Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OP electrònica (metodologies)

899 views

Published on

Les TIC/TAC aplicades a l'ensenyament de l'electrònica al batxillerat.
Presentació per la jornada "Som-hi" del 22 d'octubre de 2011 - https://sites.google.com/site/innovacioinstitutsccentral/

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

OP electrònica (metodologies)

 1. 1. electrònica,programació i robòticaTICs: simuladors, entorns de programació, microcontroladors...
 2. 2. Electrònica, programació, automatismes, robòtica... a lINS Lluís de Peguera (Manresa)OPs departament Tecnologia INS:➲ Control per ordinador BATX➲ Electrònica BATX➲ Electrònica, programació i robòtica BATX➲ Tecnologia 4t ESO➲ Informàtica 4t ESOComuna:➲ Treball de recerca de BATX
 3. 3. OP Electrònica, programació i robòticaOP 1r Batx dissenyada pel centre2 hores/setmana x 3 trimestresDistribució trimestral➲ 1r: electrònica analògica➲ 2n: electrònica digital i programació➲ 3r: automatització / robòticaOP “multi-modalitat”➲ mínima teoria➲ moltes pràctiques
 4. 4. Electrònica analògica➲ Conceptes➲ Muntatge i mesures (aparells de laula-taller)➲ Components➲ Pràctiques➲ Seguiment
 5. 5. Electrònica analògica➲ Conceptes● Corrent elèctric ● Tensió i Intensitat ● Lleis de Kirchhoff● Resistència ● Resistors ● Llei dOhm● (Corrent altern) ● Utilitat ● Freqüència i període● Senyal ● Utilitat
 6. 6. Electrònica analògica➲ Muntatge i mesures:● Connexions amb cocodrils● Font dalimentació● Polímetre● (C.A.) ● Oscil·loscopi ● Generador de funcions ● Altaveus amplificats
 7. 7. Electrònica analògica➲ Pràctiques● Identificació de components electrònics● El generador de laboratori● El multímetre● Els resistors● Els sensors resistius● El díode i el LED● El corrent altern (demo)● La conversió de C.A. a C.C.
 8. 8. Electrònica analògica➲ Seguiment (moodle)● Enunciats pràctiques● Presentació pràctiques PDF (o en paper)● Calendari● Dubtes (missatges o fòrum)
 9. 9. Electrònica digital➲ Conceptes➲ Eines TIC (Simulador)➲ Muntatge de circuits➲ Seguiment
 10. 10. Electrònica digital➲ Conceptes● Digital vs analògic● Estats i nivells lògics● Funcions lògiques● Sistema binari i codi BCD● Circuits combinacionals
 11. 11. Electrònica digital➲ Eines TIC● Ordinadors● Simulador de circuits lògics: Logisim http://ozark.hendrix.edu/~burch/logisim/ ● lliure ● java ● multiplataforma
 12. 12. Electrònica digital➲ Muntatge de circuits:● Placa breadboard● Circuits integrats TTL/CMOS● LEDs i visualitzadors de 7 segments
 13. 13. Electrònica digital➲ Seguiment (moodle)● Enunciats pràctiques● Presentació pràctiques ● Captura pantalla simulador ● Fotografia muntatge en placa ● Respostes en línia o PDF
 14. 14. Programació➲ IDE -> Scratch➲ Pràctiques -> conceptes➲ Seguiment -> web Scratch + Moodle
 15. 15. Programació➲ Eines TIC● Ordinadors● IDE lliure i visual: Scratchhttp://scratch.mit.edu ● Imagina ● Programa ● Comparteix● Usuaris registrats web Scratch (emmagatzematge, compartició, avaluació)
 16. 16. Programació➲ Pràctiques● Moviments amb tecles de fletxa● Dibuixar polígons amb nombre de costats variable● Variables (velocitat, comptadors...)● Simulació 7 segments (vestits, inc/decrem)● Bomba (rellotge, sensors color...)● Scrolling vertical
 17. 17. Automatització i robòtica➲ Microcontroladors➲ Eines TIC➲ Disseny / Muntatge➲ Seguiment
 18. 18. Automatització i robòtica➲ Microcontroladors● Plaques Arduino (Duemilanove)● S4A● IDE Arduino (firmware)● Scratch com a "simulador"● Fritzing pel disseny
 19. 19. Arduinohttp://arduino.cc
 20. 20. Alternatives➲ Picaxe● més barat● no lliure (gratuït)● actualment multiplataforma● llenguatge BASIC / diagrames de flux➲ Sensorboard● pocs distribuïdors (PicoBoard, PicoCAT)● més car● sensors i actuadors limitats➲ Lego WeDo● propietari● poc compatible● sensors i actuadors limitats
 21. 21. Avantatges / Inconvenients Arduino➲ Avantatges● Lliure● Àmplia comunitat● Barat● Connexions fàcils● Moltes versions● Adaptable (shields)➲ Inconvenients● IDE llenguatge "estil C" (anglès)● Placa poc robusta
 22. 22. S4Ahttp://seaside.citilab.eu/scratch/arduino
 23. 23. S4ABlocs placa Arduino:➲ 6 sensors analògics➲ 2 sensors digitals➲ 3 sortides analògiques➲ 3 sortides digitals➲ 2 motors➲ 2 servos
 24. 24. S4APlafó sensors➲ 6 sensors analò- gics➲ 2 sensors digitals
 25. 25. S4AHola món (modificat)
 26. 26. Arduino i S4A➲ Problemàtica Arduino● IDE llenguatge "estil C" (anglès)● Placa poc robusta➲ Limitacions S4A:● nombre E/S reduït (fix)● connexió amb lordinador necessària
 27. 27. Projectes amb S4A➲ semàfor➲ pong amb joystick (potenciòmetre)➲ alarma per sensor òptic➲ visualitzador 7 segments➲ comptador aforament local:● comptadors ascendent (descendent) tecles Scratch● comptadors ascendent (descendent) sensors òptics S4A● 1 visualitzador 7 segments S4A➲ seguidor solar (servo)
 28. 28. Semàfor S4ALEDs:VermellGrocVerd
 29. 29. Semàfor S4A
 30. 30. Semàfor S4A
 31. 31. Alarma amb S4ASensor LDRPantallaSo
 32. 32. Alarma amb S4A
 33. 33. Alarma amb S4A
 34. 34. Alarma amb S4A
 35. 35. Seguidor solar amb S4A2 sensors LDR1 servomotor
 36. 36. Visualitzador 7 segments amb S4A7 sortides!!➲ imatge S4A modificada➲ firmware modificat
 37. 37. Continuitat - EvolucióPràctiques amb Arduino IDE sense S4A:● robots● automatismes➲ moviment:● servos● motoreductors➲ sensors● fototransistors● ultrasons / infraroigsPràctiques -> Treball de recerca
 38. 38. Recursos necessaris➲ Aula-taller / Aula dinformàtica / Aula estàndard➲ Equipament laboratori (generadors, multímetres, connexions...)➲ Emmagatzematge material➲ Ordinadors: sobretaula / portàtils➲ Programari (lliure i multiplataforma):● Logisim● Scratch● IDE Arduino● S4A● Fritzing
 39. 39. Seguiment / Control / AvaluacióMoodle➲ Informació de referència➲ Magatzem o enllaç de programari i altres fitxers➲ Enunciats pràctiques➲ Emmagatzematge informes pràctiques i fitxers alumnat➲ Registre de tasques i avaluació
 40. 40. Electrònica, programació i robòtica a laula TICs: simuladors, entorns de programació, microcontroladors...Disponible en línia a: http://www.slideshare.net/aubieto/op-electrnica-metodologiesTotes les imatges són propietat dels seus respectius propietaris*, la resta:Antoni Ubieto CC BY-NC-SA 3.0 * Scratch (MIT), Arduino, S4A (Citilab), Logisim (Carl Burch), Fritzing (IDL)Presentació: Antoni Ubieto CC BY-NC-SA 3.0 antoni.ubieto@gmail.com INS Lluís de Peguera Manresa

×