Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Icedea

5,590 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/2ZDZFYj ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Icedea

 1. 1. การวางแผนการสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ่ กระบวนวิชา 851301 การสือสารการตลาดเชิงบูรณาการ ่ คณะการสือสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
 2. 2. สรุปข้อมูลองค์กรEXECUTIVE SUMMARY
 3. 3. ข้อมูลทัวไปขององค์กร ่ Ice dea เป็นร้านไอศกรีม “รสชาติมี ไอเดีย และหน้าตามีไอเดีย”ที่มีแนวคิดออกแบบร้าน แบบShowroom จุดเด่นอยู่ที่ไอศกรีม มีรสชาติ และดีไซน์ ที่แปลกใหม่ เปิดกิจการเมื่อปี 2547 โดยมีคุณพริมา จักรพันธุ์ ณ อยุธยา เป็นเจ้าของ กิจการ ปัจจุบันมีเพียง 2 สาขาคือ ที่กรุงเทพฯและ เชียงใหม่ ซึ่งเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคมที่ ผ่านมา
 4. 4. การจาแนกปัญหาProlbem Statement
 5. 5. การจาแนกปัญหาProblem Statement •ตัวร้านเพิ่งเปิดใหม่ได้ไม่นาน ทาให้ไม่ค่อยมีคนรู้จัก ไม่เป็น ที่รู้จักในวงกว้าง มีการพูดถึงตัวร้านค่อนข้างน้อย และตัว องค์กรเองค่อนข้างขาดการ PR นอกจากเว็บไซต์หลักแล้ว ก็ จะมีแฟนเพจในFacebook ถึงแม้จะเป็นการเจาะ กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และยังขาดการPR ทีเป็น off- line อยู่มาก ทั้งโปสเตอร์ ใบปลิว หรือ สื่ออื่นๆ
 6. 6. วิเคราะห์สถานการณ์SITUATION ANALYSIS
 7. 7. SWOT ANALYSIS
 8. 8. จุดแข็งSTRENGHT •ผู้บริหารคือคุณพริมามีความรู้ด้านการออกเเบบเป็นอย่างดี •ความแปลกใหม่และแตกต่างของตัวผลิตภัณท์ ทั้งรูปลักษณ์และรสชาติ ที่แปลกใหม่ •มีการใช้วัตถุดิบของจริงในการผลิต •ดีไซน์การออกเเบบร้านเป็นการออกเเบบเพื่อจูงใจ •หมุนเวียนไอศกรีมรสชาติใหม่ๆเข้ามาทุกสัปดาห์
 9. 9. จุดอ่อนWEAKNESS •มีการใช้วัตถุดิบจริง จึงทาให้ต้นทุนสูง ทาให้ราคาขายสูงกว่าคู่แข่ง •ขั้นตอนการผลิตค่อนข้างซับซ้อน จึงต้องใช้พนักงานที่มีประสบการณ์ สูง ทาให้มีต้นทุนการผลิตสูง •ผลิตภัณฑ์ของกิจการ ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคมาก •สื่อโฆษณาของร้านยังไม่แพร่หลาย ส่วนใหญ่กลุ่มเป้าหมายรู้จักองค์กร ผ่านคนรู้จัก
 10. 10. โอกาสOPPORTUNITY •รัฐบาลส่งเสริมธุรกิจเอสเอ็มอี และธุรกิจไอเดีย ทาให้ช่องทางการขาย สะดวกมากขึ้น •ช่วงเทศกาล ต่างๆ •ตลาดไอศกรีมจะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นและการเลือกใช้วัตถุดิบที่มาจาก ธรรมชาติและมีคุณภาพมากขึ้น •กระแสรักสุขภาพมากขึ้น
 11. 11. อุปสรรคTHREAT •วัตถุดิบขาดตลาด หรือความผันผวนของราคาวัตถุดิบ •มีผู้ผลิตรายใหญ่ๆหลายรายซึ่งส่วนหนึ่งเป็นบริษัทข้ามชาติผู้ผลิตเหล่านี้ มีกาลังในการทาโฆษณาประชาสัมพันธ์มากซึ่งจะช่วยทาให้สินค้าของ คู่แข่งเป็นที่รู้จักและมีภาพลักษณ์ที่ดีกว่า •ภาพลักษณ์ของไอศกรีมถูกมองว่าเป็นอาหารที่มีไขมันสูง
 12. 12. วิเคราะห์ตลาดและพฤติกรรมผูบริโภค ้MARKET AND CONSUMER BEHAVIOR ANALYSIS
 13. 13. •แต่ตลาดไอศกรีมพรีเมียม ได้รบความนิยมจากผู้บริโภคมากที่สุดในปัจจุบัน เนื่องจาก ัพฤติกรรมของผู้บริโภคทีหันมาให้ความสาคัญกับขั้นตอนการผลิต และการเลือกใช้ ่วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติและมีคุณภาพมากขึ้นซึ่งเป็นไปตามกระแสการรักสุขภาพของผู้บริโภคอีกทั้งความแปลกใหม่ในการนาเสนอรูปแบบของไอศกรีมการมีรสชาติที่แตกต่างและมีความหลากหลาย ส่งผลให้ไอศกรีมพรีเมียมได้รบความนิยมจากผู้บริโภคมากขึ้น ัไอศกรีมพรีเมียม มีผู้ประกอบการรายใหญ่อยู่เพียงไม่กี่ราย ทาให้มีช่องว่างและเป็นโอกาสของผู้ประกอบการรายใหม่ที่จะเข้ามาแข่งขันใน ตลาด ดังนั้น ในช่วงที่ผ่านมาจึงมีผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการซื้อแฟรนไชส์จากแบรนด์ชั้นนาในต่างประเทศ หรือการผลิตไอศกรีมจาหน่ายภายใต้แบรนด์ของตนเอง หรือที่เรียกว่า ไอศกรีมโฮมเมด (Homemade Ice-cream)
 14. 14. วิเคราะห์การแข่งขันCOMPETITIVE ANALYSIS
 15. 15. วิเคราะห์คู่แข่งคู่แข่งทางตรงคู่แข่งทางอ้อม
 16. 16. สายการผลิตPRODUCT LINE
 17. 17. สายการผลิต PRODUCT LINEหมวดที่มีเเอลกอฮอล์ผสม Alcohol & Cocktailหมวดไอศกรีมเพื่อสุขภาพ Healthy Iceหมวดผลไม้ Fruity Ice cream & Sorbetหมวดไอศกรีมจากโซนตะวันตก Western Iceหมวดคอลเล็กชั่นขนมไทย Thai Contemporary Ice cream & Sorbetหมวดคอลเล็กชั่นปาร์ตี้ Snack & Candy Ice cream
 18. 18. กลุมเป้าหมายและผูรบสาร ่ ้ัTARGET MARKETS AND AUDIENCES
 19. 19. กลุมเป้าหมายและผูรบสาร ่ ้ัTARGET MARKETS AND AUDIENCES •กลุ่มเป้าหมาย อายุ18-29 ปี รายได้ 4000 บาท ขึ้นไปต่อเดือน และลักษณะของกลุ่มเป้าหมายของ icedea นั้นจะเน้นที่ผู้ที่มีนิสัยชอบเเสวงหาสิ่ง ใหม่ ออกจะเป็นคนขี้เบื่อ เมื่อว่างก็จะต้องหาอะไร ใหม่ๆทาอยู่เสมอ เป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ ชอบ ทาอะไรนอกกรอบ
 20. 20. กลุมเป้าหมายและผูรบสาร ่ ้ัTARGET MARKETS AND AUDIENCES •นุก อายุ 21 ปี เป็น นักศึกษามหาวิทยาลัย คณะ วิจิตรศิลป์ มช. รายได้ 5000 บาท ต่อเดือน มีนิสัยรักสนุก รักอิสระ ชอบสรรค์หาสิ่งแปลก ใหม่ให้ตนเองเสมอ และชอบ รับประทานของหวานร่วมกับ เพื่อนๆ
 21. 21. วัตถุประสงค์ การสือสารการตลาด ่IMC OBJECTIVES
 22. 22. วัตถุประสงค์ การสือสารการตลาด ่IMC OBJECTIVES “นาเสนอแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักแก่กลุ่มเป้าหมาย เกิดความรู้สึก ดีและมีประสบการณ์กับผลิตภัณฑ์”
 23. 23. BIG IDEA
 24. 24. BIG IDEA “I(ce)dea that you can eat, Design that you can taste.”
 25. 25. กลยุทธ์การสือสารการตลาด ่IMC STRATEGIES AND PROGRAM
 26. 26. กลยุทธ์การสือสารการตลาด ่IMC STRATEGIES AND PROGRAM ELEMENTS OF THE IMC MIX IMC COPY STRATEGIES PLATFORM ANE PROGRAM CREATIVES STRATEGIES AND EXECUTIONS
 27. 27. รายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อCOPY PLATFORM
 28. 28. รายละเอียดการวางแผนและออกแบบสื่อCOPY PLATFORM การโฆษณา : จะใช้พื้นหลังสีขาวเพื่อนาเสนอผลิตภัณฑ์ให้โดดเด่น ส่วนตัวผลิตภัณฑ์ใช้สีสดใส ดูสนุกสนาน น่าสนใจ
 29. 29. รายละเอียดการวางแผนและออกแบบสือ ่COPY PLATFORM
 30. 30. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS
 31. 31. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONSETV : ตอนที่ 1 เนือหาโฆษณาจะใช้ภาพทีมการผลิตไอศกรีมอย่าง ้ ่ ีพิถพถนมีรปวัตถุดิบจริง จากเเหล่งปลูกธรรมชาติ นามาทาเป็น ี ิั ูไอศกรีมด้วยเครืองจักรเล็กๆ แบบโฮเมด ผูทรบประทานไอศกรีมจะมี ่ ้ ี่ ัความสุข สนุกสนานไปกับดีไซน์ทแปลกเเหวกเเนว สีพนทีใช้จะเป็น ี่ ื้ ่สีขาว เพือให้คนดูดเู เล้วรูสกสนใจ อยากรูวารสชาติของไอศกรีมจะ ่ ้ึ ้่เป็นอย่างไร ดนตรีทใช้ จะเป็นเพลงแนวสนุกๆ ฟังแล้วสดใส เน้น ี่คอนเซป“Icedea ไอเดียทีคณกินได้ รสชาติทคณต้องลิมลอง” ุ่ ี่ ุ ้ ตอนที่ 2 เนือหาโฆษณาจะเป็นการแนะนารสชาติและรูปแบบ ้ ของไอศกรีมรสทีแปลกแหวกแนวทีสดในขณะนัน โดยจะชู ่ ุ่ ้ จุดเด่นและทีมาของรสชาตินน ให้กลุมเป้าหมายได้รับเน้นคอน ่ ั้ ่ เซป “Icedea ไอเดียทีคณกินได้ รสชาติทคณต้องลิมลอง” ุ่ ี่ ุ ้
 32. 32. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS Printed Media :
 33. 33. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS Out of Home Media : Poster แปะตามสถานทีตางๆทีกลุมเป้าหมายมักอยู่ ่่ ่ ่ เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ปลายถนนนิมมานทังสอง ้ ข้าง หน้าซอย17 ทางเข้าร้าน หน้าร้านอาหารต่างๆ และในลิฟต์ตามห้างสรรสินค้า
 34. 34. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS Out of Home Media : Poster Stand ตังไว้ตามหน้าลิฟต์และบันไดเลือนในห้างสรรสินค้า ้ ่
 35. 35. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS Out of Home Media : ป้ายก่องไฟแบบตังพืน ้ ้ ติดตังตามแนวถนนย่านิมมานเหมินทร์ ้
 36. 36. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS Out of Home Media : product model ตังบริเวณสีแยกไฟแดง และ สถานทีทกลุมเป้าหมาย ้ ่ ่ ี่ ่ ชอบไป
 37. 37. กลยุทธการสร้างสรรค์และแบบจาลองสือ ่CREATIVE STRATEGIES AND EXECUTIONS New Media : Microsite฿Facebook ตั้งเวบไซต์และแฟนเพจเฉพาะของ ร้าน ICEDEA สาขาเชียงใหม่ โดยเชือมโยง ่ กับเว็บไซต์หลัก
 38. 38. การประเมินผลEVALUATION
 39. 39. การประเมินผลEVALUATIONเชิงปริมาณ ทาให้กลุ่มเป้าหมายรู้จักแบรนด์เพิ่มขึ้นจากเดิม 30-50%ภายในตัวเมืองเชียงใหม่เชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมายรู้จักและตัดสินใจมาใช้บริการที่ icedeaประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่ได้จากการตอบแบบสอบถามที่จัดทาขึ้ระหว่างการดาเนินงาน เช่น มีใบประเมินเล็กๆให้ลูกค้าได้กรอกที่โต๊ะเเล้วนามาหย่อนที่กล่องหน้าร้าน
 40. 40. งบประมาณBUDGET eTV 2 ตอน 100,000 บาท สื่อสิ่งพิมพ์ในนิตยสาร หน้าเดี่ยวเคลือบพลาสติกเงา 225,000 บาท ป้ายโฆษณากล่องไฟแบบติดผนัง(Aluminium Slim Light Box) 120,000 บาท Product Model ทาเป็นโคนไอศกรีมหลอดไฟ ใหญ่ สูง 3 เมตร ปล่อยไดรไอซ์ออกมา 150,000 บาท โปสเตอร์ 12,500 บาท Poster Stand 150,000 บาท งบประมาณที่ใช้ในการสื่อสารการตลาดของ ICEDEA รวมเป็นเงิน 757,500 บาท
 41. 41. QUESTION ?

×