Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

นำเสนอ 5.4

196 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

นำเสนอ 5.4

 1. 1. การนาเสนอผลงาน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
 2. 2. วัตถุประสงค์ของการนา เสนองานคือ การนา เสนองาน (Presentation) เป็นทักษะที่มีความสา คัญอย่างยิ่งสา หรับ พนักงานทุกๆระดับในองค์กร เช่น พนักงานขายในบริษัทบางแห่ง ต้องใช้ทักษะการนา เสนองานอยู่เสมอในระหว่างขั้นตอนการขาย ไม่ ว่าจะเป็นการนาเสนองานเพื่อแนะนาองค์กร เพื่อนาเสนอคุณลักษณะ และคุณประโยชน์ของสินค้าและบริการ รวมไปถึงการสาธิต วิธีการใช้งาน นอกจากนั้น การนา เสนองานยังนา มาใช้ภายในองค์กร เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร หรือ ขอความร่วมมือในโครงการต่างๆ
 3. 3. เกิดขึ้นจากองค์ประกอบ 3 ประการด้วยกัน 1) การกา หนดวัตถุประสงค์และวิเคราะห์ผู้ฟัง 2) การวางโครงสร้างเนื้อหาการนา เสนอ 3) วิธีการนาเสนอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการ วิเคราะห์ผู้ฟัง ซึ่งหมายถึง การวิเคราะห์ความต้องการ ความ สนใจ หรือความกังวลใจของผู้ฟัง รวมถึงความเข้าใจในสไตล์ ความชอบของผู้ฟัง เพื่อให้สามารถออกแบบโครงสร้างและ เนื้อหาการนา เสนอที่มีความเหมาะสม สอดคล้องและโดนใจ ผู้ฟัง
 4. 4. จากคา กล่าวที่ว่า ‘รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง’ เมื่อรู้ว่าผู้ฟังเป็นใคร มี บทบาทอย่างไร ใครเป็นผู้ฟังคนสา คัญ (Key Persons) รู้ความต้องการ ของผู้ฟังคนสา คัญ หรือที่เรียกว่า ‘รู้เขา’ ส่วน ‘รู้เรา’ หมายถึง ผู้นา เสนอต้อง กา หนดวัตถุประสงค์การนา เสนอที่ชัดเจนว่า ผลลัพธ์สุดท้ายที่ต้องการจากการ นา เสนอคืออะไร ผู้ฟังต้องทา อะไร ภายหลังเสร็จสิ้นการนา เสนอ วัตถุประสงค์การนา เสนอ เปรียบเสมือนเข็มทิศนา ทางให้แก่ผู้นา เสนอใน การวางแผนและพัฒนาเนื้อหาการนา เสนอ รวมไปถึงรูปแบบหรือลีลาการ นา เสนอ วัตถุประสงค์ในการนา เสนออาจเป็น เพื่อสร้างความมั่นใจ หรือโน้ม น้าวชักจูงให้ผู้ฟังเชื่อและกระทา การบางสิ่งบางอย่าง หรือเพื่อแจ้งให้ผู้ฟัง ทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและให้ความร่วมมือ
 5. 5. เมื่อกา หนดวัตถุประสงค์และทราบความต้องการของผู้ฟังแล้ว ผู้นา เสนอก็สามารถวาง โครงสร้างเนื้อหาการนา เสนอที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และความต้องการของผู้ฟัง ซึ่ง เนื้อหาการนา เสนอต้องมีความน่าเชื่อถือ โน้มน้าวและจูงใจผู้ฟัง รวมถึงมีความเป็นเหตุเป็น ผล เพื่อให้ผู้ฟังติดตามได้ง่าย ไม่สับสน นอกจากนั้น ผู้นา เสนอยังต้องสามารถเปิดการ นา เสนอที่ทรงพลัง ดึงดูดความสนใจของผู้ฟัง สร้างบรรยากาศที่เป็นมิตร และแนะนา ตนเองในลักษณะที่ทา ให้ผู้ฟังเชื่อถือ กา หนดโทนการนา เสนอให้ชัดเจนว่าจะให้ผู้ฟังมีส่วน ร่วมในการนาเสนอมากน้อย เพียงใด ใน ส่วนของการปิดการนาเสนอ เป็นส่วนสุดท้ายของ การนา เสนอที่มีความสา คัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการตอกย้า ให้ผู้ฟังเห็นถึงคุณประโยชน์ ของสินค้าหรือบริการ หรือตอกย้า ประเด็นสา คัญที่ตรงกับความต้องการของผู้ฟัง ผู้นา เสนอ จึงต้องสามารถใช้สายตา ภาษากาย กิริยาท่าทาง น้า เสียง ภาษา ที่สอดคล้องกับเนื้อหาการ นา เสนอ สร้างความเชื่อมั่น ดึงดูดและโน้มน้าวผู้ฟัง รวมถึงสามารถโต้ตอบกับผู้ฟังได้อย่าง เหมาะสมและน่าเชื่อถือ
 6. 6. สรุปแล้ว การนาเสนอที่ประสบความสาเร็จ หมายถึงการนาเสนอ ที่เน้นผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช่ ตัวผู้นา เสนอเป็นศูนย์กลาง ผู้นา เสนอควรใช้เวลาในการวิเคราะห์ผู้ฟัง เพื่อให้สามารถปรับเนื้อหา และรูปแบบการนาเสนอให้สอดคล้องและมีประสิทธิผลสูง สุด การวางแผนจึงป็นส่วนประกอบที่สา คัญที่สุดในการนา เสนอ เพราะการวางแผนที่ดี และความแม่นยา ในเนื้อหาการนา เสนอ จะ ช่วยสร้างความมั่นใจ และทา ให้ลีลาการนา เสนอเป็นไปอย่างเป็น ธรรมชาติ จริงใจ และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ฟังได้ในที่สุดการ ความสามาถในการจดจา ได้มากกว่าการรับรู้โดยผ่านตาหรือหู อย่างใด อย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียว จึงได้มีการพัฒนาสื่อโสตทัศน ศึกษารูปแบบต่างๆ ขึ้นมาใช้
 7. 7. หลักการขั้นพื้นฐานของการนา เสนอผลงานมีจุดเน้นสา คัญคือ การ ดึงดูดความสนใจ โดยการออกแบบสิ่งที่ปรากฎต่อสายตา นั่นชวนมอง และมีความสบายตาสบายใจเมื่อมอง ดังนั้นการเลือก องค์ประกอบต่างๆ เช่นสีพื้น แบบ สีและ ขนาดของอักษร ความ ชัดเจนและความกระชับของเนื้อหา ส่วนที่เป็นข้อความสั้น แต่ได้ใจความชัดเจน ส่วนที่เป็นภาพประกอบต้องมีส่วนสัมผัส อย่างสร้างสรรค์กัขข้อความที่ชัดเจน สื่อความหมาย
 8. 8. ความต่างของการบรรยายสดเเละการพากย์ •การบรรยายสด เหมาะสา หรับประชุมหรือสัมมนาที่ต้องการให้ผู้ชม มีส่วนร่วมเพราะผู้บรรยายใน กรณีนี้เป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเนื้อหา เป็นอย่างดี รู้ว่าควรจะเน้นตรงจุดใดและปฏิกริยาจากผู้ชมสามารถ ติดตามทา ความเข้าใจ • การพากย์เหมาะสา หรับเนื้อหาที่ถ่ายทอดได้โดยไม่ต้องอาศัยการ มีส่วนร่วม สามารถเลือกใช้ดนตรี หรือเสียงประกอบ
 9. 9. เครื่องมือที่ใช้ในการนาเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบัน คือ •ของงานที่จะนา เสนอ มีทั้งชนิดที่ ใช้กระแสไฟฟ้าและไม่ใช้กระแสไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ใช้ในการพิมพ์ข้อความ คา อธิบาย เนื้อหาสาระ •เครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียง ใช้ในการบันทึกเสียงหรือ •เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ใช้ เป็นเครื่องมือในการนาเสนอข้อมูล •ขึ้นจอภาพขนาดใหญ่ ทา ให้ผู้รับสามารถมองเห็นภาพ •หรือข้อความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งจะต้อใช้ควบคู่กันกับแผ่น •(แผ่นพลาสติกใสที่ใช้สาหรับเขียน พิมพ์ ข้อความและหรือพิมพ์รูปภาพลไป)
 10. 10. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นาเสนอ คอมพิวเตอร์ จัดเป็นเครื่องมือทางเทคโนโลยี สมัยใหม่ ซึ่งสามารถนา มาใช้นา เสนอแทนเครื่องมือดังกล่าวข้างต้นได้เป็นอย่างดีและ มี ประสิทธิภาพสูง สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆในหลายรูปแบบ คอมพิวเตอร์ จึง สามารถนาเสนอข้อมูลได้ทุกรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการใช้ซอฟต์แวร์ในการ ประมวลผล แล้วนาเสนอผ่านอุปกรณ์แสดงผลและอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆโดยทั่วไป อุปกรณ์แสดงผล ของคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ในการนา เสนอและพบเห็นกันอยู่ คือ เครื่องพิมพ์ที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ มีทั้งพิมพ์สีต่างๆ ได้พิมพ์เฉพาะขาวดา สามารถ พิมพ์ข้อความและรูปภาพได้ โดยผ่านทางโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จอภาพ เป็นอุปกรณ์ที่มีคู่มากับเครื่องคอมพิวเตอร์ รูปร่างลักษณะและการทา งาน คล้ายกับเครื่องรับโทรทัศน์เราสามารถเห็นงาน หรือข้อมูลรูปภาพได้จากหน้าจอ ปัจจุบันได้มีการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ
 11. 11. รูปแบบที่ใช้ในการนาเสนอผลงานที่ใช้ในปัจจุบันมี 2 รูปแบบดังนี้ การนาเสนอแบบ Slide Presentation •โดยใชโปรแกรม Powerpoint เป็นโปรแกรมนาเสนอผลงานใน ชุด Microsoft Office เป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายมากมีแม่แบบให้ เลือกหลายแบบ องค์ประกอบหลักของแต่ละหน้าของการนาเสนอคือ หัวข้อ
 12. 12. โดยใช้โปรแกรม ProShow Gold ProShow Gold 2.0 เป็นซอฟต์แวร์สาหรับสร้างแผ่น VCD จากรูปภาพต่าง ๆ ที่ทา งาน ได้รวดเร็ว หลายคนคงจะมีไฟล์รูปภาพต่าง ๆ เก็บสะสมไว้ และเมื่อต้องการที่จะนา เอาภาพเหล่านั้น มาแปลงให้อยู่ในรูปแบบของแผ่น VCD ที่สามารถนา เอาไปใช้เปิดกับ เครื่องเล่น VCD ทั่วไป ได้ ต้องมาลองดูซอฟต์แวร์ตัวนี้ครับ ProShow เป็นซอฟต์แวร์ ที่สามารถนา เอาภาพ มาทา เป็น แผ่น VCD โดยที่สามารถทา การแปลงได้อย่างรวดเร็ว และยังใส่เสียงเพลงประกอบได้ด้วย โดยทั่วไปแล้ว ซอฟต์แวร์สา หรับการทา แผ่น VCD จากรูปภาพจะมีหลายตัว แต่ที่แนะนา ProShow เนื่องจากเหตุผลหลักคือ การใช้เวลาทา การแปลงที่รวดเร็วมาก ปกติถ้าเป็นซอฟต์แวร์ ตัวอื่น จะใช้เวลาหลายชั่วโมง แต่ตัว ProShow นี้ใช้เวลาแปลง ไม่ถึงชั่วโมงก็เสร็จแล้ว ภาพที่ ได้ก็จัดอยู่ในคุณภาพดี โดยข้อเสียที่พบในตัวโปรแกรมนี้ คือค่อนข้างจะมีความยุ่งยาก ในขั้นตอนของ การใช้งานบ้าง แต่ก็ไม่มากมายอะไรนัก
 13. 13. ขอขอบคุณครูทรงศักด์ิ โพธ์ิเอี่ยม ผู้ให้ความรู้ ในเว็บไซต์ https://sites.google.com/site/s ipoopppppppo/home
 14. 14. จัดทา โดย นายพีรพร เนาว์รัตน์พันธ์ เลขที่ 1 นายภัทรพล จั่นเพ็ชร เลขที่ 4 นาย พัชรพล เลิกนอก เลขที่ 7 นายเอกลาภ สัสดีทอง เลขที่ 10 นางสาวอรพรรณ โพทอง เลขที่ 16 นางสาวพรรณภัทร มนพลับ เลขที่ 36

×