Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Game D Print2

1,121 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Game D Print2

 1. 1. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร ลดช่องว่างในครอบครัว...ทั่วประเทศ
 2. 2. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร สืบเนื่องจากความสำเร็จ จากนิทรรศการเกมดี ที่จัดพร9อม “มหกรรมเด็กเล<นเกมครั้งที่ 3” วันที่ 9-11 มกราคม 2552 ที่ผ<านมา ได9รับเสียงตอบรับที่ดีจากภาคประชาชน ที่เข9าร<วมชมงาน ผู9ปกครองพาบุตรหลานมาเที่ยวชม นิทรรศการ เรียนรู9แนวทางการ เล<นเกมกันเปJนครอบครัว เรียนรู9ร<วมกัน เข9าใจกัน เพื่อนำไปสู<การลด ช<องว<างในครอบครัว ได9รับเสียงตอบรับอย<างเอิกเกริก เปJนที่น<าภาค ภูมิใจยิ่ง เปJนโอกาสอันดี ที่จะนำองคMความรู9จากนิทรรศการเกมดีนี้ มาเผยแพร<สู<ทั่วประเทศ เพื่อให9ครอบครัวทั่วไทย สามารถอยู<ร<วมกับ เกมได9อย<างผาสุก
 3. 3. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร วัตถุประสงค์ 1. เยาวชนและประชาชนทั่วไป รู9จักและเข9าใจในหน9าที่ และเจตจำนงคMแห<งความปรารถนาดีจาก กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อให9เกิดความร<วมมือในการดำเนินงานมากขึ้น 2.แสดงภาพลักษณMอันทันสมัยของกระทรวงวัฒนธรรมยุคใหม< อย<างเข9าถึงกลุ<มเปTาหมาย 3. ผลักดันวัฒนธรรมร<วมสมัย สู<การดำเนินชีวิตในสังคมอย<างดีงาม และชัดเจน! 4. สู<การลดช<องว<างในครอบครัว ผสานความสัมพันธMระหว<างพ<อแม<และลูก ให9แน<นแฟTนยิ่งขึ้น! 5. เปJนเข็มทิศชี้นำทิศทางที่ถูกต9องให9เยาวชน ให9ใช9ชีวิตร<วมกับเทคโนโลยีได9อย<างมีวัฒนธรรม 6. พัฒนาเยาวชน ให9เล<นเกมให9เปJน เล<นอย<างมีสติ รู9เท<าทันเทคโนโลยี เล<นเกมอย<างพอเพียง และแบ<งเวลา ในการเล<นเกม สู<การเล<นให9เกิดการเรียนรู9 อย<างแท9จริง! 7. กระทรวงสามารถเข9าถึง ควบคุม ดูแล ให9คำแนะนำกลุ<มสังคมเกมได9อย<างใกล9ชิด ในขณะที่กลุ<มสังคมเกมเปVดใจและให9การยอมรับกระทรวงวัฒนธรรมมากขึ้น
 4. 4. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร ปWกธงชัย พิชิตภัยเกมทั่วประเทศ! จัดนิทรรศเกมดี ทั่วทุกภูมิภาค ในประเทศไทย ในจังหวัดหลักที่มีความพร9อม จัดแสดงในสถานที่ ที่มีรูปแบบ Convention Hall โดยเริ่มต9นที่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม< 24-25 ก.ค. 2552 ภาคใต้ จังหวัดสงขลา 1-2 ส.ค. 2552 จัดเตรียมงานจังหวัดละ 1 วัน จัดแสดงนิทรรศการจังหวัดละ 2 วัน
 5. 5. ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม< หอประชุม(ใหญ<) มหาวิทยาลัยเชียงใหม< ที่อยู< : 239 ถนนห9วยแก9ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม< พื้นที่ : 1,500 ตร.ม.
 6. 6. ภาคใต9 จังหวัดสงขลา ศูนยMการประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรM ที่อยู< : ถนนปุณณกันฑM ตำบลคอหงสM อำเภอหาดใหญ< จังหวัดสงขลา พื้นที่ : โซน A ห9อง Conference ขนาด 960 ตร.ม.
 7. 7. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร สร9างความรู9ความเข9าใจเรื่องเกม แนวทางการแก9ไขปWญหาเกม รู9ทัน สู<ระดับภูมิภาค ให9ผู9ปกครองรู9ทันเด็ก ให9เด็กรู9ทันเกม ใช9ชีวิตอยู<กับเกมอย<างพอเพียง อยู<ร<วม แบ<งเวลาเล<นและเรียน สนุกอย<างเหมาะสม เล<นให9เปJนเวลา พ<อแม<มีส<วนร<วมในการคัดเลือกเกมให9บุตรหลานเล<น ให99เวลา เอาใจใส<บุตรหลานมากขึ้น สู<การช<องว<างในครอบครัว สู<การพัฒนาทักษะชีวิตอย<างมีศักยภาพ ฝ^กฝนระบบการคิด ส<งเสริม และแก9ปWญหาด9วยสถานการณMจำลองที่หลากหลาย พร9อมกับ ปลูกฝWงวัฒนธรรมที่ดีงามให9เยาวชนไทย
 8. 8. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร โดยจัดนิทรรศการและกิจกรรมย<อยดังนี้ นิทรรศการเกมดีปลอดภัยสร9างสรรค์ ที่ผู9ปกครองควรแนะนำ ให9บุตรหลานเล<น ไทยเกมโชว์ จัดแสดงผลงานเกมไทย โรงเรียนสอนการเล<นเกม สอนพ<อแม<ให9รู9ทันเด็ก สอนเด็กให9รู9ทันเกม การประกวดแข<งขันกิจกรรมสร9างสรรคMชิงทุนการศึกษา จากกระทรวงวัฒนธรรม เกมคลินิก คลินิกสุขภาพจิต ปรึกษาปWญหาเด็กติดเกม
 9. 9. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร โชวM “เกมดี” ปลอดภัย สร9างสรรคM เล<นได9ทุกเพศ ทุกวัย พัฒนาศักยภาพผู9เล<น สานสัมพันธMครอบครัว สนุกได9ทั้งบ9าน แบบไม<มีพิษไม<มีภัย เพื่อเปJนแนวทางให9ผู9ปกครองหันมาเลือกเกมดีๆให9บุตรหลานเล<น
 10. 10. Wii รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี Super Mario Galaxy Wii Sport Wii play EA Sports Active: Wii Music Wii Fit (+Balance board) Personal Trainer
 11. 11. Wii รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี Big Brain Academy Cooking Mama Trauma Center Let’s TAP
 12. 12. PS2 รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี Winning Eleven Katamari Super Puzzle Bobble 2
 13. 13. PS3 รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี LittleBigPlanet Gran Turismo 5 Prologue PSP N+ LocoRoco 2
 14. 14. รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี NintendoDS Nintendogs Guitar Hero On Tour
 15. 15. PC รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี World of Goo Spore SimCity Societies Crayon Physics Deluxe Zuma Tower Bloxx
 16. 16. PC รายช%อเกมดี ในนิทรรศการเกมดี Airport Mania Bejeweled Twist
 17. 17. Thai Game Show รายช%อเกมไทย PC เกมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย สารไทย2 จิ๋วซ่าจอมซน เกมคุณธรรม 2 เณรสิขา พิชิต ๕ มาร เกมพอเพียง
 18. 18. Thai Game Show รายช%อเกมไทย PC โชว์เกมไทย BoostLife: TrashMan First Class Flurry Let's Exercise! Tommy and the Magical Words Khan Kluay : The Adventure
 19. 19. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร Game School Eureka โรงเรียนสอนการเล<นเกม โดยกระทรวงวัฒนธรรม Game School Eureka หลักสูตรสอนเล<นเกม “โรงเรียนการสอนเล<นเกม” แห<งแรกในประเทศไทย สอนผู9ปกครองให9รู9ทันเด็ก สอนเด็กให9รู9ทันเกม ในเรื่องของการเล<นเกม เพื่อลดช<องว<างในครอบครัว ด9วยหลักสูตรสร9างเสริมศักยภาพ ไหวพริบ แรง บันดาลใจ และ ปลุกเร9าอุปนิสัยการเรียนรู9อย<างสร9างสรรคMเพื่อนำไปสู< การเปJนอนาคตที่ดีของชาติใน ระยะยาว ด9วยหลักสูSchool่นำไปใช9ได9จริงทันทีที่จบคอรMส Game ตรที Eureka
 20. 20. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร กิจกรรมการประกวด/แข<งขัน ชิงทุนการศึกษา Concept Game Contest ประกวดคอนเซปต์เกม ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ออกแบบซอฟแวรMเกมที่มีประโยชนMต<อสังคม เสริมสร9างความรู9 เชิดชูจริยธรรม สอดแทรกคุณค<าแห<งขนบธรรมเนียมประเพณี นำวัฒนธรรมไทยมาประยุกตMใช9ได9อย<างร<วมสมัย รางวัลทุนการศึกษารวม 6,000 บาท พร9อมประกาศนียบัตร อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท รวมเงินรางวัล 2 จังหวัด 12,000 บาท
 21. 21. การประกวดคอนเซปต์เกมส่งเสริมวัฒนธรรมไทย
 22. 22. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร กิจกรรมการประกวด/แข<งขัน ชิงทุนการศึกษา Zean Game D แข่งขันเกมดี ประลองปัญญา ชิงทุนการศึกษา ใช9เกมที่สนุก ปลอดภัย และสร9างสรรค์ เน9นการประลองความคิด ท9าทายไหวพริบ ชิงทุนการศึกษาจากกระทรวงวัฒนธรรม ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป เกม Tower Bloxx เกม Big Brain Academy เกม Zuma
 23. 23. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร Zean Game D แข่งขันเกมดี ประลองปัญญา ชิงทุนการศึกษา ผู9ชนะรางวัลแต<ละระดับขึ้นรับประกาศนียบัตร พร9อมทุนการศึกษาจากกระทรวงวัฒนธรรม รางวัลทุนการศึกษา 3,000 บาท พร9อมประกาศนียบัตร สำหรับผู9ที่ได9คะแนนสูงสุดสำหรับแต<ละประเภท รวมเงินรางวัล ทั้ง 3 ประเภท 2 จังหวัด รวม 18,000 บาท
 24. 24. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร Cosplay Thai การประกวดแต่งกายเป็นตัวละครจาก การ์ตูน เกม และ ภาพยนตร์ ไทย การประกวดแต<งกายเลียนแบบตัวละครไทย “คอสเพลยMไทย สนับสนุนโดยกระทรวงวัฒนธรรม” ส<งเสริมให9เยาวชนไทยกล9าแสดงออกอย<างมีวัฒนธรรม เปVดใจให9ภูมิปWญญาไทย และความภูมิใจในชาติ รางวัลทุนการศึกษารวม 10,000 บาท พร9อมประกาศนียบัตร อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 3,000 บาท รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท 2 รางวัล รวมเงินรางวัล 2 จังหวัด 20,000 บาท
 25. 25. ความภาคภูมิใจ แบบปลอดภัยสร้างสรรค์
 26. 26. แนวทางการจัดเรตติ้ง สู่ระดับภูมิภาค ให้เด็ก เยาวชน และครอบครัว มีส่วนร่วมในการจัดเรตติ้งเกม
 27. 27. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร เผยแพร<องคMความรู9 แนวทางการจัดเรตติ้งเกม “เรตติ้งเกม” สู<ระดับภูมิภาค เกมทุกเกมที่แสดงในนิทรรศการเกมดี จะมีการโชวMปTายระบุเรต ของเกมโดยกระทรวงวัฒนธรรมเปJนครั้งแรก ประกอบการพิจารณา ในการเล<นเกมว<าเหมาะสม กับตัวผู9เล<นหรือไม< ในนิทรรศการเกมดีมีการให9ความรู9เรื่องระบบการจัดเรตเกม ของต<างประเทศ และแนะนำระบบเรตติ้งที่กำลังจะใช9ในบ9านเรา ให9พ<อแม<ผู9ปกครอง และผู9เข9าชมงาน ร<วมกันพิจารณาหารือ และโหวตเรตติ้งเกม ก<อนมีการประกาศใช9จริงในอนาคต
 28. 28. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร ประชาสัมพันธMนิทรรศการเกมดีอย<างทั่วถึง ด9วยสื่อท9องถิ่น วิทยุ เคเบิ้ลทีวี สถาบันการศึกษา และร9านเกม ร9านอินเทอรMเน็ต ติดโปสเตอรMประชาสัมพันธMในร9านเกมและร9านอินเทอรMเน็ต เชิญผู9ประกอบ การ ร9านเกมให9เข9าร<วมงาน และร<วมประชาสัมพันธMนิทรรศการ ภายในเครือข<ายลูกค9าของร9านนั้นๆ
 29. 29. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร ออกจดหมายเชื้อเชิญ สถาบันการศึกษาของภาครัฐและเอกชน ภายในพื้นที่และจังหวัดใกล9เคียง สร9างเสริมประสบการณMชีวิต ด9วยสื่อการ เรียนรู9นอกห9องเรียน โดยมีครูประจำชั้นให9คำแนะนำอย<างใกล9ชิด ให9เยาวชนของชาติรู9เท<าทันภัยที่อยู<ใกล9ตัวที่สุด ! นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยM ร<วมชม นิทรรศการเกมดี โดยพร9อมเพรียงกัน
 30. 30. ปลอดภัย สร้างสรรค์ สัญจร Game Clinic คลีนิกเด็กติดเกม คลีนิกเฉพาะกิจให9คำปรึกษารายบุคคล กับพ<อแม< และเด็ก ที่เกมกำลังเปJนปWญหาของครอบครัว มุ<งชี้แนะ เยียวยาแก9ปWญหา “เด็กติดเกม” ลดช<องว<างภายใน ครอบครัว ให9อยู<ร<วมกันได9อย<างผาสุก โดยจิตแพทยMผู9เข9าใจในปWญหาของเกม และช<อง ว<างระหว<างวัยภายในครอบครัว รับวัคซีนที่ชื่อว<า “ความเข9าใจ” กลับบ9าน โดยพร9อมเพียงกัน
 31. 31. กราบขอบพระคุณครับ

×