิชิตร 1 1307704 กฤติกร กันทะนะ 1 1318320 กฤติกร แบบกัน 2 1304792 กฤติกานต์ หิรัญศรี 1 1319165 กฤติกานต์ พุ่มทอง 2 1306145 กฤติณัฏฐ์ แก้วบ่อ 1 1300097 กฤติเดช ทะนะเนตร์ 1 1304514 กฤติเดช เกตุสวาสดิ์ 1 1310554 กฤติเดช สพันธ์พงษ์ 1 1312024 กฤติเดช ยังประสม 1 1302587 กฤติธัญ ปันแก้ว 1 1304557 กฤติธี วารี 1 1310267 กฤติธี จุลรัตน์ 1 1312510 กฤติธี ไทยเจริญ 2 1301105 กฤติน มีชัย 1 1301711 กฤติน จิตติพันธุ์ 1 1303280 กฤติน คํามาพล 1 1303987 กฤติน กองฉลาด 1 1305027 กฤติน กิตติธรทรัพย์ 1 1305086 กฤติน เกียรติธีรชัย 1 1307910 กฤติน พลทะศรี 1 1308865 กฤติน อินต๊ะซาว 1 1308928 กฤติน ปิยวาจานุสรณ์ 1 1309492 กฤติน แก้ววิไล 1 1309572 กฤติน รุจินิรันดร์ 1 1309954 กฤติน คําผุย 1 1310522 กฤติน นราพงษ์ 1 1310602 กฤติน ชลสินธุ์ 1 1310941 กฤติน พันธ์ทรัพย์ 1 1311675 กฤติน จอมศรีกระยอม 1 1312298 กฤติน ขันละ 2 1313017 กฤติน เนียมสุวรรณ์ 2 1314117 กฤติน บุญญะบุญญา 2 1317738 กฤติน โทณะวณิก 2 หนา 10
 11. 11. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1318528 กฤติน ทาศรี 2 1318909 กฤติน ชาตะธนะบุ 2 1319028 กฤติน ไตรพิพัฒน์ 2 1319374 กฤติน ธนสารกุล 2 1320768 กฤติน ณ นคร 2 1320968 กฤติน วงศ์ยะลา 2 1300007 กฤติพงศ์ กวาวหนึ่ง 1 1301490 กฤติพงศ์ แสงโชติ 1 1313616 กฤติพงศ์ ฟองน้ํา 2 1317825 กฤติพงศ์ พรมเหล็ก 2 1319281 กฤติพงศ์ มณเฑียรสุภา 2 1318915 กฤติพงษ์ หลักฐาน 2 1310564 กฤติพัฒน์ โศภาพิชญากุล 1 1318888 กฤติภัทร นารี 2 1308397 กฤติเมธ เอกสินชล 1 1300180 กฤติรักษ์ คงสิบ 1 1312087 กฤติศักดิ์ บัวละวงค์ 1 1308535 กฤศเดช ชุลีทองฤกษ์ 1 1306619 กฤศพิสิฐ ระรื่นรมย์ 1 1301287 กฤษกร สุระหิรัญ 1 1302178 กฤษกร สุวรรณพงศ์ 1 1302599 กฤษกร ตันประเสริฐ 1 1304728 กฤษกร กัลยาสนธิ 1 1305149 กฤษกร พรมเดเวช 1 1305230 กฤษกร อะนาดรัมย์ 1 1306884 กฤษกร กิตติสุบรรณ 1 1310460 กฤษกร คันศร 1 1314210 กฤษกร หงษ์งาม 2 1316490 กฤษกร ประรามุข 2 1316861 กฤษกร พรหมเมศร์ 2 1319110 กฤษกร จัยพงศ์ 2 1320519 กฤษกร เกตุรักษ์ 2 1320667 กฤษกร อยู่วงษ์อั๋น 2 1310321 กฤษกวี ฤทธิ์บํารุง 1 หนา 11
 12. 12. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1303099 กฤษกานต์ กลอนกลาง 1 1309066 กฤษชนะพงษ์ มั่งคั่ง 1 1316144 กฤษชัย คําผง 2 1303561 กฤษชา ทิมเกตุ 1 1300406 กฤษฎ์ คําแดง 1 1310347 กฤษฎ์ งานดี 1 1318226 กฤษฎ์ ศรีสวัสดิ์ 2 1300153 กฤษฎา ไปเร็ว 1 1300434 กฤษฎา ดะราศิริ 1 1301525 กฤษฎา สายคง 1 1301638 กฤษฎา สิงห์เวิน 1 1302367 กฤษฎา วิญญาศัพท์ 1 1302929 กฤษฎา โชติสวัสดิ์ 1 1302961 กฤษฎา เฉลิมวุฒิศักดิ์ 1 1303584 กฤษฎา ใจมั่น 1 1304265 กฤษฎา ภาษีอินทร์ 1 1304355 กฤษฎา หาสีงาม 1 1304628 กฤษฎา จันทร์พลงาม 1 1304677 กฤษฎา ไชยสิงห์ 1 1304870 กฤษฎา คงเรือง 1 1305109 กฤษฎา วัฒนพันธ์ 1 1305439 กฤษฎา พรหมพฤกษ์ 1 1305457 กฤษฎา ชัยอนันต์ 1 1305479 กฤษฎา ประโยทะกา 1 1305960 กฤษฎา กระดังงา 1 1306056 กฤษฎา มีสุข 1 1306370 กฤษฎา พิเดช 1 1306376 กฤษฎา แก่นเขียว 1 1306705 กฤษฎา รักษาอินทร์ 1 1306853 กฤษฎา กรุดลอยมา 1 1307040 กฤษฎา พิษณุประชา 1 1307158 กฤษฎา สุขมา 1 1307391 กฤษฎา จิตรภิรมย์ 1 1307547 กฤษฎา รุ่งเรืองด้วยบุญ 1 หนา 12
 13. 13. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1307712 กฤษฎา สุวรรณศรี 1 1308506 กฤษฎา รักษ์สังข์ 1 1309275 กฤษฎา อุริต 1 1309321 กฤษฎา มีอินทร์ 1 1309485 กฤษฎา ก้อนวิมล 1 1309660 กฤษฎา แซ่ลิ้ม 1 1309925 กฤษฎา ประทุมแก้ว 1 1310276 กฤษฎา ชํานิโลก 1 1310903 กฤษฎา ธรรมรัตน์ชูชัย 1 1310943 กฤษฎา ทองอร่าม 1 1311350 กฤษฎา จันทร 1 1311502 กฤษฎา จันทร์ผล 1 1311737 กฤษฎา ทนขุนทด 1 1311982 กฤษฎา นิลวดี 1 1312213 กฤษฎา ใจเอื้อย 2 1312268 กฤษฎา สว่างผุย 2 1312706 กฤษฎา ประทับช้าง 2 1312727 กฤษฎา ทรงคาศรี 2 1312773 กฤษฎา พรมหาชัย 2 1312813 กฤษฎา มั่นกิจ 2 1313160 กฤษฎา เพชรสุก 2 1313469 กฤษฎา รัตนประยูร 2 1313806 กฤษฎา พรมอุบล 2 1313906 กฤษฎา จันดี 2 1314290 กฤษฎา พงษ์เส็ง 2 1314361 กฤษฎา จันทรัฐ 2 1314724 กฤษฎา ศรีสมโภทร์ 2 1314764 กฤษฎา ศรีบุระ 2 1315243 กฤษฎา เพ็ชรศิริ 2 1315636 กฤษฎา ปาวา 2 1316022 กฤษฎา มูลสวัสดิ์ 2 1316938 กฤษฎา ดํารัสการ 2 1317093 กฤษฎา สมวงศ์ 2 1317153 กฤษฎา สุริศรี 2 หนา 13
 14. 14. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1317314 กฤษฎา ช้ารัก 2 1317764 กฤษฎา ซอสูงเนิน 2 1318310 กฤษฎา โธิ์ทองธรรม 2 1318570 กฤษฎา สุขสําราญ 2 1319306 กฤษฎา ไชยเนตร 2 1319389 กฤษฎา สนเท่ห์ 2 1319416 กฤษฎา ปุระมงคล 2 1319533 กฤษฎา นิมาลา 2 1319909 กฤษฎา นะภิใจ 2 1320521 กฤษฎา พุทธา 2 1321017 กฤษฎา สุกใส 2 1307853 กฤษฎากร คําแปง 1 1311934 กฤษฎากร มีมานัส 1 1316086 กฤษฎากร ธุระทํา 2 1317990 กฤษฎากร คงโนนกอก 2 1317916 กฤษฎาเดช สาวาปี 2 1312276 กฤษฎาพร หนูชัย 2 1305988 กฤษฎาภรณ์ ทองเกียว 1 1307548 กฤษฎิ์ แก้วประเสริฐ 1 1305784 กฤษฎิ์ชานน ทองเนาวรัตน์ 1 1307765 กฤษฎีกา บัวบูชา 1 1314607 กฤษฏา สังเจริญ 2 1319835 กฤษฏา มาลี 2 1310794 กฤษฏากร ทองน้อย 1 1312016 กฤษฏากร ฤทธิรงค์ 1 1300563 กฤษฏิ์ บรรดาศักดิ์ 1 1305683 กฤษฏิ์ ทองสว่าง 1 1318590 กฤษฏิ์ ทองอยู่ 2 1302476 กฤษฏิ์ชญานนท์ สีขมิ้น 1 1308078 กฤษฏิ์เพชร ดาวแจ้ง 1 1302145 กฤษณ สาลาสุตา 1 1303129 กฤษณ ทองย้อย 1 1303160 กฤษณ ดาวลอย 1 1308529 กฤษณ ทวีสุต 1 หนา 14
 15. 15. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1319852 กฤษณ แก้วขุนทด 2 1300243 กฤษณ์ แก่นแก้ว 1 1300542 กฤษณ์ เกิดผล 1 1300983 กฤษณ์ อินทร 1 1301176 กฤษณ์ สุวัตถี 1 1301466 กฤษณ์ อ่ําทรัพย์ 1 1304926 กฤษณ์ วงษารัตน์ 1 1305972 กฤษณ์ ศรีมุงคุณ 1 1311611 กฤษณ์ พ่วงสมบัติ 1 1312921 กฤษณ์ คูณทวี 2 1317036 กฤษณ์ เดชประมวมพล 2 1318605 กฤษณ์ พิทักษ์สายชล 2 1319109 กฤษณ์ เสวกานันท์ 2 1302217 กฤษณกาญจน์ กันเจียมตัว 1 1303806 กฤษณชัย ศรีเจริญ 1 1308106 กฤษณชัย สีมาขันธ์ 1 1314430 กฤษณชัย เบ็ญจพรหม 2 1320526 กฤษณชาติ ทิตย์สีแสง 2 1318336 กฤษณ์ณัฐวัฒน์ เพิ่มชอบ 2 1306820 กฤษณ์ธนพน วิริยะรัชชานนท์ 1 1312604 กฤษณธร หนบรรเลง 2 1300111 กฤษณพงศ์ บรรจงเกลี้ยง 1 1300441 กฤษณพงศ์ แก้วพนม 1 1309416 กฤษณพงศ์ นพวงศ์ ณ อยุธยา 1 1309967 กฤษณพงศ์ วิเชียร 1 1312657 กฤษณพงศ์ อ่อนวันนา 2 1312908 กฤษณพงศ์ นันสัก 2 1313763 กฤษณพงศ์ สมานกสิกรรม 2 1313903 กฤษณพงศ์ พลเรืองทอง 2 1314696 กฤษณพงศ์ สมไตร 2 1316060 กฤษณพงศ์ นิ่มเจริญสุข 2 1316984 กฤษณพงศ์ ตรีเดชา 2 1319707 กฤษณพงศ์ กลางประพันธ์ 2 1320233 กฤษณพงศ์ แสงกรุง 2 หนา 15
 16. 16. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1305307 กฤษณพงษ์ ปัญญายงค์ 1 1305314 กฤษณพงษ์ โกสีนาม 1 1312562 กฤษณพงษ์ พันธุ์สมบัติ 2 1315490 กฤษณพงษ์ บุญผง 2 1318933 กฤษณพงษ์ พันธะยอด 2 1300187 กฤษณพล กล้วยป่า 1 1312235 กฤษณพล นารี 2 1316627 กฤษณพล ไชยขันธ์ 2 1319315 กฤษณพล ศรีรับขวา 2 1319606 กฤษณพล แย้มเจิม 2 1320595 กฤษณพล เทพรัตน์ 2 1307386 กฤษณ์พัฒน์ แย้มดอนไพร 1 1317313 กฤษณพันธ์ มุสิกสุวรรณ 2 1300329 กฤษณภัทร แก้วจีน 1 1315702 กฤษณรักษ์ ลอยพูล 2 1306952 กฤษณรัตน์ สอนสุข 1 1302219 กฤษณรินทร์ พรรณรัตน์ 1 1301587 กฤษณวงศ์ จันเติบ 1 1303678 กฤษณวงศ์ พรหมศร 1 1301907 กฤษณวัฒน์ สุดสม 1 1315315 กฤษณเวชช์ กาศบํารุง 2 1309000 กฤษณศักดิ์ เทพจันทร์ 1 1300092 กฤษณะ ดอนชัย 1 1300507 กฤษณะ สอิ้งทอง 1 1301029 กฤษณะ สุริยะวงศ์ 1 1304135 กฤษณะ โสตะ 1 1304217 กฤษณะ หงษ์งาม 1 1304357 กฤษณะ โชระเวก 1 1304799 กฤษณะ มะทะวงศ์ 1 1306501 กฤษณะ สุดรัก 1 1306566 กฤษณะ ศูนย์กลาง 1 1307339 กฤษณะ เต็มสังข์ 1 1307534 กฤษณะ แสงจันทร์ 1 1307644 กฤษณะ สกุลกิจ 1 หนา 16
 17. 17. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1308189 กฤษณะ บวรเวสสะ 1 1308281 กฤษณะ เพิ่มพูล 1 1308641 กฤษณะ คําลุน 1 1309311 กฤษณะ ช่างสี 1 1309439 กฤษณะ เหล็กมั่น 1 1309702 กฤษณะ ตู้พันทวี 1 1310507 กฤษณะ ภาศรี 1 1310514 กฤษณะ จันจํานงค์ 1 1310622 กฤษณะ ชินโคตร 1 1310676 กฤษณะ ชัยทิพย์ 1 1311054 กฤษณะ วงค์จีน 1 1312025 กฤษณะ หน่อทอง 1 1312071 กฤษณะ ปรีชา 1 1314809 กฤษณะ กันธวัง 2 1315358 กฤษณะ ดวงพลจันทร์ 2 1315430 กฤษณะ ฉายแก้ว 2 1315550 กฤษณะ แสงสุวรรณ 2 1316195 กฤษณะ เชื้อต่าย 2 1316246 กฤษณะ ข่มใจ 2 1316249 กฤษณะ ลาเกิด 2 1316402 กฤษณะ ภูโต 2 1316703 กฤษณะ พิริยะวณิชชา 2 1317777 กฤษณะ ผลวิสุทธิ์ 2 1318664 กฤษณะ เพ็ชร์กุล 2 1318693 กฤษณะ เกิดสนอง 2 1318730 กฤษณะ คงน้ํา 2 1318804 กฤษณะ แย้มลม้าย 2 1319100 กฤษณะ ซิวประโคน 2 1320485 กฤษณะ อินทร์นอก 2 1311027 กฤษณะพงษ์ โคตรชมภู 1 1317761 กฤษณัฏฐ์ ธีระชวาลวงศ์ 2 1307675 กฤษณัตฐ์ พรพิพัธน์กูล 1 1304805 กฤษดนัย พรมมิน 1 1300225 กฤษดา บุญปก 1 หนา 17
 18. 18. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1302371 กฤษดา เทียมสว่าง 1 1302882 กฤษดา จันทแสง 1 1303552 กฤษดา ไชยยุทธ 1 1303757 กฤษดา สาวิสิทธิ์ 1 1303815 กฤษดา บุญเรือง 1 1303854 กฤษดา คติยะจัทร์ 1 1303946 กฤษดา อาษานอก 1 1304831 กฤษดา วรรณโวหาร 1 1305358 กฤษดา หวือขุนทด 1 1306587 กฤษดา เพ็ชรสายออ 1 1307891 กฤษดา ประเสริฐผล 1 1311948 กฤษดา กาจุลศรี 1 1313206 กฤษดา ศรีเรืองรัตน์ 2 1313835 กฤษดา สุขดี 2 1315902 กฤษดา เพ็ชรกล้า 2 1316716 กฤษดา ดิลกชาติ 2 1317143 กฤษดา สุวิสุทธิเกษม 2 1317244 กฤษดา เกิดบัวทอง 2 1317890 กฤษดา ปะนัดเท 2 1318509 กฤษดา ศรีประชา 2 1318901 กฤษดา ชัยบุญนาค 2 1319552 กฤษดา จงเทพ 2 1319667 กฤษดา ปล่อยทุม 2 1311467 กฤษดากร สมวัลย์ 1 1318404 กฤษดากร เสียงแจ้ว 2 1311792 กฤษดากรณ์ พันธ์จํารัส 1 1318303 กฤษเดช กิ่งมณี 2 1312318 กฤษตพงษ์ รูปงาม 2 1305986 กฤษตยชญ์ เหมันต์ 1 1301912 กฤษติน ศรีบุญไชย 1 1302490 กฤษติพันธ์ บุญพงษ์ 1 1304415 กฤษนัย ธระเสนา 1 1320244 กฤษราช ปาปะไม 2 1307715 กฤษราม ล่ามแขก 1 หนา 18
 19. 19. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1315792 กฤษวัฒน์ แดงเอียด 2 1320843 กลชัย รัฐแฉล้ม 2 1311540 กลยุทธ ใจรักษ์ 1 1302225 กลวัชร ขันขาว 1 1304820 กลวัชร วันเรืองโชค 1 1305360 กลวัชร ชุมศรี 1 1306435 กลวัชร คําวัง 1 1306733 กลวัชร วงค์พิทักษ์ 1 1307372 กลวัชร บุญส่งแก้ว 1 1307948 กลวัชร พิมพา 1 1309209 กลวัชร ณ มา 1 1309472 กลวัชร ปทุมบาล 1 1312410 กลวัชร ใบเนียม 2 1316468 กลศาสตร์ ณ นคร 2 1307667 กล้าก้าว สายเมฆ 1 1300129 กล้าศักดิ์ สร้อยคํา 1 1303445 กล้าสิงห์ คงสกุล 1 1317969 กลิน นุชนาคา 2 1308230 กวิน เธียรวรรณ 1 1308381 กวิน สุนทร 1 1310511 กวิน กสานติกุล 1 1301353 กวินดนัย อนันตศานต์ 1 1301580 กวินท์ เพ็ชรไม้ 1 1316784 กวินท์ อุ่นแก้ว 2 1318962 กวินท์ บุญชัยพัฒนกิจ 2 1319795 กวินท์ จันทร 2 1314229 กวินภัทร บุญญาวัฒน์ 2 1305503 กวินวิทย์ พลสมบัติ 1 1303223 กวิศ ริยาพันธ์ 1 1309990 กวี โหยกระโทก 1 1300654 กวีนิพนธ์ แสงพรหม 1 1316533 กวีรัตน์ ก้อนจะลา 2 1304709 กวีวัฒน์ พูลศรี 1 1320991 กวีวุฒิ ชูจิตร 2 หนา 19
 20. 20. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1312970 กศิดิษฐ์ เลิศวิลัย 2 1302833 กศิต เลิศสิทธิ์สมบูรณ์ 1 1312856 กษดิ์เดช ฤทธิผลิน 2 1303407 กษนัย จันทรโท 1 1307588 กษัตรา ไทรศาศวัต 1 1314674 กษานต์ เพ็งมาก 2 1300105 กษิดิ์เดช ชมนา 1 1300195 กษิดิ์เดช สอนผิว 1 1300842 กษิดิ์เดช เอี่ยมพินิจ 1 1301182 กษิดิ์เดช แซ่เอี้ยว 1 1302105 กษิดิ์เดช เจริญทรัพย์ 1 1302208 กษิดิ์เดช สีนะทิพย์ 1 1303680 กษิดิ์เดช อนุกูล 1 1304282 กษิดิ์เดช ดีประเสริฐสิทธิ์ 1 1307262 กษิดิ์เดช อยู่ดี 1 1308224 กษิดิ์เดช พิทักษากร 1 1308300 กษิดิ์เดช วงศ์โสภา 1 1309031 กษิดิ์เดช วงศ์ณรัตน์ 1 1309635 กษิดิ์เดช ดอนดวงแก้ว 1 1309767 กษิดิ์เดช บัวเพ็ชร 1 1310345 กษิดิ์เดช เสียงอ่อน 1 1311295 กษิดิ์เดช ละอองทอง 1 1312519 กษิดิ์เดช แซ่ลี้ 2 1313061 กษิดิ์เดช พุทธคุยะนาถ 2 1313721 กษิดิ์เดช ยอดนิล 2 1315667 กษิดิ์เดช เป้าพรหมมา 2 1316228 กษิดิ์เดช มณีโชติ 2 1317118 กษิดิ์เดช บุญสวัสดิ์ 2 1317935 กษิดิ์เดช ศรีอุดร 2 1320143 กษิดิ์เดช ชุมนุ้ย 2 1320293 กษิดิ์เดช ชูหมื่นไวย 2 1313386 กษิดิ์ภพ บุตรโต 2 1301142 กษิดิศ ขยันยิ่ง 1 1302003 กษิดิศ จันที 1 หนา 20
 21. 21. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1302305 กษิดิศ สิรสุนทร 1 1303177 กษิดิศ เหาะสม 1 1305634 กษิดิศ ปริปุณณะ 1 1306689 กษิดิศ พรหมดนตรี 1 1307616 กษิดิศ ส่องรส 1 1307693 กษิดิศ จองศักดิ์ 1 1308047 กษิดิศ พระชัย 1 1308776 กษิดิศ เชื้อสง่า 1 1309158 กษิดิศ ธรรมใจกูล 1 1309912 กษิดิศ องสุพันธ์กุล 1 1310266 กษิดิศ มณีพิมพ์ 1 1312564 กษิดิศ บัวเพชร 2 1313179 กษิดิศ ผลเพิ่ม 2 1314059 กษิดิศ ตั้งเจริญ 2 1314669 กษิดิศ สุขเจริญ 2 1317699 กษิดิศ อนุฤทธิ์ 2 1317814 กษิดิศ ภิญโญโภคิน 2 1318047 กษิดิศ กันอินทร์ 2 1320090 กษิดิศ มั่งคั่ง 2 1320137 กษิดิศ บรรณวัฒน์ 2 1320457 กษิดิศ มณียศ 2 1320496 กษิดิศ ณ ศรีสุข 2 1320704 กษิดิศ ตั้งอยู่เจริญ 2 1301878 กษิดิศวร์ หาญอาสา 1 1314608 กษิดิษ เกี๋ยงคํา 2 1318637 กษิดิส ภักดีพันดอน 2 1314021 กษิเดช ภูวเกษมชญากุล 2 1315931 กษิเดช ยาสา 2 1317727 กษิเดช ชอบจิตร์ 2 1314517 กษิติ สันทาลุนัย 2 1302489 กษิตินาถ บุญพันธ์ 1 1302828 กษิตินาถ ทองวิเศษ 1 1303156 กษิตินาถ เหมือนมาตย์ 1 1303114 กษิตินารถ น้อยยม 1 หนา 21
 22. 22. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1310162 กษิติพัฒน์ รายะ 1 1304787 กษิพงศ์ เงางาม 1 1300661 กษิภัท วัชรโกวิน 1 1305269 กษีติ นําประดิษฐทรัพย์ 1 1302224 กสานต์ พราหมณสิกข์ 1 1312414 กสิณ บุญขจาย 2 1309169 กสิวัฒน์ ใจธรรม 1 1306015 ก่อกุศล มีนุ่น 1 1309197 ก่อกุศล อินธิแสน 1 1313103 ก่อเกริก ศักดิ์โกมลศรี 2 1301337 ก่อเกียรติ สิมลา 1 1303111 ก่อเกียรติ ศรีมันตะ 1 1319719 ก่อเกียรติ กอเเก้ว 2 1320319 ก้องกนก จันทร์หนู 2 1317323 ก้องกิดากร เตชนันท์ 2 1319340 ก้องกิดากร ทองสมสี 2 1305591 ก้องกิตติพร ยอดระยับ 1 1301307 ก้องเกียรติ ขันทบัณฑิตย์ 1 1302241 ก้องเกียรติ บุญส่ง 1 1302406 ก้องเกียรติ เกิดแก่น 1 1305197 ก้องเกียรติ เบียดนอก 1 1305921 ก้องเกียรติ นาคเมือง 1 1306465 ก้องเกียรติ ชุนเกาะ 1 1307254 ก้องเกียรติ ปราโมทย์ 1 1307958 ก้องเกียรติ สิ้นสวนจิก 1 1308091 ก้องเกียรติ บุญนํา 1 1308945 ก้องเกียรติ เมืองแก้ว 1 1309549 ก้องเกียรติ แก้วยวน 1 1312031 ก้องเกียรติ จันทินมาธร 1 1315947 ก้องเกียรติ มัชฌิมดิลก 2 1318093 ก้องเกียรติ กุดแถลง 2 1318488 ก้องเกียรติ วิริยะบํารุงกิจ 2 1320315 ก้องเกียรติ์ อินทรีย์ 2 1314143 ก้องเดช สังข์ทอง 2 หนา 22
 23. 23. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1305712 กองทัพ ทองสม 1 1314701 กองทัพ ปานกลิ่นพุฒ 2 1315987 ก้องนพรัตน์ แจ้งกระจ่าง 2 1314246 ก้องไพร สวนเส 2 1302668 ก้องภพ บุญสิน 1 1303027 ก้องภพ ไทยศิลป์ 1 1304898 ก้องภพ จันทร์สายบัว 1 1306052 ก้องภพ เดชเดโช 1 1310548 ก้องภพ เพาะทรัพย์ 1 1310648 ก้องภพ ศรีวชิรพล 1 1311230 ก้องภพ มณีสว่าง 1 1311393 ก้องภพ อ่วมฉิม 1 1312757 ก้องภพ พงษ์สุภา 2 1313069 ก้องภพ ประสะจะ 2 1313332 ก้องภพ คงเกียรติก้อง 2 1317298 ก้องภพ กาสีทอง 2 1319285 ก้องภพ มากทรัพย์ 2 1320350 ก้องภพ สอนดี 2 1320469 ก้องภพ พงศ์ปัญจศิล 2 1301007 ก้องศักดิ์ดา เพียรดี 1 1304506 ก้องหล้า คงเพชรศักดิ์ 1 1302807 ก่อเจตน์ โมศิริ 1 1301822 กอบกฤษฏิ์ โพนตุแสง 1 1314866 กอบกล้า บุญถิรพัฒน์ 2 1304565 กอบเกียรติ นาพรม 1 1300568 กอบชัย ก๊วยประเสริฐ 1 1304985 กอบชัย นวลละออง 1 1318349 กอบชัย แน่นพิมาย 2 1318818 กอบศักดิ์ ศรีรักษา 2 1319682 กอบศักดิ์ นันทภิรมย์โชติ 2 1317300 ก่อพงค์ วรวิโรจน์ 2 1306430 ก่อพงษ์ กัลยาศรี 1 1304712 กอฟฟารี จิตเที่ยง 1 1304552 กอร์ป ศรีทานันท์ 1 หนา 23
 24. 24. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน นตท. ในส่วนของ ตร. ประจําปีการศึกษา 2555* สถานที่ 1 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก 2 = มหาวิทยาลัยรามคําแหง บางนา รหัสประจําตัว ชื่อ สกุล สถานที่ 1317247 กอร์ปกิจ เกนอก 2 1307518 ก่อศักดิ์ คงกล่อม 1 1320998 กังวาฬ สิริธนากุลชัย 2 1300158 กัญจณ์ หริ่งรอด 1 1303826 กัญจน์ สัจจาเฉลียว 1 1305562 กัญจน์ เรืองเริงกุลฤทธิ์ 1 1306268 กัญจน์ ตัณฑเวส 1 1319950 กัญจน์ธนัท มุจนานันท์ 2 1313882 กัญจน์ภิเษกฐ์ สุวรรณรัตน์ 2 1307509 ฀1

×