Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pengujian,pentaksiran,penilaian

20,691 views

Published on

Published in: Education

Pengujian,pentaksiran,penilaian

 1. 1. PENGUJIAN,PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
 2. 2. PENGUJIAN
 3. 3. KONSEP- Satu prosedur yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang terhadap pembelajarannya.- R.M. Gagne : the condition of learning : ‘..cara yang sistematik untuk mengukur perubahan tingkah laku murid”.- Proses ini melibatkan penggunaan alat pengukuran (ujian).- Alat pengukuran untuk mendapatkan maklumat tentang pencapaian murid
 4. 4. -murid perlu menyatakan secara eksplisit seperti menjawab secara lisan, tulisan, demonstrasi, amali (perubahan tingkah laku).-alat : pemerhatian, ujian formal, ujian amali dan praktikal.-proses : peringkat persediaan – perlaksanaan - pemeriksaan
 5. 5. TUJUAN PENGUJIAN Mengesan hasil pembelajaran Mengesah kemajuan yang diperolehi Mengesan kesulitan yang dihadapi Sebagai penggerak (murid dan guru) Mencari punca kelemahan Mendapatkan maklum balas
 6. 6. PENTAKSIRAN
 7. 7. KONSEP DAN TEORI PENTAKSIRAN Konsep Pentaksiran Prinsip Pentaksiran Ciri-ciri Pentaksiran Kesahan dan Kebolehpercayaan
 8. 8. KONSEP PENTAKSIRAN Pentaksiran ialah satu proses mendapatkan maklumatdan seterusnya membuat penghakiman tentang produk sesuatu proses pendidikan. LPM, KPM
 9. 9. OPERAS PENGETAHUA I N DAPAT KEMAHIRAN HASIL NILAI PRODU PROSES K PENTAKSIRAN PENGHAKIMA MAKLUMA N TPERTIMBANGAN BUKTI PENCAPAIAN PRESTAS I PENDIDIKA TOPIK N
 10. 10. PRINSIP PENTAKSIRAN Instrumen Kumpulan Yang Ditaksir Respons Kumpulan Yang Menaksir Skor
 11. 11. TUJUAN PENTAKSIRAN Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran Menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran Mendapatkan maklumat secaraberterusan tentang pengajaran dan pembelajaran Memperbaiki pengajaran dan pembelajaran
 12. 12. TUJUAN PENTAKSIRAN1. Merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid.2. Melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif. 3. Merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan.
 13. 13. Pentaksiran merangkumi aktivitimenghurai, merekod, memberiskor dan menginterpretasimaklumat tentang hasilpembelajaran seseorang pelajar.
 14. 14. PENTAKSIRAN OBJEKTIF PENGAJARAN DAN PEMBELAJARANAKTIVITI PENGAJARAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
 15. 15. CIRI PENTAKSIRAN YANG BAIKSkor yang tinggi darjah kesahan Skor yang tinggi darjah kebolehpercayaan Keobjektifan Kebolehtadbiran Kemudahtafsiran Menyeluruh
 16. 16. Keobjektifan : Ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan Kebolehtadbiran : Kelicinan dan kerja-kerja susulan yang dilaksanakan secara berpusat atau berasaskan sekolahKemudahtafsiran : Maklumat tentang calon berdasarkan skor, mendiskriminasikan calon, menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan pentaksiran Menyeluruh : Mengandungi soalan-soalan yang mewakili semua objektif yang penting
 17. 17. KAEDAH PENTAKSIRAN Pemerhatian Lisan Penulisan
 18. 18. PEMERHATIAN Sikap Pelakuan atau Amalan Amali Kemahiran Manipulatif Kemahiran Bersosial Kemahiran Belajar Kemahiran Reka Cipta Hasil Kerja Murid Lukisan Buku Skrap Kerja Kursus
 19. 19. PENTAKSIRAN SECARA LISAN DIGUNAKAN OLEH GURU UNTUK MENGUMPUL MAKLUMAT SEMASA BERLAKU INTERAKSI ANTARA 1. MURID DENGAN GURU 2. MURID DENGAN MURID 3. MURID DENGAN BAHAN PEMBELAJARAN
 20. 20. AKTIVITI PENTAKSIRAN LISANSOAL JAWABPERBINCANGAN DALAM KUMPULANSYARAHANBACAAN KUATPERBAHASANBERCERITATEMU BUALHAFAZANDEKLAMASI SAJAK / PUISI / PANTUN DSB.
 21. 21. PENTAKSIRAN SECARA PENULISANGuru melaksanakan aktiviti menyemak danmemeriksa tugasan hasil penulisan pelajar.1. Soalan dalam bentuk objektif2. Soalan dalam bentuk subjektif
 22. 22. MEREKODAktivti mencatat maklumat secara sistematikberkaitan dengan perkembangan, kebolehan,kemajuan dan pencapaian pelajar secara individu
 23. 23. PELAPORANProses penyampaian maklumatberkaitan pentaksiran dari semasa kesemasa tentang perkembanganpengetahuan, kemahiran, nilai, sikapdan pencapaian pelajar.
 24. 24. TUJUAN PELAPORAN Pelajar, guru, ibubapa dan pihak sekolah mendapat maklumat yang tepat dan terperinci berkaitan dengan pencapaian dan perkembangan pembelajaran pelajarTINDAKAN SUSULAN AKAN DILAKUKAN Pemulihan, pengukuhan dan pengayaan
 25. 25. KEPENTINGAN PENTAKSIRAN KEPADA GURUMengubah objektif P&P mengikut kebolehan pelajarMempelbagaikan teknik pengajaran sesuai dengankebolehan pelajarMempelbagaikan bahan bantu mengajar sesuai dengankebolehan pelajarMenggunakan bahasa yang sesuai dengan tahappenguasaan pelajarMemberi bimbingan kepada individu atau kumpulanpelajarMemberi peluang kepada pelajar untuk mengukuhkankemahiran yang diperolehi
 26. 26. KONSEP KESAHAN DAN KEBOLEHPERCAYAANThorndike (1991) konsep kesahan merujuk kepadakeseluruhan apa yang kita hendak ukur dan tiada lainselain apa yang kita hendak ukur.LPM – Kesahan skor ujian merujuk kepada relevan dankecukupcakupan
 27. 27. FAKTOR YANG MENENTUKAN KESAHAN SKOR Releven Mewakili
 28. 28. RELEVEN Item yang ditulis bagi sesuatu instrumen pentaksiran mestilah menepati : Kumpulan sasar Kurikulum Konteks dan situasi JSU Aras kesukaran
 29. 29. MEWAKILIItem dalam instrumen mestilah mewakilipentaksiran mestilah mewakili : Cakupan Kurikulum Kepelbagaian Item Aras kesukaran yang dihasratkan Kepelbagaian cara menyoal
 30. 30. KEBOLEHPERCAYAAN Skor : Tepat dan tekal Instrumen: Memberi skor yang konsisten
 31. 31. FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBOLEHPERCAYAAN Arahan tidak jelas Tempoh ujian tidak sesuai Pentadbiran yang tidak standard
 32. 32. PENILAIAN
 33. 33. KONSEP PENILAIAN Proses memperolehi maklumat dan menggunakannya untuk membuat pentaksiran dan keputusan. Menurut D. Stufflebeam : Educational Evaluation and Decision Making : “…proses menentukan, mendapat dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat pertimbangan dan tindakan susulan”.
 34. 34. PROSUDER PENILAIAN
 35. 35. KEPENTINGAN PENILAIAN UJIANDALAM BILIK DARJAH Mengetahui keupayaan, kemahiran, atau pengetahuan asas sedia ada pelajar-pelajar dalam perkara- perkara yang hendak diajar. Daripada ujian, guru dapat merancang dan merencana pengajara yang seterusnya. Hasil ujian tersebut dapat memberikan gambaran kepada guru tentang keupayaan pelajar mereka yang sebenar sebelum mereka memulakan pengajaran. Menolong guru mengetahui sejuh manakah pelajar mereka dapat menguasai atau mempelajari perkara yang telah disampaikan .
 36. 36.  Membandingkan pencapaian pelajar dengan rakan-rakan sekelas atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. Membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam sesuatu bidang subjek dengan bidang yang lain bagi melihat kelemahan atau kelebihan pelajar dalam sesuatu bidang. Maklumat ini digunakan untuk kerja-kerja pemulihan dan sebagainya.
 37. 37.  Membolehkan guru menilai bahan, teknik, dan kaedah pengajaran mereka sebagai asas meningkatkan pengajaran mereka. Pelajar mengetahui kelemahan mereka dalam sesuatu kemahiran atau bidang dan segera pula memperbaikinya.
 38. 38. PERBEZAAN PENGUJIAN,PENTAKSIRAN DAN PENILAIAN
 39. 39. JENIS/CIRI PENGUJIAN PENTAKSIRAN PENILAIANDEFINISI Alat pengukuran Proses Proses perubahan sesuatu menentukan menentukan tingkah laku peringkat perubahan pencapaian dan tingkah laku dan kedudukan membuat pelajar pertimbangan nilaiTUJUAN Menentukan Membuat Memberi pencapaian sesuatu pengelasan maklumat pembelajaran bagi tentang pencapaian dan pencapaian kedudukan objektif dalam pelajaran, pembelajaran kaedah mengajar dan kurikulum
 40. 40. JENIS/CIRI PENGUJIAN PENTAKSIRAN PENILAIANCARA Pemerhatian Pelbagai cara Berdasarkan atau soalan- mengumpul data kuantitatif soalan ujian data kuantitatif dan penghuraian kualitatifMASA Selepas Selepas Sebelum, pelajaran pelajaran semasa dan selepas pengjaran
 41. 41. JENIS/CIRI PENGUJIAN PENTAKSIRAN PENILAIANBENTUK Pemerhatian, Selepas Sebelum, semasa ujian lisan dan beberapa dan selepas satu bertulis pelajaran atau beberapa pelajaranLIPUTAN Terhad pada Sesuatu peringkat Dari sesuatu sesuatu kemahiran pembelajaran pembelajaran atau tertentu ke seluruh pembelajaran kurikulumKEPUTUSAN Menunjukkan Menunjukkan Menunjukkan prestasi suatu pencapaian pencapaian kemahiran atau secara relatif keseluruhan tetapi penguasaan tidak semestinya pembelajaran membayangkan yang spesifik kebaikan seseorang individu
 42. 42. JENIS/CIRI PENGUJIAN PENTAKSIRAN PENILAIANKEGUNAAN Menempatkan Pengelasan, Membaiki murid dalam pensijilan dan rancangan kumpulan yang penempatan mengajar, sesuai dalam jurusan kurikulum, pengesanan punca kelemahan dan membuat ramalanPROSES -persediaan -proses pengujian -prosesPERLAKSANAAN ujian -merekod pengukuran -pelaksaan markah/gred -proses -pemeriksaan penganalisis -proses interpretasi -melapor -tindakan
 43. 43. SEKIAN TERIMA KASIH

×