Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

More Related Content

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Adquisició de la informació escrita

  1. 1. Com podem aprendre, entendre i recordar el que llegim als llibres o als apunts
  2. 2. <ul><li>Busca les condicions de treball adequades </li></ul><ul><li>Estimula la concentració i l’atenció </li></ul><ul><li>Fixa’t en l’objectiu de la lectura: buscar informació, seguir instruccions, preparar un problema... </li></ul><ul><li>Tingues a mà el material necessari: marcadors, diccionari, fulls… </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Prelectura </li></ul><ul><li>Lectura comprensiva </li></ul><ul><li>Subratllat </li></ul><ul><li>Esquema </li></ul><ul><li>Resum </li></ul>
  4. 4. <ul><li>Fixa’t en la informació que ens donen: </li></ul><ul><li>Els apartats del tema </li></ul><ul><li>Els títols i els subtítols dels apartats i dels paràgrafs </li></ul><ul><li>Les paraules en negreta </li></ul><ul><li>Els mapes, les il·lustracions, els esquemes, les imatges... </li></ul><ul><li>Els exercicis </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Segueix aquests consells: </li></ul><ul><li>Aplica: </li></ul><ul><ul><li>Velocitat i entonació adequades, </li></ul></ul><ul><ul><li>Pauses marcades per signes de puntuació, parèntesis, paràgrafs... </li></ul></ul><ul><li>Cerca al diccionari imprès o online les paraules que no entens. </li></ul><ul><li>Localitza les idees principals, normalment una en cada paràgraf. </li></ul><ul><li>Exemples i aclariments ajuden a entendre el contingut. </li></ul><ul><li>Relaciona els temes i les idees principals </li></ul><ul><ul><li>entre si </li></ul></ul><ul><ul><li>amb els títols i subtítols </li></ul></ul><ul><ul><li>amb les il·lustracions, els esquemes, els mapes... </li></ul></ul><ul><ul><li>amb els enunciats dels exercicis </li></ul></ul><ul><li>Fes pràctica en veu baixa abans d’una lectura en veu alta. </li></ul>
  6. 6. <ul><li>Localitza les idees principals </li></ul><ul><li>Exemples i aclariments no s’han subratllar. </li></ul><ul><li>No subratllis frases senceres, sinó idees. </li></ul><ul><li>No subratllis moltes paraules. </li></ul><ul><li>Fes marques diferents: colors diferents, al voltant de la paraula... </li></ul><ul><li>Utilitza marques al marge: claus, asteriscs, fletxes... </li></ul><ul><li>En format digital, utilitza els recursos del processador de textos: negreta , cursiva , subratllat de tipologies diferents , color , ressaltat, etc. </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Només les idees principals i les dades més rellevants </li></ul><ul><li>Breu: una tercera part del text. </li></ul><ul><li>No hi exposis idees secundàries o exemples. </li></ul><ul><li>No copiïs fragments. </li></ul><ul><li>Expressa les idees del text clarament. </li></ul><ul><li>Utilitza les teves pròpies paraules. </li></ul><ul><li>Redactar les idees, no en facis una llista. </li></ul><ul><li>No facis paràgrafs curts i desconnectats. </li></ul><ul><li>No opinis. </li></ul>

×