Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
MODUL ISTILAH     Disediakan untuk:DR. ABDUL HALIM BIN MOHAMED      Disediakan oleh:  ROZI BINTI PUTEH (808075...
BUILDING TEAMS AND MANAGING PROJECTS (PEMBANGUNAN ICT DALAM PENDIDIKAN)  1. Apakah Peranan Teknologi Maklumat dan komunik...
kolaboratif.  Senario di mana makmal computer dan peralatan sokongan pembelajaran seperticomputer, projector multimedia d...
4. Pendekatan ModulModul ini merupakan modul berbantukan fasilitator yang membawa maksud penggunaannya akanhanya menjadi l...
Naim(2000), teknologi juga dikaitkan dengan satu perlakuan seni yang bukan semata-mata   fokus kepada peralatan baru ya...
6. DOMAIN REKA BENTUK   Reka bentuk : 1 proses yang sistematik untuk merancang dan menentukan ciri-ciri serta   kepe...
6.1 Reka Bentuk Sistem Pengajaran    Ismail Md. Zain(1994), reka bentuk dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar ...
6.4 Ciri-ciri Murid    Murid : klien utama dalam dunia pendidikan dan perlu diberi perhatian dalam perancangan dan  ...
Pengurusan projek : melibatkan perancangan, pemantauan&pengawalan projek reka bentukdan pembinaan bahan pengajaran.Penguru...
Pengurusan maklumat : perancangan, pemantauan dan pengawalan pengumpulan,    pemindahan&pemprosesan maklumat kepada pel...
Penggunaan TP perlu bertunjangkan pengajaran bukan hiburan semata-mata atau membuang    masa.    Contoh : penggunaan...
Murid-murid dapat berinteraksi dan terlibat secara aktif dengan penggunaan TP.6) Masa    Digunakan dengan masa yang ses...
http://soulmaths.blogspot.com/2010/10/1-teknologi-berasal-daripada-perkataan.htmlhttp://www.google.com.my/imglanding?q=pen...
8. Integrasi ICT dalam P&PIntegrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas ia...
IT juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran denganmenggabungkan kaedah dan teori penga...
telekomunikasi   ini  dapat  meningkatkan  lagi  proses  pengajaran   dan   pembelajaran.Melalui perkembanga...
dan komunikasi yang menyokong teras dalam pengurasan dan pentadbiran pendidikan, P&P sertapendidikan sepanjang hayat. KPM ...
urusan.Selain itu, ICT juga banyak membantu tugas-tugas guru dalam pengurusan pengajaran danpembelajaran.Namun adalah tida...
lengkap untuk kaedah pembelajaran dan pengajaran tersebut.Walau bagaimanapun, penyediaankemudahan mengekses internet sahaj...
http://smkbbest.wordpress.com/bimbing/kemahiran-belajar/KEMAHIRAN BELAJAR adalah merujuk kepada kemahiran untuk menyediaka...
http://modulbestari.tripod.com/http://www.vividvisionresources.com/vvr/tentatif.htm                    ...
9.3 Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan KritisKemahiran ini merupakan keupayaan atau kecekapan individu menggunakan mind...
untuk menjadikan masyarakat bertaraf dunia.Oleh itu, mahu atau tidak penyediaan masyarakat ke arahpenguasaan dan kemahiran...
http://www.google.com.my/imglanding?q=pengurusan+pembelajaran&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=pL9QpMK7L7AYEM:&imgrefurl=...
10. Apakah Kriteria Tahap Kemahiran Menggunakan Peralatan ICT?10.1 Pemprosesan KataMenaip teks dan menyisipkan grafik meng...
10.5 GrafikMembina bahan grafik dengan menggunakan perisian Microsoft Paint.Membina bahan grafik menggunakan perisian sepe...
Menyatakan beberapa jenis e-mel seperti smtp, webmail dan sebagainya.Mengurus semua e-mel secara beretika mengikut keutama...
11. Mengapakah Teori Konstruktivisme Sesuai Dalam Pembelajaran ICT?Teori konstruktivisme berasaskan kepada premis bahawa m...
7. Memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya    melalui penglibatan mereka denga...
Explain (Penjelasan)Konsep dan definisi terminology    Mendefinisikan dan menjelaskan konsep.    Menyoal semula penj...
Menggalakkan pelajar memperjelaskan jawapan mereka.Menggalakkan penemuan melalui pertanyaan soalan bercapah dan menggalakk...
Guru perlu menerapkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.Guru menyediakan alat atau bahan bantu mengajar yang sesu...
RUJUKANRohani, A. H. (1999). Keperluan pendidikan abad Ke-21: Projek sekolah bestari. Prosiding    seminar isu-Isu pen...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul istilah

1,075 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modul istilah

 1. 1. MODUL ISTILAH Disediakan untuk:DR. ABDUL HALIM BIN MOHAMED Disediakan oleh: ROZI BINTI PUTEH (808075) SGDT 5023 1
 2. 2. BUILDING TEAMS AND MANAGING PROJECTS (PEMBANGUNAN ICT DALAM PENDIDIKAN) 1. Apakah Peranan Teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) dalam Pendidikan di Malaysia?Peranan teknologi maklumat dan komunikasi dalam kehidupan masa kini tidak dapat dinafikankepentingannya.System pendidikan Negara tidak terkecuali dalam arus perubahan dan bagi memastikanNegara mampu untuk terus bersaing dalam era teknologi maklumat dan komunikasi pelbagaiperancangan, usaha dan strategi perlu dilaksanakan.Pelaksanaan konsep sekolah bestari merupakansalah satu aplikasi perdana dalam Koridor Raya MUltimesia memperlihatkan usaha kerajaan yangberterusan bagi membentuk satu genarasi baru yang mempunyai daya saing di dalam era teknologimaklumat dan komunikasi.Dalamerapendidikanpula,KementerianPendidikanMalaysiatelahmerancanguntukmenerapkan IT(Information Technology) atau TM (Teknologi Maklumat), selarasdengan perkembangan ICT(Information Comunication Technology) atau Teknologi InformasidanKomunikasidalampengajarandanpembelajarandisemuasekolahBistarimenjelangtahun2010.Masakiniterdapat7,000buahsekolah rendahdan1,500buahsekolah menengah diMalaysia. Dari jumlahtersebut 90 buah sekolah telahdipilihsebagaisekolahprintisSekolahBistaripadatahunpadaJanuari1999.Padatahun2000,jumlahnyameningkat500buahsekolahdenganpenglibatansejumlah300,000pelajar kearah pembelajaran Bistari.Pada tahun 2010, semua sekolah di negara ini yangberjumlah10,000buahsekolahakanterlibatsebagaisekolahBistari.Inibermakna8.5jutapelajardan450,000orangguruakanterlibat(MSC,1997).Pengintegrasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi ( ICT ) dalam pendidikan sebenarnya banyakbergantung kepada keupayaan dan kemahiran guru memanfaatkan kemudahan ICT sebagai alat untukmemproses dan mengekses maklumat serta menjadikan pengajaran dan pembelajaran di dalam kelaslebih menarik dan efisien. Sekiranya budaya mengintegrasikan ICT dapat dipupuk dalam setiapperancangan akademik sekolah maka ia akan memberi pengalaman pembelajaran baru sekali gusmenganjak paradigm pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.Kurikulum sekolah sememangnya menuntut kepentingan penguasaan pengetahuan dan kemahiranliterasi ICT di kalangan warga mereka terutama pelajar sekolah. Aplikasi sekolah bestari telahmenggariskan konsep pembelajaran secara self-paced, self-directed yang jelas memberikan cabarankepada guru untuk mengatur strategi pengajaran dan pembelajaran yang lebih bersifat dinamik dan 2
 3. 3. kolaboratif. Senario di mana makmal computer dan peralatan sokongan pembelajaran seperticomputer, projector multimedia dan perisisan kursus pendidikan bagi melaksanakan dasar baruKementerian Pendidikan.Program ini perlu dilihat sebagai melengkapi keperluan latihan dalam ICT dan pembangunanprofesionalisme guru yang sedia ada. Guru seharusnya bersama menangani isu-isu dalam prosespengajaran dan pembelajaran. Kurikulum ini dijangka dapat membekalkan guru-guru denganpengetahuan, kemahiran dan kefahaman untuk membuat keputusan yang tepat untukmengintegrasikan ICT secara efektif merangkumi semua mata pelajaran sama ada sekolah rendah atausekolah menengah.Di harap warga pendidik dapat memainkan peranan dengan penuh keyakinan danberketerampilan membimbing pelajar menjadi insan yang cemerlang. 2. Apakah Tujuan Penggunaan Teknologi Multimedia dan Internet dalam Pendidikan?Perisian atau aplikasi bagi tujuan pembelajaran berbantukan computer sebelum ini masih lagimenggunakan teknik-teknik pengajaran tahun 50-an, di mana masih terikat dengan psikologipembelajaran jenis tingkah laku. Di sini computer berperanan sebagai pembuka helaian atau mukasurat kerana perisian sebegini sememangnya telah terbukti menerusi kajian yang telah dijalankan.Perkembangan pesat dalam multimedia dan juga teknologi internet sedikit sebanyak telah Berjayamembawa nafas baru dalam dunia pendidikan berasaskan ICT, yang menawarkan pelbagai keistimewaanyang tidakpernah diperolehi menerusi teknologi sebelumnya.Bagungan kedua-dua teknologi ini,seterusnya semakin merancak dengan penggunaan teknologi tersebut dalam bidang pendidikan. 3. Objektif UtamaObjektif utama modul ini ialah membekalkan guru-guru dengan pengetahuan, kemahiran dankefahaman untuk merancang dan membuat keputusan yang tepat mengenai ‘bila dan bagaimana’mengintegrasikan ICT secara efektif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 3
 4. 4. 4. Pendekatan ModulModul ini merupakan modul berbantukan fasilitator yang membawa maksud penggunaannya akanhanya menjadi lebih ketara dan efektif apabila kandungannya disampaikan oleh fasilitator dalam bidangpedagogi dan ICT semasa proses pengajaran dan pembelajaran. 5. Pengurusan PembelajaranEra informasi kini telah menjadikan dunia sebagai sebuah perkampungan global yang tidakbersempadan.Senario ini memberi kesan kepada dunia pendidikan, di mana genarasi kini berupayamendapatkan informasi dan memperoleh ilmu serta kemahiran menerusi pelbagai media sepertiinternet, perisian multimedia, rangkaian LAN dan Wan.Sehubungan itu, peranan guru dalam pendidikanperlu berubah daripada sebagai seorang penyampai ilmu kepada seorang pengurus pembelajaran yangberkesan.Sebagai seorang pengurus pembelajaran, guru seharusnya memahami pelbagai keperluan pelajar yangberbeza berhubung dengan ciri pembelajaran pelajar serta jenis dan pembahagian kecerdasan mengikutHoward Gardner.Guru juga perlu menguasai pelbagai kemahiran dan pengetahuan yang berkaitandengan pengurusan pembelajaran bestari seperti strategi dan teknik Pengajaran Konstruktivisme,pembelajaran Masteri, kecerdasan emosi dan sebagainya.Pengubahsuaian ini menuntut perubahan dari segi budaya dan amalan yang sedang dipraktikan disekolah.Ia perlu berubah daripada pembelajaran secara menghafal dan latih tubi kepada bentuk yangmerangsang pemikiran, berunsur kreatif, memenuhi keperluan setiap pelajaran dengan mengambil kiraperbezaan kebolehan dan gaya pembelajaran setiap individu serta berasaskan pendemokrasianpendidikan.Teknologi Berasal daripada perkataan "techne" (bahasa Yunani) = kemahiran Kemahiran menggunakan teknologi moden dalam usaha memajukan pendidikan. Berasal daripada perkataan Latin. Menurut Saettler (1986) "texera"bererti to construct or to weave= membangunkan, menyulam & tidak semestinya menunjukkan penggunaan mesin. 4
 5. 5. Naim(2000), teknologi juga dikaitkan dengan satu perlakuan seni yang bukan semata-mata fokus kepada peralatan baru yang dicipta tetapi melibatkan hasil kreativiti seseorang dalam penciptaan mereka. Heinich, Molenda&Russel(1993), teknologi bukan semata-mata peralatan dan mesin sahaja tetapi merangkumi idea dan proses. Ab. Rahim Selamat(1992), aplikasi atau pemindahan kreatif sains kepada keperluan industri atau apa-apa keperluan teknikal yang lain.2Pendidikan Perihal yang berkaitan dengan menjaga, melatih dan mendidik ilmu pengetahuan. Mak Soon Long&Lee Shock(1988), pendidikan sebagai suatu proses atau aktiviti yang berusaha untuk memperkembangkan fizikal, intelek, sosial dan emosi seseorang individu serta menambahkan kemahiran, kebolehan,pengetahuan dan pengalaman. Kesimpulan :Pendidikan ialah satu proses mengajar dan menyalurkan ilmu pengetahuan kepada golongan sasaran melalui komunikasi, kaedah teori, peralatan dan secara latihan yang melibatkan satu proses yang berterusan. 3) Teknologi Pendidikan Derek Rowntre(1974), TP merupakan satu pendekatan sistematikyg amat sesuai dan boleh diterima bagi proses penyelesaian satu-satu masalah P&P. Yusup Hashim (1997), proses merancang, membina, mereka bentuk, melaksana dan menilai aktiviti-aktiviti pembelajaran secara sistematik dengan tujuan memudahkan dan meningkatkan proses P&P. 5
 6. 6. 6. DOMAIN REKA BENTUK Reka bentuk : 1 proses yang sistematik untuk merancang dan menentukan ciri-ciri serta keperluan dalam pengajaran&pembelajaran(P&P). Menekankan pemahaman terhadap suasana sebelum, semasa dan selepas proses pengajaran dan pembelajaran agar semua situasi diambil kira dan diberi perhatian dalam mereka bentuk proses pengajaran. 6
 7. 7. 6.1 Reka Bentuk Sistem Pengajaran Ismail Md. Zain(1994), reka bentuk dapat membantu meningkatkan pencapaian pelajar kerana pengajaran akan menjadi lebih tersusun dan objektif pengajaran dan pembelajaran dapat dicapai dengan lebih baik. Aspek-aspek : 1. Menganalisis 2. Membina 3. Melaksana 4. Menilai6.2 Reka Bentuk Mesej Memberi penekanan kepada cara seseorang pendidik menyalurkan maklumat melalui mesej berbentuk audio visual yang boleh menarik perhatian murid dalam proses P&P. Fleming dan Leive(1993), reka bentuk mesej ialah pola-pola simbol yang mempengaruhi kognitif, afektif dan psikomotor Tumpuan : visual dan urutan pelajaran.6.3 Reka Bentuk Strategi Pengajaran Proses ini melibatkan perancangan yang perlu dilakukan sebelum pelaksanaan aktiviti pengajaran dan pembelajaran(P&P). Langkah-langkah pengajaran dan pembelajaran seperti pemilihan aktiviti, media dan kaedah yang sesuai disusun dan dirancang dengan teliti melalui strategi pengajaran untuk memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Seels&Richey(1994), strategi pengajaran ialah spesifikasi untuk memilih dan menyusun peristiwa dan aktiviti pembelajaran dalam sesuatu unit pelajaran. Dick&Carey, Strategi pengajaran merangkumi komponen suatu set bahan pengajaran dan prosedur untuk menghasilkan pembelajaran. 7
 8. 8. 6.4 Ciri-ciri Murid Murid : klien utama dalam dunia pendidikan dan perlu diberi perhatian dalam perancangan dan pelaksanaan sistem pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan terhadap kebolehan, kemahiran, pengetahuan sedia ada dan sikap murid amat penting sebelum perancangan dibuat agar dapat memenuhi setiap objektif pengajaran yang disasarkan dan menjadi penentu kepada keberkesanan reka bentuk sistem pengajaran yang dirancang. Latar belakang pengalaman murid seperti sikap, pengetahuan sedia ada dan kemahiran perlu dititk berat kerana aspek-aspek tersebut mempengaruhi keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 8
 9. 9. Pengurusan projek : melibatkan perancangan, pemantauan&pengawalan projek reka bentukdan pembinaan bahan pengajaran.Pengurusan sumber : perancangan, pemantauan&pengawalan perkhidmatan bantuan sumberdan perkidmatan media yang lain.Pengurusan sistem penyampaian : perancangan, pemantauan dan pengawalan kaedahpemilihan media yang digunakan dalam sistem pengajaran dan pembelajaran. 9
 10. 10. Pengurusan maklumat : perancangan, pemantauan dan pengawalan pengumpulan, pemindahan&pemprosesan maklumat kepada pelajar. Contoh : Projek ICT, My SchoolNet yang disediakan di sekolah-sekolah adalah untuk menggalakkan penggunaan internet dalam pengajaran. 7. PRINSIP MENGGUNAKAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN DALAM PROSES P&P 1)Bahan Bantu Mengajar(BBM) Bahan yang digunakan dalam proses P&P bukan sebagai pengganti pengajaran. Membantu guru mengajar dan menyampaikan maklumat kepada murid dengan lebih jelas dan berkesan supaya objektif P&P dapat dicapai. Membantu guru untuk menjelaskan konsep dan memberi penerangan kepada murid agar mesej yang ingin disampaikan jelas dan tepat.2) Pengajaran dan Pembelajaran Digunakan oleh guru dan murid untuk fungsi pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan TP boleh dijadikan sebagai daya penarik dan menimbulkan minat serta keseronokan belajar dalam diri murid. 10
 11. 11. Penggunaan TP perlu bertunjangkan pengajaran bukan hiburan semata-mata atau membuang masa. Contoh : penggunaan internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan subjek yang diajar.3) Perancangan : 3 peringkata)Sebelum penggunaan Guru perlu merancang masa, aktiviti yang sesuai dan TP yang sesuai dengan topik pengajaran supaya penggunaan TP bermakna kepada murid.b) Semasa penggunaan Guru dapat memberikan komen terhadap aktiviti yang dijalankan dan memberikan penekanan kepada aspek-aspek penting yang perlu dilakukan oleh murid semasa penggunaan TP agar dapat membantu pembelajaran murid secara lebih berkesan.c) Selepas penggunaan Guru dapat merancang aktiviti lanjutan selepas penggunaan TP agar dapat membuat peneguhan dan pengukuhan terhadap kefahaman murid seperti soalan-soalan, penilaian, kerja-kerja projek sama ada secara individu atau kumpulan.4) Kegunaan Berdasarkan kesesuaian dari segi topik dan objektif pembelajaran, murid, saiz kelas dan keadaan fizikal tempat mengajar agar penggunaan TP dapat dimanfaatkan sepenuhnya kepada guru dan murid sepanjang proses P&P.5) Objektif Pembelajaran Dapat mencapai OP dan digunakan mengikut peringkat perkembangan proses P&P Penggunaan TP dapat mencapai sesuatu objektif pembelajaran dan digunakan mengikut peringkat perkembangan proses pengajaran dan pembelajaran iaitu dari pengenalan topik pengajaran, perkembangan, penutup sehingga 11
 12. 12. Murid-murid dapat berinteraksi dan terlibat secara aktif dengan penggunaan TP.6) Masa Digunakan dengan masa yang sesuai dengan topik yang dipilih yang dapat merangsang pembelajaran murid7) Rujukan Guru menggunakannya bukan untuk menunjuk-menunjuk , murid menjadikannya rujukan bermakna8) Selepas Penggunaan Perlu ditanggal,diubah, atau ditutup supaya tidak mengganggu tumpuan murid terhadap P&P9) Pameran Pamerkan di dalam kelas, papan kenyataan mengikut kesesuaian sebagai rujukan 12
 13. 13. http://soulmaths.blogspot.com/2010/10/1-teknologi-berasal-daripada-perkataan.htmlhttp://www.google.com.my/imglanding?q=pengurusan+pembelajaran&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=faUIWVxuajNCoM:&imgrefurl=http://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/&imgurl=http://2.bp. 13
 14. 14. 8. Integrasi ICT dalam P&PIntegrasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran perlu dilihat dari perspektif yang lebih luas iaitumenggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan prosesdan keberkesanan dalam P&P (Pusat Perkembangan Kurikulum, 2001). Matlamat utama mengintegrasiICT dalam kurikulum adalah untuk membantu murid memperkembangkan kebolehan dari segimengguna, mengurus dan memahami ICT. Adalah penting bagi murid untuk menguasai kebolehan-kebolehan ini semasa proses pembelajaran dalam setiap bidang kurikulum (Jonassen,1996). Peranan ICTdalam P&P akan membawa kepada kaedah-kaedah yang baru dan inovatif dalam pembelajaran danpenilaian. Namun begitu kehadiran ICT sahaja tidak dapat membantu proses transformasi ini. Perkarayang penting dalam integrasi ICT ialah setiap strategi itu harus menjurus kepada keperluan P&P dansebagai satu cara untuk guru dan pelajar menyelesaikan masalah semasa proses pembelajaran sertamemperolehi hasil yang bertepatan dengan isi kandungan.(sumber: Dr. Rusmini KuAhmad,Pensyarah,Institut Aminuddin Baki Cawangan UtaraJitra, Kedah,Kementerian Pendidikan Malaysia).8.1 Impak IT Dalam PengajaranSelain daripada memainkan peranan yang penting dalam bidang pengurusan, IT dan teknologi jugaberperanan yang sama penting dalam bidang pendidikan. Dalam pendidikan, IT boleh digunakan untukmengumpul, menyimpan, memproses dan menyalurkan serta menyebarkan maklumat secara pantasseperti hantaran elektronik (e-mail) atau CD Rom untuk membantu proses pengajaran danpembelajaran. 14
 15. 15. IT juga boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran denganmenggabungkan kaedah dan teori pengajaran dengan teknologi komunikasi seperti pengajaranberasaskan komputer.Kebolehan menstruktur dan menyusun maklumat untuk tujuan pengajaran danpembelajaran merupakan kemahiran yang perlu ada pada setiap orang guru dalam zaman maklumat ini.Sistem pendidikan kini mengalami perubahan berikutan dengan perkembangan teknologi komputer dantelekomunikasi. Secara tidak langsung ia mempengaruhi kurikulum serta proses pengajaran danpembelajaran dan sekolah akan dibanjiri oleh maklumat yang dibawa oleh teknologi-teknologimaklumat baru. Oleh itu proses pengajaran dan pembelajaran memerlukan pendekatan yang lebihinovatif untuk mengambil peluang daripada perkembangan teknologi maklumat serta untukmenghadapi cabaran ini. Guru, pelajar, Pusat Sumber Pendidikan, ibu bapa dan Kementerian Pelajaranmestilah menilai semula peranan masing-masing bersesuaian dengan revolusi zaman maklumat.Dalam memainkan peranan yang penting sebagai penyampai pengajaran, guru seharusnya berperananbukan sahaja sebagai sumber utama memberi dan menyampaikan maklumat tetapi juga bertindaksebagai pemudah cara atau pengurus untuk mendapatkan maklumat.Guru boleh menggunakan komputer untuk persembahan bahan kuliah, soal jawab dengan pelajar dalambentuk dialog, menyemak jawapan pelajar dalam sesuatu ujian, mengulang bahan pengajaran yangdiperlukan dan lain-lain lagi. Malah, berbagai-bagai bentuk maklumat seperti teks, suara, muzik, grafikdan animasi boleh digabungkan dalam pengajaran bagi menjadikan pengajaran dan pembelajaranmenyeronokkan dan menambahkan minat pelajar.Keduanya, guru mempunyai kebolehan menyusun semula ledakan maklumat yang diperolehi dariberbagai sumber supaya dijadikan maklumat berstruktur untuk tujuan pengajaran.Pengetahuan dalamreka bentuk pengajaran boleh membantu guru membina bahan-bahan pembelajaran sepertihypermedia atau multimedia.Ketiganya, guru boleh menggunakan teknologi komunikasi seperti CD Rom, cakera padat, hantaranmelalui telesidang audio, video dan komputer untuk memudahkan proses penerimaan, penyaluran ataupenyebaran maklumat kepada pelajar. Kemudahan yang dibekalkan oleh teknologi-teknologi 15
 16. 16. telekomunikasi ini dapat meningkatkan lagi proses pengajaran dan pembelajaran.Melalui perkembangan teknologi ini juga, guru dapat menyampaikan pengajaran yang dapat memupukkecekapan dan minat pelajar terhadap pembelajaran melalui pembacaan, menonton, menggunakanmaklumat dan idea bagi meningkatkan pengetahuan serta menjana minda yang lebihmemberangsangkan.Melalui pengajaran dan pembelajaran menggunakan teknologi komputer seperti ini, guru juga dapatmemupuk pelajar yang bijak mengesan, mencari, memilih, menilai dan menggunakan maklumat yangsesuai secara berkesan untuk menyelesaikan sesuatu masalah atau membuat keputusan tanpa mengiradaripada mana sumber tersebut diperolehi. Pelajar juga mempunyai kemahiran belajar dan menjalankanujikaji serta penyelidikan ke arah pembentukan diri menjadi pengguna maklumat yang berkesan.Selain daripada itu, pendekatan pengajaran yang disampaikan oleh guru juga akan merubah tingkahlakudan kognitif pelajar kepada konstruktif di mana pelajar digalakkan berfikir dan membina model mentalsendiri dengan menggunakan teknologi maklumat. Cara pelajar belajar tidak lagi terikat dalam kelastetapi belajar di Pusat Sumber Elektronik melalui maklumat yang disalurkan oleh satelit ke pusat sumbereletronik.8.2 Definisi ICThttp://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/ICT ialah sistem yang membolehkan pengumpulan,pengurusan, manipulasi, perolehan dan komunikasimaklumat dalam pelbagai bentuk. ICT dalam pendidikan bermaksud penggunaan teknologi maklumat 16
 17. 17. dan komunikasi yang menyokong teras dalam pengurasan dan pentadbiran pendidikan, P&P sertapendidikan sepanjang hayat. KPM menyediakan peluang dan perubahan cara pelajar belajar dan caraguru mengajar. PenekananKPM ke arah penggunaan ICT dengan melaksanakan berbagai programpengkomputeran di pelbagai peringkat dan selanjutnya mewujudkan Sekolah Bestari.Tiga dasar utama ICT dalam pendidikan – KPM1.Literasi ICT untuk semua pelajar, bermaksud pelajar memperoleh kemahiran menggunakankemudahan ICT.2. Mengutama peranan dan fungsi ICT dalam pendidikan sebagai kurikulum dan alatP & P.3. Penggunaan ICT untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan, dan keberkesanan sistem pengurusan.8.3 ICT dan Teknologi Dalam Pengurusan Sekolahhttp://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/2010/03/ict-dan-teknologi-dalam-pengurusan.htmlPenggunaan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) telah berkembang dan menjadi semakin pentingdalam bidang pendidikan.Ini selaras dengan perkembangan era globalisasi dunia tanpa sempadanPenggunaan dan perkembangan ICT yang meluas dalam bidang pendidikan ini, telah memberi kesanlangsung terhadap pengurusan sekolah.Impak ICT dan teknologi terhadap pengurusan sekolah ternyatabanyak menyumbang kepada perkembangan dan pembangunan yang amat positif.Perkembangan ICT banyak membantu dalam memudahkan pengurusan dan mempercepat segala 17
 18. 18. urusan.Selain itu, ICT juga banyak membantu tugas-tugas guru dalam pengurusan pengajaran danpembelajaran.Namun adalah tidak dinafikan, penggunaan ICT juga ada kelemahan dan kekurangannya.8.4 ICT dan Teknologi Meningkatkan Pengurusan Sekolahhttp://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/2010/03/ict-dan-teknologi-meningkatkan.htmlSememangnya tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan ICT dan teknologi banyak membantu dalamurusan pengurusan sekolah.Pengurusan yang berkesan lebih-lebih lagi pada zaman teknologi maklumatini haruslah memiliki beberapa kualiti, ada insight, utuh, boleh dicontohi, berwawasan, inovatif dankreatif. Stail pengurusan yang berkesan adalah yang memudahkan proses, yang dapat membentukperkongsian dan networks, yang mewujudkan dialog dan dapat mewujudkan matlamat bersama.Kemudahan ICT dan teknologi terkini telah membuatkan pengurusan sekolah lebih smart, cepat,terurus, mudah dan inovatif.Penggunaan komputer dan IT mempunyai banyak faedah bagi pihak sekolahyang melaksanakannya.8.5 Peranan Guru Besar dan Intergrasi ICT BerkesanGuru besar yang mengamalkan gaya fasilitator, perubahan perangsang dan pengurus akan menghasilkankejayaan dalam usaha integrasi ICT di organisasi masing-masing. Sebagai contoh, seorang guru besardengan gaya perangsang dapat mengenal pasti matlamat jangka panjang ( visi ) dan melaksanakanstrategi pendidikan berasaskan komputer secara khusus melalui perancangan strategiknya. Pentadbirakan mempengaruhi semua staf untuk menerima dan melaksanakan pendidikan berasaskan ICT sebagaikeutamaan disamping murid-murid serta ibu bapa.Cabaran masa kini dan akan datang dalam sektor pendidikan ialah penyediaan prasarana komputer yang 18
 19. 19. lengkap untuk kaedah pembelajaran dan pengajaran tersebut.Walau bagaimanapun, penyediaankemudahan mengekses internet sahaja tidak menjamin keberkesanan pembelajaran pengajaran secaraon-line.Sikap guru dan pelajar terhadap penggunaan teknologi tersebut perlu dipertimbangkan untukmemastikan keberkesanan sebagai kaedah pengajaran pembelajaran.Multimedia dapat menambahkannilai dalam p&p tetapi dengan hanya menambahkan multimedia kepada program pembelajaran yangtidak berkualiti, ianya tidak dapat meningkatkan pembelajaran. Teknologi hanyalah suatu faktorpemangkin ke arah mempercepatkan proses keberkesanannya, manakala kemahiran dari aspekpedagogi serta psikologi adalah diperlukan.Oleh itu guru harus mampu mengintegrasikan ketiga-tiga aspek pedagogi, psikologi dan teknologi dalamproses penyampaian ilmu. Usaha ini harus dilakukan secara berterusan ke arah melahirkan pelajar yangberfikiran kritis dan kreatif, seimbang dari segi intelek, rohani, jasmani dan emosi seperti mana yangdikehendaki dalam Falsafah Pendidikan Negara. 9. Jelaskan Jenis-jenis Kemahiran Yang Diperlukan Dalam ICT9.1 Kemahiran Generik dalam Pengajaran dan Pembelajaran BestariDalam proses pengajaran dan pembelajaran bestari, untuk memaksimumkan proses pengajaran danpembelajaran, guru perlu sentiasa memastikan berlakunya pengintegrasian kemahiran-kemahirangeneric bestari seperti kemahiran belajar, kemahiran berfikir, kemahiran fasilitator, kemahiran teknologimaklumat dan kemahiran menaksir dan menilai, agar kemahiran tersebut dapat dikuasai sepenuhnyaoleh pelajar.9.2 Kemahiran BelajarKemahiran belajar merupakan salah satu kemahiran utama yang perlu dititikberatkan dalam pengajarandan pembelajaran bestari.Ia bermula dari menentukan bahan yang sesuai hingga kepada pemerolehanmaklumat dan seterusnya memproses maklumat tersebut. Kemahiran-kemahiran belajar sepertikemahiran membaca, membuat laporan, pemerolehan maklumat, pemprosesan maklumat, kemahiranmencatat dan mengingat, dan pengoptimuman sumber pendapatan. 19
 20. 20. http://smkbbest.wordpress.com/bimbing/kemahiran-belajar/KEMAHIRAN BELAJAR adalah merujuk kepada kemahiran untuk menyediakan diri bagi menerima ilmuketika belajar. Kemahiran ini amat penting bagi memastikan apa yang diajar dapat diterima dandifahami oleh pelajar.9.2.1 KEPENTINGAN KEMAHIRAN BELAJAR1. Meningkatkan daya belajar dan daya intelek.2. Memupuk disiplin belajar.3. Mengumpul dan memproses maklumat dengan tepat.4. Meningkatkan daya ingatan.5. Pengurusan masa yang berkesan.6. Memantapkan pembelajaran individu.7. Mencapai cita-cita dan matlamat diri.8. Membina budaya belajar yang betul dan berkesan.9. Meningkatkan pencapaian individu. 20
 21. 21. http://modulbestari.tripod.com/http://www.vividvisionresources.com/vvr/tentatif.htm 21
 22. 22. 9.3 Kemahiran Berfikir Secara Kreatif dan KritisKemahiran ini merupakan keupayaan atau kecekapan individu menggunakan minda untuk menerokapelbagai kemungkinan, menghasilkan sesuatu yang baru, asli, luar biasa dan bernilai sama ada bersifatmaujud, abstrak atau gagasan serta kecekapan dan keupayaan menggunakan minda untuk menilaikemunasabahan dan kewajaran sesuatu idea, meneliti keberkesanan dan kelemahan sesuatu hujah danmembuat pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alas an dan bukti.Alat-alat berfikir membantu kita menggunakan minda dengan lebih bijak dan berkesan. Pemikiran kitaakan menjadi lebih tersusun, luas, jelas dan kita tidak akan terburu-buru melakukan sesuatu. Iamembantu individu membuat keputusan melalui satu proses mental ketika bertindak untuk membuatsatu pilihan yang terbaik daripada beberapa pilihan yang ada, berdasarkan tujuan dan kriteria tertentu.Dengan menggunakan alat-alat berfikir seperti pengurusan grafik, peta minda, CoRT 1, dan sebagainya,pelbagai masalah akan dapat diselesaikan. Masalah perlu dilihat sebagai suatu cabaran dan peluanguntuk mencapai kejayaan menyelesaikannya dan ini akan menimbulkan keseronokan apabila cabarandan masalah dapat diatasi.9.4 Kemahiran FasilitatorLedakan maklumat dan perubahan teknologi merlukan seseorang guru beralih daripada seorang gurutradisional kepada seorang guru yang lebih bijak menguruskan kelas dan bilik darjah. Adalah sesuatuyang memenatkan apabila seseorang guru cuba mengekalkan pendekatan dan strategi pengajaransecara tradisi sedangkan teknologi talah jauh berubah. Peranan guru perlu beralih daripada menjadiseorang fasilitator yang menjadikan kecerdasan emosi sebagai elemen penting dalam pengajaran.Kemahiran fasilitator merupakan satu kemahiran yang memerlukan seseorang guru itu menguasaikaedah mendorong, membimbing serta menggalakkan pelajar agar berusaha untuk meneroka sertameningkatkan penguasaan ilmu melalui proses pembelajaran Masteri.Kemahiran Teknologi Maklumat dan KomunikasiDalam era ledakan maklumat terkini, penguasaan guru dan pelajar terhadap pemerolehan sertapemprosesan maklumat dengan cekap dan pantas menjadi suatu perkara yang tidak dapat dielekkan 22
 23. 23. untuk menjadikan masyarakat bertaraf dunia.Oleh itu, mahu atau tidak penyediaan masyarakat ke arahpenguasaan dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi dari peringkat sekolah perludititikberatkan. Guru dan pelajar harus menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasimengikut mod-mod tertentu iaitu mod sumber maklumat, komunikasi, persembahan dan tutorial. Tigatahap kemahiran ICT yang perlu dikuasai adalah sepertiTahap pertama penggunaan perisian pakej Microsoft office, dokumentari televisyen,tahap kedua pulamengenai pengenalan multimedia, networking dan internet, interaksi dengan perisian elektronik, e-maildan sebagainya serta tahap ketiga pula ialah penyenggaraan computer.9.5 Kemahiran Menaksir dan MenilaiPenaksiran dan penilaian bestari ialah satu bentuk penaksiran dan penilaian yang luwes, berfokuskanindividu dan menggunakan teknologi dalam operasinya.Ini memberikan maklumat yang lengkap danberguna tentang prestasi pembelajaran kepada pelajar, guru, ibu bapa dan stakeholders. Maklumatgambaran keupayaan sebenar pelajar ini akan dapat membantu usaha-usaha guru untuk merealisasikanaspirasi falsafah pendidikan kebangsaan seterusnya menjamin kualiti pendidikan. Prinsip asaspenaksiran bestari seperti data yang holistic, memastikan kesimbangan, penaksiran yang humanistic danpensijilan terbuka.Manakala ciri-ciri kemahiran menaksirseperti holistic (keseluruhan), berasaskanelemen, merujuk kriteria, panca instrument, berpusatkan pelajar, pelbagai bentuk, on-line danberterusan. 23
 24. 24. http://www.google.com.my/imglanding?q=pengurusan+pembelajaran&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=pL9QpMK7L7AYEM:&imgrefurl=http://ad 24
 25. 25. 10. Apakah Kriteria Tahap Kemahiran Menggunakan Peralatan ICT?10.1 Pemprosesan KataMenaip teks dan menyisipkan grafik menggunakan Micrasoft Word.Membuat pautan dari satu fail dokumen ke dokumen lain serta membuat penanda buku.Menggunakan fungsi spelling and grammer, auto summariza, word count, autocorrect, thesaurus danfungsi-fungsi lain untuk menyunting dokumen.10.2 Pangkalan DataMenggunakan pangkalan data untuk mendapatkan maklumat pelajar seperti dalam perisisan EMIS.Membina jadual pangkalan data yang mengandungi sekurang-kurangnya empat medan yang berlaian.Membina boring digital mengenai maklumat pelajar menggunakan perisisan seperti Microsoft Access,dBase dan perisian-perisian lain.10.3 Hamparan ElektronikMenggunakan fungsi autosum dalam Microsoft Excel bagi tugasan pengiraan.Membina beberapa jadual dan menukar data kepada carta dan graf.Membina hamparan elektronik Microsoft Excel untuk tujuan pengurusan pemarkahan.10.4 PersembahanMembuat sisipan teks dan gambar ke dalam Microsoft PowerPoint.Membina hiperpautan data-data dalam Microsoft PowerPoint ke sumber-sumber lain.Membina animasi menggunakan Microsoft PowerPoint. 25
 26. 26. 10.5 GrafikMembina bahan grafik dengan menggunakan perisian Microsoft Paint.Membina bahan grafik menggunakan perisian seperti Corel Draw, Photoshop dan perisian-perisian lain.Mengubah dan mempertingkatkan mutu bahan grafik menggunakan mana-mana perisian.10.6 Penerbitan Atas MejaMenerbitkan surat sebaran, risalah, pamphlet, kad ucapan dan brosur menggunakan template sepertidalam perisian Microsoft Publisher, Microsoft Word, PageMaker untuk digunakan sebagai bahanpengajaran dan pembelajaran.Menerbitkan buku skrap dan buku program melebihi 8 muka surat menggunakan Microsoft Publisher,Microsoft Word, PageMaker dan perisian-perisian lain.Menerbitkan beberapa dokumen dengan mengedit kekotak teks, imej dan gambar menggunakanberbagai teknik reka letak.10.7 MultimediaMenggunakan kombinasi penggunaan dua atau lebih bahan sama ada teks, audio, grafik, animasi, imej,carta, graf dan foto sebagai elemen asas dalam persembahan multimedia.Membina dan menyunting bahan video dengan menggunakan perisian seperti MS Movie Maker atauperisian-perisian lain.Membina perisian kursus berbentuk interaktif dengan menggunakan mana-mana alat pengaranganseperti Flash, Authoware, Director, Toolbook, Scala dan perisian-perisian lain.10.8 EmailMenyemak dan menghantar e-mel menggunakan sama ada pop mail, smtp dan webmail setiap hari. 26
 27. 27. Menyatakan beberapa jenis e-mel seperti smtp, webmail dan sebagainya.Mengurus semua e-mel secara beretika mengikut keutamaan, set peraturan dan akaun dengansistematik.10.9 InternetMenyatakan beberapa jenis web browser untuk melayari internet.Menyalin mana-mana bahagian laman web untuk tujuan suntingan menggunakan Microsoft Word.Memuat turun dan memuat naik artikel, audio, video, animasi dan grafik menggunakan browser dariatau ke mana-mana pelayan (server).10.11 Pengurusan Sumber MaklumatMemasukkan data pelajar dan membuat laporan menggunakan perisian EMIS.Membuat analisis keputusan peperiksaan sama ada peringkat kelas, sekolah atau peperiksaan awam.Mengurus data seperti yuran sekolah, kesihatan, kedatangan, kokurikulum dan sebagainyamenggunakan mana-mana perisian.10.12 Pengurusan FailMenyimpan dan membuka sesuatu data menggunakan menu File, Save, Save As dan Open.Menamakan fail atau membuat konvensyen penamaan atau versi kepada fail secara sistematik.Mengurus dan menyimpan fail dan data sulit menggunakan fungsi keselamatan mengikut kesesuaianseperti password, protection, permission dan sebagainya. 27
 28. 28. 11. Mengapakah Teori Konstruktivisme Sesuai Dalam Pembelajaran ICT?Teori konstruktivisme berasaskan kepada premis bahawa manusia membina perspektif tentang duniamelalui pengalaman dan skema masing-masing. Focus pengajaran guru adalah untuk menyediakanpelajar supaya mereka berupaya membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam pelbagaisituasi. Pelajar membina pengetahuan secara aktif dan bukan ibarat tin kosong tetapi mempunyaisesuatu dalam diri mereka. Skema konstruktif akan membentuk konsep tentang sesuatu pengetahuanmelalui proses pengulangan dan pemantapan.Konstruktivisme adalah tidak lebih daripada satu komitmen terhadap pandangan bahawa manusiamembina pengetahuan sendiri.Ini bermakna bahawa sesuatu pengetahuan yang dipunyai olehseseorang individu adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh individu tersebut, dan bukansesuatu maklumat atau pengajaran yang diterima secara pasif daripada luar. Pengetahuan tidak bolehdipindahkan daripada pemikiran seseorang individu kepada pemikiran individu yang lain. Sebaliknya,setiap insan membentuk pengetahuan sendiri dengan menggunakan pengalamannya secara terpilih (Nik Azis Nik Pa, 1999).Menurut Sushkin, N., (1999) “dalam teori konstruktivisme, penekanan diberikan kepada murid lebihdaripada guru.Ini adalah kerana muridlah yang berinteraksi dengan bahan dan peristiwa danmemperoleh kefahaman tentang bahan dan peristiwa tersebut.Justeru, murid membina sendiri konsepdan membuat penyelesaian kepada masalah.Autonomi dan inisiatif murid hendaklah diterima dandigalakkan.11.1 Apakah Ciri-ciri Pembelajaran Konstruktivisme?Ciri-ciri pembelajacan secara konstruktivisme di antaranya adalah seperti: 1. Pembelajaran berpusatkan pelajar. 2. Berfokuskan kepada pembelajaran dan bukan pengajaran. 3. Guru sebagai fasilitator. 4. Pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. 5. Menyokong pembelajaran secara koperatif. 6. Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi pelajar. 28
 29. 29. 7. Memberi peluang kepada pelajar untuk membina pengetahuan baru dengan memahaminya melalui penglibatan mereka dengan situasi dunia yang sebenar. 8. Mengalakkan pelajar bertanya dan berdialog dengan rakan serta guru. 9. Menggalakkan proses inkuiri pelajar melalui kajian dan eksperimen. 10. Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana pelajar belajar tentang sesuatu idea. 11. Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dbawa oleh pelajar. 12. Menggalakkan soalan atau idea yang dimulakan oleh pelajar dan menggunakannya sebagai panduan semasa merancang pengajaran.11.2 Format Pendekatan 5E dalam Pembelajaran KonstruktivismeEngage (Penglibatan)Merangsang rasa ingin tahu pelajar. Memberi tugasan / topic / konsep. Menimbulkan minat. Menimbulkan persoalan. Menimbulkan rasa ingin tahu.Explore (Penerokaan)Untuk memuaskan rasa ingi tahu. Menggunakan inkuiri untuk meneroka dan menyiasat. Membuat eksperimen. Menggalakkan pelajar bekerja bersama-sama. Bertanyakan soalan-soalan yang boleh menarik perhatian. 29
 30. 30. Explain (Penjelasan)Konsep dan definisi terminology Mendefinisikan dan menjelaskan konsep. Menyoal semula penjelasan yang dikemukakan. Meminta justifikasi (bukti) dan penjelasan.Elaborate (Penghuraian)Meluaskan konsep ke dalam bidang-bidang lain. Membuat perkaitan dan melihat perhubungan antara konsep/topic dalam bidang-bidang ilmu yang lain. Membuat perkaitan konsep/topic dengan situasi dunia sebenar.Evaluate (Penilaian)Menilai kefahaman pelajar. Menunjukkan kefahaman atau pengetahuan tentang sesuatu konsep atau kemahiran. Menilai pengetahuan dan kemahiran pelajar menggunakan soalan-soalan terbuka.11.3 Peranan Guru KonstruktivismeMenggalakkan pelajar menerangkan idea serta pandangan mereka perlu dihargai.Menstrukturkan pelajaran untuk mencabar persepsi pelajar.Membantu pembelajaran melalui aktiviti harian di kelas dalam pelbagai bentuk ujian dan penilaian.Menggalakkan pelajar membuat tugasan berbentuk penyelesaian masalah, menganalisis data,meramal,meneroka dan membuat hipotesis. 30
 31. 31. Menggalakkan pelajar memperjelaskan jawapan mereka.Menggalakkan penemuan melalui pertanyaan soalan bercapah dan menggalakkan pelajar menyoalpelajar yang lain.Memberi masa secukupnya kepada pelajar untuk mendapatkan jawapan setelah soalan dikemukakan.Memberi masa secukupnya kepada pelajar untuk membuat perkaitan antara idea-idea yang telah dijana.Menggalakkan pembelajaran koperatif semasa melaksanakan tugasan tertentu.11.4 Peranan Pelajar KonstruktivismePelajar mengambil inisiatif untuk mengemukakan soalan-soalan dan isu-isu, seterusnya mereka akanmembuat analisis dan menjawab sendiri soalan-soalan tersebut seterusnya mereka menjadi lebihbertanggungjawab terhadap pembelajaran dan boleh menyelesaikan masalah sendiri.Pelajar perlu selalu berbincang dengan guru dan rakan sebaya untuk membantu mereka mengubah ataumengukuhkan idea-idea yang ada. Jika pelajar berpeluang mengemukakan pendapat mereka danmendengar idea orang lain, pelajar tersebut akan dapat membina asas pengetahuan yang merekafahami.Pelajar mencabar hipotesis yang telah dibuat dan digalakkan berbincang untuk membuatramalan.Pelajar diberi banyak ruang dan peluang untuk menguji hipotesis mereka terutamanya melaluiperbincangan kumpulan.Pelajar menggunakan data dan bahan-bahan fizikal, manipulative atau interaktif untuk menolongmereka menjana idea dan pengetahuan.11.5 Cabaran Guru KonstruktivismeGuru perlu memahami kehendak setiap pelajar tentang keperluan, kebolehan dan minat mereka.Peranan guru perlu berubah daripada ‘pendeta di atas pentas’ kepada ‘pembimbing di sisi’ pelajar.Pelajar diberi hak mengemukakan dan mempertahankan idea atau pendapat. 31
 32. 32. Guru perlu menerapkan kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.Guru menyediakan alat atau bahan bantu mengajar yang sesuai (dalam era teknologi maklumat dankomunikasi).Guru mengemukakan soalan yang boleh merangsang pelajar mencari jawapan. 12. Kesimpulan Bila, Bila Tidak dan Bagaimana Menggunakan ICT di dalam KelasPenggunaan ICT / TMK dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalah lebih sekadar menggunakansatu perisisan yang baru. Dalam sesi ini akan membincangkan bagaimana memilih kaedah ICT yangsesuai dan tepat untuk meningkatkan kualiti pembelajaran pelajar. Kita semua tahu melaluipengalaman bahawa peningkatan di dalam ‘kepantasan’ dan ‘kepelbagaian pengalaman belajar’ adalahsignifikan apabila kita mengemukakan kaedah ICT yang sesuai.Kaedah dan penyelesaian ICT bukanlah sekadar untuk meningkatkan mutu pembelajaran ataumengembangkan pengalaman belajar semata-mata.Terdapat banyak kaedah yang dapat membantuguru dalam peranan seharian mereka di dalam kelas seperti pengurusan masa dalam pentadbiran danmenjalani latihan sebagai langkah peningkatan profesionalisme perguruan.Secara umumnya, ramai guru mendapati bahawa betapa mudah dan sesuainya menggunakan ICT didalam subjek seperti Sains, Matematik dan geografi. Walau bagaimanapun, ramai juga yangberpendapat bahawa agak sukar untuk mengaplikasikan ICT ke dalam subjek seperti Pendidikan Moral,Pendidikan Jasmani dan sebagainya. Sebenarnya, pengggunaannya banyak bergantung kepada pilihansubjek, kumpulan pelajar serta tahap kecekapan guru dan pelajar.Institusi sekolah pada hari ini berdepan dengan masyarakat yang berilmu dan berteknologi.ICT telahmenjadi satu budaya hidup yang membuka sempadan seluas-luasnya. Dalam keadaan ini, memaksainstitusi pendidikan bekerja keras dan sepatutnya mendahului bidang lain dalam pembangunan danpenggunaan teknologi maklumat. Ini kerana fungsinya dan tanggungjawab untuk melahirkan modalinsan yang berdaya saing dan terus releven adalah terletak di bahu institusi pendidikan. 32
 33. 33. RUJUKANRohani, A. H. (1999). Keperluan pendidikan abad Ke-21: Projek sekolah bestari. Prosiding seminar isu-Isu pendidikan negara, 2: 1-22.Rahmad Sukor, A. S. &Mohd Subhi, M. (2001). Teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan sekolah. Masalah Pendidikan, Jilid 24. 109-126.Mohd Izham, M. H. & Norazah, M. N. (2007). Peranan pentadbir dalam proses perubahan terancang:integrasi ICT dan pedagogi dalam pengajaran dan pembelajaran. Jurnal pengurusan dan pendidikan, 17(02), 1-16.http://www.google.com.my/imglanding?q=pengurusan+pembelajaran&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=faUIWVxuajNCoM:&imgrefurl=http://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/&imgurl=http://2.bp.http://www.google.com.my/imglanding?q=pengurusan+pembelajaran&hl=en&sa=G&gbv=2&tbs=isch:1&tbnid=pL9QpMK7L7AYEM:&imgrefurl=http://adhttp://modulbestari.tripod.com/http://www.vividvisionresources.com/vvr/tentatif.htmhttp://smkbbest.wordpress.com/bimbing/kemahiran-belajar/http://mnasir-budakmanjoi.blogspot.com/2010/03/ict-dan-teknologi-meningkatkan.htmlhttp://soulmaths.blogspot.com/2010/10/1-teknologi-berasal-daripada-perkataan.html 33

×