Testen Van Kwaliteit

664 views

Published on

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
664
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Testen Van Kwaliteit

  1. 1. Technology Services the way we do itSamen werken aan dekwaliteit van uw businessOptimale bedrijfsvoering en imago is gerelateerd aanICT-kwaliteit. Effectief en efficiënt testen is essentieelom uw doelstellingen te realiseren.Onze visie op testen vast te stellen. Het is van belang omAls organisatie bent u bezig om uw zowel tijdens ontwikkeling als naklanten zo optimaal mogelijk te bedie- ingebruikname te kunnen aangevennen. ICT is daarbij een onlosmakelijk op welke wijze het juist functionerenonderdeel geworden van de bedrijfs- van de informatiesystemen wordtprocessen. Om zeker te zijn van een vastgesteld. Dit verhoogt het vertrou-optimale bedrijfsvoering en een goed wen van uw interne en externe klan-imago is de ICT-kwaliteit van groot ten in uw professionaliteit.belang. Effectief en efficiënt testenhelpt bij het verwezenlijken van de Capgemini beschikt over de juistebusiness- en IT-doelstellingen. kennis en ervaring om uw onder- neming te ondersteunen bij hetHet is de visie van Capgemini dat bij vaststellen van het testbeleid, deze tehet testen het belang van de onder- implementeren en te borgen bij hetneming bovenaan staat. Capgemini ontwikkelen, onderhouden en behe-noemt dit Business Driven Testing. ren van uw informatiesy-De testaanpak moet voldoende stemen.zekerheid bieden, zonder dat debeschikbaarheid tekortschiet of kos-ten te hoog oplopen.Op het gebied van testen is hetgewenst om eenbeleidslijn
  2. 2. Managed Testing Services lende aspecten en u krijgt concreteCapgemini en testen Wanneer u zich wilt concentreren op adviezen waar u met aanpassingen de werkzaamheden die tot de kern verbeteringen aan kunt brengen. van de bedrijfsvoering behoren, kuntCapgemini heeft inmiddels ruim 20 jaar u de testwerkzaamheden uitbesteden Als Capgemini zijn we in staat om uwervaring met gestructureerd testen bij aan Capgemini. In onze Rightshore® TPI®Next assessment te analyserenmeer dan 500 klanten. In Nederland testcentra worden de testwerkzaam- tegen een benchmark op basis vanhebben we ruim 400 testprofessionals heden dan onder de verantwoorde- branchegegevens. Deze extra dienst-en met ruim 6000 testprofessionals lijkheid van Capgemini uitgevoerd. verlening, genaamd Quality BluePrintwereldwijd mogen we ons marktleider wordt mogelijk gemaakt doordat wijnoemen. De testers van Capgemini Rightshore® is het wereldwijde delive- wereldwijd betrokken zijn bij velezijn gecertificeerde testprofessionals in rymodel van Capgemini. Met mede- assessments op testgebied. Deze vormTMap®Next en ISTQB en zijn werkzaam werkers in verschillende delen van van beoordelen stelt u in staat om uwin verschillende branches. Bij de selectievan een leverancier voor testdienstver- de wereld, die werken als één team, concurrentiepositie te bepalen en telening speelt het vertrouwen een grote geeft Rightshore® de beschikking over verstevigen.rol. Daarom is het goed om te weten dat de juiste IT-service op de juiste plaatsveel van onze klanten al jarenlang zaken tegen de juiste prijs. De vrijheid en Specifiek voor het testtraject binnendoen met Capgemini op het gebied van flexibiliteit van Rightshore® zorgen beheer en onderhoud heeft Capgeminitesten. Samenwerking met Capgemini voor lagere kosten en hogere presta- een integrale Life Cycle Test scanwordt op verschillende manieren vorm- ties op IT-gebied, waarbij u als klant ontwikkeld. Op integrale wijze wordtgegeven, variërend van detachering tot de beschikking houdt over een lokaal beoordeeld hoe effectief en efficiëntvolledige outsourcing van de testwerk- aanspreekpunt. uw testproces is ingericht in aanslui-zaamheden. ting op het applicatiebeheer en func- Capgemini brengt de testwerkzaam- tioneel beheer. De integrale adviezenHiernaast leest u over een aantal vanonze specifieke en innovatieve oplos- heden in het Rightshore® testcenter kunnen betrekking hebben op testen,singen. Ieder testtraject is echter maat- onder in een voor u specifiek inge- maar ook op de overige beheerpro-werk. Wij willen u graag ondersteunen richte teststraat. De processen voor cessen die als ‘enablers’ de effectivi-bij uw unieke uitdaging met onze brede het testen in de teststraat zijn op een teit en efficiëntie van uw testproceskennis en ervaring. De combinatie van geïndustrialiseerde wijze ingericht bepalen.onze grootte, test- en branchekennis waarbij gebruik wordt gemaakt vanmaakt het vaak mogelijk om snel met de versnellers als geautomatiseerd testen. SAP testenjuiste (maatwerk) oplossing te komen. Steeds meer bedrijven kiezen voor hetMaar ook bij nieuwe uitdagingen willen De resultaten en producten van de implementeren van SAP. Een goedewe graag samen met u innovatieve testwerkzaamheden, de verstrekking implementatie van SAP is van grootideeën doorontwikkelen om uw busi- van managementinformatie en de belang, omdat het pakket de proces-ness succesvol te maken. transparante, op resultaten gebaseerde, sen in het hart van de organisatie prijs van de dienstverlening worden ondersteunt. Door de flexibiliteit van vooraf vastgelegd. Zo maakt u op een SAP en toepassing van maatwerk efficiënte en effectieve wijze gebruik bevat de teststrategie van de SAP- van continue verbetering en innovatie implementatie kenmerken van zowel van het testproces van Capgemini maatwerk als van een pakket- met state-of-the-art testexpertise en implementatie. gedegen inhoudelijke kennis van uw business. Capgemini heeft een testaanpak ontwikkeld die naadloos aansluit Test Process Consulting op de specifieke wereld van SAP- Als gevolg van groeiend klantbewust- implementaties. De SAP-testers van zijn of een bedrijfsoptimalisatie krijgt Capgemini hebben kennis van het uw organisatie behoefte aan proces- bedrijfsproces en de specifieke SAP- verbetering of een kwaliteitsbepaling. modules. Bij de keuze voor geauto- Het testproces kan op verschillende matiseerd SAP-testen wordt SAP TAO manieren door onze consultants gebruikt, dat ervoor zorgt dat het worden beoordeeld, afhankelijk van uw onderhoud op de testscripts efficiënt behoefte. Meest bekend is het Business wordt uitgevoerd. Driven TPI®Next assessment. Het test- proces wordt beoordeeld op verschil-
  3. 3. the way we do itKetentesten Capgemini is uw ideale testpartner,Het aantal informatiestromen groeit want wij…:en er ontstaan steeds complexere n hebben wereldwijd ruim 6000 test-ketens. Het testen van ketens en professionals en in Nederland ruiminterfaces wordt essentieel om de 400;kwaliteit van bedrijfsprocessen te n hebben meer dan 20 jaar ervaringkunnen waarborgen. met software testen; n hanteren marktconforme standaar-Interface testen is een aparte vorm den als TMap®Next, TPI®Next envan testen waarbij het accent ligt op ISTQB;datatransport en in mindere mate n zijn methode-, locatie- en branche-op functionaliteit. Bij ketentesten zit onafhankelijk;de essentie in het doorlopen van het n hebben gecertificeerde testprofessio-bedrijfsproces over de verschillende nals met continue opleidingstrajec-interfaces, systemen en organisaties. ten om bij te blijven bij de markt- ontwikkeling;Interface en ketentesten vragen een n hebben experts op alle vlakken vangoede organisatie en regievoering. het testgebied: testspecialisten, tech-Capgemini is in staat om uw bedrijfs- nische testspecialisten, performance-kritische informatievoorzieningsketen testers, testmanagers, testconsultantsop de juiste wijze te testen door een etc;bundeling van strategische testkennis n hebben best practices op testgebieden specifieke kennis van ketentesten uitgewerkt, zoals Quality Blueprinten branches. en Life Cycle Testing; n hebben een eigen testcommunityGeautomatiseerd testen om snel en eenvoudig kennis teGeautomatiseerd testen biedt een delen en ondersteuning te geven;oplossing bij het veelvuldig hertesten n ontwikkelen met Centers ofvan systemen. In iteratieve en agile Excellence testdienstverlening opomgevingen ontstaat daardoor steeds specifieke gebieden, zoals SAPeerder een goede business case voor testing, performance testing, agilegeautomatiseerd testen. Het toene- testing, ketentesten etc;mende belang van regressietesten, n tonen thoughtleadership doorwaarin wordt vastgesteld of bestaande middel van publicaties en presen-functionaliteit niet is aangetast door taties bij evenementen (EuroStar,wijzigingen, leent zich bij uitstek TestNet etc.);voor de inzet van testtooling. n hebben allianties met verschillende toolleveranciers, zoals HP, IBM, SAPCapgemini beschikt over ervaring en Microsoft.en kennis om te beoordelen of geau-tomatiseerd testen voor u de juistekeuze is. Uw organisatie wordt onder-steund bij testtoolselecties, opzettentestsuite-architectuur en toolimple-mentaties. Om te komen tot een opti-male dienstverlening heeft Capgeminiallianties met toonaangevende leve-ranciers van tooling voor geautomati-seerd testen.
  4. 4. www.nl.capgemini.com Over Capgemini ® Capgemini, wereldwijd ringsmodel Rightshore®, dat op een even- een toonaangevende aan- wichtige manier getalenteerde professio- bieder van consulting-, technology- en nals uit verschillende locaties samenbrengt outsourcingdiensten, stelt zijn klanten in in één team dat de best mogelijke oplos- staat te transformeren en betere prestaties singen voor klanten creëert en levert. te realiseren door middel van technologie. Capgemini heeft vestigingen in meer dan Capgemini verschaft nieuwe inzichten en 30 landen en heeft wereldwijd 90.000 mogelijkheden, waardoor klanten meer medewerkers in dienst. vrijheid krijgen om optimale resultaten De organisatie realiseerde in 2009 een te realiseren. Hierbij werkt Capgemini op omzet van 8,4 miljard euro. een onderscheidende manier samen met Meer informatie: zijn klanten: the Collaborative Business www.nl.capgemini.com Experience™. Bovendien wordt gebruik- gemaakt van het eigen wereldwijde leve- Rightshore® is een handelsmerk van CapgeminiCapgemini Nederland B.V.Papendorpseweg 100Postbus 2575 - 3500 GN UtrechtTel. 030 689 00 00Fax 030 689 99 99Fauststraat 3 IN/3T-002.10/400Postbus 1019 - 7301 BG ApeldoornTel. 055 577 80 02Fax 055 577 89 97Copyright © 2010 Capgemini. Alle rechten voorbehouden.

×