SlideShare a Scribd company logo

Plan ditor

Plani ditor për realizimin e përsëritjes së kapitullit Lenda : Fizika 10 Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca e të menduarit Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit. Kompetenca e të nxënit Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar potencialin individual dhe atë të grupit. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/-ja: 1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre 2. Zbaton në problema rregullën e momenteve 3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit 4. Përkufizon ligjin e Hukut 5. Përkufizon shtypjen 6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze 7. Demostron njohuritë e marra në eksperimente. Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i forcës, qendra e masës, ligji i Hukut, shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe gaze. Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 1. Matematika Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur Organizimi i orës së mësimit Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. ) b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale 1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes. #MesueseAurela

1 of 3
Download to read offline
Fusha: Shkenca Natyrore Lënda: Fizikë Shkalla: V Klasa: 10
Tematika: Ndërveprimet Situata e të nxënit: Diskutim me
nxënësit për përsëritjen e kapitullit,
realizim eksperimentesh për të
konkretizuar njohuritë.Tema mësimore: Përsëritje
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç:
Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit
Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në
zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit.
Kompetenca e të menduarit
Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një
problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë
drejtimin e mëtejshëm të të nxënit.
Kompetenca e të nxënit
Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë
burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij.
Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin
Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët
individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar
potencialin individual dhe atë të grupit.
Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës
sipas temës mësimore:
Nxënësi/-ja:
1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre
2. Zbaton në problema rregullën e momenteve
3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit
4. Përkufizon ligjin e Hukut
5. Përkufizon shtypjen
6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet
shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze
7. Demostron njohuritë e marra në
eksperimente.
Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i
forcës, qendra e masës, ligji i Hukut,
shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe
gaze.
Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat
ndërkurrikulare:
1. Matematika
Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve
Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur
Organizimi i orës së mësimit
a. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje
Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e
forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. )
b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale
1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në
qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes.
L tejbartëse
2. Lajmërohen nxënësit për testim me shkrim të dijeve.
Madhësi fizike që tregon b-v
Forca
Shtypja
L. rrotulluese Forcat që
shformojnëdinamika Tek trupat e
ngurtë
Në gaze
M=Fxd
L.I.Nj FR=0 Fe=-kx
P=F/S PV/T=cte
MR=0
L.II.Nj FR=ma
x>xmax Në lëngje
Qendra e masës T=cte
(izotermik)
P1V1= P2V2
P
V
L.III.Nj F1-2= F2-1
Kmax->
koeficenti i
elasticitetit
P=mxg/S=
dghS/S=>
P=dgh
P=cte
(izobarik)
V1 /T1= V2/V2
V
T
V=cte
(izohorik)
P1 /T1= P2/V2
P
T
c. Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura (Punë në grupe dyshe dhe
individuale)
Disa nxënës realizojnë disa eksperimente për të demostruar njohuritë e marra gjatë këtij
kapitulli.
3. Shënim: Në fund të orës nxënësit do të punojnë disa ushtrime për zbatim.
Vlerësimi : Vlerësim me listë treguesish
Detyrat dhe puna e pavarur
Ushtrime në të cilat duhet të bazohen nxënësit për testin përmbledhës.

Recommended

Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Modeli i një planifikimi ditor
Modeli i një planifikimi ditor Valbona Imeraj
 
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHOREMETODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE
METODOLOGJIA E MËSIMDHËNIES BASHKËKOHORE#MesueseAurela Elezaj
 
Kurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatKurrikula me baze kompetencat
Kurrikula me baze kompetencatValbona Imeraj
 
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreMenaxhimi i klases ne nje ore mesimore
Menaxhimi i klases ne nje ore mesimoreRiza Haxhiu
 
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene
Tema : Studim Rasti nxenes ne paaftesi ne te nxene #MesueseAurela Elezaj
 
Planifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaPlanifikimi ditor bazuar ne kompetenca
Planifikimi ditor bazuar ne kompetencaValbona Imeraj
 
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreDialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyre
Dialektet e gjuhes shqipe dhe rendesia e tyreKlevi Hoxha
 

More Related Content

What's hot

Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesAnida Ago
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.enerisaloti
 
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliirena kotobelli
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjiseroberto1723
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ#MesueseAurela Elezaj
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrieravniv
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e tekstevesindi21
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesssuseree34b8
 
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Valbona Imeraj
 
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIKKleaHaka
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiMarinela Abedini
 
Rregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesRregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesEimeraj
 
Zhvillimi profesional i mesimdhenesve
Zhvillimi profesional i mesimdhenesveZhvillimi profesional i mesimdhenesve
Zhvillimi profesional i mesimdhenesveVullnet Gacaferri
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJESilda Silda
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Anida Ago
 

What's hot (20)

Projekt kurrikular
Projekt kurrikularProjekt kurrikular
Projekt kurrikular
 
Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!Letersia dhe Folklori !!!!
Letersia dhe Folklori !!!!
 
Menaxhimi i Klases
Menaxhimi i KlasesMenaxhimi i Klases
Menaxhimi i Klases
 
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
Projekt biologjie:Ushqimi dhe shendeti.
 
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelliModele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
Modele Mësimdhenie : Kimi x (kurrikula e re ) byirenakotobelli
 
Prodhimi i energjise
Prodhimi i energjiseProdhimi i energjise
Prodhimi i energjise
 
Struktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativStruktura për hartimin e planit edukativ
Struktura për hartimin e planit edukativ
 
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK  LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
LEKSIONE ....SHKRIM AKADEMIK
 
Kshillim ne karrier
Kshillim ne karrierKshillim ne karrier
Kshillim ne karrier
 
Llojet e teksteve
Llojet e teksteveLlojet e teksteve
Llojet e teksteve
 
iliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliadesiliada analize , Analize e Iliades
iliada analize , Analize e Iliades
 
energjia
energjia energjia
energjia
 
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016 Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
Programi i zhvillimit te brendshem profesional 2015- 2016
 
Projekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizikProjekt edukimi fizik
Projekt edukimi fizik
 
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
PROJEKT/KIMI •HEKURI SI ELEMENT KIMIK
 
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne ShqiperiProjekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
Projekt Kimi - Burime te hidrokarbureve ne Shqiperi
 
Rregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkollesRregullore e brendeshme e shkolles
Rregullore e brendeshme e shkolles
 
Zhvillimi profesional i mesimdhenesve
Zhvillimi profesional i mesimdhenesveZhvillimi profesional i mesimdhenesve
Zhvillimi profesional i mesimdhenesve
 
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJEPROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
PROJEKT PER BARAZINE GJINORE DHE DHUNEN NE FAMILJE
 
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
Pyetësor për matjen e BULIZMIT ne shkolle
 

Similar to Plan ditor

Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc ccccccccccccccccccccccccDitar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccccvffees
 
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docKimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docStefKot
 
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDitar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhcvffees
 
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffDitar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffcvffees
 
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteMësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteValbona Imeraj
 
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe#MesueseAurela Elezaj
 

Similar to Plan ditor (6)

Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc ccccccccccccccccccccccccDitar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
Ditar qytetari 8.doc cccccccccccccccccccccccc
 
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.docKimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
Kimia 10 - Plani mesimor2022-2023.doc
 
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhDitar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Ditar qytetari 7.doc hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
 
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffffDitar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
Ditar qytetari 9.docffddfdffffffffffffff
 
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktivisteMësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
Mësimdhënia dhe zbatimi i pikëpamjeve konstruktiviste
 
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
Didaktikë: Metoda : rishikimi në dyshe
 

More from #MesueseAurela Elezaj

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"#MesueseAurela Elezaj
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...#MesueseAurela Elezaj
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona #MesueseAurela Elezaj
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës #MesueseAurela Elezaj
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.#MesueseAurela Elezaj
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON#MesueseAurela Elezaj
 

More from #MesueseAurela Elezaj (20)

Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"Lexim Jashtë klase:  "Prici i vogel"
Lexim Jashtë klase: "Prici i vogel"
 
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
Album fotografik me lloje të ndryshme liqenesh bazuar me origjinën e formimit...
 
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
Llogaritja e konsumit te energjise elektrike ne shtepite tona
 
Projekt : Fizike
Projekt : Fizike Projekt : Fizike
Projekt : Fizike
 
Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës Hamleti, model i analizës së veprës
Hamleti, model i analizës së veprës
 
" Hamleti"
" Hamleti"" Hamleti"
" Hamleti"
 
Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike Statistike – Projekt matematike
Statistike – Projekt matematike
 
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
ESSE ...Çfarë pasojash ka moszbatimi i ligjit në shoqëri.
 
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
Forcat endogjene dhe ekzogjene !!!!
 
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeçStudim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
Studim rasti - mosha 5 – 9 vjeç
 
Shkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarëShkëmbinjtë sedimentarë
Shkëmbinjtë sedimentarë
 
Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores Testim : Teorema e Pitagores
Testim : Teorema e Pitagores
 
Rubrika : Autorë
Rubrika : AutorëRubrika : Autorë
Rubrika : Autorë
 
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/LiqenetUJERAT Lumenjtë/Liqenet
UJERAT Lumenjtë/Liqenet
 
Gazeta
Gazeta Gazeta
Gazeta
 
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFONMenaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
Menaxhimi i burimeve njerezore,struktura dhe funksionimi në kompaninë VODAFON
 
Reviste : Te famshem
Reviste : Te famshem Reviste : Te famshem
Reviste : Te famshem
 
PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE PROJEKT MATEMATIKE
PROJEKT MATEMATIKE
 
Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!Bulizmi ne shkolle...!!!!
Bulizmi ne shkolle...!!!!
 
Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!Detyre me skicim !!!!
Detyre me skicim !!!!
 

Plan ditor

 • 1. Fusha: Shkenca Natyrore Lënda: Fizikë Shkalla: V Klasa: 10 Tematika: Ndërveprimet Situata e të nxënit: Diskutim me nxënësit për përsëritjen e kapitullit, realizim eksperimentesh për të konkretizuar njohuritë.Tema mësimore: Përsëritje Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave kyç: Kompetenca e komunikimit dhe e të shprehurit Nxënësi komunikon në mënyrë efektive: jep sqarime të nevojshme për hapat e ndjekur në zgjidhjen e problemit, duke përdorur forma të ndryshme të të shprehurit. Kompetenca e të menduarit Nxënësi mendon në mënyrë krijuese: shfaq mendime të strukturuara për zgjidhjen e një problemi, bën përmbledhjen e së paku dy veprimeve të përdorura, të cilat përcaktojnë drejtimin e mëtejshëm të të nxënit. Kompetenca e të nxënit Nxënësi mëson për të nxënë: shfrytëzon, në mënyrë të pavarur, udhëzimet e dhëna nga ndonjë burim informacioni për të kryer detyrën, ose për të zgjidhur problemat që kërkohen prej tij. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin Nxënësi kontribuon në mënyrë produktive: demonstron shprehi organizative në punët individuale dhe në ekip përmes situatave reale në detyrat e dhëna, duke menaxhuar potencialin individual dhe atë të grupit. Rezultatet e të nxënit sipas kompetencave të fushës sipas temës mësimore: Nxënësi/-ja: 1. Lidh termat me kuptimin fizik të tyre 2. Zbaton në problema rregullën e momenteve 3. Përkufizon qartë qendrën e masës së trupit 4. Përkufizon ligjin e Hukut 5. Përkufizon shtypjen 6. Bën dallimin midis mënyrës se si llogaritet shtypja në trupa të ngurtë, lëngje dhe gaze 7. Demostron njohuritë e marra në eksperimente. Fjalë kyç: lëvizja rrotulluese, moment i forcës, qendra e masës, ligji i Hukut, shtypja në trupa të ngurtë, të lëngët dhe gaze. Burimet: libri i nxënësit: Kapitulli 3, interneti Lidhja me fushat e tjera ose me temat ndërkurrikulare: 1. Matematika Metodologjia dhe veprimtaritë e nxënësve Pyetje-përgjigje, organizues grafik, punë në grupe, punë në grupe dyshe, punë e pavarur
 • 2. Organizimi i orës së mësimit a. Lidhja e temës me njohuritë e mëparshme: Pyetje-përgjigje Bëhet një përmbledhje në lidhje me temat e mëparshme që kanë trajtuar madhësinë e forcës. (Dinamika:L.I.Nj, L.II.Nj, L.III.Nj. ) b. Ndërtimi i njohurive të reja; Organizues grafik, punë në grupe, punë individuale 1. Ndërtohet skema e koncepteve për të gjitha njohuritë e marra në këtë kapitull me në qendër konceptin e madhësisë fizike të forcës dhe më pas shtypjes. L tejbartëse 2. Lajmërohen nxënësit për testim me shkrim të dijeve. Madhësi fizike që tregon b-v Forca Shtypja L. rrotulluese Forcat që shformojnëdinamika Tek trupat e ngurtë Në gaze M=Fxd L.I.Nj FR=0 Fe=-kx P=F/S PV/T=cte MR=0 L.II.Nj FR=ma x>xmax Në lëngje Qendra e masës T=cte (izotermik) P1V1= P2V2 P V L.III.Nj F1-2= F2-1 Kmax-> koeficenti i elasticitetit P=mxg/S= dghS/S=> P=dgh P=cte (izobarik) V1 /T1= V2/V2 V T V=cte (izohorik) P1 /T1= P2/V2 P T
 • 3. c. Prezantimi dhe demonstrimi i rezultateve të arritura (Punë në grupe dyshe dhe individuale) Disa nxënës realizojnë disa eksperimente për të demostruar njohuritë e marra gjatë këtij kapitulli. 3. Shënim: Në fund të orës nxënësit do të punojnë disa ushtrime për zbatim. Vlerësimi : Vlerësim me listë treguesish Detyrat dhe puna e pavarur Ushtrime në të cilat duhet të bazohen nxënësit për testin përmbledhës.