Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

02. Quiz Global kultur og kommunikasjon

2,862 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

02. Quiz Global kultur og kommunikasjon

 1. 1. 2. Global kultur & kommunikasjon 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til Kapittel 2 i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 2. 2. Fiendebilder http://internasjonalerelasjoner.net
 3. 3. Fiendebilder <ul><li>Fiendebilde er en forestilling om noen andre utenfor eget fellesskap, det være seg andre etniske grupper eller stater truer din egen sikkerhet </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 4. 4. Forestilte fellesskap http://internasjonalerelasjoner.net
 5. 5. Forestilte fellesskap <ul><li>Et forestilt fellesskap består av en gruppe mennesker hvorav bare noen få vil møte hverandre ansikt til ansikt. </li></ul><ul><li>Like fullt har deltakerne i gruppen en oppfatning om at de har en fellesbakgrunn og inngår i et skjebnefellesskap som binder dem sammen i framtiden. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 6. 6. Global landsby http://internasjonalerelasjoner.net
 7. 7. Global landsby <ul><li>Den globale landsby som begrep viste til hvordan moderne massemedier og TV spesielt brakte nyheter og reportasjer fra den store verden direkte inn i stuen til vanlige mennesker. </li></ul><ul><li>Mediene skapte inntrykk av en umiddelbar virkelighet som om den skulle være lokalisert i ens eget nabolag. Verden var ikke lenger noe fjernt og noe en kunne forholde seg likegyldig til. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 8. 8. Globalisering http://internasjonalerelasjoner.net
 9. 9. Globalisering <ul><li>Globalisering innebære både integrasjon – at verden knyttes sammen som en helhet på tvers av statsgrensene – og fragmentering. </li></ul><ul><li>Globalisering har to sider. Den første er rent fysiske eller materielle bevegelser over landegrensene, bestående av kapital og mennesker. Den andre er det kommunikasjonsmessige grunnlaget for samhandling og bevegelse på tvers av grensene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 10. 10. Glokalisering http://internasjonalerelasjoner.net
 11. 11. Glokalisering <ul><li>Glokalisering fanger opp samspillet mellom det globale og det lokale. </li></ul><ul><li>For det første vil globale fenomener som fotball, musikkstiler og matretter eller måter å organisere politikk og økonomi på ha et lokalt opphav, selv om den globale formen gjerne er mer standardisert. </li></ul><ul><li>I neste steg vil det globale igjen tilpasses nasjonale og lokale særegenheter, i form, innhold eller ved å tillegges ny mening. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 12. 12. Historiens slutt http://internasjonalerelasjoner.net
 13. 13. Historiens slutt <ul><li>Historiens slutt som tese viste til at verden hittil var drevet fram av oppgjør mellom aktører med rivaliserende ideologier. </li></ul><ul><li>Men ved den kalde krigens slutt hadde liberalismen endelig triumfert, som rettesnor for hvordan organisere økonomien via markedsmekanismen og politikken via det representative demokratiet. </li></ul><ul><li>Det vi så var ikke ideologienes død, men snarere at det nå ikke var noen betydelige motstandere igjen for liberalismen. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 14. 14. Identitet http://internasjonalerelasjoner.net
 15. 15. Identitet <ul><li>Identitet er for hvert enkelt menneske svaret på spørsmålet hvem en egentlig er, og dermed hvilke sosiale fellesskap en er en del av. </li></ul><ul><li>Med felles identitet dannes et kollektivt vi/ oss, og noen mer eller mindre tydelige andre med tilskrevne identiteter som venner eller fiender. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 16. 16. Integrering http://internasjonalerelasjoner.net
 17. 17. Integrering <ul><li>Integrering innebærer at innvandrere aksepterer den gjeldende forfatning og de gjeldende lover, samt lærer seg det språk og de koder som ellers er nødvendig for å delta i det kommunikative fellesskapet. </li></ul><ul><li>Det trenger for så vidt ikke innebære assimilasjon hvor en nærmest blir lik den etablerte befolkningen på alle måter. Integrering handler om lojalitet til og vilje til deltakelse i et nytt samfunn. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 18. 18. Kommunikasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 19. 19. Kommunikasjon <ul><li>Kommunikasjon er enhver atferd som oppfattes av en annen person – og mediert betyr at den formidles indirekte via medier som skrift, telegraf, telefon, radio, TV, film og Internett. </li></ul><ul><li>Kommunikasjon trenger ikke være noen bevisst prosess, hvor en avsender handler for å formidle noe til bestemte mottakere. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 20. 20. Kultur http://internasjonalerelasjoner.net
 21. 21. Kultur <ul><li>Kultur i en vid samfunnsvitenskapelig betydning viser for det første til de stabile verdier og normer som skaper en ramme for hva man selv og andre oppfatter som riktig og gal atferd. </li></ul><ul><li>For det andre inneholder kultur koder som gjør at mennesker i en gruppe er i stand til å kommunisere på en forståelig måte. </li></ul><ul><li>Det tredje elementet er at kultur markerer grenser i forhold til andre eller fremmede som ikke er del av felleskapet, gjerne supplert med oppfatninger om hvordan en skal forholde seg til fremmede, og av hvordan de andre er. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 22. 22. Kulturimperialisme http://internasjonalerelasjoner.net
 23. 23. Kulturimperialisme <ul><li>Kulturimperialisme viser til de ujevne maktrelasjonene i kontrollen over massemediene og hvordan det bidrar til å svekke lokale kulturer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 24. 24. Migrasjon http://internasjonalerelasjoner.net
 25. 25. Migrasjon <ul><li>Migrasjon betegner flytting innenfor eller over statsgrensene, med et visst minimum av varighet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 26. 26. Nasjon og nasjonalisme http://internasjonalerelasjoner.net
 27. 27. Nasjon og nasjonalisme <ul><li>Nasjonen er et forestilt fellesskap mellom mennesker, basert på en oppfatning om at de har en felles bakgrunn og inngår i et skjebnefellesskap som binder dem sammen i framtiden. </li></ul><ul><li>Nasjonalisme er dyrkingen av dette felleskapet, gjerne i form av politisk nasjonalisme hvor det kreves selvstyre for nasjonen. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 28. 28. Nettverkssamfunnet http://internasjonalerelasjoner.net
 29. 29. Nettverkssamfunnet <ul><li>Nettverkssamfunnet er et globalt samfunn hvor de viktige strukturene og aktivitetene er organisert rundt elektronisk formidlede informasjonsnettverk. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 30. 30. NGO-er og TNC-er http://internasjonalerelasjoner.net
 31. 31. NGO-er og TNC-er <ul><li>NGO'er er ikke-statlige frivillige organisasjoner og bevegelser, mens TNC'er er transnasjonale selskap med virksomhet spredd over flere land. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 32. 32. Post-westfalsk orden http://internasjonalerelasjoner.net
 33. 33. Post-westfalsk orden <ul><li>Post-Westfalsk orden viser til oppfatningen om at det internasjonale systemet har endret seg grunnleggende, ved at statene er svekket som aktører på den internasjonale arena. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 34. 34. Sivilisasjonskonflikt http://internasjonalerelasjoner.net
 35. 35. Sivilisasjonskonflikt <ul><li>Sivilisasjonskonflikt viser at de viktigste sammenstøtene vil være identitetsbaserte og globale, ut fra tilhørighet til sivilisasjon, som betegner det høyest mulige nivået for kulturelt baserte fellesskap. </li></ul><ul><li>Konfliktene vil være mellom stater på forskjellig side av sivilisasjonsgrensene, eller innen stater dersom grensene krysser stater. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 36. 36. Sosial konstruktivisme http://internasjonalerelasjoner.net
 37. 37. Sosial konstruktivisme <ul><li>Den sosiale konstruktivismens grunnleggende idé er mennesker gir verden og sine handlinger mening ut fra ideer og erfaringer, som er høyst varierende både i tid og rom. </li></ul><ul><li>Disse skapes, gjenskapes og endres gjennom sosial samhandling, slik at den objektive virkeligheten i realiteten er subjektiv og høyst foranderlig. </li></ul><ul><li>Innenfor det internasjonale systemet kan da for eksempel også stater lære seg tillit overfor hverandre. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 38. 38. Transnasjonale aktører http://internasjonalerelasjoner.net
 39. 39. Transnasjonale aktører <ul><li>Transnasjonale aktører er ikke-statlige grupper som opererer over landegrensene. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 40. 40. Terrorisme http://internasjonalerelasjoner.net
 41. 41. Terrorisme <ul><li>Terrorisme ble opprinnelig brukt om myndighetenes voldsbruk mot egne borgere etter den franske revolusjonen i 1789. </li></ul><ul><li>I dag benyttes det om ikke-statlige gruppers ulovlige bruk av vold – eller trusselen om det – ut fra politiske motiver. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net

×