ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย

4,079 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
4,079
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
166
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ชวิตนี้มีแต่สุข_อ.เฉลิมชัย

 1. 1. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน “ชีวิตนี้มีแตสุข” ในยุคนี้นอยคนนักที่จะไมรูจักเฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน ศิลปนผูยิ่งใหญ เจาของตํานานพูดไปดาไปอันลือลั่น การที่คนคนหนึ่งซึ่งดูดุดัน กาวราว จะสามารถบรรจงสรางงานศิลปะที่ออนชอย งดงามราวเนรมิตไดนั้น มีความพิเศษที่ไมเหมือนใคร เรามารูจักตัวตนของเขาใหลึกซึ้งกวาที่เคยกันดีกวาขอเริ่มดวยความสําเร็จของอาจารยในวันนี้วามีที่มาอยางไร มีธรรมะและสติเปนธงชัยนําชีวิต รูตลอดเวลาวาเรากําลังทําอะไร ไมหวังจะกอบโกย รักในสิ่งที่ทํา มุงมั่นตังใจ ้จริง ธรรมะสอนใหมีเปาหมาย ทําใหเราสามารถดํารงชีวิต
 2. 2. รวมกับผูอื่นในโลกนี้อยางปราศจากทุกข เมื่อปราศจากทุกข แลว เราจะมีความเมตตาตอเพื่อนมนุษย รูจักใหเกียรติผอื่น ูทําใหเจริญกาวหนา ทําอะไรก็สําเร็จทราบมาวาที่วัดนี้มีพนักงานเปนรอย แตไมมีปญหาในการทํางาน อาจารยมีหลักในการบริหารจัดการอยางไร งาย! ใจตองเปนธรรมะมากที่สุด ใจตองไมมุงหวังใหเปนของกู ไมเอาเปรียบผูอื่น วัดนี้ไมเคยมีปญหา ไมมีใครยายไปทํางานที่อื่น ไมมีใครทอดทิ้งเรา ทุกคนอยูกันดี ทุกคนตองอิ่ม ครอบครัวเขาตองมีความสุข สวัสดิการเขาตองดีชีวิตครอบครัวเขาตองดี ใจที่เปนเมตตานันคือการบริหารที่ดี ่ที่สุดสวัสดิการมีอะไรบาง ใหทุกอยาง ใหโบนัสเหมือนทีอน มีเงินใหยืมฟรีใน ่ ื่กรณีฉุกเฉิน ทีนเราประชุมกันทุกเดือน หลังจากประชุมเสร็จ ่ ี่ก็จะถามถึงปญหาครอบครัว ใครมีปญหาบอกมา ลูกเรียนหนังสือฟรี รักษาพยาบาลฟรี อยูดีกินดี ไมตองเสียคาน้ําคา ไฟ รักษาโรคทุกอยาง ตายเผาให ที่นี่เลียงจนตายไมมี ้เกษียณอายุ แกลงก็กวาดใบไมไป นี่ตายมา 3 คนแลว เราก็เผาให ไมใชแคลูกศิษยเรา ชาวบานเราก็ทําให ฟรีหมด รถขนศพ อาสนะ ไมตองเสียเงินสักบาท ไมวาใครตาย ไมวายากดีมจน เราจายให ศพละประมาณสองพันบาท อีกหนอย ีเมรุเสร็จ คนงานก็เผาทีนเลย เผาฟรี ่ ี่อาจารยกําหนดเงินเดือน เงินโบนัสอยางไร พนักงานเขากําหนดของเขาเอง ประชุมกันเอง เราสอนเขาในเรื่องคุณธรรม ไมเห็นแกได ไมเห็นแกตัว สอนมัชฌิมาปฏิปทา สอนธรรมะทุกอาทิตย สอนมาเปนสิบๆ ป
 3. 3. ตั้งแตมนเปนคนชั่ว กระทั่งเปนคนดี ขี้เหลาเมายา สําสอน ัเลว กลายเปนคนดีหมด เปนคนชอบเลี้ยงคนเลวใหเปนคนดี ที่นี่พนักงานจะมีอํานาจในการตัดสินใจ ไมวาจะเปนการขึ้นเงินเดือนหรืออะไร หัวหนาฝายรวม 13 ฝาย เราสอนเขาเรื่องประชาธิปไตย การบริหารวัด สอนหมด ผูจัดการควรทําอะไร ผูชวยผูจัดการทําอะไร เลขาฯทําอะไร หัวหนาฝายทําอะไร คนลางหองสวม คนสวน สอนเองหมด แลวทําใหดูดวย ฝายประชาสัมพันธนี่สอนตังแตพูดไมโครโฟน เริ่ม ้จากจดใหแลวบอก “มึงมานั่งขางกู กูพดใหมึงฟง แลวมึง ูพูดตาม สอนๆๆ จนเดียวนี้มันเกงชิ_หาย ทุกอยางสอนตัว ๋ตอตัว จบป.6-ป.4 ก็พอ ไมตองเรียนจบสถาบันไหน มึงมาเรียนกับกู” วิธีสอนตองสอนดวยความเมตตา สอนดวยการทําเปนตัวอยาง ไมไดสั่งอยางเดียว เราทําทุกอยางในวัดนี้ เช็ดถูพื้น กวาดขยะ กวาดใบไม ทําจนพวกมันเกรงใจ เมื่อกอนตองใสหมวกเดินแทงขยะทั่ววัด ไมพูดสักคํา แทงขยะ แทงใบไมคนเดียว จนเดียวนีลูกศิษยเห็นใบไมหลนอยูใบเดียวก็ ๋ ้เก็บ เห็นเราจับไมกวาดมันวิ่งมาแยง ไมเคยตองถือไมกวาดเลยตอนนี้หาอะไรเก็บไมไดเลย เลิกงานแลวพายุมา มันวิ่งกันมาหมดเลย มาจากบานมาเก็บเต็นท เก็บของ กวาดใบไมที่ปลิว ถาฝนตกกลางคืนตีหามาดูเลย ออกมายีสิบสามสิบคน มากวาดใบไมหมด ่ภายในพริบตา นี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญที่สุดในการบริหารจัดการคน บริหารจนความรูสึกในใจเขาเหมือนเรา มีความรักวัดเหมือนกัน มีความรับผิดชอบเหมือนกัน มีความปรารถนาใหความงดงามแกประชาชนเหมือนกัน สอนมันวา “บุญของมึงอยูใกลกวาคนอื่น มึงเก็บใบไมใบหนึ่ง มึงเก็บขยะชิ้นหนึ่ง มึงดูแลวัดดวยความเปนหวงเปนใยก็เปนบุญของมึง มึงบริการประชาชนที่มาก็บญของมึง ุมนุษยคนอื่นสูมงไมไดเพราะตองแสวงหาบุญ แตบุญของ ึพวกมึงอยูใกลมึงตลอดเวลา”
 4. 4. เงินเดือนคือสัมภาระของชีวิต แตบุญคือสัมภาระของจิตวิญญาณ ตองแสวงหาเองแลวภายในครอบครัวของอาจารยมีหลักในการจัดสรรเงินอยางไร สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออยาเปนหนี้ หาไดเทาไรก็ใชแบบพอเพียง รูจักแบงสันปนสวน จะตองมีเงินเหลือติดกระเปาทุกครัง อยาใชจนหมดตูด เวลายากจนเนี่ย หาเงินไมได ้จริงๆ ก็อด ไมกน บางครั้ง ก็กินขาวกับน้ําปลา พอมีเงินตอง ิมีเก็บและตองไมเปนหนี้ เมื่อกอน ประกวดผลงานไดเงินรางวัลมาหมื่นหา แทนที่จะเอามาเลี้ยงกัน นี่ไมเอา ไมเลี้ยงใคร เลี้ยงเพื่อนสนิทจริงๆ สองสามคน อยางเกง เลี้ยงขาวสองสามรอยบาท ประเภทเลี้ยงเหลาเมาหัวราน้ําหมดไปหาพัน อยาฝน ไมทา เพราะวันขางหนาไมรูวาจะมีหรือเปลา ํตอนยากจน โคตรระวังในการใชเงิน จะใชเงินแบบวันขางหนาอาจจะอด พอรวยแลวก็ยังเปนอยางนั้น จนกระทังรู ่วาวันขางหนาไมอดแลว ไมจําเปนตองระวังแลว ก็สุรุยสุรายขึ้นมาบาง แตกยังเก็บเงิน ตอใหเที่ยวสําสอนขนาดไหนก็มี ็เงินเก็บ ถาเราตาย เมียจะดูแลทุกอยางหมด ไมเคยเก็บเงินใชสวนตัวแมแตบาทเดียว มีชีวิตที่เรียบงายที่สุด กินขาววัดกินพรอมลูกศิษย มันเคาะระฆังก็ไปกินกับมัน ไมใชเงินดูแลครอบครัวกอน จากนั้นทําบุญสรางวัดหมดเลยอาจารยมีวิธีสอนลูกอยางไร กับลูกสอนประจําวา “จงมีความสุข” ไมมีคําสอนอะไรที่มากกวานี้ ทุกอยางเปนไปตามกรรม ใหเขาทําทุกอยางที่เขามีความสุข แตไมตองเบียดเบียนใคร ทุกวันนีสังคมไทยชอบพอกพูนกิเลสใหแกลูก เด็กถูก ้พอแม ถูกสังคมยัดกิเลสใหไมรูจกพอ อยากได อยากดี ัอยากเดน อยากทุกอยาง แตเราหยิบยื่นความสุขใหแกลก ูบอกเขาวาไมตองเครงเครียดในการเรียนมาก ไมเคี่ยวเข็ญ
 5. 5. ลูก ไมจาเปนตองไดที่หนึ่ง แตจงเรียนอยางมีความสุข ให ํผาน ใหรอดพอ ขางหนาจะเปนยังไงลูกไมตองใฝฝน ไมตองอยากเปนหมอ ไมตองอยากเปนอะไรที่คนอืนเขาอยาก  ่เปน ลูกจงถามใจของตัวเองวาลูกปรารถนาอะไรที่เปนความสุข แลวจงทําสิ่งนั้น ลูกไมตองไปสนใจวาอาชีพอะไรที่ทําใหลูกร่ํารวย อยานึกถึงความร่ํารวย จงนึกถึงความสุขในใจของตัวเอง แลวจงทํามัน ไดเงินนอยไมเปนไร แตความสุขมีคามากกวา จงแสวงหาเงินเพื่อเลี้ยงชีวิตใหมีความสุข แตไมใชแสวงหาความร่ํารวยแลวทุกขเสียชาติเกิดแลวสอนใหเขารูจักความทุกขดวยหรือเปลา แนนอน เมื่อเขามีความสุขแลวเราก็จะพูดถึงความทุกขทันที จะบอกเขาวา ขณะนี้ลูกมีความสุข แตลูกจะตองมีความทุกขตามมา เปนตนวา ทุกขเมือเสียของรัก ถูกเพือน ่ ่ขโมยของ หรือโตขึ้นมามีแฟนแลวแฟนทิ้ง เมือลูกมี ่ความสุข จะพูดถึงความทุกขใหฟงดวย ไปงานศพตองพูด ใครตายตองพูด เพื่อใหเห็นการพลัดพราก ยิ่งเพื่อนตายยิ่งดีเลย เขาจะไดรูจักวา ดีเลว สุขทุกข คูกันเสมอ แลวตัวอาจารยเอง สมัยวัยรุนเปนอยางไร เราก็บาบอคอแตกของเราไป กินเหลาเมายา เที่ยวสําสอน แตโชคดีทมีธรรมะมาตั้งแตเกิด เพียงแตมนุษยตอง ี่เปนไปตามวัย แตวาเรารูตัวตลอด เราบอกตัวเองวาตองการรูถึงความเลวเพื่อปลอยวางในอนาคต
 6. 6. อาจารยเคยลองเสพยาไหม ลองทุกอยาง กัญชา ยากลอมประสาท อยากรูวามัน เปนยังไง แตไมติด เพราะตองการศึกษา ตองการเรียนรูไมไดหลงใหลไปกับมัน แตเด็กที่ออนแอ ไมมีธรรมะนั้นอยาแตะตองสิ่งเหลานี้ เพราะมันไมมีเปาหมายอยางเรา วาวันหนึ่งขางหนากูตองเปนคนดีคนที่ออนแอ พอเสพก็ติด หลงใหลไปเลย แตเรารูจักเบรก มีสติ รูสึกวาตัวเองมีธรรมะตั้งแตเมื่อไร ตอนแรกไมรูหรอกวาเรามีธรรมะ แตวามันถูกสติเบรกตลอดเวลา เชนเมื่อวันที่เมาที่สุด กลับมาบานตอนตีสามตีสี่นาจะมีความสุขกับสิ่งที่เสพมาทั้งหมด กินเหลา มีผูหญิงสวยๆ คิดดูสิ มันนาจะมีความสุขใชไหม กลับมาบานแฮงเมาชิ_หาย นอนเอนหลังอยูบนเตียง จิตมันถามเลยวา “ไอเหลิม มึงสุขเหรอ มึงสุขจริงเหรอวะ” เมือมีคําถาม เราถึงมี ่ความรูสึกวา “กูไมไดสุข กูเปนทุกข หนึง กูปวดหัว สอง ่พรุงนี้กตองมีปญหากับผูหญิงแน ตองมีเรื่องวุนวายกับสิ่งที่ ู กูกระทําเมื่อคืนนี้ กูไมไดสุขเลย กูหลอกลวงตัวกูเอง” การตอบตัวเองนําไปสูการเรียนธรรมะ เริ่มจากการอานงานเขียนของอาจารยพุทธทาส “คูมือมนุษย ” หลังจากเหตุการณนั้นเลยรูวา เฮย! ในใจกูมีธรรมะนี่หวาทําไมถึงเลือกศึกษาธรรมะของทานพุทธทาส เพราะเราไมเชื่อเรื่องไรสาระ เราเชื่อเรื่องเหตุและผลบังเอิญมีหนังสือ คูมอมนุษย อยูแลวทีบาน แตไมเคยอาน มี ื ่หนังสือธรรมะอยูเต็มบาน เมือป 2525 ศึกษามาหมดนะ ่ศึกษามโนมยิทธิ ศึกษาพระธรรมกาย ศึกษายุบหนอพองหนอ ศึกษาทุกสาย เพื่อมุงหวังไปสูไสยศาสตร เดิมทีสนใจเรื่องพวกนี้ แตปรากฏวาไมประสบความสําเร็จ ก็ละวางหมด
 7. 7. อาจารยเชื่อเรื่องชาติภพไหม เชื่อมาก และเชือวาธรรมะปฏิบัติในภพชาตินี้จําเปน ่อยางยิ่งที่จะนําไปสูภพชาติที่เราปรารถนา ตอนนันศึกษา ้ธรรมะของอาจารยพุทธทาสจนเขาใจ เมือเขาใจก็เริ่มดวย ่การฆากิเลสในใจตัวเอง คือ กาวขามกระโดดไปสูการฆากิเลสในใจตัวเอง ฝกละกิเลส ตังแตความโลภ ความอิจฉา ้ริษยา ความหลง ยึดมันถือมั่น ทุกอยาง ่มีขั้นตอนไหมวาตองเริ่มละกิเลสตัวไหนกอน เริ่มจากตัวที่งายที่สุดกอนเพื่อเปนกําลังใจ สําหรับตัวเองทีงายที่สุดคือ ฆาเรื่องวัตถุ บาบอคอแตก ความบา ่เพชร บาพลอย ฆาวัตถุ นําไปสูการฆาความหลง ความยึดมั่นถือมัน เหลานี้ฆากอน เพราะมันเปนตัวออนทีสุดของตัว ่ ่เรา แตบางทีมันเปนตัวแข็งที่สุดของคนอื่น ฝกตัวเองใหกนเหลานอยลง กินอยางมีสติ เจอผูหญิง ิ สวย ชอบ แตหยุดยั้งตัวเอง ไมลามปามไปสูการเอาเปรียบผูอื่น บางคนสวยมาก ทนไมได พาไปกินขาว กินขาวแลวไมเอา ถึงแมผหญิงจะใหโอกาสก็ไมทํา สติเบรกตลอดเวลา ูไมทําอะไรที่ลวงเกินกาวขามไปสูสิ่งที่ผิดศีลธรรม ตอนหลังถอดเครื่องเพชร ถอดนาฬิกาแพงๆ ทิ้ง ไมซื้ออีก ไมปรารถนา ใสเสื้อมอฮอม ในขณะทีเมื่อกอนไปออก ่งานที่ไหนไมใสเครื่องเพชรไมได ทุกคนยังไมเชื่อ หาวาตอแหล เดี๋ยวมันก็กลับมาใสอีกสําหรับอาจารย กิเลสตัวไหนฆายากที่สุด ความโกรธ ความโกรธนียากที่สุด อันนีฝกฆามาตลอด ่ ้ จนเดียวนี้ ตังแตอยูวัดมา ๋ ้สี่ปแรกก็ยังมีความโกรธ มีความไมพอใจ สติหยุดความโกรธไดชา แตไมเหมือนสมัยหนุมนะ สมัยหนุมเนีย  ่โหดเหียมมาก ตัวนี้ยากที่สุด เหลืออยูตวเดียว ทุกวันนีก็ ้  ั ้
 8. 8. พยายามแก แตเดี๋ยวนีดขึ้นมาก สามปหลังนี้ดมาก ไมเคย ้ ี ีโกรธ หรือถาโกรธขึ้นมาก็หยุดยังไดเร็วกวาแตกอน ้ กับคนที่เรารักนี่โกรธไหม โกรธหมด รักเริกอะไร โกรธหมด ไมพอใจกูโกรธหมดตัวนี้ฆามันทุกวัน ฆามันทั้งภายนอกภายใน เมือภายนอกเกิด ่ความโกรธ สติตองกําหนดวา มึงโกรธแลว หยุดความโกรธ คําสั่งจะออก แตเมื่อกอนนี้คําสั่งออก ทําเลย ไมสน กะซวกทันทีเลย ตอนหลังนั่งสมาธิ ยอนรอบ ชอบนั่งสมาธิตอนตีสองตีสาม มันจะยอนใหเราเห็น ภาพอยางละเอียด ทําไมกูยั้งไมอยู จิตกูทําไมพายแพกับมัน จะเห็นภาพชัดมาก เอาละ รอบหนา เราจะยั้งดวยวิธีอะไร อยางนี้เขาเรียกวาแกภายนอกแลวแกภายใน แตถาไมแกภายใน ภายนอกยังไงก็แกไมไดเคยอานหนังสือเลมหนึ่งบอกวา กอนตายถาจิตสุดทายคิดถึงสิ่งดีๆ ที่เคยทํามา แมจะเคยทําชั่วมาบาง แตถาจิตสุดทายกระหวัดไปถึงบุญกุศล ก็จะทําใหไมตองไปเกิดในอบายภูมิ อาจารยเชื่ออยางนั้นหรือเปลา การฝกวิปสสนาฆากิเลสของตัวเองก็เพื่อมุงไปจิตสุดทายนี่แหละ เราจะไดไมตองไปกระซิบขางหูคนทีกําลัง ่จะตายใหคิดถึงวัด คิดถึงบุญกุศล เพราะเอาเขาจริงมันคิดไมไดหรอก ตัวกิเลสมันมีอํานาจมากกวา ความหวงผัว หวงทรัพยสมบัติ ความกลัวตายมันมากกวา กูจะตายจริงเหรอโอย! กูไมอยากตาย กูไมอยากตาย หลานกูยังเล็กอยู ผัวกูมันตองไปมีเมียนอยแน สมบัติทซอนไวยังไมไดบอกใคร ี่อยากจะพูด อยากจะบอกสารพัด คิดเหรอวาความคิดที่เพิ่งไปทําบุญมาสามรอยหาสิบบาทมันจะแวบขึ้นมา ไมมีทาง ดังนันตองฝกเพือที่วากอนตายจะไดคิดเรื่องดีๆ ้ ่หรือไมคิดเลย ซึ่งสุดยอด ตองฝกใหไปสูจุดนัน ้
 9. 9. พูดถึงสุขภาพอาจารยบาง เปนอยางไร ตรวจเช็คบางหรือเปลา ไมตองเช็ค คนที่มีธรรมะแลวเขาไมอยากอยูในโลกนี้ หรอก สําหรับตัวเองเมื่อปวย บอกคนใกลชิดไวแลววาอยาเปนกังวล จงปลอยใหตายอยาเอาหนากากมายัด อยาเอาสายระโยงระยางมายัด จะทําอาการสํารวมสงบแลวตาย จะเขาสมาธิใหอยูในความวางแลวตาย ถารางกายไมดีเมือไหร  ่จะเขาสมาธิ พักผอน ไมกินยา ก็หายทุกที ยกเวนโรคอยางมะเร็ง อัมพาต หรืออะไรที่สูงๆ นีเปนกรรม ตองยอมรับดวย ่ความเบิกบาน ถือเปนการชดใชกนไป เมือปวยก็จะเปนสุข ั ่ไดยินวาอาจารยเคยมีปญหาสุขภาพถึงขนาดจะสรางวัดไมสําเร็จจนตองตั้งจิตอธิษฐาน เปนกระดูกทับเสนประสาท เดี้ยง ชาทั้งตัว ปวดทํางานไมได ตอนนั้นสรางวัดมาได สักสามป เดียงหมดเลย ้นอนเจ็บทรมาน ไปหาหมอ หมอก็บอกตองผาคอ ชาไปขางหนึ่งแลวเจ็บปวดทั้งตัว ปวดแขนราวลงมา คอก็ยกไมขน ึ้นอนไดทาเดียวตลอด ตองใสปลอกคอ แตวาเราเปนคนที่เชื่อเรืองกรรม เชื่อวา เฮย! เปนเรือง ่ ่สวนตัวของกู ถามีกรรมทําใหไมสามารถสรางวัดได จงเปนแลวตายไป หรือเปนอัมพาตเดี้ยงไปเลย แตถาบุญกูยังมีอยูกูตองชนะ กูตองรอด เลือกเลย ยินดีทงสองทาง ยินดีใน  ั้บุญ ยินดีในกรรม ยินดีในทุกขทเกิดขึน ยินดีในสุขที่เกิดขึ้น ี่ ้ยินดีทงสองอยางเทาเทียมกัน เสร็จแลวกลับมาวัด ั้เขาสมาธิ อดทนตอสูกับความเจ็บปวดของตัวเองอยูสามเดือน เอาชนะความเจ็บปวดทุกอยางดวยตัวเราเองจนกระทังหายเปนปลิดทิง ่ ้
 10. 10. ไมไปหาหมอ ไปหาหมอ หมอจะผา หมอจะจัดการทุกอยางตามระบบของแพทย แตเราก็หลอกหมอวา ขอกลับบานมาคิดดูกอน เชื่อวามันเปนสภาวะของกรรมซึ่งเขามาทดสอบใจเรารูเลยวานี่เปนเรืองระหวางกูกับกรรมเกา ไมเกี่ยวกับหมอ ไม ่เกี่ยวกับใครตอนนั้นกลัวไหมวาจะสรางวัดไมเสร็จ ไม สรางได เรืองทุกอยางมันอยูที่ใจ ถาเราเชื่อในตัว ่ เรา เชื่อวาธรรมะเปนสิ่งที่ดีที่สุดแลว เปนหนทางที่ถูกตองที่สุดแลว ชีวิตเราจะมีแตความสุข โคตรความสุข เราจะมองวาสรรพสิ่งสรรพสัตวในโลกลวนกระจอกงอกงอย ไรสาระ ไมมีอะไรเปนแกนสาร โลกมนุษยนี้กูเดินทางมาแคแวบเดียว เพื่อมาดูมันแลวกูก็จะไป มันไมมีคาอะไรเลยสักอยาง ปวยก็ไมอยากใหใครมายุงเกี่ยว เปนอัมพาตอัมพฤกษกูก็ยินดี กูจะนั่งรถเข็นดวยใจที่เบิกบาน บอกเมียเตรียมรถเข็นไวเลย ไมตองหวง ถาเดี้ยงก็จะบอกลูกศิษยลูกหาใหเข็นมาดูวัด แลวกูสั่งการมึง กูนงรถเข็น กูเดียงขาง ั่ ้หนึ่ง ถึงปากกูเบียวหนากูยังยิม (ทําทาประกอบสมจริงมาก) ้ ้กูก็ยงมีความสุข แลวกูกปวยไปเรื่อยๆ แลวกูก็ตาย จบที่สด ั ็ ุของวิบากกรรม ไมเห็นเปนไรเลย วัดนี่สรางไดอยูดีแลวอาจารยหายไดอยางไร นั่งสมาธิอยางเดียว นั่งมากที่สุด เปนความวางอยางเดียว ดับสมอง ดับทุกอยาง แลวก็จี้ไปตรงความเจ็บปวดจนกระทังไรความเจ็บปวด เวลาออกสมาธิกลับมาปวดอยาง ่เดิม ก็ไมเปนไร ไมสน ไมไปจองที่ความเจ็บปวด ไมไปคิดวา “ทําไมกูถึงมีกรรมขนาดนี้” ทนรับกรรมดวยความเบิกบาน ไมหดหูใจ ไมเศราหมอง ไมเสียใจ ไมรูสึกรําคาญ ไม
 11. 11. อยากฆาตัวตาย พอเรายินดีเบิกบานในความเจ็บปวด ความเจ็บปวดนั้นก็เบาลง จําไววา คนที่สุขจริงคือสุขไดแมกายเปนทุกข สองสิ่งนี้คูกนเสมอ ฉะนัน จงยินดีรับทุกขที่จะเกิดขึ้นกับตัวเอง ั ้เทากับยินดีในสุขที่เกิดขึ้นในการสรางวัดรองขุน คนพูดกันวามีปาฏิหาริยหรือมีเทวดามาชวย อาจารยรูสึกแบบนั้นหรือเปลา อยาไปสนใจ ไรสาระ บุญถึงมันก็สรางได บุญคืออะไรคือธรรมะในใจของตัวเราเอง คือมีความเมตตา นําไปสูความสําเร็จทุกอยาง ประหนึ่งเทวดามาดูแลปกปกรักษา มาคุมครองคุมภัย มนุษยถาสรางบุญมาก ทําอะไรก็สําเร็จงายดายจุดประสงคที่อาจารยสรางวัดรองขุน แทจริงแลวคืออะไร ภายนอกเปนเรืองของรูปธรรม วาสรางเพื่อค้ําจุน ่ศาสนา เพื่อที่จะมอบใหแกชาติบานเมือง และเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใหเปนศิลปะสมัยรัชกาลที่ 9ที่ไม ลอกเลียนใคร เปนความกตัญูในบานเกิด ตองการใหเกิดประโยชนในแงของเศรษฐกิจ ใหเปนแหลงทองเทียว่ที่ใหญระดับโลก สวนภายในเปนเรืองนามธรรม เพื่อเปนสัมภาระในการ ่เดินทางของจิตวิญญาณไปสูสภาวะแหงการไมกลับมาเกิดสมมุติถาเกิดอะไรขึ้นกับวัด อาจารยทําใจไดหรือ ศึกษาธรรมะมาขนาดนี้ จะไปยึดมั่นอะไรเลา สรางก็สรางไป ตายก็ตายไป ก็บอกแลววาความตายก็ไมสนใจ จะสนใจวัตถุพวกนี้ไดไง มันไมมีคาอะไร คาเหลานี้มันเปนคา จากการปรุงแตงของมนุษยตัวอื่น ไมใชสัตวอยางกู ชวยเขียนไปดวย มนุษยตัวอื่นมันยินดี มันยึดติดถือมัน แตคน ่
 12. 12. อยางเราไมใช เราสรางเพื่อปลอยวาง สรางเพื่อฆากิเลสของตัวเอง สรางเพื่อเปนสารประโยชนแกมวลมนุษยชาติที่มันยังยึดติดและหลงใหลในสิ่งนีอยู ้จากจุดนี้แลวอาจารยตั้งใจจะทําอะไรตอคะ สรางความเมตตาใหแกกลา หยิบยื่นทุกอยางใหแกประชาชน ประเทศชาติ และศาสนา จะทําประโยชนใหแกมนุษยคนอื่นจนลมหายใจสุดทาย เมตตาคือสิ่งที่สูงที่สุดของบุญบารมี นีคือการสรางบุญบารมีในรอบสุดทายของ ่ตัวเองวาไปแลวก็เปนการทําเพื่อหลุดพนของตัวเอง แปลวายังมีตัณหาใชหรือไม ใชสิ ตองเขาใจวาตัณหาของมนุษยมีทั้งฝายดีแหละฝายเลว ฝายดีตองมีความทะเยอทะยาน มุงไปสูความหลุด พน ถาไมมีตัณหา จะพยายามเหรอ ทุกอยางมันตองมีตัณหาหมด เขาเรียกวาตัณหาฝายดี กอนหลุดพนตองมีตัณหาทั้งนั้น ตัณหาในที่นี้คอมีความอยากที่จะหลุดพน คน ืไมมีความมุงมัน ไมอยาก มันจะเปนอะไรได ไมงนจะมี ่ ั้ศาสดามาไดไง จะมีผูหลุดพนมาไดไง การเปนมนุษยมนดีตรงนี้ สัตวมันไมมีความมุงมัน ไมมี ั ่แรงทะเยอทะยาน การเกิดเปนมนุษยจึงเปนการพัฒนาธรรมะของตัวเอง พัฒนาภพชาติของตัวเอง การไดเกิดเปนมนุษยนนโชคดีที่สุด เพราะมนุษยมีความทะเยอทะยาน มี ั้เปาหมายบั้นปลายชีวิตอาจารยคิดจะบวชไหม ไมตองการบวช เพราะเชื่อวาไมตองบวชก็สามารถละภพชาติได เราบวชภายใน ไมตองบวชภายนอก เราอยู รวมกับผูอื่นอยางมีความสุข ชวยเหลือ เมตตา ไม 
 13. 13. เบียดเบียนผูอื่น ไมเอารัดเอาเปรียบใคร ทําหนาที่ของเรา ใหดีที่สดอยางมีคุณธรรม ุคําถามสุดทาย อาจารยคิดวาตัวเองเปนอัจฉริยะหรือเปลา ไมเลย อัจฉริยะเปนเพียงคําจํากัดความของคนที่เหนือกวาผูอื่น เราไมไดเหนือกวาผูอื่น เรามองคาของใจมากกวาวัตถุ ไมมองวัตถุเหนือใจ คนอาจมองวาเราเหนือกวาคนอื่นในเรืองวัตถุ แตเรากลับเห็นวาตัวเอง ่กระจอก ไมมีคาเลย ใจของเราที่ตอสูมา ที่ฝกฝนมานั้นสําคัญกวา วัตถุเดี๋ยวนี้ผพังไปตามกาลเวลา มันไมคนทน ุไมไดงดงามอยางนี้ไปตลอด สุดทายมันเปนอนิจจัง ทุกขังอนัตตา เปนของไมเที่ยง แตสิ่งสําคัญคือใจเรา ดังนั้นใครจะบอกเปนอัจฉริยะอะไร ไมสนใจ ไมเคยเยอหยิ่งทรนงวาพิเศษเหนือกวาคนอื่น สิ่งเดียวที่พิเศษกวาคือ “กูไมมีทุกข”

×