Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Poboacion EspañOla

1,035 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Poboacion EspañOla

 1. 1. A poboación española As fontes demográficas Distribución da poboación Movemento natural da poboación Os movementos migratorios Crecemento real da poboación Estrutura da poboación O futuro da poboación española
 2. 2. As fontes demográficas
 3. 3. Distribución da poboación: DENSIDADE DE POBOACIÓN <ul><li>A densidade exprésase na relación entre poboación e superficie en km 2 D: (h/km 2 ) </li></ul><ul><li>A densidade media no 2003 era de 86 hab/km2. A súa distribución é moi desigual observándose unha tendencia cara a concentración en zonas da costa mediterránea e o despoblamiento doutras </li></ul><ul><li>Por Comunidades Autónomas obsérvanse grandes diferencias: </li></ul><ul><ul><ul><li>Grandes áreas poboacionais </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A Comunidade de Madrid con 724 hab/km2 é a de maior densidade de España </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>A siguen cunha cifra bastante menor El País Vasco (298) e Canarias (257) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grandes baleiros demográficos </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Castela A Mancha (23), Aragón e Estremadura (26) son as que teñen menor densidade </li></ul></ul></ul></ul>
 4. 5. Distribución da poboación: evolución histórica
 5. 7. DENSIDAD DE POBLACIÓN <ul><li>O mapa amosa un contraste entre as provincias do interior escasamente poboadas e as da periferia con maior densidade. </li></ul><ul><li>Esta desigual distribución da población explícase por </li></ul><ul><ul><ul><li>Factores naturais (proximidade ao mar, altitude, releve) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Polos recursos e actividades económicas </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Os movimientos migratorios, sobre todos desde mediados del s. XX cando a población abandoa as zonas rurais para dirixirse ás cidades industriais. </li></ul></ul></ul><ul><li>A partir da década de 1970 prodúcese un movimento de retorno que no consigue aumentar a densidad de poboación de zonas xa envellecidas. </li></ul><ul><li>Sin embargo si beneficíanse deste feito as zonas costeiras nas que o sector turístico funciona como un verdadeiro motor de emprego. </li></ul><ul><li>Os eixes de desenvolvemento industrial costeiros (Cataluña –Valencia; Málaga-Cádiz-Sevilla; Coruña-Pontevedra; País Vasco; norte do Eixo do Ebro) tamén atraen pobación. </li></ul><ul><li>As provincias con menor densidade son aquelas nas que o sector secundario non desenvolveu e predomina o primario, mentras que o terciario é débil. </li></ul><ul><li>As cidades atraen a personas pola posibilidade de encontrar traballo e diversos servizos </li></ul>
 6. 8. A distribución da poboación: evolución histórica
 7. 10. Movemento natural da poboación
 8. 11. Taxa de natalidade e fecundidade <ul><li>España (Datos de poboación) </li></ul><ul><li>No 2003 a taxa de fecundidade foi de 1,30 nenos por muller, mentres que no 2002 era de 1,26 nenos por muller. </li></ul><ul><li>A taxa de natalidade no 2003 foi de 10,5 por mil (439.863 nacementos), mentres que no 2002 foi do 10,11 por mil (433.405 nacementos) </li></ul><ul><li>As nais estranxeiras supusieron no 2003 o 12,2 % do total nacional, mentres que no 2002 este porcentaxe foi do 10,4 % e no 2001 do8 %. As marroquíes son a maioría (19,5 %), seguidas das ecuatorianas e as colombianas. </li></ul>
 9. 12. Taxa mortalidade infantil e esperanza de vida ao nacer
 10. 13. Crecemento natural: índice sintético de natalidade
 11. 14. Crecemento natural: desequilibrios territoriais (natalidade e mortalidade)
 12. 15. Crecemento natural en España (2003)
 13. 16. O ciclo de transición demográfica
 14. 17. A transición demográfica
 15. 18. A transición demográfica <ul><li>Causas do descenso da mortalidade na transición demográfica : </li></ul><ul><ul><li>Mellora da alimentación: desaparición das crises alimentarias </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances na medicina (loita contra as enfermidades infecciosas) e nos niveis de atención do sistema sanitario </li></ul></ul><ul><ul><li>Avances socio-culturais: hixiene, prevención de enfermidades </li></ul></ul><ul><li>Causas do afundimento da natalidade no réxime demográfico actual : </li></ul><ul><ul><li>Crise económica dos anos setenta (crise do petróleo) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa de paro elevada e baixa taxa de actividade </li></ul></ul><ul><ul><li>Difusión dos métodos anticonceptivos e da planificación familiar </li></ul></ul><ul><ul><li>Incorporación da muller ao mercado laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Cambios socio-culturais: novos tipos de familia, secularización, modernización das costumes </li></ul></ul><ul><ul><li>Elevado prezo da vivenda, taxa de paro xuvenil moi elevada, etc. </li></ul></ul>
 16. 19. Desequilibrios territorios do crecemento natural da poboación <ul><li>Taxa de natalidade e crecemento natural por encima da media nacional: </li></ul><ul><ul><li>Comunidade de Madrid, Cataluña, Comunidade levantina, Andalucía, Canarias, Baleares </li></ul></ul><ul><ul><li>Son as comunidades economicamente máis dinámicas que reciben poboación da emigración interior e exterior. </li></ul></ul><ul><li>Taxa de natalidade e crecemento natural por debaixo da media nacional </li></ul><ul><ul><li>Comunidades de Castela-León, Castela-A Mancha, Asturias, Galicia, Estremadura. </li></ul></ul><ul><ul><li>Son as comunidades menos dinámicas economicamente que tenden ao envellecemento da poboación e reciben pouca poboación inmigrante. </li></ul></ul>
 17. 20. Movementos migratorios interiores
 18. 21. Migracións interiores: desequilibrios territoriais
 19. 22. Migracións exteriores
 20. 23. Migracións exteriores <ul><li>Primeira vaga migratoria (1850-1914) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>atraso económico das rexións agrarias minifundistas con alta densidade de poboación </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Política de atracción de poboación no continente americano </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varóns, dedicados á agricultura, baixo nivel de cualificación </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Asturias, País Vasco </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Arxentina, Cuba, Brasil </li></ul></ul></ul>
 21. 24. Migracións exteriores <ul><li>Causas do cese das migracións transoceánicas </li></ul><ul><ul><li>A Primeira Guerra Mundial </li></ul></ul><ul><ul><li>Reaparecen as limitacións a emigracións (políticas restritivas nos EE.UU e outros países receptores) </li></ul></ul><ul><ul><li>Crise do 29 que afecta moita a sudamérica </li></ul></ul><ul><ul><li>A guerra Civil e posterior política de illamento internacional </li></ul></ul><ul><ul><li>Autarquía franquista que promove a volta ao mundo rural. </li></ul></ul>
 22. 25. Emigración exterior transoceánica
 23. 26. Migracións exteriores <ul><li>Segunda vaga migratoria (1950-1974) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Autorización de saír libremente de España (1946) e levantamento do illamento internacional (1949) e acercamento político aos EE.UU </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Fracaso da política económica do Primeiro franquismo </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varóns, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Canarias </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Venezuela (petróleo), Arxentina, Brasil </li></ul></ul></ul>
 24. 27. Migracións exteriores <ul><li>Migración a Europa(1960-1974) </li></ul><ul><ul><li>Causas: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rápida reconstrución en Europa tras a Segunda Guerra Mundial (Plan Marshall) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Política de Estabilización en España (1959) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forte crecemento demográfico </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gran éxodo rural, polo excedente de poboación ante a mecanización </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Baixo nivel de industrialización para acoller poboación do sector primario </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>Perfil do emigrante </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Familias, agricultores preparados, obreiros cualificados e técnicos </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Rexións de orixe: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Galicia, Andalucia </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Países de destino: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Francia, Suiza, Alemaña, Gran Bretaña, Bélxica, Holanda </li></ul></ul></ul>
 25. 28. Emigración exterior: destino Europa
 26. 29. Emigración en España: décadas 50-60
 27. 31. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 28. 32. MOVIMIENTOS MIGRATORIOS INTERIORES
 29. 33. A inmigración na España actual
 30. 34. Inmigración na España actual <ul><li>Orixe </li></ul><ul><li>Europa comunitaria (Europa do Este Romania, etc…) </li></ul><ul><li>África (Marrocos, e áfrica subsahariana) </li></ul><ul><li>América latina (Arxentina, Colombia, Ecuador, República Dominicana…) </li></ul><ul><li>Destino preferente </li></ul><ul><li>Cataluña </li></ul><ul><li>Madrid </li></ul><ul><li>Andalucía </li></ul><ul><li>Comunidade Valenciana </li></ul><ul><li>Canarias </li></ul>
 31. 35. Inmigración na España actual <ul><li>Causas </li></ul><ul><li>Consecuencias </li></ul><ul><li>Demográficas: rexuvenecemento da nosa estrutura da poboación. </li></ul><ul><li>Económicas: </li></ul><ul><ul><li>Realizan traballos non desexados polos españois </li></ul></ul><ul><ul><li>Facilitan no futuro do sistema de pensión (a ONU fala da necesidade da chegada de 12 millóns de estranxeiro a medio prazo) </li></ul></ul><ul><li>Sociais </li></ul><ul><ul><li>Actitudes xenófobas da poboación española </li></ul></ul><ul><ul><li>Dificultades de integración dalgúns colectivos </li></ul></ul><ul><ul><li>Explotación laboral dos ilegais </li></ul></ul>
 32. 36. Inmigración: orixe e volume da inmigración
 33. 37. Inmigración por comunidades autonómas
 34. 38. Inmigración: actividade da poboación inmigrante
 35. 39. PROCEDENCIA INMIGRANTES 2003
 36. 40. Inmigración en España
 37. 41. EXTRANJEROS EN ESPAÑA NO 2004 3.034.326 extranjeros (7% da población). No 2008 (> do 9%)
 38. 42. O crecemento real da poboación española
 39. 43. O crecemento real da poboación española
 40. 44. A POB0ACIÓN ESPAÑOLA ao longo do século XX
 41. 45. ESTRUTURA DA POBOACIÓN ESPAÑOLA <ul><li>Sexo e idade </li></ul><ul><li>Estrutura económica da poboación </li></ul>
 42. 46. ESTRUTURA POR IDADES ESTRURA POR IDADES POBOACIÓN MOZOS ANCIÁNS NOVA +35% -5% ADULTA 25-35% 5-12% ENVELLECIDA -25% +12% Porcentaxe sobre a poboación total Poboación nova Poboación adulta Poboación vella O-14 15-64 65 e máis
 43. 47. Estrutura da poboación. Pirámide 2007
 44. 48. ESTRUTURA POR IDADES PIRÁMIDE POBOACIÓN ESPAÑA 2005
 45. 49. PIRÁMIDE DE POBOACIÓN ESPAÑOLA E ESTRANXEIRA 2003
 46. 50. PIRÁMIDE 2005
 47. 51. PIRAMIDES ESPAÑOLAS 1960-2001
 48. 52. Pirámide poboación Galicia
 49. 53. Natalidade e mortalidade en Galicia
 50. 54. Proxección estrutura poboación española <ul><li>España 2020 </li></ul><ul><li>España 2050 </li></ul>
 51. 55. Proxección estrutura da poboación
 52. 56. ESTRUTURA POR SEXO 2000
 53. 57. ESTRUCTURA POR SEXO 2005
 54. 58. ESTRUTURA POR IDADES ESTRURA POR IDADES POBOACIÓN MOZOS ANCIÁNS NOVA +35% -5% ADULTA 25-35% 5-12% ENVELLECIDA -25% +12% Porcentaxe sobre a poboación total Poboación nova Poboación adulta Poboación vella O-14 15-64 65 e máis
 55. 59. ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 1999
 56. 60. ESTRUCTURA POR GRUPOS DE IDADE 2005
 57. 61. % POBOACIÓN DE MÁIS DE 65 AÑOS 2000
 58. 62. % POBOACIÓN MÁIS 65 AÑOS 2000 <ul><li>as principaIes causas do envellecimento da población son </li></ul><ul><ul><li>Aumento da esperanza de vida </li></ul></ul><ul><ul><li>Forte descenso da fecundidad </li></ul></ul><ul><li>As principais consecuencias do envellecimento da poboación son: </li></ul><ul><ul><li>Graves repercusiones no sistema da Seguridad Social </li></ul></ul><ul><ul><li>Alto índice de dependencia das personas inactivas fronte ás activas </li></ul></ul>
 59. 64. Estrutura por ocupación: léxico
 60. 65. Taxa de actividade
 61. 66. Taxa de actividade por sexo
 62. 67. Evolución taxa de paro en España
 63. 68. Taxa de paro por idades
 64. 69. Taxa activa por sectores
 65. 70. Datos
 66. 71. Datos 2
 67. 72. Datos 3
 68. 73. Datos 4
 69. 74. Datos 5
 70. 75. Datos 6
 71. 76. Áreas urbanas

×