ECONOMIA COOPERATIVA Ajuts i subvencions
ECONOMIA COOPERATIVA Objectiu Subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i al fomen...
LÍNIES DE SUBVENCIÓ Línies de subvenció <ul><li>Línia 1 . Incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es de treball e...
L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Sol·licitants <ul><li>Cooperatives i societats laborals. </li></ul><ul><li>Queden excloses:...
L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Col·lectius de persones a incorporar-se <ul><li>Persones desocupades de menys de 25 anys ...
L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Col·lectius de persones a incorporar-se <ul><li>Dones desocupades que s’incorporin durant el...
L2. PROJECTES DE NOVA CREACIÓ Sol·licitants Cooperatives i societats laborals de nova creació. Àmbit temporal Des de l’en...
L3. PROJECTES D’ENFORTIMENT I INTERCOOPERACIÓ Sol·licitants Cooperatives i societats laborals. Grups cooperatius i coope...
L4. ENTITATS REPRESENTATIVES DE L’ECONOMIA COOPERATIVA Sol·licitants <ul><li>Secció A. Federacions de Cooperatives de C...
L5. PROMOCIÓ, DIFUSIÓ I INVESTIGACIÓ Sol·licitants Administracions locals, entitats vinculades , universitats, cooperati...
Per més informació www.autoocupacio.org  902 12 12 18
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Economia cooperativa 2010

1,191 views

Published on

Subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i al foment, promoció i divulgació de les cooperatives i societats laborals.

Published in: Business, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Economia cooperativa 2010

 1. 1. ECONOMIA COOPERATIVA Ajuts i subvencions
 2. 2. ECONOMIA COOPERATIVA Objectiu Subvencions destinades al desenvolupament de les empreses d’economia cooperativa i al foment, promoció i divulgació de les cooperatives i societats laborals. Termini i forma de presentació El termini de presentació finalitza el dia 15 d’abril de 2010 . La sol·licitud és telemàtica , per la qual cosa, els sol·licitants hauran de disposar d’una signatura electrònica . Resolució La resolució es notificarà via telemàtica dins el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la data de termini de presentació de sol·licituds. Despeses subvencionables <ul><li>Despeses imputades al desenvolupament de les accions </li></ul><ul><li>Despeses d’elaboració de l'informe d’auditor </li></ul><ul><li>Costos indirectes i/o generals </li></ul><ul><li>Despeses de lloguer equips i locals, arrendament financer </li></ul>Normativa Bases reguladores : DOGC núm. 5588 – ORDRE TRE/142/2010 Convocatòria : DOGC núm. 5588 – RESOLUCIÓ TRE/663/2010
 3. 3. LÍNIES DE SUBVENCIÓ Línies de subvenció <ul><li>Línia 1 . Incorporació de socis/es treballadors/es o socis/es de treball en cooperatives i societats laborals. </li></ul><ul><li>Línia 2 . Projectes empresarials de cooperatives i societats laborals de nova creació. </li></ul><ul><li>Línia 3 . Projectes empresarials d’enfortiment i intercooperació destinades a cooperatives i societats laborals. </li></ul><ul><li>Línia 4 . Entitats representatives de l’economia cooperativa. </li></ul><ul><li>Línia 5 . Promoció, difusió i investigació de l’economia cooperativa. </li></ul>(*) És incompatible que un mateix sol·licitant pugui presentar simultàniament sol·licitud de subvenció per a la línia 2 i per a la línia 3. (**) Un mateix sol·licitant no pot presentar més d’una sol·licitud per a una mateixa línia de subvenció.
 4. 4. L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Sol·licitants <ul><li>Cooperatives i societats laborals. </li></ul><ul><li>Queden excloses: </li></ul><ul><li>Empreses del sector del transport </li></ul><ul><li>Activitats relacionades amb la producció, primera transformació o comercialització a l’engròs dels productes </li></ul><ul><li>Activitats d’ exportació </li></ul>Àmbit temporal Des de l’endemà de la finalització de l’àmbit temporal fixat en la convocatòria anterior i fins a la data de publicació de la convocatòria en curs. Ordenació del pagament El 100% de la quantia atorgada en el moment de la resolució . Ajuts de minimis <ul><li>Activitats iniciades abans del 08 de juny de 2009 </li></ul><ul><ul><li>Límit: 200.000€ en un període de 3 exercicis fiscals. </li></ul></ul><ul><li>Activitats iniciades a partir del 08 de juny de 2009 </li></ul><ul><ul><li>Límit: 500.000€ entre 01/01/2008 i 31/12/2010. </li></ul></ul>
 5. 5. L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Col·lectius de persones a incorporar-se <ul><li>Persones desocupades de menys de 25 anys que no hagin tingut abans una primera ocupació fixa remunerada. </li></ul><ul><li>Persones desocupades més grans de 45 anys . </li></ul><ul><li>Persones desocupades de llarga durada que hagin estat sense feina i inscrites a la corresponent OTG durant: </li></ul><ul><ul><li>Almenys 12 dels darrers 16 mesos </li></ul></ul><ul><ul><li>6 dels anteriors 8 mesos si tenen menys de 25 anys </li></ul></ul><ul><li>Persones desocupades a qui se’ls hagi reconegut l’abonament de la prestació per desocupació en la seva modalitat de pagament únic , sempre que el període de prestació reconegut no sigui inferior a: </li></ul><ul><ul><li>360 dies si tenen 25 anys o més </li></ul></ul><ul><ul><li>180 dies si tenen menys de 25 anys </li></ul></ul><ul><li>Treballadors/res vinculats/des a l’empresa amb contracte de treball temporal no superior a 24 mesos , amb una vigència mínima de 6 mesos a la data de sol·licitud de la subvenció. </li></ul><ul><li>Per a tots aquests col·lectius: subvenció de 5.500 euros . </li></ul><ul><li>En cas de ésser dona: subvenció de 7.000 euros . </li></ul>
 6. 6. L1. INCORPORACIÓ DE SOCIS/ES Col·lectius de persones a incorporar-se <ul><li>Dones desocupades que s’incorporin durant els 24 mesos següents a la data del part, adopció o acolliment . </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 7.000 euros . </li></ul></ul><ul><li>Persones desocupades discapacitades , amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 10.000 euros (si la incorporació és a jornada completa) </li></ul></ul><ul><li>Persones desocupades en situació d’exclusió social pertanyents a algun dels col·lectius previstos al programa de foment de l’ocupació vigent a la data d’incorporació. </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 8.000 euros (si la incorporació és a jornada completa) </li></ul></ul><ul><li>(*) En tots els casos, les subvencions per incorporació podran ser concedides també quan la jornada sigui a temps parcial, si bé la quantia serà proporcional al temps efectiu de la jornada de treball </li></ul>
 7. 7. L2. PROJECTES DE NOVA CREACIÓ Sol·licitants Cooperatives i societats laborals de nova creació. Àmbit temporal Des de l’endemà de la finalització de l’àmbit temporal fixat en la convocatòria anterior i fins al 31 d’octubre de 2010. Ordenació del pagament El 75% de la quantia atorgada en el moment de la resolució. El 25% restant un cop efectuada la revisió tècnica i econòmica. Ajuts de minimis Límit: 500.000€ entre 01/01/2008 i 31/12/2010. Actuacions subvencionables <ul><li>Despeses de constitució </li></ul><ul><li>Contractació de serveis i assessoraments externs </li></ul><ul><li>Contractació de personal directiu (10 mesos) </li></ul><ul><li>La suma de despeses mínim el 60% del cost del projecte </li></ul><ul><li>Suport a la inversió (immobilitzats materials i immaterials) </li></ul><ul><li>(*) Cost mínim projecte: 15.000€ i el cost màxim: 100.000€ </li></ul><ul><li>(**) Cofinançament del 50% del Fons Social Europeu </li></ul>
 8. 8. L3. PROJECTES D’ENFORTIMENT I INTERCOOPERACIÓ Sol·licitants Cooperatives i societats laborals. Grups cooperatius i cooperatives de 2n grau. Àmbit temporal Des de l’endemà de la finalització de l’àmbit temporal fixat en la convocatòria anterior i fins al 31 d’octubre de 2010. Ordenació del pagament El 75% de la quantia atorgada en el moment de la resolució. El 25% restant un cop efectuada la revisió tècnica i econòmica. Ajuts de minimis Límit: 500.000€ entre 01/01/2008 i 31/12/2010. Actuacions subvencionables <ul><li>Assistències tècniques </li></ul><ul><ul><li>Serveis i assessoraments externs </li></ul></ul><ul><ul><li>Projectes d’intercooperació </li></ul></ul><ul><li>Contractació de personal directiu (10 mesos) </li></ul><ul><li>La suma de despeses mínim el 60% del cost del projecte </li></ul><ul><li>Suport a la inversió (immobilitzats materials i immaterials) </li></ul><ul><li>(*) Cost mínim projecte: 20.000€ i el cost màxim: 170.000€ </li></ul>
 9. 9. L4. ENTITATS REPRESENTATIVES DE L’ECONOMIA COOPERATIVA Sol·licitants <ul><li>Secció A. Federacions de Cooperatives de Catalunya i FESALC </li></ul><ul><li>Secció B. Confederació de Cooperatives de Catalunya, entitats participades i FESALC </li></ul>Àmbit temporal Des de l’1 de gener i fins al 31 d’octubre de 2010. Ordenació del pagament El 95% de la quantia atorgada en el moment de la resolució. El 5% restant un cop efectuada la revisió tècnica i econòmica. Ajuts de minimis Límit: 500.000€ entre 01/01/2008 i 31/12/2010. Actuacions subvencionables <ul><li>Secció A. Despeses generals de funcionament </li></ul><ul><ul><li>Despeses de personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis professionals externs </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses indirectes (màxim 20%) </li></ul></ul><ul><li>Secció B. Projectes de foment i promoció </li></ul><ul><ul><li>Despeses de personal </li></ul></ul><ul><ul><li>Serveis professionals externs </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses publicitat i comunicació </li></ul></ul><ul><ul><li>Despeses indirectes (màxim 15%) </li></ul></ul>Subvenció màxima 300.000€
 10. 10. L5. PROMOCIÓ, DIFUSIÓ I INVESTIGACIÓ Sol·licitants Administracions locals, entitats vinculades , universitats, cooperatives, societats laborals, fundacions i associacions sense ànim de lucre . Àmbit temporal Des de l’1 de gener i fins al 31 d’octubre de 2010. Ordenació del pagament El 75% de la quantia atorgada en el moment de la resolució. El 25% restant un cop efectuada la revisió tècnica i econòmica. Ajuts de minimis Límit: 500.000€ entre 01/01/2008 i 31/12/2010. <ul><li>Dinamització territorial de l’economia cooperativa. </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 24.000 euros (màxim 80% cost projecte) </li></ul></ul><ul><li>Activitats de difusió i foment . </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 60.000 euros . </li></ul></ul><ul><li>Activitats d’ investigació . Beques, direcció i publicacions. </li></ul><ul><ul><li>Subvenció de 18.000 euros . </li></ul></ul>Actuacions subvencionables (*) Sol·licitants rebran fins un màxim de 80.000€ per convocatòria anual
 11. 11. Per més informació www.autoocupacio.org 902 12 12 18

×