Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Protezav t klaid pradzia

398 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Protezav t klaid pradzia

  1. 1. protezais nesėkmės. Jų priežastys ir prevencija Gyd. T. Linkevièius tarpusavio supratimà. Paprastai gydytojai VU Stomatologijos institutas suteikia vieneriø metø garantijà. Jei per ðá laikotarpá reikalinga protezo pataisa ar perdarymas, tai atliekama be papildomo Protezavimo prognozë mokesèio. Tyrimai parodë, kad jei protezas Kiekvienas pacientas teiraujasi, kiek laiko tampa nekokybiðkas dël blogo klinikinio pla-tarnaus jam gydytojo stomatologo paga- navimo ar netinkamo dantø techniko darbomintas protezas. Deja, tikslaus atsakymo per pirmuosius metus po protezavimo, taiá ðá klausimà pateikti neámanoma. Kartais vieneriø metø garantija yra pakankamaisunku prognozuoti, kaip protezas reaguos logiðkas sprendimas.á nuolatines kramtymo jëgas, sudëtingà ir Protezavimo prognozë – tai numatomasávairialypæ burnos ertmës mikroflorà bei laiko tarpas, kai protezas, gydytojo nuomo-pastoviai drëgnà burnos ertmëje esanèià ne, turëtø nekelti jokiø problemø. Prognozæaplinkà. Todël dar gydymo pradþioje bûtina gydytojas turi pateikti ávertinæs daugelá fak-su pacientu aptarti bûsimo protezo tarnavi- toriø: paciento burnos ertmës higienos ágû-mo laikà, galimas komplikacijas, garantijas, dþius, periodonto, atraminiø dantø bûklæ,kurias pacientas ágyja po protezavimo, ir paciento parafunkcijas ir kt. Visi ðie faktoriaiprotezavimo prognozæ. bus patarti ðiame straipsniø cikle. Pirmiausia gydytojas turëtø paaiðkinti Literatûroje daug straipsniø, nagrinëjan-pacientui, kas yra protezo garantija, o kas èiø tokias problemas. Nors nëra nustatytaprotezo prognozë, ir kuo ðios dvi sàvokos jokiø grieþtø protezavimo sëkmës standartøviena nuo kitos skiriasi. To nepadarius, o ir paprastai straipsniø autoriai remiasi savogydymo metu ar po jo atsiradus komplikaci- tyrimø bei stebëjimø duomenimis, vis dëltojø, galima tikëtis paciento nepasitenkinimo, galima áþvelgti tam tikras gaires ir atskaitosgalinèio peraugti á tariamos þalos atlyginimo taðkus.siekimà. Klasikinë ortopedinë literatûra pateikia Daþno paciento lûkesèiai, o neretai ir ásiti- tokias galimas protezø naudojimo progno-kinimas yra vienareikðmiai – jis mano, kad zes (þr. 1 pav.).protezas turi tarnauti visà likusá gyvenimà ir Reikëtø atkreipti dëmesá, kad paveikslenekelti jokiø problemø. Tokia nuomonë yra pateikiama pavieniø protezø naudojimo prog-klaidinga. Gydytojas turi stengtis jà pakeisti. nozë, kuriø biomechanika skiriasi nuo daliniø Dantø protezo garantija – sàlyginë sàvo- fiksuotø (tiltiniø) protezø biomechanikos.ka. Teisine prasme ji yra niekinë, nes ðiuo Remiantis ávairiø autoriø straipsniais irmetu Lietuvos ástatymai nenumato jokios ávertinus þmoniø burnos higienos bûklæ,privalomos dantø protezui suteikiamos ga- galima teigti, kad:rantijos. Taigi tai yra gydytojo ir paciento 1. Puiki prognozë, jei protezas kokybiðkassusitarimo reikalas. 15 ir daugiau metø. Daugelis stomatologø suteikia ilgesnæ 2. Gera prognozë, jei protezas kokybið-ar trumpesnæ garantijà savo pagamintam kas iki 10 metø.protezui. Tai gydytojo geranoriðkumo, 3. Prasta prognozë, jei protezas koky-garbës kodekso iðraiðka, palengvinanti biðkas iki 5 metø.
  2. 2. 18 STJ – stiklo jonomerinë plomba KOMP – kompozicinë plomba 16 KV – keraminis veneringas 14Tarnavimo laikas KÁk – keraminis áklotas 12 AVa – keraminis vainikëlis 10 Amalg – amalgama MODuþ MLV 8 MKV – metalo keramikos vainikëlis MA MeÁk DV MKV MeÁk – metalinis áklotas 6 Amalg DV – dalinis vainikëlis KVa 4 KÁk KOMP KV MA – maþa amalgama 2 STJ MODuþ – MOD uþklotas metalinis 0 MLV – metalinis lietas vainikëlis Restauracija 1 pav. Tai­gi ðios prog­no­zës yra sà­ly­gi­nës. Jos te­zø (1 914 me­ta­lo ke­ra­mi­kos vie­ne­tø: 1 ga­li kis­ti pri­klau­so­mai nuo pa­cien­to bûk­lës 209 at­ra­mi­nius dan­tis ir 885 tar­pi­nes da­lis), ir gy­dy­mo re­zul­ta­tø. Pa­skai­èiuo­ta, kad da­ kvies­da­mas pa­cien­tus ap­þiû­rai ir ið­ty­ri­mui li­nis fik­suo­tas pro­te­zas ko­ky­bið­kas bû­na po 5, 10 ir 15 me­tø. Re­zul­ta­tai pa­teik­ti len­ vi­du­ti­nið­kai 8 me­tus. te­lë­je. Kaip kin­ta pro­te­zas bur­no­je? Vi­sus pro­te­ Yra daug fak­to­riø, ku­rie ga­li tu­rë­ti áta­kos zus ga­li­ma su­skirs­ty­ti á tris ka­te­go­ri­jas pa­gal blo­gai pro­te­zo ko­ky­bei. Kad leng­viau bû­tø tai, kas su jais at­si­tin­ka pra­ëjus tam tik­ram nag­ri­në­ti, juos ga­li­ma bû­tø su­skirs­ty­ti á tris lai­kui po pro­te­za­vi­mo. di­de­les gru­pes: 1. Kokybiðki pro­te­zai – tai to­kie pro­te­zai, 1. Nuo pa­cien­to pri­klau­san­tys fak­to­riai. ku­rie vi­sà lai­kà ge­ros ko­ky­bës, ne­bu­vo ko­re­ 2. Bio­lo­gi­niai fak­to­riai. guo­ja­mi, nui­ma­mi ir vi­sið­kai ati­tin­ka pa­cien­ 3. Tech­ni­nës klai­dos. to funk­ci­nius ir es­te­ti­nius rei­ka­la­vi­mus. Su pro­te­za­vi­mu su­si­ju­sias klai­das, ku­rios 2. Pa­tai­sy­ti pro­te­zai – to­kie pro­te­zai, ku­rie ga­li nu­lem­ti ne­sëk­min­gà gy­dy­mà, dau­ge­lis bu­vo ko­re­guo­ti (pa­ðli­fa­vi­mas, nu­ski­lu­sios ápra­tæ skirs­ty­ti á gy­dy­to­jo ir dan­tø tech­ni­ko ap­dai­los tai­sy­mas, en­do­don­ti­nis at­ra­mi­nio pa­da­ry­tas klai­das. Pro­fe­si­niu po­þiû­riu tai dan­ties gy­dy­mas per­fo­ruo­jant vai­ni­kë­lá ir në­ra tiks­lin­ga, nes gy­dy­to­jas sto­ma­to­lo­gas, kt.), ta­èiau ne­bu­vo nuim­ti nuo at­ra­mi­niø pa­cien­to nuo­mo­ne, yra vi­sið­kai at­sa­kin­gas dan­tø. tiek uþ sa­vo, tiek uþ dan­tø tech­ni­ko dar­bà. 3. Ne­kokybiðki pro­te­zai – su­lû­þæ, at­si­ce­ Gy­dy­to­jas tu­ri þi­no­ti, kur dan­tø tech­ni­kas men­ta­væ pro­te­zai, ku­rie ne­ga­li bû­ti ko­re­guo­ ga­li su­klys­ti, ir pa­ste­bë­jæs ne­tiks­lu­mà pri­ ja­mi ne­nu­ë­mus jø nuo at­ra­mi­niø dan­tø. va­lo in­for­muo­ti apie tai tech­ni­kà, kad ðis 2002 m. The In­ter­na­tio­nal Jour­nal of pakoreguotø ar vi­sið­kai ið nau­jo per­da­ry­tø Pro­stho­don­tics þur­na­le pa­si­ro­dë aust­ra­lø pro­te­zà. sto­ma­to­lo­go straips­nis, ap­ra­ðan­tis il­ga­lai­ká (15 me­tø tru­ku­sá) da­li­niø fik­suo­tø pro­te­zø Nuo pa­cien­to pri­klau­san­tys fak­to­riai ko­ky­bës ty­ri­mà. Au­to­rius ste­bë­jo 515 pro­ Nuo pa­cien­to pri­klau­san­tys fak­to­riai tu­ri Laiko tarpas Kokybiðki Koreguoti Nekokybiðki 5 metai 96 proc. 2 proc. 2 proc. 10 metø 87 proc. 1 proc. 7 proc. 15 metø 85 proc. 4 proc. 11 proc.
  3. 3. 2 pav. 3 pav. 4 pav. 5 pav.daug átakos protezavimo sëkmei ar nesëk- turi stengtis keisti panaðius pacientø ásitiki-mei. Galima iðskirti tris faktorius: nimus ir iðaiðkinti pacientams, kad dantø 1. Protezo prieþiûra. protezai turi bûti priþiûrimi dar kruopðèiau 2. Kramtymo sistemos parafunkcijos. nei natûralûs, neprotezuoti dantys. 3. Psichologiniai bendravimo su pacientu Taèiau svarbu ne tik átikinti pacientà apieaspektai. protezo prieþiûros svarbà, bet ir iðmokyti já taisyklingai tai atlikti. 1. Protezo prieþiûra Burnos ertmës higiena ypaè svarbi paro- Jau daug buvo raðyta apie individualià dontitu sergantiems pacientams. Daugeliuburnos ertmës higienà. Taigi jos svarbà atveju tik nepriekaiðtinga ir tinkama asmeni-sunku pervertinti. Dràsiai galima teigti, kad në burnos ertmës higiena (aiðku, jei ir tech-tai svarbiausias nuo paciento priklausantis niniai protezo aspektai geri) gali uþtikrinti,faktorius, turintis átakos protezo ilgaamþið- kiek laiko protezas bus geros kokybës.kumui. Net nepriekaiðtingai kliniðkai su- Yra kelios asmeninës higienos priemo-planuotas ir tiksliai techniðkai pagamintas nës, skirtos daliniams fiksuotiems prote-dalinis fiksuotas protezas yra pasmerktas zams priþiûrëti.nesëkmei, jei pacientas nesilaiko protezo Vieno danties ðepetëlis (þr. 2 pav.)prieþiûros reikalavimø. naudojamas atraminiø dantø priekaklelinei Daugelis pacientø labai nustemba suþino- srièiai valyti. Patogus naudoti ten, kur sunkujæ, kad jiems reikës kiekvienà dienà priþiûrëti iðvalyti su paprastu ðepetëliu. Paþiûrëjus á pa-ir valyti dantø protezà. Visuomenëje yra veikslà matoma, kad vieno danties ðepetëlissusiformavæs klaidingas stereotipas, kad naudojamas protezo bukalinëje sienelëjefiksuotø dantø protezø ið viso nereikia valyti, atkartotai furkacijai valyti.kadangi tai nëra natûralûs dantys. Gydytojas Tarpdanèiø ðepetëlis (þr. 3 pav.) naudo-
  4. 4. ja­mas tarp­dan­èiams tarp at­ra­mi­nio dan­ties ka­ci­jø ti­ki­my­bæ itin su­ma­þin­tø ap­sau­gi­niøir tar­pi­nës pro­te­zo da­lies va­ly­ti. ant­dan­ti­niø plokð­te­liø (ka­pø) nau­do­ji­mas Yra ga­mi­na­mas ke­liø dy­dþiø pri­klau­so­mai mie­gant. To­kiu bû­du nuo þa­lin­gø kram­to­mø­nuo su­for­muo­to tarp­dan­èio. Yra spal­vi­nis jø rau­me­nø ið­vys­to­mø jë­gø ap­sau­go­mas neko­das. tik pro­te­zas, bet ir na­tû­ra­lûs pa­cien­to dan­ Tarp­dan­èiø siû­las su po­ro­lo­ni­ne da­li­mi tys. Re­ko­men­duo­ja­ma sta­bi­li­zuo­jan­ti ka­pa(su­per­flo­sas) nau­do­ja­mas bur­nos ert­mës ið kie­tos plast­ma­sës, den­gian­ti vi­sus vie­noglei­vi­nei va­ly­ti po tar­pi­ne pro­te­zo da­li­mi þan­di­kau­lio (daþ­niau­siai vir­ðu­ti­nio) dan­tis.(þr. 4 pav.). At­kur­tø il­èiø judesiai ðo­ni­niø ir pro­tru­zi­niø apa­ti­nio þan­di­kau­lio ju­de­siø atþvilgiu yra 2. Kram­ty­mo sis­te­mos pa­ra­funk­ci­jos pagrindiniai. Ki­tas svar­bus fak­to­rius, le­mian­tis pro­te­zo To­kios ka­pos pa­grin­di­nis po­vei­kis – me­il­ga­am­þið­ku­mà, yra ávai­rios kram­ty­mo sis­ cha­ni­në pro­te­zo ap­sau­ga nuo an­ta­go­nis­tøte­mos pa­ra­funk­ci­jos. La­biau­siai pa­pli­tu­si pa­ra­funk­ci­jos me­tu. Be to, ant­dan­ti­nëspo­pu­lia­ci­jo­je pa­ra­funk­ci­ja yra bruk­siz­mas. plokð­te­lës pa­si­þy­mi ir mio­re­lak­suo­jan­èiuLi­te­ra­tû­ros duo­me­ni­mis, ði pa­ra­funk­ci­ja po­vei­kiu. Dël to at­si­pa­lai­da­væ rau­me­nysyra 50-80 proc. gy­ven­to­jø. Bruk­siz­mas – tai ið­vys­to ma­þes­næ jë­gà. Tai ir­gi tu­ri tei­gia­dan­tø grie­þi­mas ir/ar stip­rus dan­tø su­kan­ mos áta­kos pro­te­zo il­ga­am­þið­ku­mui (þr. 6di­në­ji­mas. Ski­ria­mas die­ni­nis ir nak­ti­nis pav.).bruk­siz­mas. Nu­sta­ty­ta, kad nak­ties me­tu Be ant­dan­ti­niø plokð­te­liø re­ko­men­pa­cien­to, tu­rin­èio pa­ra­funk­ci­jà, dan­tys mak­ duo­ja­ma ga­min­ti pro­te­zà su me­ta­li­niaissi­ma­liai kon­tak­tuo­ja sep­ty­nis kar­tus il­giau ok­liu­zi­niais pa­vir­ðiais, jei lei­dþia es­te­ti­ka.nei bûd­rau­jant – 38,7 min./5,4 min. Be to, Ge­riau­siai tin­ka auk­sas, nes jis pa­si­þy­mimie­gant pa­ra­funk­ci­jos me­tu ið­vys­to­mos ar­ti­miau­siu ema­liui elas­tin­gu­mo ko­e­fi­cien­ma­þiau­siai dvi­gu­bai di­des­nës jë­gos nei tu ir yra ge­riau­sia me­dþia­ga ok­liu­zi­niamsdie­nà, ku­rios nei­gia­mai vei­kia dan­tis ir jø pa­vir­ðiams at­kur­ti, jei an­ta­go­nis­tai yra na­pro­te­zus – 300N/600N. tû­ra­lûs dan­tys. Bruk­siz­mo su­kel­tos kom­pli­ka­ci­jos – tai Yra dar vie­nas svar­bus as­pek­tas, pro­te­pro­te­zo ap­dai­los (ke­ra­mi­kos ar plast­ma­sës) zuo­jant pa­cien­tø, ku­riems yra pa­ra­funk­ci­ja,at­ski­li­mas, pro­te­zo at­si­ce­men­ta­vi­mas, ma­ dan­tis. Kai bur­no­je ma­to­mi aki­vaiz­dþiø pa­ra­sy­vus an­ta­go­nis­tø nu­si­dë­vë­ji­mas, pro­te­zo funk­ci­jos po­þy­miø, ga­li­ma im­tis vi­sø mi­në­tølû­þis, at­ra­mi­nio dan­ties lû­þis ar pul­pos ne­ pro­te­zo ap­sau­gos prie­mo­niø. Ta­èiau kar­taiskro­zë, jei dan­tis gy­vas ir kt. (þr. 5 pav.). pa­si­tai­ko to­kiø at­ve­jø, kai pa­ra­funk­ci­ja ið­si­ An­ta­go­nis­tø nu­si­dë­vë­ji­mas pa­si­tai­ko daþ­ vys­to po pro­te­za­vi­mo ir yra ne­su­si­ju­si sunai, jei pro­te­zo ap­dai­lai nau­do­ta aukð­tos ly­ gy­dy­mu. To­kiu at­ve­ju pa­dë­tø tik sà­þi­nin­gasdy­mo­si tem­pe­ra­tû­ros ke­ra­mi­kos ma­së, ku­ri pa­cien­to lan­ky­ma­sis pas sto­ma­to­lo­gà kasyra apie 40 kar­tø ab­ra­zy­við­kes­në uþ dan­ties pu­sæ me­tø, ka­da gy­dy­to­jas ga­lë­tø pa­ste­bë­tiema­lá. Ðiuo me­tu vis daþ­niau nau­do­ja­mos be­pra­si­de­dan­èios ar su­in­ten­sy­vë­ju­sios pa­þe­mos ly­dy­mo­si tem­pe­ra­tû­ros ke­ra­mi­kos ra­funk­ci­jos po­þy­mius bei im­tis prie­mo­niøma­sës yra tik ke­lis kar­tus ðiurkð­tes­nës uþ ap­sau­go­ti pa­cien­to dan­tis.dan­ties au­di­nius, to­dël an­ta­go­nis­tø ab­ra­zi­jadaug ma­þes­në. Be to, ir pa­èios ke­ra­mi­kos 3. Psi­cho­lo­gi­niai ben­dra­vi­mo su pa­ cien­tu as­pek­taidë­vë­ji­ma­sis pa­na­ðes­nis á na­tû­ra­lø­já ema­liodë­vë­ji­mà­si. Ne ma­þiau svar­bus yra ir ben­dra­vi­mas su Aið­ku, kai ka­da mi­në­tø ne­sëk­miø ið­veng­ti pa­cien­tu. Ne vel­tui sa­ko­ma, kad sto­ma­to­lo­ne­pa­vyksta, ta­èiau rei­kia im­tis vi­sø at­sar­ gas tu­ri bû­ti ir ge­ras psi­cho­lo­gas, kad ga­gu­mo prie­mo­niø, kad jos ne­ávyk­tø. Kom­pli­ lë­tø ið kar­to nu­sta­ty­ti, ko­kio ti­po pa­cien­tas
  5. 5. pas já at­ëjo, ir ati­tin­ka­mai elg­tis. Psi­cho­lo­gi­ tas. Daþ­niau­siai to­kiam þmo­gui jo bur­nosnë ap­lin­ka, tar­pu­sa­vio kon­tak­tas tu­ri di­de­lës ert­mës bûk­lë yra pri­im­ti­na, o krei­pia­si jis ááta­kos vi­so pro­te­za­vi­mo sëk­mei. Gy­dy­to­jas sto­ma­to­lo­gà tik pri­myg­ti­nai pra­ðo­mas ðei­tu­ri ben­drau­ti su pa­cien­tu uþ­tik­rin­tai, kad ðis mos na­riø ar drau­gø. Daþ­nai jie ir at­ly­di to­kájuo pa­si­ti­kë­tø ir ne­kel­tø abe­jo­niø dël pro­te­ pa­cien­tà pas gy­dy­to­jà. Ne­rei­kë­tø ti­kë­tis iðza­vi­mo tiks­lin­gu­mo ar ko­ky­bës. pa­cien­to nei tei­gia­mos, nei nei­gia­mos re­ak­ Ski­ria­mi ke­li pa­cien­tø psi­cho­lo­gi­niai ci­jos. Jis pa­pras­èiau­siai no­ri kuo grei­èiauti­pai. baig­ti gy­dy­mà. Ben­dra­dar­biau­jan­tis pa­cien­tas – pa­cien­ Be­si­prieðinan­tis pa­cien­tas – tik­ras ið­ðû­tas, tu­rin­tis psi­cho­lo­gi­næ pu­siau­svy­rà, ra­cio­ kis gy­dy­to­jui sto­ma­to­lo­gui. To­ká pa­cien­tàna­liai su­si­rû­pi­næs sa­vo gy­dy­mu, vyk­dan­tis ið kar­to leng­va pa­ste­bë­ti. Daþ­niau­siai nu­si­ar­gu­men­tuo­tus gy­dy­to­jo nu­ro­dy­mus, sta­tæs prieð vi­sus sto­ma­to­lo­gus ir abe­jo­jata­èiau ið­lai­kæs svei­ko skep­ti­ciz­mo jaus­mà. vis­kuo, kà jam sa­ko ir da­ro gy­dy­to­jas. Pa­Pa­cien­tas ne­ide­a­li­zuo­ja gy­dy­to­jo, ak­lai cien­tas ási­ti­ki­næs, kad gy­dy­to­jas ga­li jam pa­ne­se­ka jo re­ko­men­da­ci­jø, ta­èiau në­ra per­ kenk­ti ir sten­gia­si klau­si­mais bei sa­vo el­ge­ne­lyg áta­rus. Su to­kiu pa­cien­tu leng­va ras­ti siu vi­sið­kai kon­tro­liuo­ti gy­dy­to­jà ir jo dar­bà.ben­drà kal­bà, pa­tei­kus ra­cio­na­lø gy­dy­mo Toks pa­cien­tas nuo­la­tos klau­si­në­ja tø pa­èiøpla­nà, pa­aið­ki­nus, kas bus da­ro­ma ir ko­dël. klau­si­mø ir tik­ri­na, ar gy­dy­to­jas á juos at­sa­koKar­tà pa­klau­sæs, kas já do­mi­na, ir su­lau­kæs taip, kaip pra­ei­to vi­zi­to me­tu, ir taip ver­ti­natin­ka­mo at­sa­ky­mo, ben­dra­dar­biau­jan­tis jo kom­pe­ten­ci­jà. Su be­si­prie­ði­nan­èio ti­popa­cien­tas dau­giau tø pa­èiø klau­si­mø ne­uþ­ pa­cien­tu rei­kia ben­drau­ti ypaè at­sar­giai. Oda­vi­në­ja ir lei­dþia gy­dy­to­jui ra­miai dirb­ti. jei jau­èia­ma, kad ne­pa­vyks su­ras­ti ben­dros Pa­klûs­tan­tis pa­cien­tas lin­kæs ide­a­li­ kal­bos – ge­riau vi­sai ne­gy­dy­ti.zuo­ti sa­vo gy­dy­to­jà. Be­sà­ly­gið­kai su­tin­ka Èia ap­ra­ðy­ti psi­cho­lo­gi­niai psi­chið­kai svei­su gy­dy­to­jo nuo­mo­ne, ne­rei­ka­lau­ja jo­kios kø pa­cien­tø ti­pai. Ta­èiau pa­si­tai­ko pa­cien­tø,gy­dy­mo pla­no ar­gu­men­ta­ci­jos, nes ási­ti­ki­ tu­rin­èiø spe­ci­fi­niø nu­si­skun­di­mø bur­nosnæs, kad bû­tent ðis jo pa­si­rink­tas gy­dy­to­jas ert­më­je, nors prie­þas­tys yra psi­chi­nës.yra ge­riau­sias ir jis tie­siog ne­ga­li su­klys­ti. Pa­vyz­dþiui, fan­to­mi­nis su­kan­di­mas. ToksSu­si­dû­rus su to­kiu pa­cien­tu ga­li ið­kil­ti pa­cien­tas pa­si­þy­mi li­guis­tu su­si­do­më­ji­musun­ku­mø, jei rei­ka­lin­gas ak­ty­vus pa­cien­to sa­vo su­kan­di­mu, tei­gia jau­èi­às, kad „kaþ­kasda­ly­va­vi­mas gy­dant, pa­vyz­dþiui, ren­kan­tis yra blo­gai su jo su­kan­di­mu“, ga­li va­lan­døtarp dvie­jø ly­gia­ver­èiø pro­te­zø. Pa­klûs­tan­ va­lan­das pra­leis­ti prie veid­ro­dþio, ap­þiû­tis pa­cien­tas vi­sà pa­si­rin­ki­mo at­sa­ko­my­bæ ri­në­da­mas sa­vo dan­tis. Pa­cien­tas bû­nasten­gia­si per­kel­ti ant gy­dy­to­jo pe­èiø, pa­ pa­kei­tæs daug sto­ma­to­lo­gø ir vi­si, anot jo,reikð­da­mas, kad tik gy­dy­to­jas þi­no, kas jam, „tik pa­ken­kæ jo su­kan­di­mui“. Fan­to­mi­nis su­pa­cien­tui, yra ge­riau­sia. kan­di­mas – mo­no­simp­to­ma­ti­nës hi­po­chon­ Sun­kiai ákal­ba­mas ar­ba pe­si­mis­tið­kas dri­nës psi­cho­zës ið­raið­ka. To­kio pa­cien­topa­cien­tas – pe­si­mis­tið­kai nu­si­tei­kæs li­go­nis, jo­kiais bû­dais ne­ga­li­ma pra­dë­ti gy­dy­ti, oið anks­to ma­nan­tis, kad gy­dy­mas ga­li ne­pa­ rei­kia pa­siøs­ti pas psi­chiat­rà.vyk­ti. Daþ­nai toks pa­cien­tas at­ei­na ið ki­to Ki­ta­me nu­me­ry­je bus ap­þvelg­ti bio­lo­gi­niaigy­dy­to­jo, ku­riam, pa­cien­to nuo­mo­ne, ne­pa­ fak­to­riai, ga­lin­tys tu­rë­ti áta­ko­s da­li­nio fik­suo­vy­ko ið­spræs­to jo pro­ble­mos. Pe­si­mis­tið­kas to pro­te­zo il­ga­am­þið­ku­mui.nanrpa­cien­tas ne­kal­ti­na prieð tai já gy­dþiu­siogy­dy­to­jo, o tei­gia, kad jo at­ve­jis ypa­tin­gasir nie­kas ne­ga­li jam pa­dë­ti. Abe­jin­gas pa­cien­tas – la­bai ne­no­riaigy­dy­to­jo ka­bi­ne­te be­si­lan­kan­tis pa­cien­

×