00. Quiz Utsyn mot internasjonale relasjoner

4,642 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,642
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,855
Actions
Shares
0
Downloads
10
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

00. Quiz Utsyn mot internasjonale relasjoner

 1. 1. 0. Et utsyn mot internasjonale relasjoner 20 nøkkelbegrep du bør kjenne til Læremiddel til innledningskapittelet i boken En akkurat passe lang introduksjon til Internasjonale relasjoner , av Øyvind Kalnes, Ole Gunnar Austvik og Heidrun Sørlie Røhr, utgitt på Cappelen Akademisk 2010 Bokens hjemmeside: http://internasjonalerelasjoner.net
 2. 2. Anarki http://internasjonalerelasjoner.net
 3. 3. Anarki <ul><li>Det internasjonale systemet betegnes som et anarki på grunn av fraværet av en overordnet myndighet over statene. </li></ul><ul><li>Men anarki betegner ikke nødvendigvis en tilstand av krig, konflikt eller kaos. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 4. 4. Epistemiske fellesskap http://internasjonalerelasjoner.net
 5. 5. Epistemiske fellesskap <ul><li>Epistemiske fellesskap er kunnskapsbaserte transnasjonale nettverk av eksperter og eventuelle aktivister som kan definere relevant kunnskap på sine politikkområder. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 6. 6. Fragmentering http://internasjonalerelasjoner.net
 7. 7. Fragmentering <ul><li>Fragmentering brukes i IR for å vise til at nasjonalstatene, som har vært byggesteinen i den etablerte internasjonale orden svekkes internt. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 8. 8. Hegemon http://internasjonalerelasjoner.net
 9. 9. Hegemon <ul><li>En hegemon er en stat som er mektig nok til å fastsette spillereglene </li></ul><ul><li>for det internasjonale systemet, eventuelt innen en region, som regional hegemon. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 10. 10. «High politics» http://internasjonalerelasjoner.net
 11. 11. «High politics» <ul><li>High politics&quot; brukes til å referere til staters vitale interesser, i ytterste instans hva som berører deres overlevelse eller territorielle integritet. </li></ul><ul><li>Sikkerhetspolitikk settes derfor ofte synonymt med dette, men stater kan selvsagt også vurdere andre områder som &quot;vitale&quot;. </li></ul><ul><li>Dette står i kontrast til &quot;low politics&quot;. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 12. 12. Idealisme http://internasjonalerelasjoner.net
 13. 13. Idealisme <ul><li>Idealisme betegner troen på at idéer kan og bør spille en rolle i internasjonale relasjoner. </li></ul><ul><li>Internasjonale forhold kan endres til det bedre gjennom politisk handling og oppbygging av gode institusjoner til alles beste. </li></ul><ul><li>Realister som Carr betegnet dette som utopisme. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 14. 14. Individuell aktør http://internasjonalerelasjoner.net
 15. 15. Individuell aktør <ul><li>Individuell aktør viser til enkeltmennesket, som i prinsippet står for all sosial handling. </li></ul><ul><li>Metodologisk individualisme vil si å betrakte hva som skjer på den internasjonale arena som utfall av individers handling og samhandling, </li></ul><ul><li>i motsetning til metodologisk kollektivisme som betoner at handlingene i større grad styres av strukturelle føringer. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 16. 16. Kollektiv aktør http://internasjonalerelasjoner.net
 17. 17. Kollektiv aktør <ul><li>Kollektive aktører er fellesskap hvor individuelle handlinger samordnes til felles handling. </li></ul><ul><li>Stater er i så måte den sentrale kollektive aktøren på den internasjonale arena. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 18. 18. Kompleks gjensidig avhengighet http://internasjonalerelasjoner.net
 19. 19. Kompleks gjensidig avhengighet <ul><li>Kompleks gjensidig avhengighet vise til en type maktrelasjon innenfor det internasjonale systemet, der statene er så sammenvevd at interessene deres blir mer sammenfallende. </li></ul><ul><li>Ett lands vekst blir et gode også for andre land og statene derfor også mer sårbare og mer motivert til samarbeid. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 20. 20. Makt http://internasjonalerelasjoner.net
 21. 21. Makt <ul><li>Makt er aktørers evne til å få gjennomført sin vilje, selv om andre aktører skulle gjøre motstand. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 22. 22. Maktstruktur http://internasjonalerelasjoner.net
 23. 23. Maktstruktur <ul><li>Maktstrukturen viser til fordelingen av makt mellom aktører i et sosialt system. </li></ul><ul><li>I det internasjonale systemet fokuseres derfor på hvilke og hvor mange stater som har betydelig makt. Det kan derfor betegnes ut fra om det er maktbalanse og hvilken type maktbalanse. </li></ul><ul><li>Under den kalde krigen var det for eksempel et bipolart system, med USA og Sovjet som &quot;supermakter&quot;. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 24. 24. Mislykket stat http://internasjonalerelasjoner.net
 25. 25. Mislykket stat <ul><li>En mislykket (&quot;failed&quot;) stat viser til stater som i praksis er opphørt å eksistere andre steder enn på papiret. </li></ul><ul><li>Myndighetene har mistet - eller aldri klart å opprette - kontroll over eget territorium og gi innbyggerne et minimum av sikkerhet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 26. 26. Myk makt http://internasjonalerelasjoner.net
 27. 27. Myk makt <ul><li>Mens hard makt fokuserer på aktørers evne til å få realisert interesser, mot andres vilje, fokuserer myk makt på dannelsen av interesseoppfatningene. </li></ul><ul><li>Makten til for eksempel en stat er dermed myk når andre stater og deres innbyggere oppfatter hva den står for som positivt og nærmest gjør det til sitt eget. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 28. 28. Objektivitet http://internasjonalerelasjoner.net
 29. 29. Objektivitet <ul><li>Objektivitet har minst en dobbel betydning. </li></ul><ul><li>For det første som nøytralitet eller upartiskhet, ved at forskeren evner å stille seg utenfor og ha en distanse til hva han studerer. </li></ul><ul><li>For det andre som intersubjektivitet, i vid betydning at forskere som studerer det samme fenomenet kommer fram til samme konklusjon. </li></ul><ul><li>I strengere betydning at de kommer fram til de samme resultatene ved å gjenta forskningsopplegget </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 30. 30. Realisme http://internasjonalerelasjoner.net
 31. 31. Realisme <ul><li>Realisme innenfor IR er et perspektiv og ikke nødvendigvis mer &quot;virkelighetsnær&quot; enn andre perspektiv. </li></ul><ul><li>Det antas at det internasjonale systemet alltid vil være et anarki dominert av statlige aktører drevet av jakten på å øke egen makt og velstand, på bekostning av hverandre. </li></ul><ul><li>Ut fra dette skal man tilpasse statens politikk og ikke gå inn på utopiske prosjekt for å forbedre verden. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 32. 32. Stat http://internasjonalerelasjoner.net
 33. 33. Stat <ul><li>En stat representerer en bestemt form for mellommenneskelig organisering, avgrenset til et utvetydig fysisk territorium og en befolkning, begge underlagt et statsapparat. </li></ul><ul><li>Dets myndighet over territorium og folk er effektivt og akseptert av andre stater. </li></ul><ul><li>Max Weber utpekte i så måte det unike kjennetegnet ved en stat som monopolet på legitim utøvelse av vold innen territoriet. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 34. 34. Struktur http://internasjonalerelasjoner.net
 35. 35. Struktur <ul><li>Struktur i samfunnsvitenskapelig betydning viser til det rammeverket av ytre føringer på enhver aktørs handlinger. </li></ul><ul><li>Disse kan være formaliserte eller uformelle, i form av regler, instrukser, forventninger og vaner. </li></ul><ul><li>Strukturen fordeler oppgaver, roller og makt. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 36. 36. Suverenitet http://internasjonalerelasjoner.net
 37. 37. Suverenitet <ul><li>En aktør er suveren når ingen andre aktører kan påberope seg myndighet over denne. </li></ul><ul><li>Stater har således både indre og ytre suverenitet, i betydning at dens myndigheter ikke utfordres av grupper innenfor territoriet eller av andre stater utenfor. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 38. 38. Teoretisk perspektiv http://internasjonalerelasjoner.net
 39. 39. Teoretisk perspektiv <ul><li>Et teoretisk perspektiv innebærer å forenkle hva en studerer ved å velge ut og fokusere på bestemte deler, anta at det er noen elementer som er viktigere enn andre og at de står i påvirkningsforhold til andre elementer. </li></ul><ul><li>Innenfor et felt som IR er det ikke noen fullstendig enighet om hva det er rimelig å anta. </li></ul><ul><li>Men man tilhører gjerne ulike felleskap, benevnt som skoleretninger, tilnærminger eller paradigmer, ut fra en enighet om slike antakelser. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net
 40. 40. Uformelt imperium http://internasjonalerelasjoner.net
 41. 41. Uformelt imperium <ul><li>Imperium er tradisjonelt brukt om en politisk enhet, som kan være en stat, med et kjerneområde og besittelser utenfor dette. </li></ul><ul><li>Et uformelt imperium består av en stat som har eksepsjonelt sterk innflytelse, men ikke formell myndighet, over andre stater. </li></ul><ul><li>Dette skyldes gjerne de andre statenes opplevde avhengighet av beskyttelse fra denne supermakten, kombinert med sterk identifikasjon med den. </li></ul>http://internasjonalerelasjoner.net

×