Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos pristatymas

4,230 views

Published on

Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos pristatymas 2010 m.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Liudviko Rėzos kultūros centro veiklos pristatymas

 1. 1. Liudviko Rėzos kultūros centro Kuratoriumui pasiūlius- 2008 m. gegužės 10 d. Neringos savivaldybės taryba įsteigė Liudviko Rėzos vardo kultūros irmeno premiją. (Premija skiriama už Kuršių nerijai reikšmingą, aktyvią ir kūrybingą veiklą mokslinės tiriamosios, edukacinėsveiklos, etninės kultūros ir kultūros paveldo puoselėjimą. Premijai gauti gali būti pristatomi Neringos savivaldybėje, Lietuvoje iružsienyje gyvenantys fiziniai, asmenys meno kolektyvai, studijos, būreliai, klubai, nevyriausybinės organizacijos, kitosvisuomeninės kūrėjus vienijančios institucijos).2010 m. sausio 8 d. Įteikta pirmoji premija Neringos tautodailininkui Eduardui Antanui Jonušui.2011 m. sausio 8 d. Įteikta antroji premija moklslininkei Dr. Doc. Nijolei Strakauskaitei.
 2. 2. LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS 2010-01-13
 3. 3. Dainų dainelės turas Nidoje2010-01-14
 4. 4. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras Darţų g. 10 2010 m. sausio 15 d. 16.00 val.Atidaroma istorinių fotografijų paroda KLAIPĖDOS KRAŠTO ŢVEJŲ GYVENIMAS XX A. I PUSĖJEPranešimą skaitė Klaipėdos universiteto istorikė doc.Dr. NIJOLĖ STRAKAUSKAITĖRengėjai: doc. Dr. Nijolė Strakauskaitė,Juodkrantės L. Rėzos kultūros centras,Klaipėdos m. savivaldybės etnokultūros centras
 5. 5. Istorinė parodaKlaipėdos krašto ţvejų gyvenimas XX a. pirmoje pusėje. Juodkrantė –ţvejų kaimas irkurortas.Pristatymas I. Simonaitytės bibliotekoje. 2010-01-15
 6. 6. Išvykos:I. Simonaitytės premijos teikimas. Dalyvavo folkloro ansamblis “Aušrinė”vad. R. Pečiukonytė
 7. 7. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos PROFESORĖS VERONIKOS VITAITĖSfortepijono klasės studentų, moksleivių, tarptautinių konkursų laureatų koncertas 2010-01-24
 8. 8. 2010 M. VASARIO 16 D.AIKŠTELĖJE PRIE L.RĖZOS PAMINKLO SKVERELIO “Uţgavėnės”
 9. 9. 2010 m. Vasario 16 d. Šventinis koncertas LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMUIDalyvavo moterų vokalinis ansamblis “Neringa”, folkloro ansamblis “Aušrinė”, liaudiškos muzikos ansamblis “Kuršininkai”.
 10. 10. ŢEMĖS DIENAI SKIRTA MOKINIŲ KONFERENCIJA.
 11. 11. 2010 m. Kovo 10 d. Šventinis koncertas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 20-MEČIUIDalyvavo moterų vokalinis ansamblis “Neringa”, folkloro ansamblis “Aušrinė”, liaudiškos muzikos ansamblis “Kuršininkai”.
 12. 12. 2010-03-16Akcija “Ţydinti laisvė”
 13. 13. SIDABRINIAI BALSAI 2010 vokalinių ansamblių konkursas I turas Neringos savivaldybėsLiudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis “Neringa” vad. Rita Rušinskienė
 14. 14. ATVELYKIO KONCERTAS 2010-04-10Dalyvauja folkoloro ansamblis “Aušrinė”, Širvintų raj. Musninkų vid. m-klos meno kolektyvai.
 15. 15. SIDABRINIAI BALSAI 2010 vokalinių ansamblių konkursas II turas Neringos savivaldybėsLiudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis “Neringa” vad. Rita Rušinskienė
 16. 16. PASAULINĖ KUTŪROS DIENA. 2010-04-15Dalyvauja folkoloro ansamblis “Aušrinė” , bei Neringos meno mokyklos mokinės. Sandros BERLETAITĖS kūrybinė vėtrungių paroda.
 17. 17. 2010-03-30TAUTODAILĖS UŢSIĖMIMAS “VELYKŲ MARGUTIS”VAD. RAMUNĖ PEČIUKONYTĖ
 18. 18. TAUTODAILĖS UŢSIĖMIMAS“VELYKŲ MARGUTIS”
 19. 19. 2010-04-27LTV filmavimas folklorinio ansamblio “Aušrinė” Gruzijos paramos koncertui
 20. 20. 2010-05-29 tautodailininkoKAROLIO GEDIMINO CIEMINIO uţgavėnių kaukių paroda
 21. 21. 2010 m. geguţės 28 d.Vaikų šokių šventė SVEIKA, VASARAKoncertuoja:Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos vaikų šokių kolektyvai,Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos vaikų šokių kolektyvas “EOS”Vėţaičių kultūros centro vaikų šokių kolektyvas “Karuselė”Neringos meno mokyklos vaikų šokių kolektyvai
 22. 22. Klaipėdos universiteto Menų faluktetas fortepijono katedra 2010 m. geguţės 14 d.MF Fortepijono katedros magistrantės Estrėjos Odinienės (doc. Jūratės Karosaitės kl.) KONCERTAS
 23. 23. 2010 m. geguţės 28 d. Tarptautinis nendrių ugnies skulptūrų simpoziumas renginyje skambėjo folkloro ansamblio “Aušrinė” atliekamos dainosNeringoje vyksta tarptautinis Nendrinių ugnies skulptūrų simpoziumas. Jometu sukurtos skulptūros bus pastatytos Gintaro įlankoje antvandens, kur išbus visą vasarą.Skulptūras iš nendrių kuria Lietuvos bei Latvijos skulptoriai bei Rietavo menomokyklos dailės skyriaus moksleiviai (vad. T. Danilevičius). Pirmoji Nendrinėskulptūra, kurios autorius Albertas Danilevičius, šiais metais Gintaro įlankąpapuošė dar ţiemą. Tuomet ji buvo pastatyta ant marias kausčiusio ledo.Nendrinės ugnies skulptūros yra daromos tik Kuršių nerijoje, kitur jos ruošiamosiš šiaudų.Visos skulptūros bus sudegintos Rudens lygiadienio šventėsmetu, kuri minima rugsėjo 22 d.Šventės organizatoriai, Kuršių nerijos nacionalinio parko direkcija, kviečiaį simpoziumo skulptorių kūrybinės stovyklos uţdarymo vakarą, kurisvyks geguţės 28 d. 19.00 val. Liudviko Rėzos kultūros centre (L. Rėzos g.8).
 24. 24. Tarptautinis nendrių ugnies skulptūrų simpoziumas
 25. 25. 2010 – 08 - 20 TEISINGOS MUZIKOS VAKARASSU ANDRIUMI KULIKAUSKU IR JULIJA RUŠINSKYTE
 26. 26. Sakralinės muzikos festivalis ,,Laudate Dominum“ geguţės 29-30 d.Tai dešimtus metus organizuojamas sakralinėsmuzikos festivalis Neringoje. Festivalio tikslas-skatinti sakralinio ţanro plėtrą, stiprinti ryšius tarpįvairių mokyklų, meno kolektyvų ir bendruomenėsnarių. Šių metų festivalis skiriamas mokslo metųuţbaigimui ir vaikų gynimo dienai paminėti.Svarbiausioji festivalio dalis – šv. Mišios,kurių metu giesmes gieda visi festivalio dalyviai.
 27. 27. 2010 – 06 – 10 fortepijoninės muzikos koncertas skambina KU Menų fakulteto docentaiJūratė Karosaitė, Genadijus Osipkovas, Janina Neniškytė – LyvensEksponuojama - Neringos istorijos muziejaus parngta istorinė fotokopijų paroda “KURŠININKĖS. BUITIS, DARBAI, POILSIS”
 28. 28. 2010 – 06- 12 IDĖJŲ DIENAEksponuojama - Neringos istorijos muziejaus parngta istorinė fotokopijų paroda “KURŠININKĖS. BUITIS, DARBAI, POILSIS” Idėjų dienos metu galite pateikti savo idėjas itin aktualiomis temomis: Vertybių ugdymas, šeimos planavimas, ir gerovė, Gamtinės vertybės ir ekologija, Sveikata – sportas – laisvalaikis, Auklėjimas ir švietimnas, mokslas ir paţanga bei kultūra ir menas.
 29. 29. 2010- 06-24 JONINĖSDALYVAUJA:Nidos KTIC “Agila” liaudiškos muzikos kapela “Joldija” (vad. L. Vainutis)Liudviko Rėzos lultūros centro folkloro ansamblis “Aušrinė” (vad. R.Pečiukonytė) beiliaudiškos muzikos kapela “Kuršininkai” (vad. D. Tregub).
 30. 30. Tarptautinis folkloro festivalis Neringoje "Tek sauluţė ant maračių" 2010 2010 m. festivalis vyko Birţelio 25 - 27 d. Tema „Kosmogoninio mito atspindţiai“ Dalyvavo LRKC folkloro ansamblis “Aušrinė” Paskutinįjį birţelio savaitgalį 25 – 27 dienomis į Nidą visus suburs ir uţburs jautradiciniu tapęs tarptautinis folkloro festivalis „Tek sauluţė ant maračių“. Kaip ir kasmetfestivalis atidarys didelę skrynią folkloro tradicijų ir negailėdamas saujomis ţers liaudiesišmintį, burtus, uţburiančias legendas, dainas, šokius ir daug kitų įdomybių. Šių metų programos tema - kosmogoninio mito atspindţiai liaudies kūryboje.Šiandien, kai kiekvienas iš mūsų yra įsuktas į kasdienių darbų ir rūpesčių verpetą, tai puikiproga sustoti, įsijausti, įsiklausyti ir įsiţiūrėti į tai, ką byloja šimtmečius išlikę kultūros klodaiapie mūsų margąjį pasaulį ir jo sukūrimą. Juk kiekvienas mūsų turi bent menką kūrybinęgyslelę ir visais net maţiausiais savo kūrybiniais darbais prisideda prie pasaulio kūrimo.Kosmogoniniais mitais apipintas šių metų festivalis siūlo atvykti ir visiems kartų pasisemtiįkvėpimo iš liaudies išminties lobyno. Tradiciškai atvykusieji į festivalį turės galimybę pamatyti ir išmokti įvairių liaudiesšokių ir dainų, paragauti gardţiausių kulinarinio paveldo patiekalų, o galbūt ir suţinotislapčiausių senovinių receptų, įsigyti unikalių tautodailės dirbinių bei susipaţinti su jųkūrimo technologijomis, pasigroţėti kitų ššalių liaudies kūryba, pakelti ūpą bei pakilnotikojas smagiose vakaronėse.Festivalis šį kartą ypač gausus dalyvių, jų jau suskaičiuota apie keturis šimtus. Be Lietuvosfolkloro ansamblių būrio pasirodys ir svečiai iš Baskijos, Rusijos (Kaliningrado), Moldavijos(Čišnau), Latvijos ir Lenkijos.
 31. 31. Edukacinis, meninis-ekologinis vaikams ir jaunimui skirtas projektas ,,Kails!“VšĮ “Impetus musicus” kiekvienais metais organizuojamas Tarptautiniskamerinės muzikos ir ekologijos festivalis “Nepaklusniųjų ţemę” ir ekologinėakcija – pleneras2010-06-28 – 07-02.
 32. 32. Edukacinis, meninis-ekologinis vaikams ir jaunimui skirtas projektas ,,Kails!“ VšĮ “Impetus musicus” kiekvienais metais organizuojamas Tarptautiniskamerinės muzikos ir ekologijos festivalis “Nepaklusniųjų ţemę” ir ekologinė akcija – pleneras 2010-06-28 – 07-02.
 33. 33. 2010-07-06MINDAUGO KARŪNAVIMO DIENA
 34. 34. NUOLATINAI VEKIANTI ISTORINĖ PARODA ,,JUODKRANTĖ – ŢVEJŲ KAIMAS IR KURORTAS XX A. PRADŢIOJE. IŠ ELISABETH KLUWE FOTOARCHYVO”Kuratoriumo pirmininkės Dr. N. Strakauskaitės dėka parengta ir visuomenei pristatyta vardinė E. Kluwe istorinė paroda ,,Juodkrantė – ţvejų kaimas ir kurortas XX a. pradţioje. Iš Elisabeth Kluwe fotoarchyvo“.
 35. 35. ,,Juodkrantė – ţvejų kaimas ir kurortas XX a. pradţioje. Iš Elisabeth Kluwe fotoarchyvo“.
 36. 36. 2010 m. liepos 13 – 17 dienomisOPEROMANŲ VASAROS KONCERTAI Eksponuojama - ROMUALDO AUDRŪNO KUNCOS TAPYBOS PARODA
 37. 37. 2010 m. liepos 13 – 17 dienomisOPEROMANŲ VASAROS KONCERTAI Eksponuojama - ROMUALDO AUDRŪNO KUNCOS TAPYBOS PARODA
 38. 38. KALVYSTĖS MEISTRO RIČARDO GREKAVIČIAUS PARODA 2010-07-30Dalyvavo parodos pristatyme LRKC folkloro ansamblis “Aušrinė”
 39. 39. 2010-08-01 Sako, kad senovėje buvo dideli vandenai. Ir ţuvys išgalvojo giesmes. Nuo jų ir ţmonės ėmė giedoti... prasidėjo etnokultūrinis festivalis „Ţuvys išgalvojo giesmes“.Kiekvieną liepos šeštadienį etnografinėje pajūrio ţvejo sodyboje skambėsţvejiškos ir pamario ţemaičių dainos bei sakmės, bus kviečiama pašokti ir paţaisti, paţiūrėti senųjų amatų ir paskanauti ţuvienės.
 40. 40. 2010 m. rugpjūčio 22 d. Kamerinės klasikinės muzikos koncertas koncertuoja Rusijos Valstybinio akademinio Didţiojo teatro artistai OLGA KOČNEVA (smuikas), JURIJ KAMANIN (gitara)sveikinimo ţodį tarė koncerto globėjas Neringos m. garbės pilietis, Lietuvos Respublikos ambasadorius Rusijoje Antanas Vinkus. Svečiavosigarsus vargonininkas G. Grodbergas
 41. 41. 2010 -08-23 EUROPOS DIENA STALINIZMO IR NACIZMO AUKOMS ATMINTI IR BALTIJOS KELIO DIENAKoncertuoja: LRKC moterų vokalinis ansamblis “Neringa”, (vad. R. Rušinskienė) instrumentinis duetas – D. Tregub (altas), R. Rušinskienė (fortepijonas).Fleitos meistriškumo kursų dalyviai ( vad. D. Tumėnaitė, A. Vizgirda, D. Tregub)
 42. 42. 2010-08-27 koncertas atlikėjai: “UPĖ” RIMA TAMOŠIŪNAITĖ (smuikas)AURIMAS MARTINKUS (fortepijonas)
 43. 43. Folkloro šventė “Pūsk, vėjuţi!”rugsėjo 3 d.Šia švente siekiama puoselėti Mažosios Lietuvos etninę kultūrą, praturtinti tradiciškaivykstančių renginių pynę. Šventės programos pagrindas – pamario krašto folklorokolektyvų, liaudiškos muzikos kapelų pasirodymai pristatantys žvejybos sezono pradžiąir Pamario krašto etninę kultūrą per Mažosios Lietuvos liaudies dainas, šokius,žaidimus, tradicinius amatus, teminius-praktinius užsiėmimus, pažintines išvykas.
 44. 44. 2010-09-12 SAKRALINĖS MUZIKOS FESTIVALIS “SKAMBA GIESMĖS ANGELŲ KALVOJE” Trakų Švš. Mergelės Marijos Apsilankymo baţnyčiadalyvavo: LRKC folkloro ansamblis “Aušrinė” vad. R. Pečiukonytė
 45. 45. SAULIAUS IKAMOGRAFIKOS PARODA 2010-09-14
 46. 46. Literatūrinė popietė Amţinasis keleivis iš Kulvos susitikimas su rašytoja Edita Barauskienė ir knygos “Amţinasis keleivis Abraomas iš Kulvos “ pristatymasLiteratūrinės popietės vedančioji – Juodkrantės Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos mokytoja- bibliotekininkė Angelė Skarienė Dalyvauja Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis “Aušrinė” 2010-10-14
 47. 47. SIDABRINIAI BALSAI 2010 vokalinių ansamblių konkursas III turas , Vilnius Neringos savivaldybėsLiudviko Rėzos kultūros centro moterų vokalinis ansamblis “Neringa” vad. Rita Rušinskienė 2010-10-17
 48. 48. F. ŠOPENO 200-OSIOMS GIMIMO METINĖMS PAŢYMĖTI SAULIAUS IKAMO akvarelių parodaKoncertuoja pianistė, Klaipėdos universiteto Menų fakulteto docentė JANINA NENIŠKYTĖ – LYVENS 2010-10-22
 49. 49. 2010-10-22KURATORIUMO POSĖDIS
 50. 50. 2010 m. spalio 27 - 28 dienomis vyko uţsiėmimai vaikams RUDENS DOVANOS Uţsiėmimui vadovavo R. Pečiukonytė
 51. 51. 2010-11-06Riešinių parodos pristatymas – seminaras SU MEILE IR ŠILUMA
 52. 52. NERINGOS MIESTO GIMTADIENIUI SUSITIKIMAS SU PROFESORIUMI, HAB. DR. ROKU FLICK ir jo romano apie Kuršių neriją “ŠIAURĖS SACHARA” pristatymas kartu dalyvavo aktorė REGINA ARBAČIAUSKAITĖ – FLICK2010-11-10 Neringos saivaldybės Viktoro Miliūno viešojoje bibliotekoje
 53. 53. NERINGOS MIESTO 49-OSIOMS ĮKŪRIMO METINĖMS bei150 metų sukakčiai, kai Juodkrantėje buvo įkurta GINTARO KASYKLA bei atrastas “Juodkrantės lobis” ŠVENTINIS KONCERTAS SKAMBĖKITE, KURŠMARIŲ DAINOSDalyvauja Liudviko Rėzos kultūros centro, Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokyklos, Neringos meno mokyklos, Juodkrantės lopšelio – darţelio “Vyturėlis”, bei svečių iš Talsi (Latvija) kolektyvai. 2010-11-19
 54. 54. KURŠIŲ NERIJOS ĮTRAUKIMO Į UNESKO PASAULIO PAVELDO SĄRAŠĄ 10-MEČIUI Lietuvos jūrų muziejaus parengta istorinė paroda ŢUVIS, VISADOS ŢUVIS... 2010-11-30
 55. 55. 2010 m. gruodţio 10 d. ZELENOGRADSKO MENO MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTASGRUPĖS VADOVĖ – Zelenogradsko meno mokyklos direktorė TAMARA SIDOROVA
 56. 56. 2010-12-17 Kalėdinis NERINGOS MENO MOKYKLOS MOKINIŲ KONCERTAS Vadovai – Neringos meno mokyklos mokytojaiRITA RUŠINSKIENĖ, AUŠRELĖ AUGAITIENĖ, RIMANTAS KISARAUSKAS
 57. 57. Parengė:Kultūrinės veiklos vadybininkė Aušra Mikalauskienė

×