Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE

EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE...
Vlerësimi i rezultateve të të nxënit bëhet sipas 4 niveleve.
Niveli 1 përkon me vlerësimin dobët.
Niveli 2 përkon me vlerësimin mjaftueshëm.
Niveli 3 përkon me vlerësimin mirë.
Niveli 4 përkon me vlerësimin shumë mirë.

#MesueseAurela

  • Login to see the comments

EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE

  1. 1. 1 EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM PËRMES VËZHGIMEVE PERIUDHA 1 (SHTATOR – DHJETOR)  Fusha:____________________  Lënda:____________________ Klasa:______________________  Nxënësi:______________________ DATA TEMATIKA: REZULTATET E TË NXËNIT TË KOMPETENCAVE TË FUSHËS SIPAS TEMAVE MËSIMORE NIVELET E ARRITJES KOMENTE TEMA: 1 2 3 4 5
  2. 2. 2 PËRMBLEDHËSE Vlerësimi i rezultateve të të nxënit bëhet sipas 4 niveleve. Niveli 1 përkon me vlerësimin dobët. Niveli 2 përkon me vlerësimin mjaftueshëm. Niveli 3 përkon me vlerësimin mirë. Niveli 4 përkon me vlerësimin shumë mirë. EVIDENCË PËR VLERËSIMIN E VAZHDUESHËM TË REZULTATEVE TË TË NXËNIT TË KOMPETENCAVE KYÇE PERIUDHA 1 (SHTATOR – DHJETOR)  Nxënësi:__________________________  Fusha:___________________________  Lënda:_________________________  Klasa:____________________________  Mësuesi:____________________ REZULTATET E TË NXËNIT TË KOMPETENCAVE KYÇE NIVELET E ARRITJES KOMENT E Ç’DUHET BËRË PËR PËRMIRËS IM1 2 3 4
  3. 3. 3 I.KOMPETENCA E KOMUNIKIMIT DHE TË SHPREHURIT 1.Shpreh mendimin e vet për një temë të caktuar me gojë ose me shkrim, si dhe në forma të tjera të komunikimit; 2.Dëgjon me vëmendje prezantimin dhe komentet e bëra nga të tjerët rreth një teme, duke bërë pyetje, komente, sqarime dhe propozime; 3. Lexon rrjedhshëm, me intonacion e duhur, një tekst të caktuar rrëfyes, përshkrues, shkencor a publicistik etj., dhe e komenton atë sipas kërkesës me gojë ose me shkrim; …………………………………… .. Përmbledhëse
  4. 4. 4 II.KOMPETENCA E TË MENDUARIT 1. Parashtron argumente pro ose kundër për një temë/problem të caktuar gjatë një debati ose publikimi në medie. 2.Shpreh mendimin për një punim letrar apo artistik, duke dalluar ndryshimet dhe analogjitë ndërmjet krijimeve të ngjashme. …………………………………… Përmbledhëse III.KOMPETENC A E TË NXËNIT 1…………………………. IV.KOMPETENC A PËR JETËN, SIPËRMARRJEN DHE MJEDISIN 1………………………………… V.KOMPETENCA PERSONALE VI.KOMPETENC A QYTETARE
  5. 5. 5 VII.KOMPETENC A DIGJITALE Vlerësimi i rezultateve të të nxënit bëhet sipas 4 niveleve. 1) Niveli 1 përkon me vlerësimin dobët. 2) Niveli 2 përkon me vlerësimin mjaftueshëm. 3) Niveli 3 përkon me vlerësimin mirë. 4) Niveli 4 përkon me vlerësimin shumë mirë. RAPORTIMI VJETOR I VLERËSIMIT TË REZULTATEVE TË TË NXËNIT TË KOMPETENCAVE KYÇE  Nxënësi:__________________________  Fusha:___________________________  Lënda:_________________________  Klasa:____________________________  Mësuesi:_____________  Datë:______________________ KOMPETENCAT KYÇE NIVELET E KOMPETENCËS KOMENTE Ç’duhet bërë për përmirësim 1 2 3 4 I.Kompetenca e komunikimit dhe
  6. 6. 6 të shprehurit II. Kompetenca e të menduarit III. Kompetenca e të nxënit IV. Kompetenca për jetën, sipërmarrjen dhe mjedisin V. Kompetenca personale VI. Kompetenca qytetare VII. Kompetenca digjitale Vlerësimi i rezultateve të të nxënit bëhet sipas 4 niveleve. Niveli 1 përkon me vlerësimin dobët. Niveli 2 përkon me vlerësimin mjaftueshëm. Niveli 3 përkon me vlerësimin mirë. Niveli 4 përkon me vlerësimin shumë mirë.

×