Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης  Τζιντζίδης Αναστάσιος Διδακτορική διατριβή  Τίτλος: «Η μετε...
<ul><li>Διερευνούμε τις απόψεις των αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών που έχουν μετεκπαιδευτεί σ’ αυτό, κατά τις τρεις πρώτες περ...
Εισαγωγή διατριβής <ul><li>Τοπική και χρονική οριοθέτηση του θέματος και ανάπτυξη του προβληματισμού μας. </li></ul><ul><...
Κεφάλαιο 1 ο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση <ul><li>Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ένα πλήθος από όρους για να περιγρ...
Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Αναφορά στα εμπόδια που παρουσιάζονται στη μάθηση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκ...
Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε εκείνη την κατηγορία επιστημολογικών εμποδίων που...
Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Επιστημολογικά εμπόδια: είναι οι βαθιά ριζωμένοι τρόποι σκέψης, παλιές, εννοιολογ...
Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Επιστημολογικές ρήξεις: Είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα επιστημολογικά εμπ...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Το βασικό ερευνητικό μας ερώτημα είναι κατά πόσο οι απόφοιτοι του προγράμματος της μετε...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Προσδιορισμός του πληθυσμού αναφοράς και του δείγματός μας . </li></ul><ul><li>Λεπτομερ...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>η έρευνά μας διεξήχθη ως εξής: </li></ul><ul><li>α) Με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση περιεχομένου ως τεχνική. </li></ul><ul><li>Ως ενότητα ανάλυ...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Ως μονάδα μέτρησης υιοθετήσαμε και χρησιμοποιήσαμε: α) τη συχνότητα εμφάνισης των σημαν...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Βασικές ερωτήσεις συνέντευξης </li></ul><ul><li>- Συγκρίνοντας τις βασικές σας σπουδές...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>- Παρατηρείτε κάποιες αλλαγές στον εαυτό σας, στη διδακτική σας πράξη, στο εκπαιδευτικό...
Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Για να κωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, ακολουθήσαμε την...
Κεφάλαιο 4 ο : Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των αποφοίτων
Κεφάλαιο 5 ο : Οι αρχικές σπουδές των αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες <ul><li>Αρχικές σπουδές του δ...
Κεφάλαιο 6 ο : Η φοίτηση των μετεκπαιδευομένων στο ΔΔΕΓΑ Πατρών <ul><li>Περιγραφή των μαθημάτων που περιέχονται στον Οδηγό...
Κεφάλαιο 7 ο : Εξέλιξη των μετεκπαιδευομένων μετά την αποφοίτησή τους <ul><li>Από τα στοιχεία που παραθέτουμε προκύπτει ότ...
Πίνακας 7.2: Θέση των δασκάλων του δείγματος στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους από το Διδασκαλείο ν=133 100 133 45,...
Κεφάλαιο 8 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των α...
Πίνακας. 8.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης. Σημείωση: Σε πολλές απαντήσει...
 
 
Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Η παροχή επιστημονικής γνώσης στο...
Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Ένας αριθμός αποφοίτων θεωρεί ως ...
Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Για να μπορέσουν, όμως, οι απόφοι...
Πίνακας 9.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης. 2,42 5 3,76 5 β) στο χρόνο –...
Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 207 133 Γεν...
 
 
Κεφάλαιο 10 ο : Προτάσεις των αποφοίτων για αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση <ul><li>Το δέκατο κεφάλαιο προβάλει τις προτά...
Πίνακας 10.1: Προτάσεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για την αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 0,95 2 1,5...
Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 211 133 Γεν...
 
 
Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Περίπου ...
Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Το 12,8%...
Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Συγκρίνο...
Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Όσον αφο...
Πίνακας 11.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τη συμβολή της μετεκπαίδευσης στο έργο που επιτελούν στην εκπαίδευση....
 
 
Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Α  <ul><li>- Στενή αντίληψη για το επάγγελμα του δασκάλου (οριοθετείται μόνο στα διδακτικά του...
Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Α <ul><li>Αποκλειστική σημασία στη διδακτική εμπειρία τους που προέρχεται από το καθημερινό διδ...
Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Β <ul><li>Αναγνώριση της αξίας της επαφής τους με την επιστημονική σκέψη και της θεωρητικής κατ...
Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Β <ul><li>Την αποστασιοποίηση από προηγούμενους τρόπους σκέψης και επέκτασης του τρόπου σκέψης ...
Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Γ <ul><li>Στην τρίτη ομάδα κατατάξαμε τους αποφοίτους/ες οι οποίοι/ες φαίνεται από τις απαντήσε...
Οι ομάδες των αποφοίτων σύμφωνα με το κριτήριο του επιστημολογικού εμποδίου
Οι ομάδες των αποφοίτων σύμφωνα με το κριτήριο του επιστημολογικού εμποδίου
Πίνακας 12.4: Συσχέτιση θέσης των αποφοίτων στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επ...
Πίνακας 12.7: Συσχέτιση φοίτησης των αποφοίτων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επι...
Πίνακας 12.13: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τα θετικά στοιχεία του προγράμματος και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επι...
Πίνακας 12.15: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το ε...
Πίνακας 12.17: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τις προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος σπουδών και ομάδων αποφοίτων σ...
Πίνακας 12.19: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τη συμβολή φοίτησης στο Διδασκαλείο και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επι...
Διαπιστώσεις <ul><li>Όπως διαπιστώσαμε από τα στοιχεία που παραθέσαμε στην εργασίας μας, οι περισσότεροι απόφοιτοι/ες είχα...
Διαπιστώσεις <ul><li>Οι απόφοιτοι του δείγματος της έρευνάς μας αναφέρουν στην πρώτη θέση της κατάταξης ως προς τον αριθμό...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

παρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδη

3,037 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
0 Likes
Statistics
Notes
 • Τάσο, πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά σου! Δύσκολο πράγμα η 'μετάφραση'. Οι αντιστάσεις είναι ισχυρές! Μου άρεσε το θεωρητικό σου υπόβαθρο! Ψυχανάλυση...
  Καλή συνέχεια στην αξιοποίηση της δουλειάς σου
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,037
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
1
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

παρουσίαση διατριβής τάσου τζιντζίδη

 1. 1. Πανεπιστήμιο Πατρών Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Τζιντζίδης Αναστάσιος Διδακτορική διατριβή Τίτλος: «Η μετεκπαίδευση των δασκάλων στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης Γενικής Αγωγής Πατρών κατά τις τρεις πρώτες περιόδους λειτουργίας του (1998-2000, 1999-2001 και 2000-2002). Επιστημολογικό εμπόδιο και επαγγελματική εξέλιξη»
 2. 2. <ul><li>Διερευνούμε τις απόψεις των αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών που έχουν μετεκπαιδευτεί σ’ αυτό, κατά τις τρεις πρώτες περιόδους λειτουργίας του (1998-2000, 1999-2001, και 2000-2002), σχετικά με θέματα που αφορούν την παρακολούθηση του διετούς προγράμματος μετεκπαίδευσής τους και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης του προγράμματος της μετεκπαίδευσης στην εργασία τους. </li></ul>
 3. 3. Εισαγωγή διατριβής <ul><li>Τοπική και χρονική οριοθέτηση του θέματος και ανάπτυξη του προβληματισμού μας. </li></ul><ul><li>Σύντομη ιστορική αναδρομή για την εξέλιξη του θεσμού της μετεκπαίδευσης. </li></ul><ul><li>Αναφορά στους σκοπούς της μετεκπαίδευσης όπως αυτοί αναφέρονται στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της. </li></ul><ul><li>Η μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών ως μορφή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και εκπαίδευσης ενηλίκων στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης. </li></ul>
 4. 4. Κεφάλαιο 1 ο : Βιβλιογραφική ανασκόπηση <ul><li>Στη διεθνή βιβλιογραφία χρησιμοποιείται ένα πλήθος από όρους για να περιγράψουν την έννοια της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με κυρίαρχους αυτούς της «ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης» ( I n - Service Training INSET ) και της «επαγγελματικής ανάπτυξης» ( Professional Development PD ). </li></ul><ul><li>Από τη διεθνή βιβλιογραφία, επίσης, διαπιστώνεται ότι δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε επακριβώς συστηματικές ενδείξεις για την έκταση στην οποία η INSET κατορθώνει να επιδράσει στην πρακτική των εκπαιδευτικών μέσα στη σχολική τάξη. </li></ul>
 5. 5. Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Αναφορά στα εμπόδια που παρουσιάζονται στη μάθηση στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. </li></ul><ul><li>Η περίπτωση της θεωρίας των επιστημολογικών - παιδαγωγικών εμποδίων του Bachelard με τη βοήθεια της οποίας επιχειρούμε να ερμηνεύσουμε τα εμπειρικά δεδομένα της έρευνάς μας. </li></ul><ul><li>Παρουσίαση βασικών εννοιών του θεωρητικού μας πλαισίου: επιστημολογικό εμπόδιο και επιστημολογική τομή. </li></ul>
 6. 6. Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας σε εκείνη την κατηγορία επιστημολογικών εμποδίων που παρουσιάζονται στο χώρο της εκπαίδευσης τα οποία ονομάζονται παιδαγωγικά και πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση των επιστημολογικών – παιδαγωγικών εμποδίων σε εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν σε προγράμματα επιμόρφωσης. </li></ul>
 7. 7. Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Επιστημολογικά εμπόδια: είναι οι βαθιά ριζωμένοι τρόποι σκέψης, παλιές, εννοιολογικές και μεθοδολογικές δομές που εμποδίζουν την πρόοδο της επιστημονικής γνώσης . </li></ul><ul><li>Επιστημολογικές τομές: Με τη γενικότερη έννοια, είναι οι τρόποι με τους οποίους η επιστημονική γνώση αντικρούει τις ιδέες ή τις πεποιθήσεις που προέρχονται πρωτίστως από την άμεση γνώση, τη διαίσθηση και τον κοινό νου. Κάθε επιστημολογική τομή συνεπάγεται την υπερνίκηση του αντίστοιχου επιστημολογικού εμποδίου . </li></ul>
 8. 8. Κεφάλαιο 2 ο : Θεωρητικό πλαίσιο <ul><li>Επιστημολογικές ρήξεις: Είναι οι μηχανισμοί μέσω των οποίων τα επιστημολογικά εμπόδια υπερνικώνται και ευνοούνται οι τομές με τις παλιές έννοιες, προκαλώντας αντίστοιχες αλλαγές και βελτιώνοντας την επιστημονική οπτική για την πραγματικότητα. Είναι ριζικές τομές με όλες τις προηγούμενες γνώσεις, καθώς κι απομάκρυνση από αυτές . </li></ul>
 9. 9. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Το βασικό ερευνητικό μας ερώτημα είναι κατά πόσο οι απόφοιτοι του προγράμματος της μετεκπαίδευσης του ΔΔΕΓΑ του Πανεπιστημίου Πατρών διαφοροποιούνται μεταξύ τους ως προς τις απόψεις τους για τη συμβολή στην επίτευξη των στόχων που καθορίζονται στον Οδηγό Σπουδών, ειδικότερα όσον αφορά την ενσωμάτωση κι εφαρμογή του περιεχομένου του προγράμματος της μετεκπαίδευσης (των θεωρητικών εφοδίων) στο εκπαιδευτικό τους έργο. </li></ul>
 10. 10. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Προσδιορισμός του πληθυσμού αναφοράς και του δείγματός μας . </li></ul><ul><li>Λεπτομερής περιγραφή των ερευνητικών μεθόδων και τεχνικών που χρησιμοποιήσαμε. </li></ul>
 11. 11. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>η έρευνά μας διεξήχθη ως εξής: </li></ul><ul><li>α) Με τη συλλογή ερευνητικών δεδομένων μέσω ερωτηματολογίου (Νομοί Αχαΐας, Ηλείας, Αιτωλοακαρνανίας, Φεβρουάριος 2004-Μάιος 2004), (Νομοί Λεκανοπεδίου Αττικής, Κορινθίας, Οκτώβριος 2004-Δεκέμβριος 2004). Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της έρευνάς μας, πραγματοποιήσαμε πιλοτική ερευνητική μελέτη, η οποία είχε ως σκοπό τη δοκιμή του ερωτηματολογίου μας και να μας επιτρέψει να δούμε κάποιες πλευρές της έρευνάς μας ( Mason , 2003: 79). </li></ul><ul><li>β) Με τη διεξαγωγή 14 συνεντεύξεων (Φεβρουάριος 2005-Ιούνιος 2005). </li></ul>
 12. 12. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Χρησιμοποιήσαμε την ανάλυση περιεχομένου ως τεχνική. </li></ul><ul><li>Ως ενότητα ανάλυσης χρησιμοποιήσαμε τη θεματική ανάλυση ή σημασιολογική ανάλυση. </li></ul><ul><li>Στην ανάλυση αυτή, ως ενότητα λαμβάνεται η σημασία της ομάδας των λέξεων, δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιείται η φράση (τμήμα με αυτοτελές εννοιολογικό περιεχόμενο) ή το θέμα (τμήμα του λόγου που αντιστοιχεί σε μια ιδέα). </li></ul>
 13. 13. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Ως μονάδα μέτρησης υιοθετήσαμε και χρησιμοποιήσαμε: α) τη συχνότητα εμφάνισης των σημαντικών ενδείξεων (η ενότητα δηλαδή ανάλυσης μετράται τόσες φορές όσες χρησιμοποιείται από τα άτομα της ομάδας των οποίων η γλωσσική παραγωγή αναλύεται) και β) τον αριθμό των ατόμων της ομάδας των οποίων η γλωσσική παραγωγή αναλύεται. </li></ul><ul><li>Τις ανοικτές ερωτήσεις τις κωδικοποιήσαμε, κωδικογραφήσαμε τις απαντήσεις και προχωρήσαμε στη στατιστική επεξεργασία των δεδομένων με το «Στατιστικό πακέτο για τις κοινωνικές επιστήμες» ( SPSS .16). </li></ul>
 14. 14. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Βασικές ερωτήσεις συνέντευξης </li></ul><ul><li>- Συγκρίνοντας τις βασικές σας σπουδές στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τη φοίτησή σας στο Διδασκαλείο μπορείτε να επισημάνετε κάποιες ομοιότητες ή/ και διαφορές μεταξύ τους; </li></ul><ul><li>- Μετά την επιστροφή σας στο εκπαιδευτικό σας έργο, τι νομίζετε ότι σας έχει μείνει από τη φοίτησή σας στο Διδασκαλείο; </li></ul><ul><li>- Νομίζετε ότι μεταξύ των στοιχείων που έχετε αποκομίσει από τη μετεκπαίδευσή σας και της πραγματικότητας που συναντάτε στη σχολική τάξη σας υπάρχει σχέση; </li></ul>
 15. 15. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>- Παρατηρείτε κάποιες αλλαγές στον εαυτό σας, στη διδακτική σας πράξη, στο εκπαιδευτικό σας έργο που μπορεί να οφείλονται στη μετεκπαίδευσή σας; </li></ul><ul><li>- Από τη μετεκπαίδευσή σας επωφελούνται έμμεσα και οι μαθητές σας; </li></ul><ul><li>- Στο Διδασκαλείο οι διδάσκοντες μπορούσαν να καταλάβουν τις εμπειρίες σας; </li></ul><ul><li>- Ποιο θα πρέπει να είναι το προφίλ των διδασκόντων στα Διδασκαλεία; </li></ul>
 16. 16. Κεφάλαιο 3 ο : Μεθοδολογία <ul><li>Για να κωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που προέκυψαν από τις συνεντεύξεις, ακολουθήσαμε την εξής διαδικασία: </li></ul><ul><li>α) Χωρίσαμε το καθένα από τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα σε ενότητες που εκφράζουν ένα νόημα. </li></ul><ul><li>β) Οι ενότητες αυτές αντιστοιχήθηκαν με τον κατάλληλο κωδικό. </li></ul><ul><li>γ) Έγινε έλεγχος των επί μέρους κωδικών τόσο σε σχέση με τους υπόλοιπους κωδικούς όσο και σε σχέση με το συνολικό κείμενο. </li></ul>
 17. 17. Κεφάλαιο 4 ο : Δημογραφικά και υπηρεσιακά στοιχεία των αποφοίτων
 18. 18. Κεφάλαιο 5 ο : Οι αρχικές σπουδές των αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες <ul><li>Αρχικές σπουδές του δείγματος στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, διότι καθορίζουν τις αρχικές συνθήκες επαφής τους με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, οι οποίες όμως εξακολουθούν να τους συνοδεύουν και να επηρεάζουν τις καθημερινές πρακτικές κι αντιλήψεις τους. </li></ul>
 19. 19. Κεφάλαιο 6 ο : Η φοίτηση των μετεκπαιδευομένων στο ΔΔΕΓΑ Πατρών <ul><li>Περιγραφή των μαθημάτων που περιέχονται στον Οδηγό Σπουδών του Διδασκαλείου και την κατάταξή τους σε μαθήματα υποχρεωτικά και σε μαθήματα επιλογής . </li></ul><ul><li>Επιλογές των μαθημάτων που έγιναν από τους αποφοίτους. </li></ul><ul><li>Γραπτές εργασίες και πτυχιακές εργασίες που εκπόνησαν κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο ΔΔΕΓΑ Πατρών. </li></ul>
 20. 20. Κεφάλαιο 7 ο : Εξέλιξη των μετεκπαιδευομένων μετά την αποφοίτησή τους <ul><li>Από τα στοιχεία που παραθέτουμε προκύπτει ότι αρκετοί απόφοιτοι, επανερχόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης, διευρύνουν τις επιλογές τους σχετικά με τη θέση που μπορούν να καταλάβουν και ξεφεύγουν από τη στενή αντίληψη του επαγγέλματος του δασκάλου και την ταύτισή του με την καθημερινή διδασκαλία στη σχολική τάξη. </li></ul>
 21. 21. Πίνακας 7.2: Θέση των δασκάλων του δείγματος στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους από το Διδασκαλείο ν=133 100 133 45,1 100 60 54,9 100 73 Σύνολο 0,8 1 100 1,7 1 0 0 0 Αποσπασμένος/η σε ΠΕΚ 2,3 3 66,7 3,3 2 33,3 1,4 1 Υπεύθυνος/η Αγωγής Υγείας 6,8 9 55,6 8,3 5 44,4 5,5 4 Σε εκπαιδευτική άδεια 0,8 1 0 0 0 100 1,4 1 Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων 0,8 1 0 0 0 100 1,4 1 Αποσπασμένος/η σε γραφείο εκπαίδευσης 3 4 50 3,3 2 50 2,7 2 Αποσπασμένος/η στο Πανεπιστήμιο 6,8 9 66,7 10 6 33,3 4,1 3 Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας 21,1 28 21,4 10 6 78,6 30,1 22 Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας 57,9 77 49,4 63,3 38 50,6 53,4 39 Δάσκαλος/α σε σχολική τάξη % συχν. % μέσα στη θέση % μέσα στο φύλο συχν. % μέσα στη θέση % μέσα στο φύλο συχν. Θέση στην εκπαίδευση σύνολο γυναίκες άνδρες
 22. 22. Κεφάλαιο 8 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των αναφορών τους, σε μεγάλο μέρος του δείγματος των αποφοίτων της έρευνάς μας υπάρχει η θετική αίσθηση της επαφής τους με τον επιστημονικό τρόπο δουλειάς (το 45,11% των αποφοίτων) και της επαφής τους με καινούριες εκπαιδευτικές ιδέες και προσεγγίσεις, με την ενημέρωση (το 48,12% των αποφοίτων). Αυτό δείχνει ότι αρκετοί/ές απόφοιτοι/ες αναγνωρίζουν ότι η φοίτηση στο ΔΔΕΓΑ, τούς έδωσε την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά και σε συστηματική βάση τις σύγχρονες εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο των επιστημών της αγωγής. </li></ul>
 23. 23. Πίνακας. 8.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης. Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 426 133 Γενικό Σύνολο 3,76 5 Δεν απάντησαν 0,70 3 2,2 6 3 Προσέγγιση μαθητών 14 1,17 5 3,76 5 Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο 13 1,41 6 4,51 6 Απόκτηση προσόντων 12 1,41 6 4,51 6 Λύσεις στην αντιμετώπιση δύσκολων εκπαιδευτικών καταστάσεων 11 3,76 16 12,03 16 Ανάπτυξη διδακτικών δεξιοτήτων 10 4,93 21 15,79 21 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα 9 6,10 26 18 ,80 25 Δεξιότητες στους Η/Υ 8 6,10 26 16,54 22 Επαγγελματική ανάπτυξη 7 7,75 33 19,55 26 Στάσεις και αντιλήψεις 6 9,15 39 25,56 34 Εαυτός 5 10,09 43 26,32 35 Επικοινωνία και ανάπτυξη συνεργατικότητας 4 10,09 43 31,58 42 Γνώσεις 3 17,14 73 48,12 64 Επαφή με καινούργιες εκπαιδευτικές ιδέες και προσεγγίσεις, ενημέρωση 2 18,54 79 45,11 60 Επιστημονικός τρόπος δουλειάς 1 % αναφορών Αριθμός αναφορών που εντάσσονται στις κατηγορίες % των εκπαιδευτικών Αριθμός εκπαιδευτικών που αναφέρουν τις κατηγορίες Κατηγορία απαντήσεων Σειρά κατάταξης σύμφωνα με τον αριθμό αναφορών
 24. 26. Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Η παροχή επιστημονικής γνώσης στο πλαίσιο της φοίτησης στο ΔΔΕΓΑ Πατρών συνδέεται σε σημαντικό βαθμό με τις θεωρητικές γνώσεις. Αυτές οι θεωρητικές γνώσεις όμως δεν ερμηνεύονται και δεν αποκωδικοποιούνται με τον ίδιο τρόπο από όλους τους μετεκπαιδευόμενους. </li></ul>
 25. 27. Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Ένας αριθμός αποφοίτων θεωρεί ως αρνητικό στοιχείο της μετεκπαίδευσης το θεωρητικό της προσανατολισμό και ειδικότερα τις θεωρητικές προσεγγίσεις των πανεπιστημιακών, την απόσταση της θεωρίας με την πράξη. </li></ul><ul><li>Οι ακαδημαϊκοί διδάσκοντες προσέφεραν, κατά την άποψη ορισμένων αποφοίτων, περισσότερες θεωρητικές γνώσεις παρά πρακτικές, τις οποίες ανέμεναν οι εκπαιδευτικοί και με τις οποίες είναι περισσότερο εξοικειωμένοι. </li></ul>
 26. 28. Κεφάλαιο 9 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης <ul><li>Για να μπορέσουν, όμως, οι απόφοιτοι να αντιληφθούν την αξία των θεωρητικών γνώσεων, χρειάζεται να γίνει μια επιστημολογική τομή. Σ’ αυτό το πέρασμα από τη θεωρία στην πράξη παρουσιάζονται αρκετές δυσκολίες – εμπόδια. </li></ul>
 27. 29. Πίνακας 9.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τα αρνητικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης. 2,42 5 3,76 5 β) στο χρόνο – διάρκεια 3,38 7 5,26 7 α) στο χώρο – τόπο Οργάνωση του συστήματος της μετεκπαίδευσης 2δ 7,73 16 11,28 15 Τρόπος επιλογής και παρακολούθησης μαθημάτων από τους μετεκπαιδευόμενους 2γ 3,86 8 6,02 8 Παροχή διδακτικού υλικού και υπηρεσιών υποστήριξης 2β 3,86 8 6,02 8 Τρόπος αξιολόγησης των μετεκπαιδευομένων 2α 25,12 52 28,57 38 Θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Διδασκαλείου 2 0,48 1 0,75 1 Έλλειψη βιωματικής προσέγγισης 1η 0,97 2 1,50 2 Έλλειψη- πίεση χρόνου 1ζ 2,90 6 4,51 6 Περιεχόμενο μαθημάτων γνωστών από την Παιδαγωγική Ακαδημία 1στ 1,45 3 2,25 3 Έλλειψη σύνδεσης μαθημάτων της μετεκπαίδευσης μεταξύ τους 1ε 2,90 6 4,51 6 Αναντιστοιχία γνώσεων Διδασκαλείου και επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος του σχολείου 1δ 7,25 15 9,77 13 Ελλιπές πρόγραμμα σπουδών και προβλήματα δομής 1γ 4,35 9 6,77 9 Έλλειψη πρακτικής εξάσκησης 1β 11,59 24 18,05 24 Έλλειψη σύνδεσης της μετεκπαίδευσης με τη σχολική πράξη 1α 31,88 66 39,10 52 Αδυναμίες περιεχομένου προγράμματος -Διδακτικά αντικείμενα – μαθήματα και πρόγραμμα σπουδών του Διδασκαλείου 1 % αναφορών Αριθμός αναφορών που εντάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες % των εκπαιδευτικών Αριθμός εκπαιδευτικών που αναφέρουν τις κατηγορίες και υποκατηγορίες Κατηγορία απαντήσεων Σειρά κατάταξης σύμφωνα με τον αριθμό αναφορών
 28. 30. Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 207 133 Γενικό Σύνολο 6,77 9 Δεν απάντησαν 0,48 1 0,75 1 Έλλειψη δυνατότητας εγγραφής στο Π.Μ.Σ. 9 0,48 1 0,75 1 Χάσιμο επαφής με τους μαθητές 8β 0,48 1 0,75 1 Φυγή από τη σχολική τάξη 8α 0,97 2 1,50 2 Απομάκρυνση από τα διδακτικά καθήκοντα 8 2,90 6 4,51 6 Έλλειψη υπευθυνότητας από τους μετεκπαιδευομένους 7 3,86 8 6,02 8 Τίτλος σπουδών Διδασκαλείου (δεν είναι μεταπτυχιακού επιπέδου) 6 4,35 9 6,02 8 Μη αντιμετώπιση των μετεκπαιδευομένων ως ενηλίκων 5β 5,80 12 9,02 12 Ζητήματα μεθόδων διδασκαλίας 5α 10,14 21 12,03 16 Μέθοδος διδασκαλίας 5 2,42 5 3,76 5 Άγνοια της σχολικής πραγματικότητας από τους διδάσκοντες 4δ 1,93 4 3 4 Έλλειψη συνεργασίας με τους διδάσκοντες 4γ 3,38 7 5,26 7 Έλλειψη διδακτικής ικανότητας διδασκόντων 4β 4,35 9 6,77 9 Έλλειψη υπευθυνότητας και ζητήματα συμπεριφοράς 4α 12,08 25 18,05 24 Διδάσκοντες 4 0,48 1 0,75 1 Δε διδάσκονται καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας 3γ 1,93 4 3 4 Απόσταση της θεωρίας με την πράξη 3β 14,98 31 21,80 29 Θεωρητικός προσανατολισμός της μετεκπαίδευσης 3α 17,39 36 21,80 29 Θεωρητικός προσανατολισμός 3 4,35 8 6,02 8 γ) στο σχεδιασμό
 29. 33. Κεφάλαιο 10 ο : Προτάσεις των αποφοίτων για αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση <ul><li>Το δέκατο κεφάλαιο προβάλει τις προτάσεις των αποφοίτων του δείγματος για αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση. Η κατηγορία των απαντήσεων που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο πλήθος τόσο ως προς τον αριθμό των εκπαιδευτικών που την αναφέρουν όσο κι ως προς το πλήθος των αναφορών ήταν η κατηγορία «Σύνδεση της θεωρίας και της πράξης στο Διδασκαλείο με το εκπαιδευτικό έργο». </li></ul>
 30. 34. Πίνακας 10.1: Προτάσεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για την αποτελεσματικότερη μετεκπαίδευση των εκπαιδευτικών. 0,95 2 1,50 2 Οικονομικά κίνητρα 3στ 7,11 15 10,53 14 Προτάσεις για τη χωροχρονική διάρκεια και διάσταση της μετεκπαίδευσης 3ε 1,90 4 3,00 4 Συνεργασία σχολείου, Διδασκαλείου και Πανεπιστημίου 3δ 3,79 8 5,26 7 Οργανωτικά θέματα 3γ 2,37 5 3,76 5 Κριτήρια επιλογής μετεκπαιδευομένων 3β 3,79 8 6,01 8 Αναβάθμιση τίτλου σπουδών Διδασκαλείου σε μεταπτυχιακό επίπεδο 3α 19,91 42 28,57 38 Προτάσεις που αφορούν θεσμικά θέματα 3 3,79 8 6,01 8 Εξειδίκευση εκπαιδευτικών 2γ 7,11 15 11,28 15 Δομή προγράμματος μαθημάτων Διδασκαλείου 2β 11,37 24 18,05 24 Ειδικές προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος μαθημάτων μετεκπαίδευσης 2α 22,27 47 33,83 45 Προτάσεις για το πρόγραμμα σπουδών 2 2,37 5 3,76 5 Ανταπόκριση μετεκπαίδευσης στις ανάγκες των μετεκπαιδευομένων 1ε 1,42 3 2,26 3 Προσέγγιση προβλημάτων καθημερινότητας στο σχολείο πρακτικές λύσεις 1δ 5,69 12 9,02 12 Σύνδεση της μετεκπαίδευσης με το σχολείο και τη σχολική τάξη 1γ 11,37 24 17,29 23 Έμφαση στην πρακτική εφαρμογή 1β 7,58 16 12,03 16 Σύνδεση θεωρίας και πράξης 1α 28,44 60 37,59 50 Σύνδεση της θεωρίας και της πράξης στο Διδασκαλείο με το εκπαιδευτικό έργο 1 % αναφορών Αριθμός αναφορών που εντάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες % των εκπαιδευτικών Αριθμός εκπαιδευτικών που αναφέρουν τις κατηγορίες και υποκατηγορίες Κατηγορία απαντήσεων Σειρά κατάταξης σύμφωνα με τον αριθμό αναφορών
 31. 35. Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 211 133 Γενικό Σύνολο 6,02 8 Δεν απάντησαν 0,47 1 0,75 1 Δυνατότητα εγγραφής των αποφοίτων στο Π.Μ.Σ. 9 1,90 4 3 4 Προτάσεις για περισσότερη εξάσκηση στους Η/Υ 8 2,84 6 3,76 5 Περισσότερη υπευθυνότητα εκ μέρους των μετεκπαιδευομένων 7β 1,90 4 3 4 Συμμετοχή μετεκπαιδευομένων στη διαμόρφωση του προγράμματος 7α 4,74 1 0 6,77 9 Προτάσεις που αφορούν τους μετεκπαιδευόμενους 7 2,37 5 3,76 5 Υπευθυνότητα και συνεργασία εκ μέρους των διδασκόντων 6β 3,32 7 5,26 7 Επιλογή και κατάρτιση των διδασκόντων 6α 5,69 12 9,02 12 Προτάσεις που αφορούν τους διδάσκοντες 6 6,64 14 10,53 14 Προτάσεις για σύνδεση της μετεκπαίδευσης με την έρευνα 5 3,79 8 6,02 8 Αξιοποίηση εμπειρίας μετεκπαιδευομένων 4δ 2,37 5 3,76 5 Κατάλληλες διδακτικές μεθόδους για ενήλικες 4γ 0,95 2 2,25 3 Περισσότερη εμβάθυνση στο διδακτικό τομέα 4β 2,84 6 4,51 6 Αξιοποίηση βιωματικής μεθόδου 4α 9,95 21 13,53 1 8 Προτάσεις για τη μέθοδο διδασκαλίας στο Διδασκαλείο 4
 32. 38. Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Περίπου το 1/3 των αποφοίτων (35,3%) αναφέρεται με γενικό τρόπο στη θετική συμβολή, το 1/5 των αποφοίτων (20,3%) διαπιστώνουν σχετικά θετική συμβολή, αναγνωρίζοντας βέβαια τη συμβολή του Διδασκαλείου, αλλά σε μικρότερο βαθμό. </li></ul><ul><li>Το 9% των αποφοίτων διατυπώνει εντελώς αρνητικές γνώμες. </li></ul><ul><li>Σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία έχουμε αναφορές περίπου από το 1/10 των αποφοίτων (10,5%), που αναγνωρίζουν τη θετική συμβολή του Διδασκαλείου στη διδακτική τους πράξη και στους τρόπους προσέγγισης των μαθητών. </li></ul>
 33. 39. Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Το 12,8% των αποφοίτων αναγνωρίζει τη συμβολή του Διδασκαλείου σε επαγγελματικά θέματα και ειδικότερα στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων από ορισμένους απόφοιτους που κατέλαβαν διευθυντικές θέσεις σε σχολικές μονάδες, σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης, στη δυνατότητα να μπορούν να συνδέουν τη θεωρία με την πράξη και στη βελτίωση οργάνωσης της εργασίας τους. </li></ul>
 34. 40. Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Συγκρίνοντας τις παραπάνω κατηγορίες αναφορών των αποφοίτων για τη συμβολή της φοίτησης τους με τον αναγραφόμενο σκοπό στον Οδηγό Σπουδών του Διδασκαλείου Πατρών σχετικά με τη βελτίωση της καθημερινής διδακτικής τους λειτουργίας παρατηρούμε ότι αυτός ο σκοπός γενικά επιτυγχάνεται σε σημαντικό βαθμό, σύμφωνα με τις απόψεις της πλειονότητας των αποφοίτων. </li></ul>
 35. 41. Κεφάλαιο 11 ο : Απόψεις των αποφοίτων για τα οφέλη που αποκόμισαν από τη συμμετοχή τους στη μετεκπαίδευση <ul><li>Όσον αφορά τις απόψεις τους για τη βελτίωση της καθημερινής εκπαιδευτικής τους λειτουργίας (Οδηγός Σπουδών ΔΔΕΓΑ Πανεπιστημίου Πατρών, 2000:7) μπορούμε να εντάξουμε εδώ τις κατηγορίες αναφορών των αποφοίτων: γενικές αναφορές σε θετική συμβολή, συμβολή σε επαγγελματικά θέματα, θέματα που σχετίζονται με τον εαυτό τους, στάσεις, επικοινωνία, απόκτηση γνώσεων και εξάσκησης στη χρήση Η/Υ. Υπό το πρίσμα αυτής της ένταξης των συγκεκριμένων κατηγοριών, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται σε ακόμη μεγαλύτερο βαθμό. </li></ul>
 36. 42. Πίνακας 11.1: Απόψεις αποφοίτων του ΔΔΕΓΑ Πατρών για τη συμβολή της μετεκπαίδευσης στο έργο που επιτελούν στην εκπαίδευση. Σημείωση: Σε πολλές απαντήσεις υπάρχουν αναφορές σε περισσότερες της μιας κατηγορίας και υποκατηγορίας. Ν= 133 157 133 Γενικό σύνολο 4,51 6 Δεν απάντησαν 0,64 1 0,75 1 Δε γνωρίζω 11 7,64 12 9,02 12 Αρνητικές γνώμες 10 17,20 27 20,30 27 Σχετικά θετική συμβολή 9 1,91 3 2,25 3 Χρήση Η/Υ 8 3,18 5 3,76 5 Απόκτηση γνώσεων 7 1,27 2 1,50 2 Συνεργασία με συναδέλφους 6β 3,18 5 3,75 5 Επικοινωνία και συμμετοχή σε συζητήσεις 6α 4,46 7 5,26 7 Επικοινωνία 6 2,55 4 3 4 Διεύρυνση σκέψης 5β 2,55 4 3 4 Αλλαγή οπτικής 5α 5,10 8 6,02 8 Στάσεις 5 1,91 3 2,25 3 Αφετηρία για μεταπτυχιακές σπουδές 4β 4,46 7 5,26 7 Ατομική αναβάθμιση 4α 7,52 10 6,02 8 Εαυτός 4 1,27 2 1,50 2 Στη βελτίωση οργάνωσης της εργασίας 3 δ 1,27 2 1,50 2 Συνδυασμός θεωρίας και πράξης 3γ 3,18 6 3,75 5 Σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης 3β 5,10 8 6,02 8 Στην άσκηση διοικητικών καθηκόντων 3α 11,46 18 12,78 17 Συμβολή σε επαγγελματικά θέματα 3 3,82 6 4,50 6 Τρόποι προσέγγισης μαθητών 2β 8,27 13 9,02 12 Στη διδακτική τους πράξη 2α 12,10 19 10,53 14 Συμβολή στη διδασκαλία 2 29,94 47 35,34 47 Γενικές αναφορές σε θετική συμβολή 1 % αναφορών Αριθμός αναφορών που εντάσσονται στις κατηγορίες και υποκατηγορίες % των εκπαιδευτικών Αριθμός εκπαιδευτικών που αναφέρουν τις κατηγορίες και υποκατηγορίες Κατηγορία απαντήσεων Σειρά κατάταξης σύμφωνα με τον αριθμό αναφορών
 37. 45. Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Α <ul><li>- Στενή αντίληψη για το επάγγελμα του δασκάλου (οριοθετείται μόνο στα διδακτικά του καθήκοντα). </li></ul><ul><li>- Αδυναμία αποστασιοποίησης από προηγούμενους τρόπους σκέψης και επέκτασης του τρόπου σκέψης τους. </li></ul><ul><li>- Αδυναμία ξεπεράσματος του βιώματος και της καθημερινότητας της εργασίας τους ως εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης, (δίνουν ιδιαίτερη σημασία μόνο στα πρακτικά ζητήματα, δεδομένου ότι τα αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους εργασία στη σχολική τάξη). </li></ul>
 38. 46. Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Α <ul><li>Αποκλειστική σημασία στη διδακτική εμπειρία τους που προέρχεται από το καθημερινό διδακτικό τους έργο και στην παγιωμένη γνώση τους που απορρέει από αυτή και τους δυσκολεύει να μετακινηθούν από τις ήδη διαμορφωμένες εμπειρίες τους. Βασίζονται στις δικές τους προσωπικές παρατηρήσεις κι εμπειρίες και προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι «αλλιώς είναι στη θεωρία και αλλιώς στην πράξη», όπου εδώ παρουσιάζεται με εμφανή τρόπο η δυσκολία του περάσματος στο αφηρημένο στάδιο. </li></ul>
 39. 47. Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Β <ul><li>Αναγνώριση της αξίας της επαφής τους με την επιστημονική σκέψη και της θεωρητικής κατάρτισης που απέκτησαν. </li></ul><ul><li>Την ευρύτερη αντίληψη που έχουν για το επάγγελμα του δασκάλου (αν οριοθετείται μόνο στα διδακτικά του καθήκοντα), μπορούν να ξεφύγουν από το καθημερινό πλαίσιο της εργασίας τους και εισέρχονται στο επιστημονικό. </li></ul><ul><li>Την παραδοχή ότι μπορούν να συνδυάσουν τις θεωρητικές γνώσεις του Διδασκαλείου με την καθημερινή τους πρακτική. </li></ul>
 40. 48. Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Β <ul><li>Την αποστασιοποίηση από προηγούμενους τρόπους σκέψης και επέκτασης του τρόπου σκέψης τους. </li></ul><ul><li>Τη δυνατότητα υπέρβασης του βιώματος και της καθημερινότητα της εργασίας των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. </li></ul><ul><li>Την ικανότητα εντοπισμού από τους ίδιους της σχέσης μεταξύ των θεωρητικών γνώσεων και της διδακτικής πράξης. </li></ul>
 41. 49. Καταγραφή Κριτηρίων ομάδας Γ <ul><li>Στην τρίτη ομάδα κατατάξαμε τους αποφοίτους/ες οι οποίοι/ες φαίνεται από τις απαντήσεις τους στις ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου να είναι μεταξύ των ομάδων Α και Β . </li></ul>
 42. 50. Οι ομάδες των αποφοίτων σύμφωνα με το κριτήριο του επιστημολογικού εμποδίου
 43. 51. Οι ομάδες των αποφοίτων σύμφωνα με το κριτήριο του επιστημολογικού εμποδίου
 44. 52. Πίνακας 12.4: Συσχέτιση θέσης των αποφοίτων στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο Α: Έντονη παρουσία του επιστημολογικού εμποδίου Β: Φαίνεται ότι έχουν υπερβεί το επιστημολογικό εμπόδιο Γ: Είναι μεταξύ των ομάδων Α και Β 100 100 100 100 100 59,2 18,5 22,3 130 77 24 29 σύνολο συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 0,8 1,3 0 0 100 100 0 0 1 1 0 0 Αποσπασμένος/η σε ΠΕΚ συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 2,3 1,3 8,3 0 100 33,3 66,7 0 3 1 2 0 Υπεύθυνος/η Αγωγής Υγείας συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 6,9 9,1 8,3 0 100 77,8 22,2 0 9 7 2 0 Βρίσκεται σε εκπαιδευτική άδεια συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 0,8 0 4,2 0 100 0 100 0 1 0 1 0 Προϊστάμενος εκπαιδευτικών θεμάτων συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 0,8 1,3 0 0 100 100 0 0 1 1 0 0 Αποσπασμένος/η σε γραφείο εκπαίδευσης συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 3,1 3,9 4,2 0 100 75 25 0 4 3 1 0 Αποσπασμένος/η στο Πανεπιστήμιο συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 6,2 6,5 0 10,3 100 62,5 0 37,5 8 5 0 3 Υποδιευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 20,8 20,8 20,8 20,7 100 59,3 18,5 22,2 27 16 5 6 Διευθυντής/ντρια σχολικής μονάδας συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα 58,5 55,8 54,2 69 100 56,6 17,1 26,3 76 43 13 20 Δάσκαλος σε σχολική τάξη συχνότητα % μέσα στην κατηγορία % μέσα στην ομάδα Σύνολο Γ Β Α Η θέση τους στην εκπαίδευση μετά την αποφοίτησή τους Ο μάδ ες αποφοίτων
 45. 53. Πίνακας 12.7: Συσχέτιση φοίτησης των αποφοίτων σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο Α: Έντονη παρουσία του επιστημολογικού εμποδίου Β: Φαίνεται ότι έχουν υπερβεί το επιστημολογικό εμπόδιο Γ: Είναι μεταξύ των ομάδων Α και Β Τιμή χ 2 = 5,968 df =2 και τιμή p =0,051 100 100 100 100 100 58,9 18,6 22,5 129 76 24 29 σύνολο συχνότητα % μέσα στην απάντηση % μέσα στην ομάδα 11,6 13,2 20,8 0 100 66,7 33,3 0 15 10 5 0 Ναι συχνότητα % μέσα στην απάντηση % μέσα στην ομάδα 88,4 86,8 79,2 100 100 57,9 16,7 25,4 114 66 19 29 Όχι συχνότητα % μέσα στην απάντηση % μέσα στην ομάδα Σύνολο Γ Β Α Μετά τη μετεκπαίδευση έχουν κάνει μεταπτυχιακές σπουδές Ο μάδ ες αποφοίτων
 46. 54. Πίνακας 12.13: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τα θετικά στοιχεία του προγράμματος και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο 14η 2,6 14η 4,2 ---- 0 Προσέγγιση μαθητών % μέσα στην ομάδα 13η 2,6 12η 12,5 ---- 0 Συνέχιση σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο % μέσα στην ομάδα 12η 3,9 11η 12,5 ---- 0 Απόκτηση προσόντων % μέσα στην ομάδα 11η 5,2 13η 8,3 ---- 0 Λύσεις στην αντιμετώπιση δύσκολων εκπαιδευτικών καταστάσεων % μέσα στην ομάδα 10η 11,7 6η 25 9η 3,5 Ανάπτυξη διδακτικών καθηκόντων % μέσα στην ομάδα 9η 15,6 10η 12,5 6η 20,7 Απαλλαγή από τα διδακτικά καθήκοντα % μέσα στην ομάδα 8η 18,2 8η 16,7 5η 24,1 Δεξιότητες στους Η/Υ % μέσα στην ομάδα 7 η 18,2 3 η 33,3 ---- 0 Επαγγελματική ανάπτυξη % μέσα στην ομάδα 6η 23,4 4η 29,2 8η 3,5 Στάσεις και αντιλήψεις % μέσα στην ομάδα 4η 28,6 9η 12,5 2η 31 E αυτός % μέσα στην ομάδα 5η 27,3 5η 25 4η 27,6 E πικοινωνία και ανάπτυξη συνεργατικότητας % μέσα στην ομάδα 3 η 28,6 7η 20,8 1η 51,7 Γνώσεις % μέσα στην ομάδα 1η 54,6 2η 58,3 3η 27,6 E παφή με καινούργιες εκπαιδευτικές ιδέες και προσεγγίσεις, ενημέρωση % μέσα στην ομάδα 2η 50,6 1η 66,7 7η 17,2 Επιστημονικός τρόπος δουλειάς % μέσα στην ομάδα Γ Β Α Kατηγορίες Σειρά κατάταξης μέσα στις ομάδες αποφοίτων
 47. 55. Πίνακας 12.15: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τα αρνητικά στοιχεία του προγράμματος και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο --- 0 8η 4,2 ---- 0 Έλλειψη δυνατότητας εγγραφής στο ΠΜΣ % μέσα στην ομάδα 8η 1,3 ---- 0 7η 3,4 Απομάκρυνση από τα διδακτικά καθήκοντα % μέσα στην ομάδα 7η 2,6 7η 8,3 6η 6,9 Έλλειψη υπευθυνότητας από τους απόφοιτους % μέσα στην ομάδα 6η 5,2 3η 16,7 ---- 0 Τίτλος σπουδών Διδασκαλείου % μέσα στην ομάδα 5η 13 6η 8,3 4η 13,8 Μέθοδος διδασκαλίας % μέσα στην ομάδα 4η 18,2 5η 8,3 3η 27,6 Διδάσκοντες % μέσα στην ομάδα 3η 22,1 4η 8,3 2η 34,5 Θεωρητικός προσανατολισμός της μετεκπαίδευσης % μέσα στην ομάδα 2η 31,2 1η 41,7 5η 13,8 Θέματα που αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία του Διδασκαλείου % μέσα στην ομάδα 1η 41,6 2η 16,7 1η 55,2 Αδυναμίες περιεχομένου προγράμματος διδακτικά αντικείμενα μαθήματα % μέσα στην ομάδα Γ Β Α Kατηγορίες Σειρά κατάταξης μέσα στις ομάδες αποφοίτων
 48. 56. Πίνακας 12.17: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τις προτάσεις για βελτίωση του προγράμματος σπουδών και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο 9 η 1,3 ---- 0 ---- 0 Δυνατότητα εγγραφής στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών % μέσα στην ομάδα 8 η 2,6 ---- 0 8 η 6,9 Προτάσεις για περισσότερη εξάσκηση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές % μέσα στην ομάδα 7 η 6,5 --- 0 6 η 13,8 Προτάσεις που αφορούν τους απόφοιτους % μέσα στην ομάδα 6 η 10,4 6 η 4,2 7 η 10,3 Προτάσεις που αφορούν τους διδάσκοντες % μέσα στην ομάδα 5 η 10,4 5 η 8,3 5η 13,8 Προτάσεις για σύνδεση της μετεκπαίδευσης με την έρευνα % μέσα στην ομάδα 4 η 13 4 η 8,3 4η 20,7 Προτάσεις για τη μέθοδο διδασκαλίας στο Διδασκαλείο % μέσα στην ομάδα 3 η 26 1 η 45,8 3 η 24,1 Προτάσεις που αφορούν θεσμικά θέματα % μέσα στην ομάδα 2 η 39 3η 16,7 2 η 37,9 Προτάσεις για το πρόγραμμα σπουδών % μέσα στην ομάδα 1 η 39 2 η 25 1η 48,3 Προτάσεις που αφορούν τη σύνδεση της θεωρίας και της πράξης στο Διδασκαλείο με το εκπαιδευτικό έργο % μέσα στην ομάδα Γ Β Α Kατηγορίες Σειρά κατάταξης μέσα στις ομάδες αποφοίτων
 49. 57. Πίνακας 12.19: Συσχέτιση κατηγοριών απόψεων για τη συμβολή φοίτησης στο Διδασκαλείο και ομάδων αποφοίτων σύμφωνα με το επιστημολογικό εμπόδιο 10η 2,6 ---- 0 1η 34,5 Αρνητικές γνώμες % μέσα στην ομάδα 2η 20,8 9η 4,2 2η 34,5 Σχετικά θετική συμβολή % μέσα στην ομάδα 9η 2,6 8η 4,2 ---- 0 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή % μέσα στην ομάδα 8η 3,9 7η 4,2 8η 3,5 Απόκτηση γνώσεων % μέσα στην ομάδα 7η 3,9 6η 12,5 7η 3,5 Επικοινωνία % μέσα στην ομάδα 5η 5,2 5η 12,5 6η 3,5 Στάσεις % μέσα στην ομάδα 6η 3,9 3η 16,7 5η 3,5 Εαυτός % μέσα στην ομάδα 3η 15,6 2η 20,8 ---- 0 Συμβολή σε επαγγελματικά θέματα % μέσα στην ομάδα 4η 13 4η 12,5 4η 3,5 Συμβολή στη διδασκαλία % μέσα στην ομάδα 1η 40,3 1η 33,3 3η 27,6 Γενικές αναφορές σε θετική συμβολή % μέσα στην ομάδα Γ Β Α Kατηγορίες Σειρά κατάταξης μέσα στις ομάδες αποφοίτων
 50. 58. Διαπιστώσεις <ul><li>Όπως διαπιστώσαμε από τα στοιχεία που παραθέσαμε στην εργασίας μας, οι περισσότεροι απόφοιτοι/ες είχαν μια συνεχή επαφή με την καθημερινή εμπειρία του σχολείου ως εκπαιδευτικοί της τάξης μέχρι και την περίοδο φοίτησής τους στο ΔΔΕΓΑ Πατρών. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι οι απόφοιτοι διέθεταν ένα μεγάλο διάστημα χρόνου υπηρεσίας που είναι συνδεδεμένος και ταυτισμένος με την εργασία τους μέσα σε σχολική τάξη. Αυτό, όμως, το βίωμα και η καθημερινότητα της εργασίας των εκπαιδευτικών (μετεκπαιδευομένων) δημιουργεί αντιστάσεις σε αρκετούς από αυτούς, που αποτελούν εμπόδια για την ανάπτυξη της επιστημονικής σκέψης. </li></ul>
 51. 59. Διαπιστώσεις <ul><li>Οι απόφοιτοι του δείγματος της έρευνάς μας αναφέρουν στην πρώτη θέση της κατάταξης ως προς τον αριθμό των αναφορών για τα θετικά στοιχεία της μετεκπαίδευσης την κατηγορία «Επιστημονικός τρόπος δουλειάς». Όμως, εδώ παρουσιάζεται ένα εμπόδιο, καθώς η επιστημονική γνώση δεν προέρχεται άμεσα από την εμπειρία. Αυτό που συνάγεται είναι, ότι δεν αρκεί μόνον η επαφή των εκπαιδευτικών με την επιστημονική γνώση για να προχωρήσουν σε ένα νέο τρόπο σκέψης, τον επιστημονικό. Απαιτείται επιπλέον να συντελεστεί μια επιστημολογική τομή η οποία να δημιουργεί μια αλλαγή στον υπάρχοντα τρόπο σκέψης του κοινού νου. Για άλλους απόφοιτους αυτές οι θεωρητικές γνώσεις μπορεί να αποκτούν ιδιαίτερη αξία και χρησιμότητα, σε κάποιους άλλους όμως μπορεί να τους προκαλούν δυσκολίες. </li></ul>

×