การเขียนผังการเขียนผัง
งานงาน(1)(1)Flowcharting(1)Flowcharting(1)
การเขียนผังการเขียนผัง
งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการ
เขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็น
...
การเขียนผังการเขียนผัง
งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำาดับ
ขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำามา...
ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน
ทั่วไปทั่วไป((1/3)1/3)•แสดงการโยน
เหรียญ 3 ครั้ง
ถ้าออกหัว ผู้
โยนจะได้เงิน
10 บาท ถ้า
ออกก้อ...
ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน
ทั่วไปทั่วไป(2/3)(2/3)•ผังงานแสดง
การเดินข้าม
ถนนที่มี
สัญญาณไฟ
จราจร
เริ่มต้น
รอสัญญาณไฟ
ไฟแ...
ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน
ทั่วไปทั่วไป(3/3)(3/3)•ผังงานพิจารณา
การใช้ยาตาม
ฉลากยาที่ปิดข้าง
ขวด แยกตาม
ขนาดการใช้ดังนี้...
ผังงานทางคอมพิวเตอร์ผังงานทางคอมพิวเตอร์
ผังงานทางคอมพิวเตอร์แบ่งออก
เป็น 2 ประเภท ได้แก่
ผังงานระบบ (System
flowchart)
...
ผังงานระบบผังงานระบบ(System(System
flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่ใช้แสดงขั้นตอนการ
ทำางานของระบบงานอย่างกว้าง ๆ ทั้ง
ร...
ตัวอย่างผังงานระบบตัวอย่างผังงานระบบ
•ผังงานแสดงการ
คำานวณพื้นที่
สามเหลี่ยม
จำานวน 100 รูป
เริ่มต้น
บันทึกความสูงและความย...
ผังงานผังงาน
โปรแกรมโปรแกรม(Program(Program
flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำาสั่งที่
ใช้ในโปรแกรม
•ผังงา...
ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน
โปรแกรมโปรแกรม•ผังงานแสดง
การคำานวณ
พื้นที่สามเหลี่ยม
จำานวน 100 รูป
เริ่มต้น
รับความสูง และ
...
เปรียบเทียบผังงานระบบและเปรียบเทียบผังงานระบบและ
ผังงานโปรแกรมผังงานโปรแกรมเริ่มต้น
บันทึกความสูงและความยาวฐาน
ลงในดิสก์
ร...
ประโยชน์ของการเขียนประโยชน์ของการเขียน
ผังงานผังงาน• เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย
เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษา...
ข้อจำากัดของการเขียนข้อจำากัดของการเขียน
ผังงานผังงาน
•การเขียนผังงานไม่เหมาะกับงานที่
มีวิธีการซับซ้อน เช่น มีการที่
เงื่...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(1/13)(1/13)
•การเขียนผังงานเป็นการนำาเอาภาพ
สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียงต่อ...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(2/13)(2/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การเริ่มต้น
ห...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(3/13)(3/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การรับหรือ
แส...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(4/13)(4/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การรับหรือ
แส...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(5/13)(5/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การรับหรือ
แส...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(6/13)(6/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การแสดง
ผลลัพ...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(7/13)(7/13)สัญลักษ
ณ์
ความ
หมาย
ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การ
ประมวล
ผ...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(8/13)(8/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การ
กำาหนดค่า...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(9/13)(9/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
จุดต่อเนื่อง
...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(10/13)(10/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
หมายเหตุ
(C...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(11/13)(11/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การทำางานที...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(12/13)(12/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การทำางาน
แ...
สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน
ผังงานผังงาน(13/13)(13/13)สัญลักษ
ณ์
ความหมาย ตัวอย่าง
การใช้
คำาอธิบาย
การส่งข้อมู...
หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน
•ทิศทางของผังงานจะเริ่มจากส่วน
บนของหน้ากระดาษลงมายังส่วน
ล่าง และจากซ้ายมือไปของหน...
หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน
•การเขียนทิศทางของผังงานควร
เป็นไปอย่างมีระเบียบ และหลีก
เลี่ยงการขีดโยงไปโยงมาในทิ...
รูปแบบการเขียนผังงานรูปแบบการเขียนผังงาน
•แบบตามลำาดับ (Sequence)
•แบบการเลือก/ตัดสินใจ/เงื่อนไข
(Selection/Decision/Condi...
รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(1/3)(1/3)
•แสดงลำาดับการทำางานจากบนลงล่าง
ตามลูกศร
งานที่ 1
งานที่ 2
งานที่ 3
อ่านข้อมูล
คำ...
รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(2/3)(2/3)
START
STOP
A = 5
B = 3
C = A + B
print C
เริ่มต้น
กำาหนดค่าตัวแปร A มีค่าเป็น 5
ก...
รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(3/3)(3/3)
เริ่มต้น
รับข้อมูลมาเก็บไว้ใน
ตัวแปร A, B ทางแป้นพิมพ์
เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บ...
แบบการเลือกแบบการเลือก
•แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN)
•แบบสองทางเลือก (IF – THEN -
ELSE)
•แบบหลายทางเลือก (CASE)
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(1/5)(1/5)
เงื่อนไข
ประโยคงาน
งานลำาดับถัดไป
จริง
เท็จ
เงื่อนไข
ประโยคงาน 1
งานลำาดับถัดไป...
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(2/5)(2/5)
START
STOP
read age
age > 60
“You are old”
true
false
เริ่มต้น
รับค่าใส่ตัวแปร ...
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(3/5)(3/5)
รับค่า รหัสผ่านจาก
ผู้ใช้ ถ้ารหัสผ่านที่
ป้อนมีค่า
GoodLuck ให้แสดง
ข้อว่า Welc...
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(4/5)(4/5)
•บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้
พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีก...
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(5/5)(5/5)
START
STOP
read
name ,salary
salary < 5000 Name , salary ,
bonus
true
false
sal...
แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(1/6)(1/6)
•การทำางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง
ไปทำางานด้านหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะไป
ทำางา...
แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(2/6)(2/6)
•ถ้า sex =1
เงื่อนไขเป็น
จริง จะเพิ่ม
ค่าตัวแปร
Male ขึ้นอีก 1
•ถ้า sex =1
เงื่อนไข...
แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(3/6)(3/6)
START
STOP
read age
age > 60
“You are old”
truefalse
“You are young”
เริ่มต้น
รับค่...
แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(4/6)(4/6)
เริ่ม
รับค่า ans
ans = ‘y’ OR ans=‘Y’
พิมพ์ Thank Youพิมพ์ I’m sorry to hear that
จ...
แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(5/6)(5/6)
• บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้
พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีกคนล...
แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(6/6)(6/6)
START
STOP
read
name ,salary
salary < 5000
Name , salary ,
bonus
truefalse
rate...
การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ
IF)IF)•เป็นรูปแบบการ
เลือกการทำางานที่
มีทางเลือก
มากกว่า 2 ทางขึ้น
ไป
เงื่อนไข 1
ค...
การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ
IF)IF)
Score >=80
Grade = ‘A’
truefalse
Score >=70
Grade = ‘B’
truefalse
Score >=60...
การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ
CASE)CASE)•เป็นรูปแบบการเลือกการทำางานที่มีทาง
เลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป
เงื่อนไข
คำ...
การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ
CASE)CASE)
score
Grade = ‘B’Grade = ‘A’ Grade = ‘D’Grade = ‘C’
80..100 70..79 60..6...
แบบวนซำ้าแบบวนซำ้า
•แบบกำาหนดรอบไว้ล่วง
หน้า(Controlled Loop)
•แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน(Pre-
Test Condition)
•แบบตรวจสอบเงื่...
แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน
เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า
•มีการกำาหนดรอบการทำางานซำ้าไว้ล่วง
หน้า เมื่อครบต...
แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน
เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า
•ค่า N จะเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1
จนกระทั่ง...
แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น
จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า
•แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ...
แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น
จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า
•ตรวจสอบเงื่อนไข
ถ้า N <...
แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย
ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข
•แบบให้ทำางานในคำาสั่ง
ทำาซำ้าก่อน แล้วค่อย
ตรวจสอบเ...
แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย
ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข
– ให้พิมพ์ค่าใน
ตัวแปร N
– เพิ่มค่าให้ตัวแปร
N อีก 1...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การเขียนผังงาน

1,186 views

Published on

Published in: Design
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,186
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
76
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

การเขียนผังงาน

 1. 1. การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(1)(1)Flowcharting(1)Flowcharting(1)
 2. 2. การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการ เขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็น เครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำาดับ ขั้นตอนการทำางาน •การเขียนผังงาน เป็นการถ่ายทอดความ เข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์งานให้อยู่ ในรูปภาพหรือสัญลักษณ์ •ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจ ลำาดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้
 3. 3. การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำาดับ ขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำามาเขียนผัง งานได้ แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำาวันของเราเอง
 4. 4. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป((1/3)1/3)•แสดงการโยน เหรียญ 3 ครั้ง ถ้าออกหัว ผู้ โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้า ออกก้อย ผู้โยน จะเสียเงิน 10 บาท เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาทเสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัวก้อย ยัง ครบ
 5. 5. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(2/3)(2/3)•ผังงานแสดง การเดินข้าม ถนนที่มี สัญญาณไฟ จราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่
 6. 6. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(3/3)(3/3)•ผังงานพิจารณา การใช้ยาตาม ฉลากยาที่ปิดข้าง ขวด แยกตาม ขนาดการใช้ดังนี้ – อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน – อายุ 5 - 7 ปี ครั้ง ละ 1 เม็ด – อายุ 8 - 14 ปี เริ่มต้น อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
 7. 7. ผังงานทางคอมพิวเตอร์ผังงานทางคอมพิวเตอร์ ผังงานทางคอมพิวเตอร์แบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผังงานระบบ (System flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program flowchart)
 8. 8. ผังงานระบบผังงานระบบ(System(System flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่ใช้แสดงขั้นตอนการ ทำางานของระบบงานอย่างกว้าง ๆ ทั้ง ระบบ โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ ของส่วนสำาคัญต่าง ๆ ในระบบนั้น •เช่น เอกสารเบื้องต้น หรือสื่อบันทึกที่ใช้ อยู่เป็นอะไร และผ่านไปยังหน่วยงาน ใด มีกิจกรรมอะไรในหน่วยงานนั้น ๆ แล้วส่งต่อไปยังหน่วยงานใด เป็นต้น •ดังนั้น ผังงานระบบ จะเกี่ยวข้องกับ คน
 9. 9. ตัวอย่างผังงานระบบตัวอย่างผังงานระบบ •ผังงานแสดงการ คำานวณพื้นที่ สามเหลี่ยม จำานวน 100 รูป เริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ
 10. 10. ผังงานผังงาน โปรแกรมโปรแกรม(Program(Program flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำาสั่งที่ ใช้ในโปรแกรม •ผังงานนี้แยกย่อยมาจากผังงานระบบ โดยผู้เขียนโปรแกรมจะดึงเอาแต่ละจุด ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลใน คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในผังงานระบบมา เขียนแสดงรายละเอียดในการประมวล ผลอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน เพื่อนำาไป ประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไป
 11. 11. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน โปรแกรมโปรแกรม•ผังงานแสดง การคำานวณ พื้นที่สามเหลี่ยม จำานวน 100 รูป เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่
 12. 12. เปรียบเทียบผังงานระบบและเปรียบเทียบผังงานระบบและ ผังงานโปรแกรมผังงานโปรแกรมเริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานระบบ ผังงานโปรแกรม
 13. 13. ประโยชน์ของการเขียนประโยชน์ของการเขียน ผังงานผังงาน• เราสามารถเรียนรู้และเข้าใจผังงานได้ง่าย เพราะผังงานไม่ขึ้นอยู่กับภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาใดภาษาหนึ่ง • ผังงานเป็นการสื่อความหมายด้วยภาพ ทำาให้ง่ายและสะดวกต่อการพิจารณาลำาดับ ขั้นตอนในการทำางานดีกว่าการบรรยายเป็น ตัวอักษร • ช่วยให้การค้นหาความผิดพลาดของลำาดับ การทำางานได้รวดเร็ว และสามารถแก้ไขได้ ง่าย • การเขียนโปรแกรมโดยพิจารณาจากผังงาน
 14. 14. ข้อจำากัดของการเขียนข้อจำากัดของการเขียน ผังงานผังงาน •การเขียนผังงานไม่เหมาะกับงานที่ มีวิธีการซับซ้อน เช่น มีการที่ เงื่อนไขในการทอสอบมากมาย ซึ่ง มักจะใช้ตารางการตัดสิน ใจ(decision table) เข้ามาช่วย มากกว่า
 15. 15. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(1/13)(1/13) •การเขียนผังงานเป็นการนำาเอาภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน เพื่อ แสดงลำาดับขั้นตอนการทำางาน โดย มีเส้นลูกศรเชื่อมระหว่างภาพต่างๆ •สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานที่ นิยมใช้กันนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ หน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standard Institute
 16. 16. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(2/13)(2/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การเริ่มต้น หรือสิ้นสุด การเขียน ผังงาน (Terminal ) 1. เริ่มต้น ผังงาน 2. จบผัง งาน รับข้อมูล หรือแสดง 1. รับค่าใส่ ใน ตัวแปร START STOP read name display area
 17. 17. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(3/13)(3/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้บัตร เจาะรู (Punch card) 1. อ่านค่า A ที่บัตร เจาะรู 1 ใบ 2. เจาะค่า B,C บน บัตร 1 ใบ ชุดของ บัตรเจาะรู เจาะค่า B1 , B2 , Bn read A punch B , C punch bi b=1 , …n
 18. 18. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(4/13)(4/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้เทป กระดาษ (Punched tape) อ่านค่า ID , name บนเทป กระดาษ การรับหรือ read ID , name
 19. 19. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(5/13)(5/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้จานแม่ เหล็กเป็น สื่อ (Magnatic disk)
 20. 20. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(6/13)(6/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การแสดง ผลลัพธ์ ทาง เครื่องพิมพ์ (Documen t) พิมพ์ค่า A ทาง เครื่องพิมพ์ การแสดง ผลลัพธ์ แสดงค่า A, B write A display A , B
 21. 21. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(7/13)(7/13)สัญลักษ ณ์ ความ หมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ ประมวล ผล (Process) 1. คำานวณ A + B และ เก็บไว้ใน C 2. กำาหนดค่า sum เท่ากับ 0 การเปรียบ เทียบหรือ เปรียบเทียบถ้า i มีค่า น้อยกว่าหรือ C = A + B Sum = 0 i <= 10 true false แสดง i
 22. 22. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(8/13)(8/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ กำาหนดค่า ต่างๆ ไว้ ล่วงหน้า (Preparati on) กำาหนดให้ i มี ค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าที ละ 1 จนมีค่าเป็น 100 จึง ออก จากการทำางาน ซำ้า โดยแต่ละรอบ บวกค่า sum ด้วยค่า i for i =1 to 100 sum = sum + i i
 23. 23. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(9/13)(9/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย จุดต่อเนื่อง ในหน้า เดียวกัน (In-Page connector ) หลังจากพิมพ์ ค่า A แล้วให้ทำา ตามที่จุด ต่อเนื่อง A ซึ่งอยู่ใน หน้าเดียวกัน จุดต่อเนื่อง ที่อยู่คนละ หลังจาก กำาหนด A write A A = 3 1
 24. 24. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(10/13)(10/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย หมายเหตุ (Commen t) รับค่า ทางการกด แป้นพิมพ์ (Manual Input) รับค่า A ทาง แป้นพิมพ์ read A A = Age read A
 25. 25. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(11/13)(11/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางานที่ กำาหนดไว้ แล้ว เช่น โปรแกรม ย่อย (Predefine Process) เรียก โปรแกร ม ย่อยชื่อ findGra de ให้ทำางาน การควบคุม การทำางาน ด้วยมนุษย์ findGrade
 26. 26. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(12/13)(12/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางาน แบบออฟไลน์ ของอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ถูก ควบคุมจาก หน่วยประมวล ผลกลาง โดยตรง (Auxiliary Operation) การจัดเรียง
 27. 27. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(13/13)(13/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การส่งข้อมูล ทางสาย สื่อสาร (Communic ation Link)
 28. 28. หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน •ทิศทางของผังงานจะเริ่มจากส่วน บนของหน้ากระดาษลงมายังส่วน ล่าง และจากซ้ายมือไปของหน้า กระดาษ และควรเขียนเครื่องหมาย ลูกศรกำากับทิศทางไว้ด้วย •สัญลักษณ์หรือภาพที่ใช้ในการ เขียนผังงานมีขนาดต่าง ๆ กันได้ แต่จะต้องมีรูปมาตรฐานตามความ
 29. 29. หลักการจัดภาพผังงานหลักการจัดภาพผังงาน •การเขียนทิศทางของผังงานควร เป็นไปอย่างมีระเบียบ และหลีก เลี่ยงการขีดโยงไปโยงมาในทิศทาง ตัดกัน ถ้าจำาเป็นต้องโยงถึงกัน ควร ใช้เครื่องหมายจุดต่อเนื่องแทนและ ถ้าเป็นไปได้ควรเขียนผังงานให้จบ ในหน้าเดียวกัน •คำาอธิบายในภาพ เขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย
 30. 30. รูปแบบการเขียนผังงานรูปแบบการเขียนผังงาน •แบบตามลำาดับ (Sequence) •แบบการเลือก/ตัดสินใจ/เงื่อนไข (Selection/Decision/Condition) •แบบวนซำ้า (Iteration / Loop)
 31. 31. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(1/3)(1/3) •แสดงลำาดับการทำางานจากบนลงล่าง ตามลูกศร งานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 อ่านข้อมูล คำานวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ คำานวณ คำานวณ คำานวณ
 32. 32. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(2/3)(2/3) START STOP A = 5 B = 3 C = A + B print C เริ่มต้น กำาหนดค่าตัวแปร A มีค่าเป็น 5 กำาหนดค่าตัวแปร B มีค่าเป็น 3 เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน
 33. 33. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(3/3)(3/3) เริ่มต้น รับข้อมูลมาเก็บไว้ใน ตัวแปร A, B ทางแป้นพิมพ์ เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน START STOP C = A + B print C A , B
 34. 34. แบบการเลือกแบบการเลือก •แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN) •แบบสองทางเลือก (IF – THEN - ELSE) •แบบหลายทางเลือก (CASE)
 35. 35. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(1/5)(1/5) เงื่อนไข ประโยคงาน งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2
 36. 36. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(2/5)(2/5) START STOP read age age > 60 “You are old” true false เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You ar ถ้าเป็นเท็จ ไม่ต้องทำาอะไร จบการทำางาน เปรียบเทียบค่า age มากกว่า 60
 37. 37. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(3/5)(3/5) รับค่า รหัสผ่านจาก ผู้ใช้ ถ้ารหัสผ่านที่ ป้อนมีค่า GoodLuck ให้แสดง ข้อว่า Welcome Manager และ ข้อความ Exit Password System เริ่ม รับค่า ans ans = “GoodLuck” พิมพ์ Welcome Manager พิมพ์ Exit Password System จบ จริง เท็จ
 38. 38. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(4/5)(4/5) •บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีก คนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับ โบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน •ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100) 1.คำานวณโบนัส = เงินเดือน * 3
 39. 39. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(5/5)(5/5) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus true false salary = salary + (salary*10/100) A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้
 40. 40. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(1/6)(1/6) •การทำางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง ไปทำางานด้านหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะไป ทำางานอีกอย่างหนึ่ง เงื่อนไข ประโยคงาน2 งานลำาดับถัดไป จริงเท็จ ประโยคงาน1
 41. 41. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(2/6)(2/6) •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น จริง จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Male ขึ้นอีก 1 •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น เท็จ จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Sex = 1 Male = Male +1Female = Female + 1 TrueFalse
 42. 42. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(3/6)(3/6) START STOP read age age > 60 “You are old” truefalse “You are young” เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You are ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ข้อความ You are จบการทำางาน เปรีบเทียบค่า age มากกว่า 6
 43. 43. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(4/6)(4/6) เริ่ม รับค่า ans ans = ‘y’ OR ans=‘Y’ พิมพ์ Thank Youพิมพ์ I’m sorry to hear that จริงเท็จ พิมพ์ Do you like Pascal พิมพ์ Good Bye จบ แสดงข้อความ Do you like Pascal รับค่าใส่ตัวแปร ans เริ่มการทำางาน เปรียบเทียบค่า ans เท่ากับ y หรือ - ถ้าเป็นจริง พิมพ์ Thank you -ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ I’m sorry to hear that พิมพ์คำาว่า Goodbye จบการทำางาน
 44. 44. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(5/6)(5/6) • บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน • ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 - ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 - ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 1.คำานวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน) 2.โบนัส = เงินเดือน * 3
 45. 45. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(6/6)(6/6) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus truefalse rate = 10 / 100 A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้ rate = 5 / 100 salary = salary+(salary * rate)
 46. 46. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF)•เป็นรูปแบบการ เลือกการทำางานที่ มีทางเลือก มากกว่า 2 ทางขึ้น ไป เงื่อนไข 1 คำาสั่งที่ 1 TrueFalse เงื่อนไข 2 คำาสั่งที่ 2 TrueFalse เงื่อนไข 3 คำาสั่งที่ 3 TrueFalse คำาสั่งที่ 4
 47. 47. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF) Score >=80 Grade = ‘A’ truefalse Score >=70 Grade = ‘B’ truefalse Score >=60 Grade = ‘C’ truefalse Score >=50 Grade = ‘D’ truefalse Grade = ‘F’ Score = mid + final
 48. 48. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE)•เป็นรูปแบบการเลือกการทำางานที่มีทาง เลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป เงื่อนไข คำาสั่งที่ 2คำาสั่งที่ 1 คำาสั่งที่ 4คำาสั่งที่ 3 กรณี 1 กรณี 2 กรณี 3 กรณี 4
 49. 49. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE) score Grade = ‘B’Grade = ‘A’ Grade = ‘D’Grade = ‘C’ 80..100 70..79 60..69 50..59 Grade = ‘F’ 0..49 Score = mid + final
 50. 50. แบบวนซำ้าแบบวนซำ้า •แบบกำาหนดรอบไว้ล่วง หน้า(Controlled Loop) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน(Pre- Test Condition) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง(Post- Test Condition)
 51. 51. แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •มีการกำาหนดรอบการทำางานซำ้าไว้ล่วง หน้า เมื่อครบตามจำานวนรอบจึงหยุด ทำางานซำ้าแล้วทำาคำาสั่งต่อไป กำาหนดรอบการทำางาน คำาสั่งทำาซำ้า 1 คำาสั่งทำาซำ้า 2 Next
 52. 52. แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •ค่า N จะเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนกระทั่ง มากกว่า 5 จึงหยุดการ ทำางานซำ้า และทำาคำาสั่งถัดจาก Next ในแต่ละรอบของงานที่ให้ทำาซำ้าคือ พิมพ์ค่าในตัวแปร N ทีละรอบFor N =1 , 5 Next Print N
 53. 53. แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไข ยังเป็นจริงให้ทำางานซำ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จจึงหยุดทำางานซำ้า แล้วไปทำางานคำาสั่งอื่นถัดไป เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 54. 54. แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า N <= 5 – ให้พิมพ์ ค่า N – เพิ่มค่า N อีก 1 (N=N+1) •กลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขอีก จนกว่าเงื่อนจะเป็น N <=5 N = N+1 True False Print N N = 1
 55. 55. แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข •แบบให้ทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขยังเป็นเท็จให้ กลับไปทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าอีก จนกระทั่ง ตรวจสอบแล้วเงื่อนเป็น จริง จึงหยุด แล้วไป ทำางานคำาสั่งอื่น เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 56. 56. แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข – ให้พิมพ์ค่าใน ตัวแปร N – เพิ่มค่าให้ตัวแปร N อีก 1 •ตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้า N > 5 เป็นจริงให้หยุด ทำางานซำ้า ถ้า เป็นเท็จให้กลับ N > 5 True False N = N+1 Print N N = 1

×