Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla Ġlgili Genel Ġlke ve
 ġartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği Ġdares...
tanınmasının ve uyarlama için geçen süre zarfında konuyla ilgili mevzuatın halihazır
Tüzükte belirtilen ilkeler ıĢığında u...
nesnelerle ilgili hükümler de dahil olmak üzere gıda ve yem güvenliği üzerinde
doğrudan veya dolaylı geniĢ bir etkiler yel...
saptanmasını veya sağlığın korunmasını amaçlayan diğer eylemler için sistematik bir
metodoloji sağlamakta olduğuna,


18) ...
Topluluğun, gıda yasasını destekleyen uluslararası standartların geliĢtirilmesine katkıda
bulunmakta, adil ve ahlaklı tica...
29) Ġthalatçılar dahil olmak üzere gıda ve yem konusunda iĢ yapanların, gıda veya yeme
katılan gıda, yem, hayvan veya madd...
dolaĢımı önünde haksız ve gereksiz engellerin benimsenmesi sonucu iç pazarın
parçalanmasından kaçınılmasına yardım ediyor ...
geliĢtirilmesi ve yürür hale getirilmesi rolünde Topluluk ve Üye Devletlere bilimsel
konularda destek sağlayarak katkıda b...
46) Bağımsızlığın garanti edilmesi için Bilimsel Komite ve Daimi Bilimsel Panellerin
üyelerinin, açık baĢvuru usulü ile iĢ...
Devletler arasında yakın bir koordinasyon olması gereğine; bu bağlamda Ġdarenin
özellikle bazı görevleri Üye Devletlerdeki...
geçerliliğini sürdürmekte oluĢuna;.bunun da ötesinde, hesapların Maliye MüfettiĢleri
tarafından denetlenmesi gerektiğine,
...
gerekmesine; buna uygun olarak, 68/361/EEC1, 69/414/EEC2 ve 70/372/EEC3 sayılı
Konsey Kararlarının iptalinin gerekmesine; ...
1. ĠĢbu Tüzük, gıda ile ilgili olarak insan sağlığı ve tüketici haklarının yüksek bir düzeyde
korunmasının, özellikle gıda...
(e) Konseyin 76/768/EEC3 kodlu Direktifinin kastettiği anlam dahilindeki kozmetikler;
(f) Konseyin 89/622/EEC4 kodlu Direk...
6. „Yem iĢi yapan iĢletmeci‟ kendi kontrolleri altında yürütülen yem iĢinin gıda yasası
Ģartlarına uygunluğundan sorumlu o...
açıklanması da dahil olmak üzere interaktif bilgi ve görüĢ alıĢ veriĢi anlamına
gelmektedir.


14. „Zarar‟, olumsuz bir sa...
3. Mevcut gıda yasası ilke ve iĢlemlerine, Madde 5‟den Madde 10‟a kadarki ilkelere
uygunluk için mümkün olduğunca kısa zam...
2. Risk değerlendirmesi mevcut bilimsel kanıtlara dayandırılacak ve bağımsız, nesnel ve
saydam biçimde yapılacaktır.


3. ...
Kamu istiĢaresi
Gıda yasasının hazırlanıĢı, değerlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi sırasında,
durumun aciliyetini...
hangi Ģartlara bağlı olarak Topluluk içinde pazarlanamadığı konusunda tam olarak
bilgilendirilmelerinden sonra açıkça olur...
Madde 14
Gıda güvenliği Ģartları
1. Güvenliği olmayan gıda pazara çıkartılmayacaktır.
2. Gıda aĢağıdaki hallerde güvensiz ...
Madde 15
Yem güvenliği Ģartları
1. Yem, güvenli olmadığı takdirde pazara çıkartılamaz veya hiçbir gıda üreten hayvana
yedi...
faaliyetlerine iliĢkin Ģartlarına uygun olduğunu garanti edecekler ve Ģartlara uygunluğun
yerine getirildiğini kanıtlayaca...
pazardan geri çekilmesi için gerekli iĢlemleri derhal baĢlatacaktır ve konu hakkında
yetkin mercileri bilgilendirecektir. ...
aktarmak suretiyle gıda güvenliğine katkıda bulunacaklardır.
3. Yem iĢi yapan bir iĢletmeci, pazara çıkan bir yemin yem gü...
5. Ġdarenin misyonu aĢağıdakilerin sağlanmasını da içermektedir:
(a) Topluluk yasalarıyla ilgili olarak insan beslenmesi k...
(g) Örgütler için ağlar sistemi ihdas etmek ve bunun çalıĢmasından sorumlu olmak;
(h) Komisyon tarafından gıda ve yem güve...
Yönetim Kurulu üyeleri en üst düzeyde yetkinlik, ilgili konularda geniĢ kapsamlı bir
uzmanlık ve bunlarla tutarlı olarak T...
önünde bir konuĢma yapmak ve bu kurumun üyelerince sorulacak soruları yanıtlamak
üzere davet edilecektir Ġdari Müdür Yönet...
organlar arasında özellikle aĢağıdaki konularda yakın bir iĢbirliğini güvence altına
alacaktır:
(a) Madde 32 ye uygun olar...
a. Gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar, gıdanın iĢlenmesinde yardımcı maddeler ve gıda
ile temas eden maddelerle ilgili ...
KISIM 3
FAALĠYET


Madde 29
Bilimsel görüĢler
1. Ġdare ;
(a) Misyonu dahilindeki her konuda Komisyonun isteği üzerine ve T...
erken bir aĢamada tanımlamak için ihtimam gösterecektir.
2. Ġdare, bir potansiyel görüĢ farklılığı kaynağını tanımlaması d...
1. Ġdare, misyonu dahilindeki alanlarda ilgili bilimsel ve teknik verileri araĢtıracak,
toplayacak, karĢılaĢtıracak, anali...
4. Ġdare, oluĢan riskler konusundaki değerlendirmesini ve toplanan enformasyonu
Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devle...
Madde 37
Bağımsızlık
1. Yönetim Kurulu üyeleri, DanıĢma Forumu üyeleri ve Ġdari Müdür, kamu yararı
konusunda bağımsız hare...
3. Ġdare, paragraf 1 ve 2‟de sözü edilen saydamlık esaslarının uygulanmasıyla ilgili
pratik düzenlemeleri kendi iç yönetme...
Madde 42
Tüketiciler, üreticiler ve ilgili diğer taraflar
Ġdare, tüketici temsilcileri, üretici temsilcileri, gıdayı iĢley...
inceleyecektir.
4. Avrupa Parlamentosu, Konseyin tavsiyesi üzerine hareket ederek, Ġdarenin Ġdari
müdüre, bütçenin uygulan...
personeli için geçerli esaslar ve düzenlemelere tabi olacaktır.
2. Kadrolu personeliyle ilgili olarak Ġdare, atama merciin...
edilmesi gereken durumda kabul ettikleri bir önlem;
(b) Ġnsan sağlığı için ciddi bir risk yüzünden ve hızlı hareket edilme...
1. Bir gıda veya yem nedeniyle insan sağlığını tehdit eden bir riskle ilgili olarak ağ
üyelerine sunulan enformasyon genel...
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi'...
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi'...
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi'...
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi'...
Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi'...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi' ni Kuran ve Gıda Güvenliği Konularıyla İlgili İşlemleri Belirleyen 28 Ocak 2002 Tarih ve (EC)178/2002 Sayılı

1,875 views

Published on

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi' ni Kuran ve Gıda Güvenliği Konularıyla İlgili İşlemleri Belirleyen 28 Ocak 2002 Tarih ve (EC)178/2002 Sayılı Tüzüğü

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla İlgili Genel İlke ve Şartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği İdaresi' ni Kuran ve Gıda Güvenliği Konularıyla İlgili İşlemleri Belirleyen 28 Ocak 2002 Tarih ve (EC)178/2002 Sayılı

 1. 1. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin Gıda Yasasıyla Ġlgili Genel Ġlke ve ġartları Belirleyen, Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresi' ni Kuran ve Gıda Güvenliği Konularıyla Ġlgili ĠĢlemleri Belirleyen 28 Ocak 2002 Tarih ve (EC)178/2002 Sayılı Tüzüğü 1.2.2002 EN Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi L 31/1 AVRUPA PARLAMENTOSU VE AVRUPA BĠRLĠĞĠ KONSEYĠ, Avrupa Topluluğunu kuran AntlaĢma ve özellikle bu antlaĢmanın 37,95,133 no.lu Maddeleri ile Madde 152 (4) (b) bendini,Komisyon‟un önerisini ,Ekonomik ve Sosyal Komite‟nin görüĢünü ,Bölgeler Komitesi‟nin görüĢünü dikkate alarak ve,AntlaĢmanın 251. Maddesinde belirtilen iĢlemler uyarınca hareket ederek, 1) Güvenli ve sağlıklı gıdanın serbest dolaĢımı iç pazarın asli bir unsuru olup, vatandaĢların gerek sağlıkları ve refahına, gerek sosyal ve ekonomik çıkarlarına katkıda bulunmasına, 2) Topluluk politikalarının izlenmesinde insan hayatı ve sağlığı için yüksek düzeyde bir koruma güvencesinin sağlanması gereğine, 3) Gıda ve yemin, ancak gıda ve yem güvenlik Ģartlarının bir Üye Devletten diğerine büyük ölçüde değiĢmemesi halinde Topluluk içinde serbest dolaĢabileceğine, 4) Üye Devletlerin gıda yasaları arasında kavramlar, ilkeler ve iĢlemler bakımından önemli farklılıklar bulunmasına, Üye Devletler gıda konularını düzenleyen önlemler aldığında bu farklılıkların, gıdanın serbest dolaĢımını engelleyebileceği ve rekabet için eĢit olmayan koĢullar yaratmak suretiyle iç pazarın iĢleyiĢini doğrudan etkileyebileceğine, 5) Buna göre, Üye Devletlerde ve Topluluk düzeyinde gıda ve yemle ilgili konuları düzenleyen önlemler için ortak bir temel oluĢturmak üzere bu kavram, ilke ve iĢlemlerin birbirlerine yakınlaĢtırılmaları gerektiğine; bununla beraber, hem ulusal, hem Topluluk düzeyinde mevcut mevzuatta aykırı hükümlerin uyarlanması için yeterli zamanın
 2. 2. tanınmasının ve uyarlama için geçen süre zarfında konuyla ilgili mevzuatın halihazır Tüzükte belirtilen ilkeler ıĢığında uygulanmasının sağlanması gereğine, 6) Suyun da diğer besinler gibi doğrudan veya dolaylı biçimde ağızdan beslenme yoluyla alındığından, tüketicinin kimyasal ve mikrobiyolojik kirleticiler dahil olmak üzere beslenme yoluyla alınan maddelere tamamen maruz olmasına katkıda bulunuyor olmasına; ancak, insan tüketimi için belirlenen su kalitesi esasen 80/778/EEC ve 98/83/EC sayılı Konsey Direktifleri tarafından kontrol altına alındığından, su konusunun Direktif 98/83/EC‟nin 6. Maddesinde belirtilen esaslara uygunluk bağlamında ele alınmasının yeterli olmasına, 7) Gıda yasası kapsamı içinde, gıda üreten hayvanlar için kullanılan yerlerde üretimi ve kullanımı da dahil olmak üzere yemlerle ilgili Ģartların da yer almasının uygun olmasına; bu Ģartların konulmasında, evde beslenenler dahil bütün hayvanlara uygulanan yem yasalarında bugüne kadar uygulanmıĢ ve gelecekte uygulanacak olan benzer Ģartların saklı kalacak olmasına, 8) Topluluğun, gıda veya yemin iç pazarda ya da uluslararası alanda alınıp satılma ayırımı gütmeksizin uyguladığı gıda yasasında sağlığın yüksek düzeyde korunmasını seçmesine, 9) Tüketicilerin, konuyla ilgili diğer risk sahiplerinin ve ticari tarafların, gıda yasası ve yasanın bilimsel temeli ile sağlığı koruyucu ve diğer yararları gözeten kurumların yapıları ve birbirleriyle bağımlılıklarını temelden destekleyen karar alma süreçlerine güven duymaları gerektiğine, 10) Deneyimler doğrultusunda, güvenli olmayan gıda maddelerinin pazara çıkmamalarının garanti edilmesi ve insan sağlığını koruyacak Ģekilde iç pazarın doğru düzgün çalıĢmasının güvence altına alınması için gıda ile ilgili güvenlik sorunlarının tanımını ve bunlara yanıt verilmesini amaçlayan önlemlerin alınması gerektiğine; yem güvenliğiyle ilgili benzer sorunlara da çözümler getirilmesi gereğine, 11) Gıda güvenliğine yeterince kapsamlı ve bütünleyici bir yaklaĢımda bulunmak için, temel üretim düzeyinde gıda, yem ve diğer tarımsal girdilerle temas eden madde ve
 3. 3. nesnelerle ilgili hükümler de dahil olmak üzere gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı geniĢ bir etkiler yelpazesini kapsayan geniĢ bir gıda güvenliği tanımı olması gerektiğine, 12) Gıda güvenliğini garanti altına almak için bütün bir süreç olarak gıda üretimi zincirinin, her bir unsurun gıda güvenliğini etkileme potansiyeline sahip olduğu göz önünde bulundurularak, temel üretim ve yem üretimi aĢamalarından (bu aĢamalar dahil) baĢlayıp, gıdanın satıĢı veya arzı aĢamalarına (bu aĢamalar dahil) kadar, bütün yön ve aĢamalarının dikkate alınması gerektiğine, 13) Deneyimler ıĢığında, bu nedenle, balık yetiĢtirme çiftliklerinde yem olarak kullanılan hayvanların üretimi de dahil olmak üzere gıda üreten hayvanlara verilen yem maddelerinin üretimi, imalatı, nakliyesi ve dağıtımının, yemin kazara veya kastî olarak kirletilmesinin, bu konuda hile, sahtekarlık veya suiistimalin gıda güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olabilmesi nedeniyle dikkate alınması gerektiğine, 14) Aynı nedenle, temel üretimde diğer uygulamalar ve tarımsal girdiler ile bunların gıda güvenliğinin tamamı üzerindeki potansiyel etkilerinin dikkate alınması gerektiğine, 15) Gıda güvenliğinin sürekli olarak izlenip denetlenmesini güvence altına alma amacıyla bölgesel veya bölgeler arası düzeylerde mükemmel nitelikli laboratuarlar ağının tesisi ya da varlığının, vatandaĢların potansiyel sağlık risklerinin önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceğine, 16) Üye Devletler ve Topluluğun gıda ve yem konularında alacağı önlemlerin, ölçüm koĢulları veya mahiyetinin uygun olmaması dıĢında, genel olarak risk analizine dayandırılması gerektiğine; risk analizine bu önlemler alınmadan önce baĢvurulmasının, gıda maddelerinin serbest dolaĢımı önündeki haksız engellerin giderilmesine imkan sağlaması gerektiğine, 17) Gıda yasasının sağlık riskini azaltma, giderme veya ondan kaçınılmasını hedeflediği hallerde, risk analizinin birbirleriyle bağlı üç bileĢeninin – risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletiĢimi – etken, orantılı ve belli hedeflere yönlendirilmiĢ önlemlerin
 4. 4. saptanmasını veya sağlığın korunmasını amaçlayan diğer eylemler için sistematik bir metodoloji sağlamakta olduğuna, 18) Gıda yasasının bilimsel temeli konusunda güven oluĢması için, mevcut bilimsel bilgi ve veriler bazında bağımsız, nesnel ve saydam bir risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğine, 19) Bilimsel risk değerlendirmesinin bazı durumlarda tek baĢına, risk yönetimi kararlarının dayandırılması gereken bilgiyi tam olarak sağlayamadığının, sosyal, ekonomik, geleneksel, ahlaki ve çevresel faktörlerin yanı sıra kontrollerin uygulanabilirliği de dahil olmak üzere konuya iliĢkin baĢka faktörlerin de yasallık içinde dikkate alınmasının gerekli olduğunun kabul ediliyor olmasına, 20) Topluluk içinde sağlık koruması için tedbirli olma ilkesine baĢvurulmuĢ ve bu suretle gıda veya yemin serbest dolaĢımında engellere yol açılmıĢ olmasına; bu nedenle bu ilkenin kullanımı için Topluluğun her yerinde tek tip bir temelin kabul edilmesi gerektiğine, 21) Hayati veya sağlıkla ilgili bir riskin olduğu, buna karĢılık bilimsel belirsizliğin sürdüğü spesifik durumlarda tedbirli olma ilkesinin, Topluluk içinde seçilmiĢ olan yüksek düzeyde sağlık korumasını güvence altına alacak risk yönetimi önlemleri veya diğer eylemler için bir mekanizma sağlamakta oluĢuna, 22) Gıda güvenliği ve tüketici haklarının (çıkarlarının) korunması kaygılarının, genel kamuoyu, hükümet dıĢı kuruluĢlar, mesleki birlik ve dernekler, uluslararası ticari taraflar ve ticari örgütler için giderek önem kazanmasına; tüketicinin ve ticari tarafların, gıda yasasının açık ve saydam biçimde geliĢtirilmesi ve kamu yetkililerinin bir gıda maddesinin sağlık için tehlikeli olabileceğine dair makul nedenler olması halinde halkı bilgilendirmek üzere gereken adımları atması suretiyle güvenlerinin tam olarak sağlanması gerektiğine, 23) Topluluk içindeki ve üçüncü ülkelerdeki tüketicilerin güvenliği ve güvenlerinin sağlanmasının çok önemli oluĢuna; Topluluğun gıda ve yem konusunda küresel bir ticari aktör olup bu bağlamda uluslararası anlaĢmalara girmiĢ olmasına; aynı Ģekilde
 5. 5. Topluluğun, gıda yasasını destekleyen uluslararası standartların geliĢtirilmesine katkıda bulunmakta, adil ve ahlaklı ticaret uygulamalarını izleyerek güvenli yem ve güvenli, sağlıklı gıda için ayrım gözetmeksizin serbest ticaret ilkelerini desteklemekte oluĢuna, 24) Topluluktan ihraç edilen veya ithal menĢeli olup yeniden ihraç edilen gıda ve yemin Topluluk yasası veya ithal eden ülke Ģartlarına uygun olmasının temini gereğine; bu koĢullar dıĢında, gıda ve yemin ancak ithalatçı ülkenin açık mutabakatı halinde ihraç veya yeniden ihraç edilebilir olduğuna; bununla beraber, ithalatçı ülkenin mutabakatı olsa dahi, sağlığa zararlı gıda veya güvensiz yemin ihraç ya da yeniden ihraç edilmemesinin güvence altına alınması gerektiğine, 25) Gıda ve yem ticaretinin temelini oluĢturan genel ilkeler ile konuyla ilgili olarak Topluluğun uluslararası standartlar ve ticari anlaĢmalara katkıları için geçerli hedef ve ilkelerin tespit edilmesi gerektiğine, 26) Bazı Üye Devletlerin gıda güvenliği konusunda, ekonomik iĢletmecilere, özellikle, yalnızca güvenli gıda pazarlayabilme zorunluluğunu getiren yatay bir yasal düzenleme benimsemiĢ olmasına; ancak, bu Üye Devletlerin gıdanın güvenli olup olmadığının saptanması konusunda farklı ölçütler kullanmalarına; bir yanda bu farklı yaklaĢımların, diğer yanda diğer Üye Ülkelerde yatay yasaların bulunmayıĢının gıda maddelerinin ticaretinde engeller çıkarmaya müsait oluĢuna; aynı Ģekilde, yem ticaretinde de bu gibi engellerin oluĢabileceğine, 27) Bu nedenle, bu gibi ürünlerde iç pazarın etken çalıĢmasını sağlamak üzere, pazara yalnızca güvenli gıda ve yemin çıkarılmasını kapsayan genel ilkelerin tespit edilmesi gerektiğine, 28) Deneyimlerin, gıda ve yem maddelerinin izlenmesinin mümkün olmadığı hallerde, gıda ve yeme iliĢkin iç pazarın iĢleyiĢinin zarar gördüğünü göstermesine; dolayısıyla, gıda güvenliği sorunlarının olması durumunda bu sorunların gereksiz yere daha geniĢ zararlara yol açmaması için hedeflenen belli ürünlerin doğru biçimde pazardan geri çekilmesinin sağlanması veya tüketiciler ve kontrol memurlarına bilgi verilmesi gerektiğine,
 6. 6. 29) Ġthalatçılar dahil olmak üzere gıda ve yem konusunda iĢ yapanların, gıda veya yeme katılan gıda, yem, hayvan veya maddelerin en azından hangi iĢletmeden ikmal edildiğinin bilinmesinin garanti edilmesi, ve soruĢturmanın tüm safhalarında güvenlikle iz sürülebilmesinin sağlanması gerektiğine, 30) Gıda iĢi yapan iĢletmeci için en doğrusunun, gıda arzıyla ilgili güvenli bir sistem oluĢturması ve arz ettiği gıdanın güvenli olduğunu güvence altına alması olduğuna; bu suretle iĢletmecinin gıda güvenliği konusunda asli yasal sorumluluk sahibi olması gerektiğine; bu ilkenin bazı Üye Devletlerde ve gıda yasasının geçerli olduğu bölgelerde var olmasına karĢın, diğer bölgelerde ya açıkça yer almadığına ya da kendi yürüttükleri kontrol faaliyetleri sırasında Üye Devletin yetkin mercilerinin baĢka bir sorumluluk üstleniyor olmasına; bu gibi farklılıkların, ticareti engelleme ve farklı Üye Devletlerdeki iĢletmeciler arasında rekabeti bozma eğiliminde olmasına, 31) Benzer Ģartların yem ve yem iĢi yapan iĢletmeciler için de geçerli olması gerektiğine, 32) Topluluğun gıda ve yem güvenliğine iliĢkin yasalarının bilimsel ve teknik temelinin, Topluluk içinde sağlığın yüksek düzeyde korunmasının baĢarıya ulaĢtırılmasına katkıda bulunması gerektiğine; Topluluğun yüksek nitelikli, bağımsız ve etken bilimsel ve teknik destek eriĢimine sahip olması gerektiğine, 33) Gıda ve yem güvenliğiyle ilgili bilimsel ve teknik sorunların giderek daha önemli ve karmaĢık hal almasına; Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresi‟nin ki, bundan böyle “Ġdare” olarak anılacaktır, kurulmasının, artan talepler karĢısında yeterli olamayan mevcut bilimsel ve teknik destek sistemini güçlendirmesi gerektiğine, 34) Gıda yasası genel ilkelerine uygun olarak, Ġdare‟nin risk yönetiminde bağımsız bir bilimsel baĢvuru mercii rolünü üstlenmek suretiyle iç pazarın düzgün çalıĢmasının sağlanmasına yardımcı olması gerektiğine; tartıĢmalı bilimsel konularda Ġdare‟ye görüĢlerinin alınması için baĢvurulabileceğine; bu suretle Ġdare‟nin, bir yandan Topluluk kurumları ve Üye Devletlerin gıda ve yem güvenliğini güvence altına almak için gerekli risk yönetimi kararlarını almalarını sağlıyor, diğer yandan da gıda ve yemin serbest
 7. 7. dolaĢımı önünde haksız ve gereksiz engellerin benimsenmesi sonucu iç pazarın parçalanmasından kaçınılmasına yardım ediyor oluĢuna, 35) Ġdare‟nin, tüketici güveninin iyileĢtirilmesi için bağımsız bilimsel bir tavsiye, bilgi ve risk iletiĢim kaynağı olması gerektiğine; bununla beraber, risk değerlendirme, risk yönetimi ve risk iletiĢimi iĢlevleri arasındaki tutarlılığı artırmak için, risk değerlendirmecileriyle risk yöneticileri arasındaki bağlantının güçlendirilmesi gerektiğine, 36) Ġdare‟nin, gıda ve yem arzı zincirlerinin tamamının güvenliği ve diğer yanlarıyla ilgili olarak kapsamlı ve bağımsız bir bilimsel görüĢ açısı sağlaması gerektiğine ki bunun, Ġdarenin sorumluluklarının geniĢ bir yelpazeye yayıldığı anlamına gelmesine; bu sorumlulukların, gıda ve yem arzıyla ilgili zincir, hayvanların sağlığı ve iyi yaĢam koĢulları ve bitki sağlığına iliĢkin güvenlik üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan sorunları da içermesi gerektiğine; ancak, Ġdarenin esas olarak gıda güvenliğine odaklanması, gıda arzı zincirinin güvenliğiyle bağlantısı olmayan hayvanların sağlığı, iyi yaĢam koĢulları ve bitki sağlığı sorunlarıyla ilgili görevinin bilimsel görüĢ bildirmekle sınırlı kalmasının temini gerektiğine; Ġdarenin görev alanının ayrıca, Topluluk yasalarına iliĢkin olarak insan beslenmesi konusunda bilimsel tavsiyeler, bilimsel ve teknik destek ile Topluluğun sağlık programlarıyla bağlantılı iletiĢim konusunda talebi üzerine Komisyona yardım etmeyi de kapsaması gerektiğine, 37) Gıda yasasının kullanımına izin verdiği tarım ilaçları ve katkı maddeleri gibi bazı ürünlerin çevreye ve iĢçilerin güvenliğine tehlike oluĢturmaları nedeniyle Ġdarenin, ilgili yasalara uygun olarak konunun çevre ve iĢçi korunmasına iliĢkin bazı yanlarını da değerlendirmesi gerektiğine, 38) Genetik olarak değiĢtirilmiĢ organizmalar (GMO) konusunda mükerrer değerlendirme ve bilimsel görüĢlere meydan vermemek için Ġdarenin, gıda ve yem maddelerinin dıĢında Direktif 2001/18/EC1„de tanımlanmıĢ olan GMO‟larla ilgili diğer ürünler hakkında da, burada belirlenen prosedürler saklı kalmak kaydıyla, bilimsel görüĢ bildirmesi gerektiğine, 39) Ġdarenin, uluslararası gıda güvenliği standartları ve ticaret anlaĢmalarının
 8. 8. geliĢtirilmesi ve yürür hale getirilmesi rolünde Topluluk ve Üye Devletlere bilimsel konularda destek sağlayarak katkıda bulunması gerektiğine, 40) Topluluk içindeki kurumların, genel kamuoyu ve konuyla ilgili bütün tarafların Ġdare‟ye güven duymalarının esas oluĢuna; bu nedenle Ġdare‟nin bağımsızlığı, yüksek bilimsel niteliği, saydamlığı ve etkenliğinin güvence altına alınmasının hayati önem taĢımasına, 41) Bu bakımdan, Ġdare‟nin Yönetim Kurulu üyelerinin, en yüksek standartta yetkinliği, örneğin iĢletme ve kamu yönetimi gibi alanları içeren geniĢ bir yelpazede uzmanlığı ve Birlik içinde mümkün olan en geniĢ coğrafi dağılımı garanti edecek Ģekilde atanmaları gerektiğine; bu Ģartların, hiçbir makam hiçbir belli Üye Devletin uyruklularına peĢinen ayrılmadan, Yönetim Kurulu üyelerinin dönüĢümlü olarak farklı ülkelerden atanması yoluyla sağlanması gerektiğine, 42) Rolünü ifa edebilmesini mümkün kılacak görevleri yerine getirmesi için, Ġdarenin gerekli bütün araçlara sahip olması gerektiğine, 43) Yönetim Kurulunun, bütçe hazırlama, bütçe uygulamalarının denetimi, iç yönetmeliklerin hazırlanması, mali düzenlemenin kabulü, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin atanmaları ve Ġdari Müdür atanması için yetkili olması gerektiğine; 44) Ġdarenin etkili biçimde çalıĢabilmek üzere Üye Devletlerdeki yetkin organlarla yakın bir iĢbirliği içinde olması gerektiğine; bilgi alıĢ veriĢini sağlayacak bir mekanizmanın oluĢturulması ve özellikle network sistemiyle yakın bir iĢbirliğinin güvence altına alınması hususlarında Ġdari Müdüre tavsiyede bulunmak için bir Tavsiye Forumunun oluĢturulması gerektiğine; iĢbirliği ve doğru bir bilgi alıĢ veriĢinin bilimsel görüĢlerdeki potansiyel ayrıĢmaları da en aza indirmesi gerektiğine, 45) Ġdarenin kendi yetkinlik alanı içinde bilimsel görüĢ bildirme konusunda Komisyona bağlı Bilimsel Komitelerin rolünü devralmak durumunda oluĢuna; bu komitelerin, gıda arz zinciriyle ilgili olarak daha çok bilimsel tutarlılık göstermelerinin sağlanması ve daha etkili çalıĢmaları için yeniden örgütlenmeleri gerektiğine; dolayısıyla, Ġdare bünyesinde bu görüĢleri sağlamak üzere bir Bilimsel Komite ile Daimi Bilimsel Panellerin kurulması gerektiğine,
 9. 9. 46) Bağımsızlığın garanti edilmesi için Bilimsel Komite ve Daimi Bilimsel Panellerin üyelerinin, açık baĢvuru usulü ile iĢe alınan bağımsız bilim adamları olmaları gereğine, 47) Ġdarenin bağımsız bir bilimsel baĢvuru odağı olma rolünün, kendisinden yalnız Komisyonun değil Avrupa Parlamentosu ve Üye Devletlerin de görüĢ isteyebilmeleri anlamına gelmesine; bilimsel tavsiye sürecinin iyi yönetimi ve tutarlılığını garanti etmek için, Ġdarenin bir talebi, haklı nedenlerini göstermek ve önceden belirlenmiĢ ölçütlere dayalı olmak koĢullarıyla kabul etmeme veya değiĢtirebilme hakkına sahip olması gerektiğine; bilimsel görüĢ farklarından kaçınılması için gerekli önlemlerin alınması gerektiğine; bilimsel organlar arasında bilimsel görüĢ farklılıkları olması halinde bunların çözümlenmesi için gerekli iĢlemlerin bulunması veya risk yöneticilerine saydam yapıda bilimsel bilgi sağlanması gerektiğine, 48) Ġdarenin, görevlerini baĢarıyla yerine getirmek için, Komisyon ve Üye Devletlerle kurduğu bağlantılarla emek ikilemelerinin önlenmesinden emin olacak Ģekilde bilimsel çalıĢmalar yaptırma yetkisine sahip olması gerektiğine; bu çalıĢmaların açık ve saydam biçimde yapılması ve Ġdarenin bu konularda Topluluğun mevcut uzmanlığını ve yapılarını dikkate alması gerektiğine, 49) Topluluk düzeyinde gıda arzı zinciriyle ilgili verilerin toplanması ve analizi için etkili bir sistemin olmayıĢının önemli bir sorun teĢkil etmesine; bu nedenle, Ġdarenin kapsadığı alanlarla ilgili verilerin toplanması ve analizi için Ġdarenin koordinasyonunda bir networkün kurulması gerektiğine;. Ġdarenin kapsadığı alanlarda halen var olan Topluluk veri toplama networklerinin yeniden gözden geçirilmeleri gerektiğine, 50) OluĢmakta olan risklerin daha iyi tanımlanmasının, uzun vadede politikaların uygulanmasında Topluluk ve Üye Devletlerin risk önleyici olarak kullanabileceği belli baĢlı bir araç olabileceğine; bu nedenle Ġdareye, baĢtan bilgi toplama, dikkatli olma ve önlenmeleri açısından oluĢan risklerle ilgili bilgilerin değerlendirilmesi ve sağlanması görevinin verilmesi gerektiğine, 51) Ġdarenin tesisi Üye Devletlerin bilimsel iĢlemlerle daha yakından ilgilenmelerini mümkün kılmak durumunda oluĢuna; bu nedenle, bu amaca uygun olarak Ġdare ile Üye
 10. 10. Devletler arasında yakın bir koordinasyon olması gereğine; bu bağlamda Ġdarenin özellikle bazı görevleri Üye Devletlerdeki organizasyonlara verebilmesinin gerektiğine, 52) Ġdarenin verdiği görevleri yapmaları için ulusal organizasyonların kullanılmasına duyulan ihtiyaç ile bu gibi görevlerin ilgili ölçütlere uygun olarak yapılmasına dair genel tutarlılık amaçlarının sağlanması ihtiyacı arasında bir denge tutturulması gereğine; özellikle bazı belirli maddeler, ürünler ve iĢlemlerle ilgili ruhsat temini için sanayi tarafından sunulan dosyaların değerlendirilmeleriyle ilgili olarak, üye Devletlere bilimsel görevlerin tahsisi için geçerli mevcut iĢlemlerin, değerlendirme iĢlemleri en azından eskisi kadar sıkı kalmak suretiyle, Ġdarenin kuruluĢu ve onunla gelen yeni imkanların dikkate alınması amacı doğrultusunda bir yıl içinde yeniden incelenmeleri gerektiğine, 53) Komisyon‟un risk yönetimi önlemlerinin bildirimi hususundaki tam sorumluluğunun sürecek olmasına; dolayısıyla Ġdare ve Komisyon arasında doğru bir bilgi alıĢ veriĢinin yapılması gerektiğine; küresel iletiĢim sürecinin tutarlılığının sağlanması için Ġdare, Komisyon ve Üye Devletler arasında yakın iĢbirliğinin de gerekli oluĢuna, 54) Ġdarenin bağımsızlığının ve kamuoyunu bilgilendirme görevinin, nesnel, güvenilir ve kolayca anlaĢılabilir bilgi sağlama amacıyla kendi uzmanlık alanları içinde özerk biçimde iletiĢimde bulunabilmesi gerektiği anlamına gelmekte olmasına, 55) Bölgesel parametreleri ve sağlık politikasıyla korrelasyonu dikkate alan kamusal bilgilendirme kampanyalarına ait spesifik alanda Üye Devletler ve diğer ilgili taraflar arasında uygun bir iĢbirliğinin gerekli oluĢuna, 56) Bağımsızlık ve saydamlığa dayanan çalıĢma ilkelerine ek olarak Ġdarenin, tüketiciler ve konuyla ilgili diğer gruplarla temasa açık bir örgüt olmasının gerekmesine, 57) Ġdarenin, Avrupa Birliği genel bütçesi tarafından finanse edilmesi gereğine; bununla beraber, kazanılan deneyimlerin ıĢığında ve özellikle sanayinin sunduğu onay dosyalarının tabi olduğu iĢlemlerle ilgili olarak bu Tüzüğün yürürlüğe girmesini izleyen üç yıl içinde ücret uygulaması olasılığının incelenmesi gerektiğine; Avrupa Birliği genel bütçesine yapılabilecek mali destekler konusunda Topluluğun mevcut bütçe iĢlemlerinin
 11. 11. geçerliliğini sürdürmekte oluĢuna;.bunun da ötesinde, hesapların Maliye MüfettiĢleri tarafından denetlenmesi gerektiğine, 58) Avrupa Birliğine üye olmayan ve bu tüzük kapsamındaki Topluluk yasalarının intibakı ve uygulanması için kendilerine zorunluluk getiren anlaĢmaları yapmıĢ olan Avrupa ülkelerinin katılımına imkan verilmesi gereğine, 59) Hızlı uyarı sisteminin halen genel ürün güvenliğine dair 29 Haziran 1992 tarih ve 92/59/EEC sayılı Konsey Direktifi çerçevesinde mevcut oluĢuna;1 mevcut sistemin gıda ve sınai ürünleri kapsarken, yemi kapsamamasına; son gıda krizlerinin, gıda ve yemi içeren daha iyileĢtirilmiĢ ve daha geniĢ bir uyarı sisteminin kurulmasına olan ihtiyacı göstermiĢ olmasına; yeniden gözden geçirilmiĢ bu sistemin Komisyon tarafından yönetilmesi ve ağın üyeleri olarak Üye Devletleri, Komisyonu ve Ġdareyi içermesi gerektiğine; Konsey Kararı 87/600/Euratom‟da2 tanımlanan radyolojik aciliyet durumundaki erken bilgi alıĢ veriĢine iliĢkin Topluluk düzenlemelerinin bu sistemin kapsamında olmamaları gerektiğine, 60) Yakın geçmiĢte gıda güvenliğiyle ilgili yaĢanan olayların, tipleri ve menĢeleri ne olursa olsun bütün gıdalar ve yemlerin insan sağlığı, hayvan sağlığı veya çevre için tehlike söz konusu olduğunda ortak önlemlere tabi olmalarının sağlanması için acil durumlarda uygun önlemlerin hazırlanmasının gerekliliğini göstermiĢ olmalarına; gıda güvenliğiyle ilgili acil önlemlere böylesine kapsamlı bir yaklaĢımın, gıda veya yem konusunda ciddi bir riskin ele alınıĢında etkili biçimde hareket edilmesi ve yapay ayrılıklara meydan verilmemesine imkan tanıması gerektiğine, 61) Yakın geçmiĢteki gıda krizlerinin Komisyona, kriz yönetimi için uygun Ģekilde uyarlanmıĢ, daha hızlı iĢlemlere sahip olmanın yararlarını da göstermiĢ olmasına; bu örgütsel iĢlemlerin, çabaların koordinasyonu ve en iyi bilimsel bilgi bazında en etkili önlemlerin saptanmasını mümkün kılması gerektiğine; dolayısıyla, yeniden gözden geçirilmiĢ iĢlemlerde Ġdarenin sorumluluklarının dikkate alınması ve bir gıda krizi durumunda tavsiye Ģeklinde bilimsel ve teknik yardımın sağlanmasının gerektiğine, 62) Gıda zincirine daha etkili ve kapsamlı bir yaklaĢımın sağlanması için, Sürekli Veteriner Komitesi, Sürekli Gıda maddeleri Komitesi ve Sürekli Yem maddeleri Komitesi yerine geçecek bir Gıda Zinciri ve Hayvan Hastalıkları Komitesinin ihdas edilmesinin
 12. 12. gerekmesine; buna uygun olarak, 68/361/EEC1, 69/414/EEC2 ve 70/372/EEC3 sayılı Konsey Kararlarının iptalinin gerekmesine; aynı nedenle Gıda Zinciri ve Hayvan Hastalıkları Komitesinin, bitki koruma ürünleri ve maksimum kalıntı düzeylerinin tespiti konularındaki yetkinliğiyle ilgili olarak (76/895/EEC4, 86/362/EEC5, 86/363/EEC6, 90/642/EEC7 ve 91/414/EEC8 sayılı Direktifler) Bitki Sağlığı Sürekli Komitesinin de yerini alması gerektiğine, 63) Bu Tüzüğün uygulanması için gerekli önlemlerin, uygulamalar konusunda Komisyona tanınmıĢ olan yetkiyle ilgili iĢlemleri hükme bağlayan 28 Haziran 1999 tarih ve 1999/468/EC sayılı Konsey Kararı 9 uyarınca benimsenmeleri gereğine, 64) Bu Tüzüğün hükme bağladığı bazı Ģartlara uyum sağlamaları için iĢletmecilerin yeterli süreye sahip olmalarının ve Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresinin faaliyetlerine 1 Ocak 2002‟de baĢlamasının gerekmesine, 65) Ġdare ve Konseyin 2309/93 sayılı10 Tüzüğü (EEC) ile kurulan Avrupa Tıbbi Ürünleri Değerlendirme Ajansının (EMEA) misyonlarının birbirlerine karıĢtırılmamasının önemli oluĢuna; sonuç itibarıyla, hayvan kökenli gıda maddelerinde kullanılan veterinerlikle ilgili tıbbi ürünlerin maksimum kalıntı limitlerini belirleyen Topluluk iĢlemlerini kapsayan 2377/90 sayılı Konsey Tüzüğü (EEC) ile tanınmıĢ olan yetkiler de dahil olmak üzere, Topluluk yasaları tarafından EMEA‟ya verilmiĢ olan yetkinin bu Tüzükle saklı kalmasının sağlanması gerektiğine,11 66) Bu Tüzüğün temel hedeflerinin gerçekleĢtirilebilmesi için Topluluk içinde gıda yasasına ortak bir temel oluĢturmak üzere kavramlar, ilkeler ve iĢlemlerin yakınlaĢtırılmalarının sağlanmasının ve bir Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresinin kurulmasının gerekli ve yerinde oluĢuna; AntlaĢmanın 5. Maddesinde ortaya konulan orantılılık (mütenasiplik) ilkesine göre, bu Tüzüğün kapsamı itibarıyla belirlenen hedeflerin gerçekleĢtirilmesi için gerekenlerin dıĢına çıkmamasına dayanarak, BU TÜZÜĞÜ BENĠMSEMĠġTĠR: BÖLÜM 1 KAPSAM VE TANIMLAMALAR Madde 1 Amaç ve Kapsam
 13. 13. 1. ĠĢbu Tüzük, gıda ile ilgili olarak insan sağlığı ve tüketici haklarının yüksek bir düzeyde korunmasının, özellikle gıda arzının geleneksel ürünleri de içeren çeĢitliliği dikkate alınarak ve aynı zamanda iç pazarın etken çalıĢmasını sağlamak suretiyle güvence altına alınmasının dayanağını belirlemektedir. Tüzük, bu bağlamda, gıda ve yem güvenliğine iliĢkin konularda karar verme sürecine temelden destek sağlamak üzere, ortak ilke ve sorumlulukları, güçlü bilimsel dayanak sağlayacak araçları, etken örgütsel düzenleme ve iĢlemleri ortaya koymaktadır. 2. Paragraf 1‟de yer alan amaçlar doğrultusunda bu Tüzük, genel anlamda gıda ve yem ile özellikle gıda ve yeme iliĢkin güvenlik konusundaki genel ilkeleri Topluluk ve ulusal düzeylerde belirlemektedir. Tüzük, Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresini tesis etmektedir. Gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan iĢlemleri belirlemektedir. Bu Tüzük gıda ve yem maddelerinin üretimi, iĢlenmesi ve dağıtımıyla ilgili bütün aĢamalarda geçerli olacaktır. Tüzük, ülke içi kullanım için yapılan temel üretim veya ülke içi özel tüketim için gıdanın ülke içinde hazırlanması, elden geçirilmesi ve depolanması iĢlerinde uygulanmayacaktır. Madde 2 ‘Gıda’ nın Tanımı Bu tüzükte geçen „gıda‟ (veya „gıda maddesi‟) iĢlenmiĢ, kısmen iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ, insanlar tarafından yenilmesi, içilmesi için tasarlanmıĢ veya yenilmesi, içilmesi makul ölçüde beklenen madde veya ürün anlamına gelmektedir. „Gıda‟, içecek maddeleri, sakız ve imali, hazırlanıĢı veya iĢlemden geçirilmesi esnasında gıdaya bilerek karıĢtırılan su dahil, her türlü maddeyi içermektedir. Gıda, 98/83/EC sayılı Direktif‟in 6. Maddesinde yer alan tanıma uygun olmak ve 80/778/EEC ve 98/83/EC sayılı Direktiflerin belirlediği Ģartlar saklı kalmak kaydıyla suyu içermektedir. „Gıda‟ aĢağıdakileri içermez: (a) Yem; (b) Ġnsan tüketimi için pazarlanmak üzere hazırlanmadığı takdirde canlı hayvanlar; (c) Hasat öncesi bitkiler; (d) Konseyin 65/65/EEC1 ve 92/73/EEC2 kodlu Direktiflerinin kastettiği anlam dahilindeki tıbbi ürünler;
 14. 14. (e) Konseyin 76/768/EEC3 kodlu Direktifinin kastettiği anlam dahilindeki kozmetikler; (f) Konseyin 89/622/EEC4 kodlu Direktifinin kastettiği anlam dahilindeki tütün ve tütün ürünleri; (g) Narkotik Ġlaçlar konusunda 1961 tarihli BirleĢmiĢ Milletler Tek Konvansiyonu ve Psikotrop Maddeler konusundaki 1971 tarihli BirleĢmiĢ Milletler Konvansiyonunun kastettiği anlam dahilindeki narkotik ve psikotrop maddeler; (h) kalıntılar ve kirletici maddeler. Madde 3 Diğer Tanımlar Bu Tüzük amaçları doğrultusunda: 1. „Gıda yasası‟ ister Topluluk düzeyinde, ister ulusal düzeyde olsun, genelde gıdayı ve özelde gıda güvenliğini bağlayan yasalar, düzenlemeler ve idari hüküm veya kararlardır. Gıda yasası, gıda ve aynı zamanda gıda üreten hayvanlar için üretilen veya onlara yedirilen yemin üretimi, iĢlenmesi ve dağıtımıyla ilgili her aĢamayı kapsamaktadır; 2. „Gıda iĢi‟, kar amaçlı olsun veya olmasın, özel ya da kamusal olarak, gıdanın üretimi, iĢlenmesi ve dağıtımının herhangi bir aĢamasıyla ilgili herhangi bir faaliyetin yükümlenilmesidir; 3. „Gıda iĢi yapan iĢletmeci‟ kendi kontrolleri altında yürütülen gıda iĢinin gıda yasası Ģartlarına uygunluğundan sorumlu olan doğal veya yasal kiĢiler anlamına gelmektedir; 4. „Yem‟ (veya „yem maddesi‟) hayvanlara ağızdan yedirilmek üzere tasarlanan iĢlenmiĢ, kısmen iĢlenmiĢ veya iĢlenmemiĢ, katkı maddeleri de dahil olmak üzere her tür madde veya üründür; 5. „Yem iĢi‟ kar amaçlı olsun veya olmasın, özel ya da kamusal olarak, kendi mülkü üzerinde hayvanları beslemek üzere üretim, iĢleme ve stok/depolama yapan üreticiler dahil yeme iliĢkin üretim, imalat, iĢleme, stoklama, nakliye veya dağıtım ile ilgili herhangi bir iĢin yapılması anlamına gelmektedir;
 15. 15. 6. „Yem iĢi yapan iĢletmeci‟ kendi kontrolleri altında yürütülen yem iĢinin gıda yasası Ģartlarına uygunluğundan sorumlu olan doğal veya yasal kiĢiler anlamına gelmektedir; 7. „Perakende‟, gıda ile ilgili, nihai tüketiciye satıĢ veya teslim noktasındaki iĢler ve/veya iĢleme süreci ve stoklama anlamına gelmektedir. Perakende, dağıtımın uç noktalarını, yemek verme hizmetlerini, fabrika kantinlerini, kurumsal yemekhaneleri, lokantaları ve benzeri diğer gıda hizmetleri faaliyetlerini, dükkanları, süpermarket dağıtım merkezlerini ve toptan satıĢ noktalarını kapsar.; 8. „Pazara çıkartma‟, gıda veya yemin, bir bedel karĢılığında veya bedelsiz olarak; satıĢ, satıĢ teklifi verme veya baĢka herhangi bir devir biçimi için elde tutulması ya da bizatihi satıĢı, dağıtımı veya baĢka bir devir biçimi anlamına gelmektedir; 9. „Risk‟, sağlık açısından olumsuz ve zararlı sonuçları olabilecek bir etki ve bu etkinin derecesine ait bir olasılık fonksiyonu anlamına gelmektedir; 10. „Risk analizi‟, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletiĢimi olarak birbirleriyle bağlantılı üç bileĢenden oluĢan bir süreçtir; 11. „Risk değerlendirmesi‟, zarar belirlemesi, zarar niteliklerinin belirlenmesi, riske maruz kalma değerlendirmesi ve risk niteliklerinin belirlenmesini kapsayan dört aĢamalı bilimsel bir süreçtir; 12. „Risk yönetimi‟, risk değerlendirmesinden farklı olarak, ilgili taraflarla istiĢarede risk değerlendirmesi ve diğer yasal faktörleri göz önünde tutarak ve gerekirse uygun olabilecek önlem ve kontrol opsiyonlarını tercih ederek poliçe alternatiflerinin tartılması sürecidir; 13. „Risk iletiĢimi‟, risk analizi sürecinin baĢından sonuna kadar, zarar ve riskler, riskle ilgili faktörler ve risk algılamaları konularında, riski değerlendirenler, risk yöneticileri, tüketiciler, yem ve gıda iĢiyle uğraĢanlar, akademik topluluk ve diğer ilgili taraflar arasında, risk değerlendirme bulgularının ve risk yönetimi kararlarının dayanağının
 16. 16. açıklanması da dahil olmak üzere interaktif bilgi ve görüĢ alıĢ veriĢi anlamına gelmektedir. 14. „Zarar‟, olumsuz bir sağlık etkisi yaratma potansiyeline sahip, gıda veya yemde bulunan bir etmen veya bunlarla ilgili bir koĢul anlamına gelmektedir; 15. „Ġzlenebilirlik‟, üretimi, iĢlenmesi ve dağıtımıyla ilgili her aĢamada gıda veya yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen bir gıda, yem, gıda üreten hayvan veya maddenin izinin sürülebilmesi veya takip edilebilmesidir. 16. “Üretim, iĢleme ve dağıtım aĢamaları‟, bir gıdanın ithalatı dahil, temel üretimin baĢından baĢlayarak, stoklanması, nakliyesi, nihai tüketiciye satıĢı veya arzı ve yerine ve rabıtasına göre yem ithalatı, üretimi, imalatı, stoklanması, dağıtımı, satıĢı ve arzına iliĢkin her aĢama anlamına gelmektedir. 17. “Temel üretim‟, temel ürünlerin, hasat, süt sağma ve kesimden önce hayvanların çiftlikte yetiĢtirilmesi dahil olmak üzere üretimi ve yetiĢtirilmesi anlamına gelmektedir. Temel üretim aynı zamanda, avlanma, balıkçılık ve yaban ürünlerin hasadını / toplanmasını da içermektedir. 18. „Nihai tüketici‟, gıdayı herhangi bir ticari iĢin veya faaliyetin bir parçası olarak kullanmayacak en son gıda maddesi tüketicisidir. BÖLÜM II GENEL GIDA YASASI Madde 4 Kapsam 1. Bu Bölüm gıdaya ve gıda üreten hayvanlar için üretilen veya onlara yedirilen yeme iliĢkin üretim, iĢleme ve dağıtımın bütün aĢamalarını ilgilendirmektedir. 2. Madde 5‟den Madde 10‟a kadar belirlenen ilkeler önlemlerin alınmasında yatay mahiyette genel bir çerçeve oluĢturmaktadır.
 17. 17. 3. Mevcut gıda yasası ilke ve iĢlemlerine, Madde 5‟den Madde 10‟a kadarki ilkelere uygunluk için mümkün olduğunca kısa zamanda ve en geç 1 Ocak 2007 tarihinde uyum sağlanmalıdır. 4. O zamana kadar, Paragraf 2‟den indirgeme yoluyla, Madde 5-10‟da öngörülen ilkeler dikkate alınarak mevcut yasalar uygulanacaktır. KISIM 1 GIDA YASASININ GENEL ĠLKELERĠ Madde 5 Genel hedefler 1. Gıda yasası, gerekli yerlerde hayvan sağlığı ve iyi yaĢam koĢulları, bitki sağlığı ve çevre de dikkate alınmak suretiyle insan yaĢamının yüksek bir düzeyde korunması ve gıda ticaretinde adil uygulamalar dahil olmak üzere tüketici haklarının korunmasına iliĢkin genel hedeflerin bir veya daha çoğunu izleyecektir. 2. Gıda yasası, bu Fasılda belirlenen genel ilkeler ve Ģartlara uygun olarak imal edilen ve pazarlanan gıda ve yemin Topluluk içinde serbestçe dolaĢmalarının baĢarılmasını amaçlayacaktır. 3. Uluslararası standartların var olması veya çok yakın bir zamanda tamamlanacak olmaları halinde, gıda yasasının yasal hedeflerinin yerine getirilmesi için bu gibi standartlar veya ilgili bölümlerinin etkisiz ya da uygunsuz araçlar olması durumu veya haklı bir bilimsel kanıtın varlığı veya bunların Topluluk için uygun bulunan koruma düzeyinden farklı sonuçlar doğurabilmeleri dıĢında, bu standartlar gıda yasasının geliĢtirilmesi veya uyarlanmasında dikkate alınacaklardır. Madde 6 Risk Analizi 1. Ġnsan sağlığı ve yaĢamının yüksek bir düzeyde korunmasına iliĢkin genel hedefin baĢarılması için gıda yasası, koĢulların veya ölçümün uygun olmaması dıĢında risk analizine dayandırılacaktır.
 18. 18. 2. Risk değerlendirmesi mevcut bilimsel kanıtlara dayandırılacak ve bağımsız, nesnel ve saydam biçimde yapılacaktır. 3. Risk yönetiminde, gıda yasanının Madde 5‟te belirlenen genel hedeflerinin baĢarıya ulaĢtırılması için, risk değerlendirmesinin sonuçları ile özellikle Madde 22‟nin atıf yaptığı Ġdare‟nin görüĢleri, ele alınan konuyla yasal ilgisi olan diğer faktörler ve Madde 7(1)‟de belirlenen koĢulların geçerli olduğu durumlarda tedbirlilik ilkesi dikkate alınacaktır. Madde 7 Tedbirlilik Ġlkesi 1. Mevcut bilgilerin değerlendirilmesi suretiyle sağlığa zararlı etkilerin saptanmasına karĢılık bilimsel belirsizliğin sürdüğü özel koĢullarda Toplulukça seçilmiĢ olan yüksek düzeyde bir sağlık korumasının garanti edilmesi için daha kapsamlı bir risk değerlendirmesine imkan verecek daha ileri bilimsel bilgi elde edilene kadar geçici risk yönetimi önlemleri kabul edilebilir. 2. Paragraf 1‟e göre kabul edilen önlemler, teknik ve ekonomik yapılabilirlik ve söz konusu soruna iliĢkin yasal sayılan diğer faktörler göz önünde tutularak orantılı olacak ve ticareti, Toplulukça seçilmiĢ olan yüksek düzeyde sağlık koruması için gerekli olandan daha çok sınırlayıcı olmayacaktır. Alınan önlemler; yaĢam ve sağlıkla ilgili olarak saptanan riskin mahiyeti ve bilimsel belirsizliğin netleĢtirilmesi ve daha kapsamlı bir risk değerlendirmesi için ihtiyaç duyulan bilimsel bilginin tipine bağlı olarak makul bir süre içinde yeniden gözden geçirilecektir. Madde 8 Tüketici haklarının korunması 1. Gıda yasası tüketicilerin haklarının korunmasını amaçlayacak ve tüketicilere tükettikleri gıda konusunda bilgi sahibi olarak seçim yapma imkanını sağlayacaktır. Gıda yasası : (a) sahtekarlık veya aldatma; (b) gıdaya hile karıĢtırmak; (c) tüketiciyi yanlıĢ yönlendirecek her türlü diğer uygulamaları önlemeyi amaçlayacaktır. KISIM 2 ġEFFAFLIK ĠLKELERĠ Madde 9
 19. 19. Kamu istiĢaresi Gıda yasasının hazırlanıĢı, değerlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilmesi sırasında, durumun aciliyetinin el vermediği koĢullar dıĢında, doğrudan veya temsilci organlarca açık ve Ģeffaf biçimde kamu istiĢaresi yapılacaktır. Madde 10 Kamuoyuna Bilgi Topluluk içinde belgelere eriĢim konusunda yürürlükteki hükümler ve ulusal yasalara karĢı ön yargılı olmaksızın, bir gıda veya yemin insan veya hayvan sağlığı için risk oluĢturabileceğinden kuĢku duyulacak makul nedenlerin olması durumunda, riskin mahiyeti, ciddiyeti ve kapsama ölçüsüne bağlı olarak, kamu yetkilileri genel kamuoyunu sağlık riskinin mahiyeti konusunda, gıda veya yemi ya da gıda veya yemin tipini, arz edebileceği riski ve bu riski önlemek, azaltmak veya gidermek için alınmıĢ olan veya alınmak üzere olan önlemleri mümkün olan en geniĢ ölçüde tanımlamak suretiyle bilgilendirmek üzere gerekli ve uygun adımları atacaklardır. KISIM 3 GIDA TĠCARETĠYLE ĠLGĠLĠ GENEL YÜKÜMLÜLÜKLER Madde 11 Topluluğa ithal edilen gıda ve yem Topluluk içinde pazara çıkartılmak üzere Topluluğa ithal edilen gıda ve yem, gıda yasasının ilgili Ģartlarına veya Topluluk tarafından en azından bu Ģartlara eĢitliği kabul edilen koĢullara veya Topluluğun ihracatçı ülke ile özel bir anlaĢmasının olması durumunda bu anlaĢmada yer alan Ģartlara uygun olacaktır. Madde 12 Topluluktan ihraç edilen gıda ve yem 1. Üçüncü bir ülkenin pazarına çıkartılmak üzere Topluluktan doğrudan veya yeniden ihraç edilen gıda ve yem, ithalatçı ülke yetkilileri tarafından farklı Ģekilde talep edilmemiĢse veya ithalatçı ülkede yürürlükte olabilecek yasalar, mevzuat, standartlar, uygulama kodları ile diğer yasal ve idari iĢlemlerin gerektirdiği farklılıklar yoksa, gıda yasanın Ģartlarına uygun olacaktır. Diğer koĢullarda, gıda maddelerinin sağlığa zararlı olması veya yem maddelerinin güvenilir olmaması durumları dıĢında, gıda ve yemin doğrudan veya yeniden ihracatı, ancak ithalatçı ülkenin yetkin makamlarının, söz konusu gıda veya yemin neden ve
 20. 20. hangi Ģartlara bağlı olarak Topluluk içinde pazarlanamadığı konusunda tam olarak bilgilendirilmelerinden sonra açıkça olur vermeleri halinde yapılabilecektir. 2. Topluluk veya Topluluğa ait bir Üye Devlet ile üçüncü bir ülke arasında aktedilen iki taraflı bir anlaĢma hükümlerinin geçerli olması halinde, Topluluktan veya söz konusu Üye Devletten söz konusu üçüncü ülkeye ihraç edilecek gıda ve yem, sözü edilen hükümlere uygun olacaktır. Madde 13 Uluslararası standartlar Topluluk ve Üye Devletler, ilgili tarafların hakları ve yükümlülükleri karĢısında ön yargılı olmaksızın ; (a) Gıda ve yem için uluslararası teknik standartlar, sağlık standartları ve phyto-sağlık standartlarının geliĢtirilmesine katkıda bulunacaklardır; (b) Uluslararası hükümetler ve sivil toplum kuruluĢları tarafından üstlenilen gıda yem standartları çalıĢmasının koordinasyonunu daha üst düzeye çıkartacaklardır; (c) Yeri geldiğinde ve uygun olduğu takdirde belli gıda ve yemlerle ilgili önlemlerin denkliğinin tanınması konusundaki anlaĢmaların geliĢtirilmesine katkı yapacaklardır; (d) GeliĢmekte olan ülkelerin kalkınma, finans ve ticaretle ilgili özel ihtiyaçlarına, uluslararası standartların geliĢmekte olan ülkelerin ihracatlarına gereksiz engeller oluĢturmamasının garanti edilmesi bakımından özellikle dikkat göstereceklerdir. (e) Uluslararası teknik standartlar ile gıda yasası arasında tutarlılığı, Toplulukça kabul edilen yüksek düzeyde korumadan ödün verilmemesi güvencesiyle, daha üst düzeye çıkartacaklardır. KISIM 4 GIDA YASASININ GENEL ġARTLARI
 21. 21. Madde 14 Gıda güvenliği Ģartları 1. Güvenliği olmayan gıda pazara çıkartılmayacaktır. 2. Gıda aĢağıdaki hallerde güvensiz sayılacaktır: (a) Sağlığa zararlı olması; (b) Ġnsan tüketimine uygun olmaması. 3. Herhangi bir gıdanın güvensiz olup olmadığının saptanmasında ; (a) Gıdanın tüketici tarafından ve üretim, iĢleme ve dağıtım aĢamalarının her birinde normal kullanım koĢullarına ve, (b) Etiket üstünde yazılı bilgi veya belirli bir gıda veya gıda kategorisinin sağlığa zararlı belirli etkilerinden kaçınma konusunda genelde tüketiciye verilen diğer bilgiler dahil olmak üzere tüketiciye sağlanan bilgiye bakılacaktır. 4. Herhangi bir gıdanın sağlığa zararlı olup olmadığının saptanmasında; (a) Yalnızca o gıdayı tüketen tüketicinin sağlığına hemen ve/veya kısa ve/veya uzun vadede yapacağı olası etkilerine değil, aynı zamanda onu izleyecek nesiller üzerindeki etkilerine; (b) Olası kümülatif (birikimli) toksik etkilerine; (c) Belirli bir kategorideki tüketicilerin, gıdanın bu kategori için tasarlanmıĢ olması durumunda, özel duyarlılıklarına bakılacaktır. 5. Herhangi bir gıdanın insan tüketimi için uygun olup olmadığının saptanmasında, gıdanın tasarlanmıĢ kullanımına göre insan tüketimi için, dıĢ maddelerle veya baĢka Ģekilde kirlenmiĢ olması veya kokuĢma, bozulma veya çürüme nedeniyle kabul edilemez olup olmadığına bakılacaktır. 6. Güvenli olmayan gıda, aynı sınıf veya niteliklerde bir yükün, yığın veya kümenin veya tahsisat toplamının parçasıysa, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda yükün, yığın, küme veya tahsisat toplamının güvensiz olduğuna dair hiçbir kanıt bulunamaması dıĢında, bütün yük, yığın, küme veya tahsisat toplamının güvensiz olduğu varsayılacaktır. 7. Gıda güvenliğiyle ilgili Topluluk hükümlerine uygun olan gıda, belirli (spesifik) Topluluk hükümlerinin kapsadığı hususlar ölçüsünde güvenli sayılacaktır. 8. Bir gıdanın kendisi için belirlenen hükümlere uygun olması, bu uygunluğa karĢın gıdanın güvenli olmadığına dair nedenler olması durumunda, yetkili mercilerin o gıdanın pazara çıkartılmasına sınırlamalar getirecek uygun önlemleri almalarını veya pazardan çekilmesini Ģart koĢmalarını engellemeyecektir. 9. Bir gıda için belirli özel hükümlerin olmaması halinde, o gıda, içinde pazarlandığı toprakların ait olduğu Üye Devletin ulusal gıda yasasındaki özel hükümlere uyuyorsa, bu hükümlerin AntlaĢmaya ve özellikle AntlaĢmanın 28. ve 29. Maddelerine karĢı ön yargılı olmaksızın hazırlanmıĢ ve uygulanmakta olmaları koĢuluyla güvenli sayılacaktır.
 22. 22. Madde 15 Yem güvenliği Ģartları 1. Yem, güvenli olmadığı takdirde pazara çıkartılamaz veya hiçbir gıda üreten hayvana yedirilemez. 2. Yem ; - Ġnsan veya hayvan sağlığı için olumsuz etkileri olduğu; - Ġnsan tüketimi için güvenli olmayan gıda üreten hayvanlardan elde edilen gıdada kullanıldığı kanısına varıldığında tasarlanan kullanımı için güvensiz sayılacaktır. 3. Yem güvenliği Ģartını yerine getirmediği saptanan bir yem, aynı sınıf veya niteliklerde bir yükün, yığın veya küme veya bir tahsisat toplamının bir parçasıysa, ayrıntılı bir değerlendirme sonucunda geri kalan yük, yığın veya tahsisat toplamının yem güvenliği Ģartlarını karĢılamadığına dair yeterli kanıt bulunamayıĢı dıĢında, bu yük, yığın veya tahsisat toplamındaki bütün yemin aynı Ģekilde etkilenmiĢ olduğu varsayılacaktır. 4. Yem güvenliğiyle ilgili özel Topluluk hükümlerine uygun olan yem, özel Topluluk hükümlerinin kapsadığı hususlar ölçüsünde güvenli sayılacaktır. 5. Bir yemin kendisi için geçerli özel hükümlere uygunluğu, bu uygunluğa karĢın yemin güvensiz olduğundan kuĢkulanmak için yeterli nedenlerin bulunması halinde yetkin mercilerin o yemin pazara çıkartılmasını kısıtlayan veya pazardan geri çekilmesini talep eden önlemleri almasına engel olmayacaktır. 6. Topluluğun herhangi bir yem ile ilgili özel hükümlerinin olmaması halinde o yem, dolaĢımda olduğu toprakların ait olduğu Üye Devletin yem güvenliği hakkındaki ulusal yasasının özel hükümlerine uygun ise, bu hükümlerin AntlaĢmaya ve özellikle AntlaĢmanın 28. ve 30. Maddelerine karĢı ön yargısız Ģekilde hazırlanmıĢ ve uygulanıyor olması koĢuluyla güvenli sayılacaktır. Madde 16 Sunum Gıda yasasının daha spesifik hükümlerine karĢı ön yargılı olmaksızın, bir gıda veya yemin etiketlenmesi, reklamı ve sunumu; biçimleri, görüntüleri veya ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, düzenleniĢ biçimi, sergilenme düzeni ve hangi tür medya aracılığıyla olursa olsun bu ürünler hakkında verilen bilgi dahil olmak üzere, tüketicileri yanlıĢ yönlendirmeyecektir. Madde 17 Sorumluluklar 1. Gıda ve yem iĢiyle ilgili iĢletmeciler, kendi kontrollerindeki iĢlerle ilgili üretim, iĢleme ve dağıtımın bütün aĢamalarında, gıda ve yem maddelerinin gıda yasasının kendi
 23. 23. faaliyetlerine iliĢkin Ģartlarına uygun olduğunu garanti edecekler ve Ģartlara uygunluğun yerine getirildiğini kanıtlayacaklardır. 2. Üye Devletler gıda yasasının yürürlüğünden sorumlu olacaklar ve gıda ve yem iĢiyle uğraĢan iĢletmecilerin gıda yasasının ilgili Ģartlarını üretim, iĢleme ve dağıtımın bütün aĢamalarında yerine getirmeleri için izleyecek (denetleyecek) ve Ģartların yerine getirildiğini doğrulayacaklardır. Bu amaçla, Üye Devletler, gıda ve yem güvenliği ve riski konularında kamusal iletiĢim, gıda ve güvenlik gözetlemesi ve üretim, iĢleme ve dağıtımla ilgili bütün aĢamaları kapsayan diğer izleme faaliyetleri dahil olmak üzere bir resmi kontrol sistemini ve koĢullara göre uygun olacak diğer faaliyetleri uygulamada tutacaklardır. Üye Devletler aynı zamanda gıda ve yem yasasının ihlali halinde uygulanacak önlemler ve cezalarla ilgili kuralları da ihdas edeceklerdir. Bu önlem ve cezalar etkili, orantılı ve caydırıcı olacaktır. Madde 18 Ġzlenebilirlik 1. Gıda, yem, gıda üreten hayvanlar ve bir gıda veya yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen herhangi bir maddenin üretim, iĢleme ve dağıtımın bütün aĢamalarında izlenebilirliği tesis edilecektir. 2. Gıda ve yem iĢiyle uğraĢan bütün iĢletmeciler bir gıda maddesini, yemi, bir gıda üreten hayvanı veya gıda ya da yeme dahil edilmesi tasarlanan veya beklenen herhangi maddeyi kimden aldıklarını tanımlayacaklardır. Bu amaç doğrultusunda, söz konusu iĢletmeciler bu bilgiyi talep edildiğinde yetkin mercilere sağlayacak yerinde sistem ve iĢlemlere sahip olacaktır. 3. Gıda ve yem iĢletmecileri ürünlerini alan diğer iĢ yerlerini (sahiplerini) tanımlamak üzere yerinde sistem ve iĢlemlere sahip olacaktır. Bu bilgi talep üzerine yetkin mercilere verilecektir. 4. Topluluk içinde pazara çıkartılan veya çıkartılması olası gıda ve yem, daha spesifik (özel) hükümlerin ilgili Ģartlarına uygun ilgili belge ve bilgiler yoluyla izlenebilmelerini sağlamak için yeterli biçimde etiketlenecek ve tanımlanacaktır. 5. Bu maddeye iliĢkin Ģartların spesifik sektörlerle ilgili uygulaması için ek hükümler, Madde 58(2)‟de belirtilen iĢlemlere uygun olarak kabul edilebilir. Madde 19 Gıdaya iliĢkin sorumluluklar: gıda iĢi yapan iĢletmeciler 1. Gıda iĢi yapan bir iĢletmeci; ithal ettiği, ürettiği, iĢlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı bir gıdanın gıda güvenliği Ģartlarına uymadığını düĢünmesi veya buna inanması için nedenleri olması halinde gıdanın, iĢletmecinin ilk el kontrolünden çıktığı yerdeki
 24. 24. pazardan geri çekilmesi için gerekli iĢlemleri derhal baĢlatacaktır ve konu hakkında yetkin mercileri bilgilendirecektir. Ürünün tüketicilere ulaĢmıĢ olabilmesi durumunda, iĢletmeci ürünün geri çekiliĢ nedenleri konusunda tüketicileri etkili ve doğru biçimde bilgilendirecek ve gerekirse, diğer önlemlerin yüksek düzeyde bir sağlık koruması için yeterli olmaması durumunda tüketiciye teslim edilmiĢ olan ürünleri geri alacaktır. 2. Gıdanın ambalajı, etiketlemesi, güvenliği ve bütünlüğünü etkileme durumu olmayan perakende veya dağıtım faaliyetlerinden sorumlu gıda iĢletmecileri, kendi iĢ alanlarının sınırları dahilinde gıda güvenliği Ģartlarına uymayan ürünlerin pazardan geri çekilmesi iĢlemlerini baĢlatacak ve üreticiler, iĢleyiciler, imalatçılar ve/veya yetkili mercilerce baĢlatılan eylemlerde iĢbirliği yaparak, bir gıdanın izlenebilmesi için gerekli bilgiyi aktarmak suretiyle gıda güvenliğine katkıda bulunacaklardır. 3. Gıda iĢi yapan bir iĢletmeci, pazara çıkarttığı bir gıdanın insan sağlığına zararlı olduğunu düĢünür veya bu yönde bir nedene sahip olursa, durumu derhal yetkin mercilere bildirecektir. ĠĢletmeciler nihai tüketiciye vaki riskleri önlemek için yapılan uygulamayı yetkin mercilere bildirecek ve ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak, hiç kimsenin yetkin mercilerle iĢbirliği yapmasını, bu iĢbirliğinin bir gıda ile ilgili riski önlemesi, azaltması veya ortadan kaldırması imkanının olduğu durumda, engellemeyecek veya bunun için cesaretini kırmayacaktır. 4. Gıda iĢi yapan iĢletmeciler, kendi arz ettikleri veya kendilerine arz edilen gıda nedeniyle ortaya çıkan risklerden kaçınmak veya onları azaltmak için yapılan uygulamada yetkin mercilerle iĢbirliği yapacaklardır. Madde 20 Gıdaya iliĢkin sorumluluklar: yem iĢi yapan iĢletmeciler 1. Yem iĢi yapan bir iĢletmeci ithal ettiği, ürettiği, iĢlediği, imal ettiği veya dağıtımını yaptığı bir yemin yem güvenliği Ģartlarına uymadığını düĢünmesi veya bu yönde nedeni olması halinde, o yemi pazardan geri çekmek ve yetkin mercileri bilgilendirmek için gerekli iĢlemlere derhal baĢlayacaktır. Bu gibi durumlarda ya da yük, yığın veya tahsisat toplamının güvenlik Ģartına uygun olmamasını kapsayan Madde 15(3) ilgili durumda, yetkili merci aksine bir uygulamayı yeterli görmediği sürece söz konusu yem imha edilecektir. ĠĢletmeci, yemin pazardan geri çekilmesinin nedeni konusunda kullanıcıları etkili ve doğru biçimde bilgilendirecek, gerekirse, diğer önlemlerin yüksek düzeyde bir sağlık korumasının sağlanmasında yeterli olmaması halinde satıĢ ve teslimatı yapılmıĢ ürünleri geri alacaktır. 2. Yemin ambalajı, etiketlemesi, güvenlik ve bütünlüğü üzerinde etkisi olmayan perakende ve dağıtım faaliyetlerinden sorumlu yem iĢletmecileri, kendi iĢ alanları dahilinde, yem güvenliği Ģartlarına uygun olmayan ürünleri pazardan geri çekmek için gerekli iĢlemleri baĢlatacak ve üreticiler, iĢleyiciler, imalatçılar ve/veya yetkili mercilerce baĢlatılan eylemlerde iĢbirliği yaparak, bir yemin izlenebilmesi için gerekli bilgiyi
 25. 25. aktarmak suretiyle gıda güvenliğine katkıda bulunacaklardır. 3. Yem iĢi yapan bir iĢletmeci, pazara çıkan bir yemin yem güvenliği Ģartlarını yerine getirmediğini düĢünmesi veya buna inanmak için nedeni olması halinde derhal yetkin mercilere bilgi verecektir. Yem iĢletmecisi, yetkin mercilere bu yemin kullanımından doğan riski önlemek için yapılan uygulama hakkında bilgi verecek ve ulusal yasalar ve uygulamalara uygun olarak, hiç kimsenin yetkin mercilerle iĢbirliği yapmasını, bu iĢbirliğinin bir yem ile ilgili riski önlemesi, azaltması veya ortadan kaldırması imkanının olduğu durumda, engellemeyecek veya bunun için cesaretini kırmayacaktır. 4. Yem iĢi yapan iĢletmeciler arz ettikleri veya kendilerine arz edilen bir yem nedeniyle ortaya çıkan risklerden kaçınmak amacıyla baĢlatılan uygulamada yetkin mercilerle iĢbirliği yapacaklardır. Madde 21 Yükümlülük Bu Bölümün hükümleri, Üye Devletlerin arızalı ürünler1 ile ilgili yükümlülükler hakkındaki yasalar, düzenlemeler ve idari hükümlerin birbirlerine yakınlaĢtırılmalarına dair 25 Temmuz 1985 tarih ve 85/374/EEC sayılı Konsey Direktifi‟inde her hangi bir değiĢiklik yapmayacaktır. BÖLÜM III AVRUPA GIDA GÜVENLĠĞĠ ĠDARESĠ KISIM 1 MĠSYON VE GÖREVLER Madde 22 Ġdarenin misyonu 1. Bu tüzük ile, bundan böyle „Ġdare‟ olarak anılacak bir Avrupa Gıda Güvenliği Ġdaresi ihdas edilmiĢtir. 2. Ġdare,Topluluğun yasalarına / mevzuatına bilimsel tavsiyeler, bilimsel ve teknik destek ve gıda ve yem güvenliği konularında doğrudan veya dolaylı etki ve sonuçları olan bütün alanlarda politikalar sağlayacaktır. 3. Bu alanlardaki bütün konularla ilgili bağımsız bilgi ve riskler konusunda iletiĢim sağlayacaktır. Ġdare, insan yaĢamı ve sağlığının yüksek bir düzeyde korunmasına katkıda bulunacak ve bu açıdan, iç pazarın iĢleyiĢi bağlamında hayvan sağlığı ve iyi yaĢam koĢulları, bitki sağlığı ve çevreyi dikkate alacaktır. 4. Ġdare, gıda ve yem güvenliği üzerinde doğrudan veya dolaylı etkileri olan risklerin niteliklerinin belirlenmesi ve izlenmesi için veri toplayacak ve analiz edecektir.
 26. 26. 5. Ġdarenin misyonu aĢağıdakilerin sağlanmasını da içermektedir: (a) Topluluk yasalarıyla ilgili olarak insan beslenmesi konusunda bilimsel tavsiye ve bilimsel ve teknik destek ve Komisyonunu isteği üzerine Topluluğun sağlık programı çerçevesinde beslenme konularıyla ilgili iletiĢim; (b) hayvan sağlığı ve iyi yaĢam koĢulları ve bitki sağlığı konularında bilimsel görüĢ; (c) 2001/18/EC sayılı Direktif‟de tanımlanan Ģekilde ve orada belirlenen saklı kalmak kaydıyla, genetik yapısı değiĢtirilmiĢ organizmalarla ilgili olarak gıda ve yemin dıĢındaki ürünler konusunda bilimsel görüĢler, 6. Ġdare, bu misyon kapsamındaki alanlarda gerekli önlemlerin Topluluk tarafından tasarlanması ve kabul edilmesine bilimsel dayanak hizmetinde bulunacak bilimsel görüĢleri sağlayacaktır. 7. Ġdare görevlerini, bağımsızlığı, yayımladığı bilimsel görüĢ ve bilgilerin bilimsel ve teknik kalitesi, iĢlemlerinin ve uygulamalarının Ģeffaflığı ve kendisine verilen görevleri yerine getirmedeki ihtimamı sayesinde bir baĢvuru merkezi olmasını sağlayacak koĢullar altında yapacaktır. Ġdare, Üye Devletlerde kendisiyle benzer konularda görev yapan yetkin organlarla yakın bir iĢbirliği içinde hareket edecektir. 8. Ġdare, Komisyon ve Üye Devletler, risk değerlendirmesi, risk yönetimi ve risk iletiĢimi fonksiyonları arasındaki etkili tutarlılığı daha üst düzeye çıkartmak için iĢbirliğinde bulunacaklardır. 9. Üye Devletler, misyonunda baĢarılı olmasını güvence altına almak için Ġdare ile iĢbirliği yapacaklardır. Madde 23 Ġdarenin görevleri Ġdarenin görevleri Ġdarenin görevleri aĢağıdadır: (a) Topluluk kurumlarına ve Üye Devletlere Topluluk yasaları kapsamında belirlenen bütün durumlarda ve misyonu dahilindeki her konuda mümkün olan en iyi görüĢleri sağlamak: (b) Misyonu dahilindeki alanlarda tek tip risk değerlendirme metodolojilerinin geliĢtirilmesini daha üst düzeye çıkartmak ve bunun koordinasyonunu sağlamak; (c) Misyonu dahilindeki yerlerde ve talep edilmiĢse risk değerlendirmesinin yorumu ve mülahazasında Komisyona bilimsel ve teknik destek sağlamak; (d) Misyonunda baĢarı sağlayabilmek için bilimsel çalıĢtırmalar yaptırmak; (e) Misyonu dahilindeki alanlarda bilimsel ve teknik verileri araĢtırmak, toplamak, karĢılaĢtırmak, analiz etmek ve özetlemek; (f) Misyonu dahilindeki alanlarda oluĢmakta olan riskleri tanımlamak ve bunların niteliklerini belirlemek için eylemde bulunmak;
 27. 27. (g) Örgütler için ağlar sistemi ihdas etmek ve bunun çalıĢmasından sorumlu olmak; (h) Komisyon tarafından gıda ve yem güvenliğiyle ilgili olarak uygulanan kriz yönetimi iĢlemlerinde, Komisyon tarafından istendiği takdirde bilimsel ve teknik yardım sağlamak; (i) Misyonu dahilindeki alanlarda, Topluluk, üyelik için baĢvuran ülkeler, uluslararası kuruluĢlar ve üçüncü ülkeler arasındaki iĢbirliğinin geliĢtirilmesi açısından, Komisyon tarafından istendiği takdirde bilimsel ve teknik yardım sağlamak; (j) Misyonu dahilindeki alanlarda kamuoyu ve ilgili tarafların hızlı, güvenilir, nesnel ve kapsamlı bilgi edinmelerini güvence altına almak; (k) misyonu dahilindeki konular hakkında kendi vardığı sonuçları ve eğilimlerini bağımsız olarak ifade etmek; (l) Misyonu dahilinde Komisyon tarafından tevdi edilen diğer görevleri yerine getirmek. KISIM 2 ORGANĠZASYON Madde 24 Ġdarenin organları Ġdare; (a) bir Yönetim Kurulu; (b) bir Ġdari Müdür ve ekibi; (c) bir DanıĢma Forumu; (d) bir Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerden oluĢacaktır. Madde 25 Yönetim Kurulu 1. Yönetim Kurulu, Konseyin Avrupa Parlamentosuyla istiĢaresi sonucunda, Komisyon tarafından hazırlanan ve atanacak Kurul üyeleri sayısından çok daha fazla sayıda adayı içeren bir listeden atanacak 14 üyeden ve bir Komisyon temsilcisinden oluĢacaktır. Üyelerden dördü, gıda zinciri içinde tüketicileri veya diğer ilgili grupları temsil eden kuruluĢlarda görev yapmıĢ olanlardan atanacaktır. Komisyon tarafından hazırlanan liste ilgili belgeler eĢliğinde Avrupa Parlamentosuna gönderilecektir. Mümkün olan en kısa sürede ve bu ileti tarihinden itibaren üç ay içinde Avrupa Parlamentosu görüĢlerini Konseyin mülahazasına sunabilir. Konsey de bundan sonra Yönetim Kurulunu atayacaktır.
 28. 28. Yönetim Kurulu üyeleri en üst düzeyde yetkinlik, ilgili konularda geniĢ kapsamlı bir uzmanlık ve bunlarla tutarlı olarak Topluluk içinde mümkün olan en geniĢ coğrafi dağılımı garanti edecek Ģekilde atanacaklardır. 2. Üyelerin görev süresi dört yıl olup bu görev bir kereye mahsus yenilenebilir. Bununla beraber, ilk emirde bu süre üyelerin yarısı için altı yıl olacaktır. 3. Ġdare, iç yönetmeliğini Ġdari Müdürün önerisine dayanarak kabul edecektir. Bu yönetmelik esasları kamuoyuna açıklanacaktır. 4. Yönetim Kurulu aralarından bir üyeyi 2 yıllık süreyle BaĢkan olarak seçecektir. Bu süre yenilenebilecektir. 5. Yönetim Kurulu iĢlemlerle ilgili esasları kabul edecektir. Aksine bir hüküm olmadığı sürece, Yönetim Kurulu, üyelerinin oy çokluğu esasına göre hareket edecektir. 6. Yönetim Kurulu BaĢkanın çağrısıyla veya üyelerin en az üçte birinin isteğiyle toplanacaktır. 7. Yönetim Kurulu Ġdarenin misyonunu ve kendisine verilen görevleri, bu Tüzükte belirtilen koĢullara uygun olarak yerine getirecektir. 8. Her yıl 31 Ocak‟tan önce Yönetim Kurulu bir sonraki yılın çalıĢma programını kabul edecektir. Ayrıca, yeniden gözden geçirilebilecek altı aylık bir program kabul edecektir. Yönetim Kurulu bu programların gıda güvenliği alanında Topluluğun yasalarıyla ve öncelikleriyle tutarlı olmasını garanti edecektir. Her yıl 30 Mart‟tan önce Yönetim Kurulu Ġdarenin bir önceki yıla ait faaliyetlerini kapsayan yıllık raporu kabul edecektir. 9. Yönetim Kurulu, Komisyonun onayı ve Denetçiler Kurulunun görüĢünü aldıktan sonra, Avrupa Topluluklarının genel bütçesi için geçerli olan 21 Aralık 1977 tarihli Mali Tüzüğün 142. Maddesine1 ve Avrupa Sahtekarlıkla Mücadele Dairesi tarafından yürütülen soruĢturmalarla ilgili yasal Ģartlara uygun olarak özellikle Ġdarenin Bütçesinin hazırlanması ve uygulaması ile ilgili iĢlemleri belirleyen Ġdare Mali Tüzüğünü kabul edecektir. 10. Ġdari Müdür oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına katılacak ve sekreteryayı sağlayacaktır. Yönetim Kurulu Bilimsel Komite BaĢkanını toplantılarda oy hakkı olmadan bulunmak üzere davet edecektir. Madde 26 Ġdari Müdür 1. Ġdari Müdür Yönetim Kurulu tarafından, Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi ve diğer baĢka yerlerde bu göreve ilgi duyanların baĢvuru yapmaları için yapılan çağrıyı müteakip açık bir rekabet sonucunda Komisyonun önereceği adayları içeren liste üzerinden beĢ yıllık bir süre için atanacak, ancak bu süre yenilenebilecektir. Atamadan önce Yönetim Kurulu tarafından seçilen aday vakit geçirmeden Avrupa Parlamentosu
 29. 29. önünde bir konuĢma yapmak ve bu kurumun üyelerince sorulacak soruları yanıtlamak üzere davet edilecektir Ġdari Müdür Yönetim Kurulunun oy çokluğuyla görevden alınabilir. 2. Ġdari Müdür Ġdarenin yasal temsilcisi ve aĢağıdakilerden sorumlu olacaktır: (a) Ġdarenin günlük yönetimi; (b) Komisyonla istiĢare ederek Ġdarenin çalıĢma programları için öneri hazırlamak; (c) çalıĢma programları ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak; (d) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin bilimsel, teknik ve idari konularda amaca uygun desteklerinin alınmasını sağlamak; (e) Ġdarenin görevlerini, özellikle hizmetlerin yeterliliği ve süresi bakımından kendisinden yararlananların ihtiyaçlarına uygun biçimde yapmasını güvence altına almak; (f) Gelir ve giderlerle ilgili raporun hazırlanması ve Ġdareye ait bütçenin uygulanması; (g) Bütün kadro elemanları; (h) Avrupa Parlamentosuyla temasın geliĢtirilmesi ve sürdürülmesi, Parlamentonun ilgili komiteleriyle düzenli bir diyaloğun güvence altına alınması. 3. Ġdari Müdür her yıl Yönetim Kuruluna onay için aĢağıdakileri sunacaktır: (a) Ġdarenin bir önceki yıla ait bütün faaliyetlerini kapsayan bir genel rapor taslağı; (b) ÇalıĢma programlarına ait taslaklar; (c) Bir önceki yılın muhasebe sonuçları taslağı; (d) Bir sonraki yıl bütçe taslağı. Ġdari Müdür Yönetim Kurulunun kabul etmesinin ardından genel rapor ve programları Avrupa Parlamentosu, Konsey, Komisyon ve Üye Devletlere gönderecek, ve bastırtacaktır. 4. Ġdarenin bütün harcamaları Ġdari Müdürün onayından geçecektir. Ġdari Müdür Ġdarenin faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna bilgi verecektir. Madde 27 DanıĢma Forumu 1. DanıĢma Forumu, her Üye Devletten bir temsilcinin görevlendirilmesi esasına göre, Üye Devletlerdeki yetkin organ veya kuruluĢların Ġdareninkine benzer görevlerde bulunan temsilcilerinden oluĢacaktır. Temsilcilerin yerine eĢ zamanlı atanan seçenekleri geçebilir. 2. DanıĢma Forumunun üyeleri Yönetim Kurulu üyesi olamazlar. 3. DanıĢma Forumu Ġdari Müdüre bu Tüzük uyarınca görevlerini yerine getirmesi ve özellikle Ġdarenin çalıĢma programlarının hazırlanmasında danıĢmanlık yaparak tavsiyelerde bulunacaktır. Ġdari Müdür DanıĢma Forumuna bilimsel görüĢlerle ilgili isteklerin önceliklerinin belirlenmesi konusunda da danıĢabilir. 4. DanıĢma Forumu, potansiyel riskler konusunda enformasyon alıĢ veriĢi ve bilginin toplanması için bir mekanizma ihdas edecektir. Ġdare ve Üye Devletlerdeki yetkin
 30. 30. organlar arasında özellikle aĢağıdaki konularda yakın bir iĢbirliğini güvence altına alacaktır: (a) Madde 32 ye uygun olarak, Ġdarenin bilimsel çalıĢmalarında, Üye Devletlerle ikilemelerden kaçınılması; (b) Ġdare ve ulusal organın iĢbirliğine zorunlu olduğu Madde 30(4) de tanımlanan koĢullarda; (c) Ġdarenin misyonu dahilindeki alanlarda faaliyet gösteren Avrupa örgütler ağının, Madde 36(1) e göre daha çok geliĢtirilmesi; (d) Ġdare veya bir Üye Devletin oluĢan bir riski tanımlaması durumu. 5. DanıĢma Forumunun BaĢkanlığını Ġdari Müdür yapacaktır. Forum, BaĢkanın çağrısı veya üyelerin en az üçte birinin isteğiyle, yılda dört defadan az olmamak üzere düzenli olarak toplanacaktır. ÇalıĢma iĢlemleri Ġdarenin iç yönetmeliğinde belirtilecek ve kamuoyuna açıklanacaktır. 6. Ġdare DanıĢma Forumu için gerekli teknik ve lojistik desteği verecek, Forum toplantıları için sekretaryayı sağlayacaktır. 7. Komisyona bağlı bölümlerin temsilcileri DanıĢma Forumunun çalıĢmalarına katılabilir. Ġdari müdür Avrupa Parlamentosundan ve diğer ilgili kuruluĢlardan da temsilcileri çalıĢmalara katılmaya davet edebilir. DanıĢma Forumunun Madde 22(5)(b) de belirtilen konuları görüĢmesi halinde, Üye Devletlerdeki yetkin kuruluĢların Madde 22(5)(b) de yer alan görevlere benzer görevlerde çalıĢan temsilcileri, her Üye Devletten bir temsilci olması esasına göre, DanıĢma Forumunun çalıĢmalarına katılabilir. Madde 28 Bilimsel Komite ve Bilimsel Paneller 1. Bilimsel Komite ve daimi Bilimsel Paneller, Ġdarenin bilimsel görüĢlerinin sağlanmasından sorumlu olacaklar ve bunlardan her biri kendi yetkinlik alanı içinde halka açık toplantılar düzenleme imkanına sahip olacaktır. 2. Bilimsel Komite, özellikle çalıĢma iĢlemlerinin kabulü ve çalıĢma yöntemlerinin uyumlaĢtırılmasıyla ilgili olarak bilimsel görüĢ iĢlemlerinin tutarlılığının güvence altına alınması için gerekli genel koordinasyondan sorumlu olacaktır. Gerektiğinde ve özellikle konuların Bilimsel Panellerin yetkinlik alanı içinde olmamaları durumunda Bilimsel Komite çalıĢma grupları kuracaktır. Bu durumlarda, bilimsel görüĢ belirlenmesi için bu grupların uzmanlığına baĢvurulacaktır. 3. Bilimsel Komite, Bilimsel Panellerin BaĢkanları ile hiçbir Bilimsel Panele mensup olmayan altı bağımsız bilim uzmanından oluĢacaktır. 4. Bilimsel Paneller bağımsız bilim uzmanlarından oluĢacaktır. Ġdarenin kuruluĢuyla birlikte aĢağıdaki Bilimsel Paneller kurulacaktır:
 31. 31. a. Gıda katkı maddeleri, tatlandırıcılar, gıdanın iĢlenmesinde yardımcı maddeler ve gıda ile temas eden maddelerle ilgili Panel; b. Hayvan yeminde kullanılan katkı maddeleri, ürün veya maddelerle ilgili Panel; c. Bitki sağlığı, bitki koruma ürünleri ve bunların kalıntılarıyla ilgili Panel; d. Genetik olarak değiĢtirilmiĢ organizmalarla ilgili Panel; e. Diet ürünleri, beslenme ve allerji ile ilgili Panel; f. Biyolojik zararlarla ilgili Panel; g. Gıda zinciri içinde kirletici maddelerle ilgili Panel; h. Hayvan sağlığı ve iyi yaĢam koĢulları ile ilgili Panel. Bilimsel Panellerin numara ve adlarında, Komisyonun teknik ve bilimsel geliĢiminin ıĢığında, Ġdarenin isteği üzerine Madde 58(2) de belirtilen iĢlemlere uygun olarak uyarlama yapılabilir. 5. Bilimsel Panellerin üyesi olmayan Bilimsel Komite üyeleri ile Bilimsel Panellerin üyeleri, Ġdari Müdürün önerisi üzerine Yönetim Kurulu tarafından Avrupa Toplulukları Resmi Gazetesi, ilgili diğer bilimsel yayınlar ve Ġdarenin ilgili iletiĢim ve aramalar için kurulu web sitesinde ilanından sonra, yenilenebilmesi mümkün olan üç yıllık bir süreyle atanacaklardır. 6. Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin her biri kendi üyeleri arasından bir BaĢkan ve iki BaĢkan Yardımcısı seçeceklerdir. 7. Bilimsel Komite ve Bilimsel Paneller oy çokluğu ile hareket edeceklerdir. Azınlık görüĢleri tutanaklara geçirilecektir. 8. Komisyona bağlı bölümlerin temsilcileri, Bilimsel Komite, Bilimsel Paneller ve çalıĢma gruplarının toplantılarında bulunma hakkına sahip olacaklardır. Bu temsilciler kendilerinden istenirse, bir konunun açıklığa kavuĢturulmasında veya enformasyon için yardımcı olabilirler, ancak müzakereleri etkileme peĢinde olmayacaklardır. 9. Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin çalıĢma ve kendi aralarındaki koordinasyonla ilgili iĢlemler (prosedür) Ġdarenin iç yönetmeliğinde belirtilecektir. Bu iĢlemler özellikle aĢağıdaki hususlarla bağlantılı olacaktır: (a) bir üyenin Bilimsel Komite veya bir Bilimsel Panelde üst üste kaç kez görev yapabileceği; (b) Her bir Bilimsel Panelde kaç üye olduğu; (c) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin masraflarının karĢılanmasıyla ilgili iĢlemler; (d) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellere görevlerin veriliĢ ve bilimsel görüĢ isteme tarzı; (e) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin çalıĢma gruplarının oluĢturulması ve örgütlenmesi ve bu gruplarda dıĢarıdan uzmanların da yer alma imkanı; (f) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin toplantılarına gözlemcilerin çağırılması imkanı; (g) Halka açık toplantıların yapılma imkanı.
 32. 32. KISIM 3 FAALĠYET Madde 29 Bilimsel görüĢler 1. Ġdare ; (a) Misyonu dahilindeki her konuda Komisyonun isteği üzerine ve Topluluk yasalarının Ġdareye danıĢılmasına imkan sağladığı bütün durumlarda; (b) Misyonu içindeki konularda kendi inisiyatifiyle görüĢ yayımlayabilir. Avrupa Parlamentosu veya bir Üye Devlet Ġdareden misyonu dahilindeki konularla ilgili olarak bilimsel görüĢ isteyebilir. 2. Paragraf 1‟de söz konusu edilen taleplerin iliĢiğinde muhatap olunacak bilimsel sorun ve kamu yararını açıklayan geri plan bilgileri bulunacaktır. 3. Topluluk yasaları bir bilimsel görüĢün bildirilmesi için bir süre belirtmemiĢse, Ġdare bilimsel görüĢlerini, tamamen haklı nedenlerin dıĢında, görüĢ taleplerinde belirtilen süreler içinde bildirecektir. 4. Aynı sorunlarla ilgili olarak birden çok talep yapılmıĢsa veya talep paragraf 2‟ye uygun ya da açık ve net değilse, Ġdare, talebi yapan kurum, Üye Devlet veya Devletlerle istiĢare ederek görüĢ talebini ret edebilir veya talebin değiĢtirilmesini önerebilir. 5. Ġdare, bir talepte yer alan spesifik bir konu hakkında zaten bilimsel görüĢ bildirmiĢ ise, konunun yeniden incelenmesini haklı gösterecek yeni bilimsel unsurların olmadığı sonucuna vardığı takdirde bu talebi ret edebilir. Ret gerekçeleri talebi yapan kurum veya Üye Devlet(ler)e bildirilecektir. 6. Bu Maddenin uygulanmasında geçerli olacak esaslar Komisyon tarafından, Madde 58(2) de belirtilen iĢlemlere uygun olarak, Ġdareyle istiĢareden sonra ihdas edilecektir. Bu esaslar özellikle: (a) Ġdarenin kendisine gelen taleplerle ilgili olarak uygulayacağı iĢlemler; (b) Topluluk yasalarıyla, önceden izin, ruhsat veya pozitif bir liste giriĢinin yapılması sistemine tabi madde, ürün ve iĢlem süreçlerinin, özellikle Topluluk yasalarının talep sahibi tarafından bu amaçla bir dosya teslimini Ģart koĢtuğu hallerde, bilimsel değerlendirmelerinde yol gösterici bilgileri belirleyecektir. 7. Ġdarenin iç yönetmeliği, bilimsel bir görüĢün formatı, açıklayıcı geri plan bilgileri ve yayımlanmasıyla ilgili Ģartları belirleyecektir. Madde 30 Bilimsel görüĢ ayrılıkları 1. Ġdare, kendi bilimsel görüĢleri ile benzer görevleri yürüten diğer organlarca yayımlanan bilimsel görüĢler arasında ayrılıklara neden olacak potansiyel bir kaynağı
 33. 33. erken bir aĢamada tanımlamak için ihtimam gösterecektir. 2. Ġdare, bir potansiyel görüĢ farklılığı kaynağını tanımlaması durumunda konuyla ilgili bilginin tamamını paylaĢtıklarından emin olmak ve potansiyel olarak tartıĢmalı bilimsel sorunları tanımlamak için söz konusu kuruluĢ ya da organla temasa geçecektir. 3. Bilimsel konularda önemli ölçüde bir görüĢ ayrılığının saptanması halinde, farklı görüĢ sahibi organ bir Topluluk ajansı veya Komisyona bağlı komitelerden biriyse, Ġdare ve söz konusu organ aralarındaki görüĢ ayrılığını çözümlemek veya tartıĢma konusu bilimsel sorunları açıklayan ve ilgili verilerdeki belirsizlikleri tanımlayan ortak bir belgeyi hazırlayarak Komisyona sunmak üzere iĢbirliği yapmaya zorunlu olacaklardır. Bu belge kamuoyuna açıklanacaktır. 4. Bilimsel konularda önemli ölçüde bir görüĢ ayrılığının saptanması halinde, farklı görüĢ sahibi bir Üye Devlet organıysa, Ġdare ve ulusal organ aralarındaki görüĢ ayrılığını çözümlemek veya tartıĢma konusu bilimsel sorunları açıklayan ve ilgili verilerdeki belirsizlikleri tanımlayan bir belge hazırlamak için iĢbirliği yapmaya zorunlu olacaklardır. Bu belge kamuoyuna açıklanacaktır. Madde 31 Bilimsel ve teknik yardım 1. Komisyon Ġdareden misyonu içinde olan herhangi bir konuda bilimsel veya teknik yardım sağlanmasını isteyebilir. Bilimsel ve teknik yardım sağlama görevleri, Bilimsel Komite ve ilgili Bilimsel Panelin bilimsel değerlendirmesini gerektirmeyen, iyi belirlenmiĢ bilimsel ve teknik ilkelerin uygulamasını sarmalayan bilimsel ve teknik çalıĢmalardan oluĢacaktır. Bu gibi görevler, özellikle Komisyona teknik ölçütlerin hazırlanması ve değerlendirilmeleri ve yine Komisyona teknik olarak yol gösterici bilgilerin geliĢtirilmesi konularında yardımı içerebilir. 2. Komisyon Ġdareye bilimsel veya teknik yardım için baĢvurduğu takdirde, Ġdare ile anlaĢarak görevin tamamlanması gereken zaman sınırını belirtecektir. Madde 32 Bilimsel ÇalıĢmalar 1. Ġdare, misyonunu hakkıyla yerine getirmek için, mevcuttaki en iyi ve bağımsız bilimsel kaynakları kullanmak suretiyle gerekli bilimsel çalıĢmaları dıĢarıya yaptıracaktır. Bu çalıĢmalar dıĢarıya açık ve saydam biçimde verilecektir. Ġdare, Üye Devlet veya Topluluk araĢtırma programlarıyla ikilemelerin oluĢmasından kaçınacak ve uygun koordinasyonla iĢbirliğini güçlendirecektir. 2. Ġdare, bilimsel çalıĢmalarının sonuçlarını Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere bildirecektir. Madde 33 Verilerin Toplanması
 34. 34. 1. Ġdare, misyonu dahilindeki alanlarda ilgili bilimsel ve teknik verileri araĢtıracak, toplayacak, karĢılaĢtıracak, analiz edecek ve özetleyecektir. Bu süreç özellikle aĢağıdakilerle ilgili verilerin toplanmasını kapsayacaktır: (a) Gıda tüketimi ve gıda tüketimiyle ilgili olarak bireylerin maruz kaldığı riskler; (b) Biyolojik riskin ortaya çıkması ve yayılması; (c) Gıda ve yemdeki kirli/kirletici maddeler; (d) Kalıntılar. 2. Paragraf 1‟deki amaçlar doğrultusunda, Ġdare, Topluluğa üyelik baĢvurusunda bulunan ülkeler, üçüncü ülkeler veya uluslararası kuruluĢlarınkiler dahil olmak üzere veri toplama alanında faaliyet gösteren bütün örgütlerle yakın iĢbirliği içinde çalıĢacaktır. 3. Üye Devletler, Paragraf 1 ve 2‟de belirtilen alanlarda topladıkları verilerin Ġdareye ulaĢtırılabilmesi için gerekli önlemleri alacaklardır. 4. Ġdare, kendisine gelen verilerin teknik karĢılaĢtırması ve analizlerini daha iyi düzeye getirebilecek uygun tavsiyeleri, Topluluk düzeyinde konsolidasyon imkanını sağlamak üzere, Üye Devletler ve Komisyona gönderecektir. 5. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Komisyon, Ġdarenin misyonu dahilindeki alanlarda Topluluk düzeyinde var olan veri toplama sistemlerinin bir envanterini yayımlayacaktır. Bunun iliĢiğinde bulunacak rapor, gerektiğinde önerilerle birlikte özellikle aĢağıdaki hususları iĢaret edecektir: (a) Her sistem için Ġdareye verilmesi gereken rol ve Ġdarenin Üye Devletlerle iĢbirliği ile misyonunu yerine getirebilmesi için gerekebilecek değiĢiklikler veya iyileĢtirmeler; (b) Ġdarenin misyonu dahilindeki alanlarda bilimsel ve teknik verilerin Topluluk düzeyinde toplanması ve özetlenmesi konularında çare bulunması gereken eksiklikler. 6. Ġdare, veri toplama alanındaki çalıĢmalarının sonuçlarını Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere bildirecektir. Madde 34 OluĢan risklerin tanımlanması 1. Ġdare, misyonu dahilindeki alanlarda oluĢmakta olan riskleri tanımlamak üzere enformasyon ve verilerin sistematik olarak araĢtırılması, toplanması, karĢılaĢtırılması ve analizi için izleme iĢlemleri ihdas edecektir. 2. Ġdare, kendisini ciddi bir riskin ortaya çıkmakta olduğundan kuĢkulanmaya sevk edecek enformasyon aldığında, Üye Devletler, Topluluk ajansları ve Komisyondan konuyla ilgili ek bilgi isteyecektir. Üye Devletler, ilgili Topluluk ajansları ve Komisyon buna ivedilikle yanıt verecek ve ellerinde bulunan ilgili her türlü enformasyonu gönderecektir. 3. Ġdare, kendisine ulaĢan enformasyonun tamamını, misyonunu yerine getirmek üzere, oluĢan bir riski tanımlamak için kullanacaktır.
 35. 35. 4. Ġdare, oluĢan riskler konusundaki değerlendirmesini ve toplanan enformasyonu Avrupa Parlamentosu, Komisyon ve Üye Devletlere gönderecektir. Madde 35 Hızlı uyarı sistemi Ġdare, gıdayla ilgili sağlık ve beslenme risklerini izleme görevini yerine mümkün olan en etkili biçimde getirebilmek için hızlı uyarı sistemi üzerinden gelen bütün mesajların alıcısı (muhatabı) olacaktır. Bu mesajların içeriklerini, risk analizi için gerekli her türlü enformasyonu Komisyon ve Üye Devletlere sağlamak amacıyla inceleyecektir. Madde 36 Ġdarenin misyonu içindeki alanlarda faaliyet gösteren örgütler ağı 1. Ġdare, misyonu dahilindeki alanlarda faaliyet gösteren örgütleri kapsayan Avrupa ağını daha üst düzeye çıkartacaktır. Böyle bir ağın amacı, Ġdarenin misyonu dahilindeki alanlarda faaliyetlerin koordinasyonu, bilgi alıĢ veriĢi, ortak projelerin geliĢtirilmesi ve uygulaması, uzmanlık alıĢ veriĢi ve en iyi uygulamalarla özellikle bir bilimsel iĢbirliği çerçevesinin oluĢturulmasının sağlanmasıdır. 2. Yönetim Kurulu, Ġdari Müdürün önerisi üzerine, Üye Devletler tarafından görevlendirilen, Ġdareye bireysel olarak veya ağ içerisinde misyonunda yardımcı olabilecek ve kamuya açıklanacak yetkin örgütlerin bir listesini hazırlayacaktır. Ġdare bu örgütlere, özellikle bilimsel görüĢler için hazırlık çalıĢması, bilimsel ve teknik yardım, veri toplama ve oluĢan risklerin tanımlanmasıyla ilgili belirli görevleri yaptırma hususunda güven gösterebilir. Bu görevlerin bazıları mali destek için uygun olabilir. 3. Paragraf 1 ve 2‟nin uygulamalarıyla ilgili esaslar Komisyon tarafından Ġdareyle istiĢarenin ardından Madde 58(2) deki iĢlemlere uygun olarak belirlenecektir. Bu esaslar, özellikle, Üye Devletler tarafından görevlendirilen yetkin örgütler listesine bir kurumun girebilmesi için gerekli ölçütleri, uyumlu nitelik Ģartlarının oluĢturulması için düzenlemeleri ve her türlü mali destekle ilgili mali esasları belirleyecektir. 4. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde, Komisyon, Ġdarenin misyonu dahilindeki alanlarda mevcut olan, Üye Devletlerin bilimsel değerlendirme alanında özellikle yetki ve ruhsat dosyalarının incelenmesi konusunda belirli görevleri yapmaları hakkındaki ĠletiĢim sistemlerinin bir envanterini yayımlayacaktır. Bunun iliĢiğinde sunulacak rapor, gerekli yerlerde önerilerle birlikte, Ġdarenin Üye Devletlerle iĢbirliği içinde misyonunu yerine getirebilmesi amacıyla özellikle her sistem için gerekebilecek her değiĢiklik ve iyileĢtirmeyi belirleyecektir. KISIM 4 BAĞIMSIZLIK, ġEFFAFLIK, GĠZLĠLĠK VE ĠLETĠġĠM
 36. 36. Madde 37 Bağımsızlık 1. Yönetim Kurulu üyeleri, DanıĢma Forumu üyeleri ve Ġdari Müdür, kamu yararı konusunda bağımsız hareket edeceklerdir. Bu amaçla, bağımsızlıklarına karĢı ön yargının varlığını düĢündürebilecek çıkarlarının olmadığı ya da bağımsızlıklarına karĢı ön yargının varlığını düĢündürebilecek doğrudan veya dolaylı çıkarları hakkında bir yükümlülük beyanı ile bir çıkarlar beyanında bulunacaklardır. Bu beyanlar her yıl yazılı olarak yapılacaktır. 2. Bilimsel Komite üyeleri ve Bilimsel Panellerin üyeleri dıĢ etkilerden bağımsız hareket edeceklerdir. Bu amaçla, bağımsızlıklarına karĢı ön yargının varlığını düĢündürebilecek çıkarlarının olmadığı ya da bağımsızlıklarına karĢı ön yargının varlığını düĢündürebilecek doğrudan veya dolaylı çıkarları hakkında bir yükümlülük beyanı ile bir çıkarlar beyanında bulunacaklardır. Bu beyanlar her yıl yazılı olarak yapılacaktır. 3. Yönetim Kurulu üyeleri, Ġdari Müdür, DanıĢma Forumu üyeleri, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyeleri ile bunların çalıĢma gruplarında yer alacak dıĢ uzmanlar, her toplantıda, gündem maddeleriyle ilgili olarak, bağımsızlıklarına karĢı ön yargı oluĢturacağını düĢündürebilecek çıkarları hakkında beyanda bulunacaklardır. Madde 38 ġeffaflık 1. Ġdare, faaliyetlerini yüksek düzeyli Ģeffaflık içinde yürüttüğünü garanti edecektir. Özellikle aĢağıdakileri gecikmeye yer vermeden kamuoyuna açıklayacaktır: (a) Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin gündem ve tutanakları; (b) kabul edilir edilmez ve mutlaka azınlık görüĢlerle ilgili Ģerhle birlikte, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin görüĢleri; (c) Madde 39 ve 41 saklı kalmak kaydıyla görüĢlerin dayandırıldığı bilgiler (enformasyon); (d) Yönetim Kurulu üyeleri, Ġdari müdür, DanıĢma Forumu üyeleri, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyelerinin yaptığı yıllık çıkar beyanları ile toplantıların gündem maddeleriyle ilgili olarak yapılan çıkar beyanları; (e) bilimsel çalıĢmalarının sonuçları; (f) yıllık faaliyet raporları; (g) Avrupa Parlamentosu veya bir Üye Ülkenin ret edilen veya değiĢtirilen talepleri ve ret ya da değiĢtirme gerekçeleri; 2. Yönetim Kurulu toplantılarını, Ġdari Müdürün önerisi üzerine hareket ederek, gündemindeki belirli idari konular nedeniyle baĢka yönde bir kararı yoksa kamuya açık olarak yapacaktır. Ġdare, tüketici temsilcileri veya diğer ilgili taraflara Ġdarenin faaliyetleriyle ilgili görüĢmeler sürecinin bazı bölümlerini izleme izni verebilir.
 37. 37. 3. Ġdare, paragraf 1 ve 2‟de sözü edilen saydamlık esaslarının uygulanmasıyla ilgili pratik düzenlemeleri kendi iç yönetmeliğinde belirtecektir. Madde 39 Gizlilik 1. Ġdare, Madde 38‟den indirgeme suretiyle, kamu sağlığının korunması için koĢulların kamuoyuna açıklanmasını gerektirdiği bilgi dıĢında, haklı nedenler gösterilerek gizli tutulması isteğiyle kendisine gelen gizli bilgileri üçüncü taraflara ifĢa etmeyecektir. 2. Yönetim Kurulu üyeleri, Ġdari Müdür, Bilimsel Komite ve Bilimsel Panellerin üyeleri ile bunların çalıĢma gruplarına katılan dıĢ uzmanlar, DanıĢma Forumu üyeleri ve Ġdare kadrosunda çalıĢanlar, görevleri sona erdikten sonra dahi AntlaĢmanın 287. Maddesi uyarınca gizlilik Ģartlarına tabi olacaklardır. 3. Ġdare tarafından öngörülebilir gelecekteki sağlık etkileriyle ilgili olarak ortaya konulan bilimsel görüĢlerin sonuçları hiç bir Ģekilde gizli tutulmayacaktır. 4. Ġdare, paragraf 1 ve 2‟de sözü edilen gizlilik esaslarının uygulanması için pratik düzenlemeleri kendi iç yönetmeliğinde belirtecektir. Madde 40 Ġdareden yapılacak iletiĢim 1. Ġdare, misyonu dahilindeki alanlarda, Komisyonun risk yönetimi kararlarına iliĢkin yetkileri saklı kalarak, kendi inisiyatifiyle iletiĢimde bulunacaktır. 2. Ġdare, özellikle kendi çalıĢmalarının sonuçlarıyla ilgili olarak kamuoyuna ve ilgili taraflara nesnel, güvenilir ve kolayca eriĢilebilir bilginin hızlı biçimde verilmesini garanti edecektir. 3. Ġdare, risk iletiĢimi sürecinde gerekli tutarlılığı daha üst düzeye çıkartmak için Komisyon ve Üye Devletlerle yakın bir iĢbirliği içinde hareket edecektir. Ġdare, Madde 38 uyarınca ortaya koyduğu bütün görüĢleri yayımlayacaktır. 4. Ġdare, kamuyu bilgilendirme kampanyalarıyla ilgili olarak Üye Devletlerdeki yetkin organlar ve diğer ilgili taraflarla uygun biçimde bir iĢbirliğini garanti edecektir. Madde 41 Belgelere eriĢim 1. Ġdare sahip olduğu belgelere geniĢ eriĢimi garanti edecektir. 2. Yönetim Kurulu, idari müdürün önerisiyle hareket ederek, Topluluk kurumlarına ait belgelere eriĢim hakkıyla ilgili genel ilkeler ve Ģartların hepsini dikkate almak suretiyle paragraf 1 ve 2‟de sözü edilen belgelere eriĢim konusunda uygulanabilir hükümleri kabul edecektir.
 38. 38. Madde 42 Tüketiciler, üreticiler ve ilgili diğer taraflar Ġdare, tüketici temsilcileri, üretici temsilcileri, gıdayı iĢleyenler ve diğer ilgili taraflarla etkili temaslar geliĢtirecektir. KISIM 5 MALĠ HÜKÜMLER Madde 43 Ġdare bütçesinin kabulü 1. Ġdarenin gelirleri, Topluluktan ve Topluluğun kendileriyle Madde 49‟da adı geçen anlaĢmaları yaptığı herhangi bir Devletten sağlanan katkılar ve Ġdarenin yayınlar, konferanslar, eğitim ve benzeri faaliyetleri karĢılığı ücretlerden oluĢacaktır. 2. Ġdarenin giderleri, kadrolu çalıĢanlar, idare, altyapı ve faaliyetlerle ilgili giderler ile üçüncü taraflarla yapılan sözleĢmelerle ilgili veya Madde 36‟da sözü edilen mali destek sonucunda oluĢan giderleri içerecektir. 3. Paragraf 5‟te sözü edilen tarihten önce olmak kaydıyla yeterli bir süre içinde Ġdari müdür, Ġdarenin bir sonraki yıla ait tahmini gelir ve giderlerini hazırlayacak ve geçici görev pozisyonlarını gösteren bir liste eĢliğinde Yönetim Kuruluna gönderecektir. 4. Gelir ve giderler dengeli olacaktır. 5. Her yılın en geç 31 Mart günü itibarıyla Yönetim Kurulu, geçici görev pozisyonları listesi ve iliĢiğindeki ön çalıĢma programını içeren taslak tahminlerini kabul edecek ve bunları Komisyona ve kendileriyle Madde 49‟da sözü edilen sözleĢmelerin yapıldığı Devletlere gönderecektir. Bu taslağa dayanarak, Komisyon, AntlaĢmanın 272. Maddesi uyarınca Konseye takdim edilecek Avrupa Birliği genel bütçesi ön taslağıyla ilgili tahmin çalıĢmalarına baĢlayacaktır. 6. Avrupa Birliğinin genel bütçesinin bütçe idaresi tarafından kabulünden sonra, Yönetim Kurulu, Ġdarenin nihai bütçesi ve çalıĢma programını gerekiyorsa Topluluğun katkısına uyarlayarak kabul edecektir. Bunları gecikmeden Komisyon ve bütçe idaresine gönderecektir. Madde 44 Ġdare bütçesinin uygulanması 1. Ġdarenin bütçesini Ġdari müdür uygulayacaktır. 2. Giderlerle ilgili bütün yükümlülükler ve ödemelerin kontrolü ve bütün Ġdare gelirlerinin mevcudu ve tahsilatının kontrolü Komisyonun mali kontrolörü tarafından yürütülecektir. 3. Her yıl en geç 31 Mart günü itibarıyla, idari müdür, Komisyon, Yönetim Kurulu ve Denetçiler Kuruluna bir önceki yılın gelir ve giderlerine ait ayrıntılı muhasebe kayıtlarını/sonuçlarını gönderecektir. Denetçiler Kurulu muhasebe sonuçlarını AntlaĢmanın 248. Maddesine uygun olarak
 39. 39. inceleyecektir. 4. Avrupa Parlamentosu, Konseyin tavsiyesi üzerine hareket ederek, Ġdarenin Ġdari müdüre, bütçenin uygulanmasıyla ilgili olarak ödenek verecektir. Madde 45 Ġdarenin alacağı ücretler Bu tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl içinde ve Ġdareyle istiĢareden sonra, Üye Devletler, ilgili taraflar ve Komisyon, ortak karar alma prosedürü içinde, AntlaĢmaya uygun olarak ve Ġdare tarafından sağlanan diğer hizmetler için bir yasa önerisi sunulmasının mümkün ve tavsiyeye Ģayan olup olmadığı konusunda bir rapor yayımlayacaktır. KISIM 6 GENEL HÜKÜMLER Madde 46 Yasal kiĢilik ve ayrıcalıklar 1. Ġdare yasal kiĢiliğe sahip olacaktır. Bütün Üye Devletlerde yasal kiĢilere tanınmıĢ olan en geniĢ yetkilere sahip olacaktır. Özellikle, taĢınır ve taĢınmaz mülk edinebilir ve yasal muameleler ihdas edebilir. 2. Avrupa Topluluklarının ayrıcalıkları ve bağıĢıklıkları hakkındaki Protokol Ġdare için de geçerli olacaktır. Madde 47 Yükümlülük 1. Ġdarenin bir sözleĢmeden doğan yükümlülüğü o sözleĢme için geçerli yasalara tabidir. Ġdare tarafından aktedilen bir sözleĢme içinde yer alan herhangi bir tahkim maddesiyle ilgili olarak Avrupa Toplulukları mahkemelerinin yargı kararları verme yetkisi olacaktır. 2. Bir sözleĢmeye bağlı olmayan yükümlülük durumunda Ġdare, Üye Devletlerin yasalarındaki ortak genel ilkelere uygun olarak kendisinin veya çalıĢanlarının görevlerini ifa etmeleri sırasında neden olacağı herhangi bir zararı telafi edecektir. Bu gibi zararların telafisiyle ilgili ihtilaflarda Mahkemelerin yargı kararı verme yetkisi olacaktır. 3. Personelin Ġdareye karĢı kiĢisel yükümlülüğü Ġdarenin kadrolu çalıĢanları için geçerli olan ilgili hükümlere tabi olacaktır. Madde 48 Kadrolu personel 1. Ġdarenin kadrolu personeli Avrupa Topluluklarının memurları ve diğer kadrolu
 40. 40. personeli için geçerli esaslar ve düzenlemelere tabi olacaktır. 2. Kadrolu personeliyle ilgili olarak Ġdare, atama merciine tanınan yetkileri uygulayacaktır. Madde 49 Üçüncü ülkelerin katılımı Ġdare, Avrupa Topluluğu ile anlaĢma imzalamıĢ ve bu anlaĢmalar nedeniyle Tüzüğün kapsadığı alanda Topluluk mevzuatını kabul etmiĢ ve uygulamakta olan ülkelerin katılımına açık olacaktır. Ġdare tarafından iĢletilen ağlara katılım, Ġdare tarafından belirli görevlerin verilmesi için güven duyulan yetkin örgütler listesine girme, mali katkılar ve kadrolu personelle ilgili hükümler dahil olmak üzere özellikle bu ülkelerin Ġdarenin iĢlerine katılmalarının mahiyeti, ölçüsü ve biçimini belirleyen ilgili hükümler dahilinde düzenlemeler yapılacaktır. BÖLÜM IV ERKEN UYARI SĠSTEMĠ, KRĠZ YÖNETĠMĠ VE ACĠL DURUMLAR KISIM 1 ERKEN UYARI SĠSTEMĠ Madde 50 Erken uyarı sistemi 1. insan sağlığı için gıda veya yemden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskin duyurulması için bir erken uyarı sistemi burada bir ağ (Ģebeke) biçiminde ihdas edilmiĢtir. Üye Devletler, Komisyon ve Ġdareden her biri, bu ağın üyesi olacak olan bir temas noktası belirleyecektir. Ağın yönetiminden Komisyon sorumlu olacaktır. 2. Ağın herhangi bir üyesinin insan sağlığı için gıda veya yemden kaynaklanan doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili bir bilgiye sahip olması halinde, bu bilgi erken uyarı sistemiyle hemen Komisyona bildirilecektir. Komisyon bilgiyi hemen ağın üyelerine iletecektir. Ġdare, Üye Devletlerin uygun bir risk yönetimi eylemine süratle imkan verecek bilimsel ve teknik bilgileri bu duyuruya ekleyebilir. 3. Erken uyarı sistemi çerçevesinde Üye Devletler, diğer Topluluk yasalarına/ mevzuatına karĢı ön yargısız olarak aĢağıdaki hususlar konusunda hemen Komisyona haber vereceklerdir: (a) Ġnsan sağlığını korumak için bir gıda veya yemin pazarlanmasının sınırlanması, pazardan zorunlu olarak çekilmesi veya geri alınmasını amacıyla ve hızla hareket
 41. 41. edilmesi gereken durumda kabul ettikleri bir önlem; (b) Ġnsan sağlığı için ciddi bir risk yüzünden ve hızlı hareket edilmesi gereken durumda gönüllü veya zorunlu olarak gıda veya yemin pazarlanmasının ya da sonuçta kullanılmasının önlenmesi, sınırlanması veya spesifik Ģartlara tabi kılınmasını amaçlayan herhangi bir tavsiye veya profesyonel iĢletmecilerle yapılan anlaĢma; (c) Ġnsan sağlığı için doğrudan veya dolaylı bir riskle ilgili olarak bir gıda veya yeme ait yük, konteyner veya kargonun Avrupa Birliği içinde bir sınır karakolunda yetkili merciler tarafından ret edilmesi. Duyurunun iliĢiğinde, duyurunun yapıldığı Üye Devletin yetkili mercilerince yapılan uygulamanın ayrıntılı bir açıklaması olacaktır. Makul bir süre içinde bunu izleyerek özellikle duyurunun dayandığı önlemlerin değiĢmesi veya geri çekilmesi durumunda ek bilgiler de gönderilecektir. Komisyon, birinci ve ikinci alt paragraflar gereğince aldığı duyuru ve ek bilgileri derhal ağın üyelerine iletecektir. Avrupa Birliği içinde bir sınır karakolunda bir yük, konteyner veya kargonun yetkili merciler tarafından ret edilmesi halinde, Komisyon, hem Avrupa Birliği içindeki bütün sınır karakollarını, hem de malın menĢei olan üçüncü ülkeyi hemen haberdar edecektir. 4. Erken uyarı sistemi içinde bir duyuru konusu olan gıda veya yemin üçüncü bir ülkeye sevkedilmiĢ olması durumunda, Komisyon bu ülkeye gerekli bilgileri ulaĢtıracaktır. 5. Üye Devletler erken uyarı sistemi içinde iletilen duyuru ve ek bilgileri aldıktan sonraki uygulamalarını ve aldıkları önlemleri derhal Komisyona bildireceklerdir. Komisyon bu bilgiyi derhal ağın üyelerine iletecektir. 6. Erken uyarı sistemi, Topluluğa üyelik baĢvurusunda bulunan ülkeler, üçüncü ülkeler veya uluslararası örgütlerin katılımına, Topluluk ile bu ülkeler ve örgütler arasındaki anlaĢmalar temelinde ve bu anlaĢmalarda tanımlanan prosedüre uygun olarak açılabilir. Söz konusu prosedür karĢılıklılık esasına dayandırılacak ve Topluluk içinde uygulananlara muadil gizlilik önlemlerini içerecektir. Madde 51 Uygulama yöntemleri / önlemleri Madde 50‟nin uygulama yöntemleri / önlemleri Ġdareyle müzakere edildikten sonra, Madde 58(2) de sözü edilen iĢlemlere uygun olarak Komisyon tarafından kabul edilecektir. Bu yöntemler / önlemler, özellikle duyuruların ve ek bilgilerin iletiminde geçerli spesifik Ģartları ve iĢlemleri belirleyecektir. Madde 52 Erken uyarı sistemi için gizlilik kuralları
 42. 42. 1. Bir gıda veya yem nedeniyle insan sağlığını tehdit eden bir riskle ilgili olarak ağ üyelerine sunulan enformasyon genelde, Madde 10‟da belirtilen enformasyon ilkesine uygun olarak kamuya da açıklanacaktır. Genelde, kamu, ürün tanımlaması, riskin mahiyeti ve alınan önlem konularında enformasyon sahibi olacaktır. Bununla beraber, ağın üyeleri kadrolu personellerinin, bu Bölümde belirtilen amaçlar için elde edilen ve mahiyeti itibarıyla tamamen haklı durumlarla ilgili profesyonel gizliliğin kapsadığı enformasyonu, insan sağlığının korunması için koĢulların gerektirmesi halinde kamuoyuna açıklanmaları zorunlu olan enformasyon dıĢında, ifĢa etmemelerini güvence altına alacak önlemleri alacaklardır. 2. Profesyonel gizliliğin korunması, gıda ve yem alanlarında pazarın gözetimi ve zorlayıcı faaliyetlerin etkenliğiyle ilgili enformasyonun yetkili mercilere ulaĢmasını engellemeyecektir. Profesyonel gizliliğe sahip enformasyonu alan yetkililer, buna paragraf 1‟e uygun biçimde riayet edilmesini garanti edeceklerdir. KISIM 2 ACĠL DURUMLAR Madde 53 Topluluk menĢeli veya üçüncü bir ülkeden ithal edilen gıda ve yem için acil önlemler 1. Topluluk menĢeli veya üçüncü bir ülkeden ithal edilen gıda veya yemin insan sağlığı, hayvan sağlığı veya çevreye ciddi bir risk oluĢturma olasılığının açıkça belli olması ve bu riskin yayılmasının Üye Devlet(ler) tarafından kullanılan araçlar ve alınan önlemlerle yeterince önlenememesi halinde, Komisyon, Madde 58(2)‟de belirtilen iĢlemlere uygun olarak kendi inisiyatifiyle veya bir Üye Devletin isteğiyle durumun ciddiyetine bağlı olarak aĢağıdaki önlemlerden birini veya daha fazlasını derhal benimseyip uygulayacaktır; (a) Topluluk menĢeli gıda veya yemle ilgili olarak: (i) Söz konusu gıdanın pazara çıkartılması veya kullanılmasının askıya alınması; (ii) Söz konusu yemin pazar çıkartılması veya kullanılmasının askıya alınması; (iii) Söz konusu gıda veya yem için özel koĢullar konulması; (iv) Diğer her türlü ara önlemler; (b) Gıda veya yemin üçüncü bir ülkeden ithali ile ilgili olarak: (i) Söz konusu üçüncü ülkenin tamamı veya bir bölümünden ve mümkün olması halinde transit yapılan üçüncü ülkeden gıda veya yem ithalatının askıya alınması; (ii) Söz konusu üçüncü ülkenin tamamı veya bir bölümünden ithal edilen gıda veya yem

×