ข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

62,007 views

Published on

2 Comments
71 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
62,007
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
560
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
2
Likes
71
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อสอบคณิตศาสตร์เรื่อง การบวก การลบ การคูณ การหารเศษส่วน

  1. 1. ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5เรื่อง การบวก การลบ การคูณ และการหารเศษส่วน จานวน 20 ข้อจงกา  ทับตัวอักษรตรงกับตัวเลือกที่ต้องการลงในกระดาษคาตอบ 1. 2 + 1 = 4. 3  8 กับ 2 1  3 มีค่าต่างกันเท่าไร 3 9 2 4 จะต้องดาเนินการตามข้อใดเป็นอันดับแรก ก. 1 ข. 1 ก. นาเศษมาบวกกัน 8 ข. ทาเศษให้เท่ากัน ค. 2 ง. 3 3 8 ค. ทาส่วนให้เท่ากัน 5. ข้อใดถูกต้อง ง. ทาเศษและส่วนให้เท่ากัน ก. 5 – 2 = 7 – 11 2. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 4 + 6 6 3 9 18 9 18 ข. 4 – 8 = 2 – 30 ก. 1 + 11 ข. 1 + 4 9 27 3 54 2 18 3 9 ค. 1 + 4 = 11 + 1 ค. 2 + 10 ง. 3 + 21 3 6 12 6 6 12 9 27 ง. 21 + 2 = 5 + 1 3. 1 ของ 3 มีค่าเท่ากับข้อใด 36 6 6 3 3 5 6. 2 1 + 1 3 =  ผลลัพธ์มีค่าเท่าไร ก. 1 – 3 ข. 1 + 3 2 10 3 5 3 5 ก. 3 1 ข. 3 7 ค. 1  3 ง. 1 ÷ 3 2 8 3 5 3 5 ค. 3 2 ง. 3 4 5 5
  2. 2. 7. 1  5 กับ 1 ÷ 2 12. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 6 3 นาผลลัพธ์มาบวกกันจะเท่ากับข้อใด 1. 3 ของระยะทาง 36 กิโลเมตร 4 ก. 2 ข. 3 6 6 2. 2 ของระยะทาง 27 กิโลเมตร 3 ค. 5 6 ง. 1 8. ข้อใดมีค่ามากกว่า 2 ÷ 5 ข้อใดถูกต้อง 3 6 ก. ข้อ 1 มีระยะทางสั้นกว่าข้อ 2 ก. 3  2 ข. 7 + 3 5 3 15 5 7 กิโลเมตร ค. 1 ของ 2 ง. 1  4 ข. ข้อ 1 มีระยะทางยาวกว่าข้อ 2 2 5 3 5 9. 8  ( 10 – 4 ) =  มีค่ามากกว่า 1 7 กิโลเมตร 9 8 16 3 ค. ข้อ 1 มีระยะทางสั้นกว่าข้อ 2 อยู่เท่าไร 9 กิโลเมตร ก. 3 ข. 4 ง. ข้อ 1 มีระยะทางยาวกว่าข้อ 2 9 9 9 กิโลเมตร ค. 5 ง. 6 13. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ 9 9 1. ( 1 + 3 ) ÷ 3 = 1 110. ข้อใดมีผลลัพธ์เท่ากับ 1 2 8 7 24 2 ก. ( 7 – 2 ) + 7 2. 17 + ( 10  3 ) = 6 3 9 3 18 4 3 4 4 ข. ( 3  6 ) + ( 1 – 7) 5 5 5 5 3. ( 1  32 ) ÷ 1 = 11 ค. 3 ( 3 – 5) 8 3 6 4 8 ง. (2 ÷ 5 ) 1 ข้อใดถูกต้อง 3 3 2 ก. ข้อ 2 เท่านั้น ข. ข้อ 1, 311. 2 ของสมุดหนึ่งโหล เท่ากับสมุดกี่เล่ม 3 ค. ข้อ 2, 3 ง. ข้อ 1, 2, 3 ก. 4 เล่ม ข. 6 เล่ม ค. 8 เล่ม ง. 10 เล่ม
  3. 3. 14. เชือก 8 เส้นยาวเส้นละ 5 เมตร นามาต่อกัน 17. แม่มีเงินอยู่ 900 บาท ซื้อชุดนักเรียนให้ 8 จะยาวเท่าไร ลูก 2 ของเงินที่มีอยู่ และซื้อรองเท้าอีก 5 ก. 4 เมตร ข. 5 เมตร 1 ของเงินที่มีอยู่เดิม แม่เหลือเงินกี่บาท 4 ค. 6 เมตร ง. 7 เมตร ก. 312 บาท15. “นิดมีเงิน 120 บาท นาไปซื้อผ้าเช็ดหน้า ข. 315 บาท 1 ของเงินที่มีอยู่” จากข้อความข้อใดถูกต้อง 5 ค. 321 บาท ก. เงินที่เหลือจากการซื้อผ้าเช็ดหน้า ง. 327 บาท มากกว่า 100 บาท 18. กระดาษ 1 รีม มี 480 แผ่น ใช้กระดาษ ข. นาเงินไปซื้อขนม 1 ของเงินที่ ครั้งแรก 1 ของรีม ใช้ครั้งที่สอง 4 3 3 5 เหลือ จะเหลือเงินอีก 65 บาท ของกระดาษที่เหลือ อยากทราบว่า ค. นาเงินไปซื้อดินสอสี 1 ของเงิน เหลือกระดาษกี่แผ่น 2 ที่เหลือ จะเหลือเงินอีก 48 บาท ก. 61 แผ่น ข. 62 แผ่น ง. เงินที่เหลือจากการซื้อผ้าเช็ดหน้า ค. 63 แผ่น ง. 64 แผ่น 19. “นิคมมีที่ดิน 8 แปลง แต่ละแปลงมี น้อยกว่า 50 บาท16. “ป้ามีกุ้งแห้ง 17 กิโลกรัม แบ่งใส่ถุงถุงละ พื้นที่ 1 ไร่” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง 2 5 1 กิโลกรัม” จากข้อความข้อใดถูกต้อง ก. นิคมมีที่ดินทั้งหมด 3 ไร่ 5 ข. หากนิคมขายที่ดินไร่ละ 28,500 ก. หากขายกุ้งแห้งถุงละ 50 บาท บาท นิคมจะได้เงินแปลงละ จะได้เงิน 850 บาท 14,200 บาท ข. หากขายกุ้งแห้งถุงละ 40 บาท ค. หากนิคมแบ่งที่ดินให้น้องสาว 2 จะได้เงิน 660 บาท แปลง นิคมจะเหลือที่ดิน 3 ไร่ ค. หากป้าให้กุ้งแห้งแก่เพื่อนบ้าน ง. หากนิคมขายที่ดินไร่ละ 30,000 ไป 3 ถุง ป้าจะเหลือกุ้งแห้ง15 ถุง บาท นิคมจะได้เงินทั้งหมด ง. หากป้านากุ้งแห้งไปขาย 11 ถุง 125,000 บาท ป้าจะเหลือกุ้งแห้ง 5 ถุง
  4. 4. 20. “กมลมีเงิน 500 บาท” จากข้อมูลข้อใดถูกต้อง ก. กมลนาเงินไปซื้อรองเท้า 3 ของเงินที่มีอยู่ กมลจะเหลือเงิน 250 บาท 6 ข. กมลนาเงินไปบริจาค 3 ของเงินที่มีอยู่ เท่ากับกมลบริจาคเงินไป 100 บาท 10 ค. กมลนาเงินไปซื้อกระเป๋า 3 ของเงินที่มีอยู่ กมลจะเหลือเงิน 115 บาท 4 ง. กมลนาเงินไปซื้อของใช้ 5 ของเงินที่มีอยู่ เท่ากับกมลใช้เงินไป 315.50 บาท 8

×