Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE

NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....
SHKOLLË KOMUNITARE...!!!!

Shkolla qender komunitare, nje shkolle miqesore per te gjithe eshte nje levizje
promovuese dhe zhvilluese per ta bere shkollen nje vend ku partneriteti
shkolle-familje- komunitet te beje te mundur bashkepunimin e nje zhvillimi
potencial dhe te gjithanshem te cdo nxenesi te shkolles.

#MesueseAurela

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË....SHKOLLË KOMUNITARE

 1. 1. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 1 NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË Përmbajtja I. Shkolla qendër komunitare, një shkollë miqësore për të gjithë (SHQK) Hyrje I.1 Çfarë është shkolla si qendër komunitare? I.2 Veçoritë e shkollës si qendër komunitare I.3 Pse ngrihen shkollat si qendra komunitare? I.4 Parimet bazë që udhëheqin shkollës si qendër komunitare I.5 Veprimtari të shkollës si qendër komunitare 1.6 Aktorët që përfshihen në shndërrimin e shkollave si qendra komunitare I.6 Vizioni për zhvillimin e plotë të shndërrimit të shkollave si qendra komunitare I.7 Karakteristika të procesit të shndërrimit të shkollave në qendra komunitare I.8 Masa të ndërhyrjes për ngritjen e SHQK: II. Standardet e shkollës si qendër komunitare II.1 Ç’janë standardet e shkollës si qendër komunitare II.2 Pse nevojiten standardet e shkollës si qendër komunitare II.3 Fushat e standardeve II.4 Standardet e shkollës si qendër komunitare Fusha: Sigurimi i arsimit cilësor për çdo nxënës Fusha...: Sigurimi i mirëqenies sociale, emocionale dhe shëndetësore të nxënësve
 2. 2. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 2 Fusha1…: Bashkëpunimi me komunitetin Fusha2…: Vendimmarrja e përbashkët Fusha3…: Gjithëpërfshirja dhe respektimi i diversitetit Eksperience e punes e shkolles 9 vjecare “E. Koci mbi organizimin e punes se shkolles si qender kumunitare apo e nje shkolle miqesore per te gjithe. Shkolla qender komunitare, nje shkolle miqesore per te gjithe eshte nje levizje promovuese dhe zhvilluese per ta bere shkollen nje vend ku partneriteti shkolle-familje- komunitet te beje te mundur bashkepunimin e nje zhvillimi potencial dhe te gjithanshem te cdo nxenesi te shkolles. Duke u bazuar ne ligjet per arsimin parauniversitar ku behet e mundur funksionimi e nje shkolle te hapur per vendimarrje te perbashket me familjen dhe komunitetin. Ky koncept mbeshtetet Konveten e te Drejtave te Femijeve ku ne qender te vemendjes eshte nxenesi dhe perfshirja e prinderit ne ecurine e gjithanshme te nxenesit per te pasur sukses ne kete drejtim eshte e domosdoshme pergatitja e nje terreni drejt krijimeve te nje kulture,filozofi e praktike dhe politikat afatmesem e afat gjate per te mbeshtetur shkollen miqesore per femijet dhe gjitheperfeshirja e hapur e kumunitetit. Politika te tilla bejne te mundur mundesine e vlersimit te punes se shkolles ne lidhje me bashkpunimin shkolle-familje-komuntitet dhe hartimin e strategjive qe mbeshtesin ngritjen e nje modeli te mire te shkolles komunitare permes bashkpunimit me te gjithe aktoret pa dallim gjinor e te natyrave te tjera duke garantuar nje shendet me te forte e nje pjesmarrje aktive si vendimarrjen e nxenesve,perfshirjen dhe kontributet e gjera te familjes , hapjen ndaj komunitetit dhe strukturave vendore ne mbrojtje te femijeve dhe te rinjeve.
 3. 3. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 3 Puna e mire filloi ne kete shkolle duke hartuar planin e punes e cila eshte nje nisme e perbashket qe ben te mundur lidhjen e shkolles me familjen dhe komunitetin. Ne fokusin e ketij plani pune ne qender eshte zhvillimi akademik I femijeve dhe te rinjeve, angazhimi dhe kontributi qytetar, mbeshtetja e familjes ,sherbimet sociale dhe sherbimet komunitare. Lidhur me kete ceshtje ne shkolle u be e mundur promovimi I nismes,tranjimi mbi njohjen e standarteve te SHQK keshillin e mesuesve.,Q.e nxenesve,Keshillimi I prinderve.Bordin e shkollles me aktoret drejtor,zv.drejtor,kryetari I prinderve,presidenti I QNX,Kryetari I Bordit te Shkolles. Shkollen tone e gjeti ne nje terren te kenaqeshem pasi politikat gjate viteve nga mesues dhe nxenes ne lidhje me bashkepunimin e komunitetit ishte bere e mundur nga inciativa te mesuesve te ndryshem me bashkepunimin e drejtorise per te sjelle risi te reja ne kete drejtim. Ne muajin Prill u ngjit ekipi kordinues me zv.drejtore V.Qarri,Keto ekipe u moren me pergatitjen planeve per te beret e mundur zhvillimin e aktiviteteve nga pjesa me e madhe e mesuesve. Si e theksuam me pare ne shkolle kane funksionuar klubet e kjo merite e mesusesve te shkollles e dashurise per te punuar me nxenesit e talentuar.e vecanta apo nisja e ketyre klubeve eshte se tashme pjesa e tyre u ben prinderit. Te tilla klube eksistuese jane klubi I letrareve, italishtfoles I veprimtarive sportive dhe I ambjentalisteve me mesues A.haxhiu,E.lika Z.ngreca V.Qarri .Po ne muajin prill realizua kendi “Shkolla Q.K me mesues R…. Po cilat jane vecorit e shkolles sone si qender komunitare? Shkolla jone kondisirohet nga ato instuticione arsimore te cilat I shrebejne jo vetem komunitet shkollor (nxenes+mesuses ) por eshte e hapur ne sherbimet e te gjithe antareve te komunitetit.
 4. 4. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 4 Puna e saj bazohet ne nevojat nxenesve te familjes dhe komunitetit pranon prinder si bashke edukatore dhe I angazhon ato ne vendimarrje te perbasheketa, sigoron kohezjon social dhe ngren punen e saj mbi pikat e komunitetit.Gjithmone ne kete shkolle jane bere perpjekje per te mos e e transformuar ne nje institucion te mbyllur dhe te fokusuar vetem ne funksionimin e mesimdhenies dhe nxenies. Kjo tradite nuk ze vend ne shkollen “E.Koci”Kjo shkolle ben te funksionoje dhe te perveptoj sin je institucion ku nderveprohet ,pashkepunohet dhe krijohet .Puna e palodhur dhe veprimtaria ne komunitetin ka bere qe rezultatet te jene te arritshme te matshem dhe te kapshme. Shkolla,familja dhe komuniteti kane te perbashket edukimin cilesor per femijet,mundesine per tiu pergjigjur nevojave te tyre pertej pergatitjes akademike.Nxenesit mbajne qendrim per ceshtjet dhe problematikat sociale te komunitetit. Partneriteti dhe dhe aktoret e tjere kane beret e mundur realizimin e projekteve me tematika te perbashketa duke beret e mundur gjendjen e rrugeve te zgjidhjes dhe duke aftesuar nxenesit per te kontribuar per komunitetin e tyre. Pervoja jone ne kete drejtim ka beret e mundur te tejkaloje barrierat e nxenesit,duke cuar drejt suksesit,duke rritur cilesine me te larte ne cdo aspekt te arsimit. Parimet baze qe kane udhehequr shkollen tone si qender komunitare kane qene: -Sigurimi I nje arsimi ciesor per cdo nxenes duke ushtruar presion mbi menyren e trajtimit te mjeteve te mesimit
 5. 5. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 5 -Sigurimin e mireqenies sociale,emocionale,shendetesore te nxenesve,duke bere lidhjen e ngushte mesues-kujdestar-prind-psikologen.Angazhimin dhe zhvillimin e komunitetit duke ndimuar nxenesit ne nevoje. -Vendimarje te perbashket duke u lidhur ngushte me komunitetin e prinderve. -Perdorimi I burimeve komunitare ne sherbim te shkolles lyerja apo rregullimi I mjedisit jashte saj. -Rrespektimi I dirversitetit qe ben te fitohet me e mira per nxenesin dhe familjen . Veprimatrite e shkolles si qender komunitare. Fillimisht veprimtarite kane pasur qellim mbeshtetjen e zhvillimit akademik te nxenesve duke realizuar konsultimet lidhur me lendet ku hasin veshtiresi. Keto klube ngrihen mbi permbajtjen e lendes qe nxenesi zhvillon ne oren e mesimit, por thellon dijet ne nje fush kurikulare apo edhe ne fusha te tjera. Prandaj keto klube kane si qellim dhe zhvillimin e mendimit.. duke realizuar trajtimin e nje vepre letrare. Veprimtari per zhvillimin artistik e kulturor e sportive, ku eshte afruar ndihme ne zhvillimin fizik e e mendimit emocional dhe social te nxenesve. Keto veprimatari qe nxisin nxenesit jane zhvilluar ne veprimatri sportive si volejbolli, basketbolli ,futbol l apo veprimtari kulturore si muzika, kercimi, drame, vizatim, pikture. Te emociononin nxenesit e klasave te 9-te kur kercenin aq bukur,te gjitha vallet e krahinave te ndryshme te Shqiperise duke beret e mundur njohjen e draditave te rretheve nga ato qe vijne. Veprimtari qe ndihmojne prinderit te ndjekin perparimin e femijes duke qene teresisht transparente si fletet informuese, takimet periodike.
 6. 6. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 6 Marja pjese ne bordin e shkolles apo keshillin e prinderve, pjesmarrja e prinderve ne planifikimin e veprimtarive ne shkolle si: -Plani afatmesem dhe vjetor te shkolles apo projektet e shkolles. -Shfrytezimin e bibioltekes se shkolles per prinder qe e duan letersine. Ne kete menyre shkolla shfrytezon aspektet e komunitetit si organizata dhe institucione,qendra te shendetit fizik dhe mendor,institucioneve te artit, kultures, bizneset. I hetojme me thelle keto veprimtari lidur me biblioteken e shkolles.Eshte realizuar recesionin e librit me poezi I nje prindi te shkolles. Eshte realizuar Konkursi I interpretimit te poezise se prindrit, dramatizimi I disa veprave si dhe eshte realizuar grumbullimi I fjaleve te urtat te krahinave te ndryshme nga nxenes dhe prind. Eshte realizuar permiresimi I ambjenteve,shtimi I gjelberimit,higjena ne shkolle dhe lagje. Aktivitete te gjuhes italiane me klasat e 7,ku moren pjese 15 prinder. Ne kete veprimtari u trajtua tema “Venecia” Veprimtari ne Maj me klasat e 9 me perfaqesues nga ambasada me teme “Kultura italiane,personalitete te kulturesitaliane ne fushen e letersise,,muzikes, piktures, Aktiviteti te lojrave levizore e popullore ku pati nje pjesemarrje prej 96 nxenesish. Keto lojra u realizuan ne shkollat “Q Mici, M.Kaculini. Dita e shtune e quajtur si e eshte quajtur si e shtuna sportive.Ajo esht realizuar ekspozita me punimet e nxenesve. Eshte zhvilluar kursi ditor me femijet rome (1-5) klasa ,Kampionati I Shahut.Larmia e ketyre veprimtarive e beri shkollen “E.Koci” pa firke nje model ku eshte I perhershem rezultati cilesor ne disa fusha.Kjo eshte arritur si rezultat I nje motivimi I mesuesve per te bere diturine per nxenesit
 7. 7. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 7 FUSHA : GJITHËPËRFSHIRJA DHE RESPEKTIMI I DIVERSITETIT Shkolla u siguron të gjithë fëmijëve të drejtën themelore për arsim dhe mundësi të barabarta pa dallim të origjinës, identitetit kulturor, gjuhës, aftësive, apo rrethanave ekonomike, respektim të vlerave e shoqërisë, të bashkëjetesës në shoqëri, si dhe të qenit qytetar aktiv në botën e ndërvarur. Standardi 1: Respektimi i të drejtave të fëmijëve Treguesit: Shkolla ka materiale informuese për të drejtat e fëmijëve. Të drejtat e fëmijëve mësohen në çdo nivel shkollimi. Ekzistojnë klube shkollore me aktivitete jashtëshkollore ku kanë mundësinë të përfshihen të gjithë fëmijët. Mendimet e fëmijëve dëgjohen dhe merren parasysh. Shkolla krijon një klimë pozitive për zgjidhjen e konflikteve. Shkolla krijon dhe përmirëson mekanizmat që sigurojnë se të gjithë fëmijët trajtohen në mënyrë të drejtë, të barabartë, me dinjitet dhe respekt. Shkolla ka rregulla të sjelljes në shkollë, të cilat nuk diskriminojnë fëmijët dhe nuk lejojnë diskriminimin e tyre. Personeli arsimor (drejtuesi, mësuesi, psikologu, sociologu) në shkollë janë trajnuar të respektojnë dallimet e cilësdo natyrë dhe të reagojnë ndaj çfarëdo diskriminimi të nxënësve dhe personelit të shkollës dhe në këtë mënyrë të kontribuojnë në krijimin e perceptimeve të drejta te nxënësit. Standardi 2: Mundësi të barabarta për t’u regjistruar në shkollë, për ta ndjekur dhe përfunduar atë. Treguesit: Shkolla bashkëpunon me zyrën e regjistrimit civil dhe qendrën shëndetësore dhe merr prej tyre listën e të gjithë fëmijëve të moshës shkollore të zonës (sipas udhëzimeve/DN-ve në fuqi e marrëveshjes 4-ministrore).
 8. 8. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 8 Shkolla ka formuar komisionin në nivel shkolle për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve, siguron formularët për vlerësim dhe regjistrim të fëmijëve në shkollë dhe i përmbahet asaj. Shkolla ka përgatitur bazën e të dhënave me evidenca të nxënësve të regjistruar dhe të dhëna të tjera për nxënësit dhe shkollën. Shkolla ka ekipin funksional për parandalim dhe reagim ndaj braktisjes dhe mosregjistrimit. Shkolla ka marrëveshje të bashkëpunimit dhe bashkëpunon me organizata dhe institucione që ndihmojnë sigurimin e gjithëpërfshirjes në shkollë. Shkolla merr masa për trajnimin e stafit për problemet e gjithëpërfshirjes dhe respektimit të diversitetit. Shkolla ka procedura për identifikimin dhe analizën e shkaqeve për përsëritjen e vitit shkollor dhe ndërmerr masa me kohë për zvogëlimin e numrit të nxënësve që përsërisin klasën. Mësuesit dhe nxënësit identifikojnë nxënësit e rrezikuar për largim nga mësimi dhe shkolla për shkak të ndikimit të faktorëve të ndryshëm. Shkolla informon nxënësit për mundësitë e shkollimit të mëtejshëm, edukimin në karrierë, etj. Standardi 3: Përshtatja me nevojat e zhvillimit të fëmijës Treguesit: Mjedisi i shkollës dhe hapësirat fizike u shërbejnë fëmijëve të grupmoshave të ndryshme. Veprimtaritë organizohen në mënyrë që t’i përshtaten fazave të zhvillimit të fëmijëve.
 9. 9. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 9 Standardi 4: Mjedisi pa pengesa Treguesit: Shkolla siguron që mjetet mësimore janë të arritshme dhe të përdorshme nga të gjithë, pavarësisht moshës, gjinisë dhe nevojave të veçanta. Mjedisi nxit integrimin e të gjithë nxënësve pavarësisht nga grupi të cilit i përkasin (gjinia, aftësi e kufizuar, etnia, feja etj.) në të njëjtin mjedis të nxëni dhe mësimdhënieje. Gjatë planifikimit të mjedisit të shkollës janë bërë përshtatje të veçanta në mjedis për nxënësit me nevoja të veçanta. Të gjithë nxënësit, stafi dhe vizitorët kanë mundësi të përdorin mjetet sanitare. Mësuesit e përshtatin mjedisin e punës dhe aktivitetet e të mësuarit, në mënyrë që fëmijët me përkatësi të ndryshme kulturore, me nevoja të ndryshme në arsim dhe të niveleve të ndryshme shoqërore të jenë pjesëmarrës të barabartë. Standardi 5: Infrastruktura e disponueshme për personat me aftësi të kufizuar Treguesit: Të gjitha rrugët e kalimit dhe dyert kanë një minimum prej 90 cm gjerësi që të mundësojnë kalimin e një karroce të personit me aftësi të kufizuar fizike. Sipërfaqet e dyshemesë janë të forta, të qëndrueshme, të rezistueshme ndaj rrëshqitjes dhe të sheshta. Në shkollë ka rampa për personat me aftësi të kufizuara. Shkolla zotëron të paktën një karrige personi me aftësi të kufizuar. Shkolla ka tualete të përdorshme për personat me aftësi të kufizuara. Përdoruesit e karrigeve me rrota kanë mundësi të afrohen, të hyjnë, të lëvizin dhe të përdorin mjetet sanitare brenda ambienteve të shkollës. Klasat kanë hapësirë të mjaftueshme për të lejuar lëvizjen e nxënësve me aftësi të kufizuar.
 10. 10. NJË SHKOLLË MIQËSORE PËR TË GJITHË #MesueseAurela 10 Standardi 5: Infrastruktura duhet të jetë e disponueshme nga të dy gjinitë Treguesit: Në shkollë ka tualete të veçanta për vajzat dhe për djemtë. Sigurimi i sheshit të lojërave krijon mundësi që si djemtë ashtu edhe vajzat të mund të marrin pjesë lirisht në sporte dhe lojëra. Standardi 6: Qeverisja e shkollës Treguesit: Programi shkollor paraqet strategji për të mundësuar pjesëmarrjen si të djemve ashtu edhe të vajzave në Qeverinë e Nxënësve gjithashtu dhe te burrave dhe të grave në Bordet e shkollave. Programi shkollor siguron strategji për të mundësuar pjesëmarrjen e fëmijëve me nevoja të veçanta dhe te pakicave etnike në Qeverinë e Nxënësve. Standardi 7: Veprimtaritë mësimore Treguesit: Gjatë zbatimit të programit shkollor përdoren praktika, modele, veprimtari që sigurojnë përzierjen e grupeve pa dallim të origjinës, identitetit kulturor, gjuhës, aftësive, apo rrethanave ekonomike. Programi shkollor përmban njohuri dhe aftësi për të identifikuar dhe eleminuar paragjykimet në shkollë. Programi shkollor mundëson që nxënësit të shprehin pikëpamjet e tyre mbi politikat e shkollës për gjithëpërfshirjen dhe respektimin e diversitetit. Kurrikula ofron përmbajtje dhe modele të respektimit të kulturave, traditave, besimeve, gjuhëve të ndryshme etj. Mësuesit u ofrojnë nxënësve materiale didaktike që pasqyrojnë në mënyrë të drejtë diversitetet kulturore dhe rëndësinë e diversiteteve në shoqëri. #MesueseAurela

×