สรุปเหตุฉุกเฉินทางรังสีสุวรรณภูมิ

1,434 views

Published on

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการกำกับดูแลความปลอดภัยการใช้สาร กัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร์ และดำเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสาธารณภัยทางรังสีในภายประเทศ จึงได้จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าทำการตรวจสอบบริเวณดังกล่าว เพื่อระงับและบรรเทาภัยรวมถึงลดความหวาดวิตกของประชาชนและผู้ปฏิบัติ งานบริเวณนั้น ซึ่งจากผลการตรวจสอบไม่พบสิ่งผิดปกติใดๆ โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากได้รับการติดต่อประสานงานอย่างทันทีและมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ที่เกิดเหตุ หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทำให้เหตุการณ์ในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับอันตราย และสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในระยะเวลารวดเร็ว

โดย กลุ่มเตรียมความพร้อมและประสานงานฉุกแฉินทางรังสี

เผยแพร่โดย ห้องสมุดพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,434
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
40
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สรุปเหตุฉุกเฉินทางรังสีสุวรรณภูมิ

 1. 1. รายงานสรุป การเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสีบริเวณอาคารคลังสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ วันที่ 25 ธันวาคม 2552 โดย สํานักงานปรมาณูเพือสันติ (ปส.) ่ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วท.)
 2. 2. คํานํา ดวยวันที่ 25 ธันวาคม 2552 ไดเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี บริเวณอาคารคลังสินคา บริษัท บางกอก ไฟลท เซอรวิส (บีเอฟเอส คารโก) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี (วท.) ซึ่ ง เป น หน ว ยงานหลั ก ของประเทศในการกํ า กั บ ดู แ ลความปลอดภั ย การใช ส าร กัมมันตรังสีและพลังงานนิวเคลียร และดําเนินการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินสาธารณภัยทางรังสีในภายประเทศ จึงได จัดสงเจาหนาที่เขาทําการตรวจสอบบริเวณดังกลาว เพื่อระงับและบรรเทาภัยรวมถึงลดความหวาดวิตกของ ประชาชนและผูปฏิบัติงานบริเวณนั้น ซึ่งจากผลการตรวจสอบไมพบสิ่งผิดปกติใดๆ โดยการปฏิบัติงานในครั้ง นี้สําเร็จลุลวงไปดวยดี เนื่องจากไดรับการติดตอประสานงานอยางทันทีและมีประสิทธิภาพของหนวยงานที่เกิด เหตุ หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ทําใหเหตุการณในครั้งนี้ไมมีผูไดรับอันตราย และสามารถสรางความเชื่อมั่น ให แ ก ป ระชาชนในระยะเวลารวดเร็ ว เนื่ อ งจากท า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ เป น ท า อากาศยานขนาดใหญ มีผูโดยสาร และเจาหนาที่ตางๆ เปนจํานวนมาก หากไมสามารถสรางความเชื่อมั่นใหแกประชาชนอาจทําใหเกิด ความหวาดวิตก และสงผลกระทบตอประเทศก็เปนได สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ขอขอบพระคุณหนวยงานตางๆ ที่ประสานงานในการดําเนินการระงับและ บรรเทาภัย จนเหตุการณตางๆ กลับคืนสูสภาวะปกติ มา ณ โอกาสนี้ สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ 28 ธันวาคม 2552
 3. 3. รายงานสรุปเหตุฉุกเฉินทางรังสีบริเวณอาคารคลังสินคาทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ดวยเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 เวลาประมาณ 8.45 น. นายภาคภูมิ อรามรุญ นักฟสิกสรังสี กลุมเตรียม ความพรอมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สํานักงานปรมาณูเพื่อ สันติ (ปส.) ไดรับแจงทางหมายเลขฉุกเฉินทางรังสี (08 9200 6243) จากเจาหนาที่ของบริษัท บางกอก ไฟลท เซอรวิส (บีเอฟเอส คารโก) วาไดเกิดรังสีรั่วไหลของพัสดุหีบหอที่มีการขนสงมาทางเครื่องบิน ซึ่งไดมีการเก็บ ไวที่หองเก็บสินคาวัตถุอันตราย อาคารคลังสินคาบริษัท บีเอฟเอส บริเวณจุดฟรีโซน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยไมทราบวาเปนสารกัมมันตรังสีชนิดใด และเมื่อเจาหนาที่บริษัทฯใชเครื่องสํารวจรังสีที่ทางบริษัทมีอยูนั้น สามารถวัดระดับรังสีได 50 มิลลิซีเวิรตตอชั่วโมง ในเบื้องตนนายภาคภูมิ ซึ่งเปนผูรับแจงเหตุดังกลาว ไดให คําแนะนําในการดําเนินการ โดยใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ ทําการปดหองดังกลาว พรอมทั้งปดระบบระบาย อากาศ และใชเครื่องมือที่มีอยูทําการตรวจวัดผูที่เขาไปทําการขนยายหีบหอและใหทําการจํากัดเขตเจาหนาที่ที่ เกี่ยวของเพื่อปองกันการเปรอะเปอนของสารกัมมันตรังสี เพราะยังไมทราบวาเปนสารกัมมันตรังสีที่สามารถมี การรั่วไหลหรือมีการแพรกระจายไดหรือไม เมื่อเวลา 8.50 น. นายภาคภูมิ ไดรับการประสานงานเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ของกรมควบคุมมลพิษ วาเมื่อ เวลาประมาณ 7.23 น. กรมควบคุมมลพิษไดรับแจงจากเจาหนาที่บริษัท บีเอฟเอส วาไดเกิดเหตุรั่วไหลของสาร กัมมันตรังสีที่อาคารคลังสินคาของบริษัทฯ บริเวณจุดฟรีโซน ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ และหลังจากนั้นไม นานเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไดโทรศัพทแจงขอมูลเพิ่มเติมวา หีบหอดังกลาวไดมีการขนสงสารกัมมันตรังสี ชนิด อิริเดียม-192 (Ir-192) ซึ่งเปนสารกัมมันตรังสีแบบปดผนึก เมื่อเวลาประมาณ 9.00 น. นายกิตติศักดิ์ ชินอุดมทรัพย ผูอํานวยการสํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทาง รังสี ไดจัดสงเจาหนาที่ของสํานักงานกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสีจํานวน 4 นาย คือ กลุมเตรียมความพรอมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี (กตฉ.) 1. นายภาคภูมิ อรามรุญ นักฟสิกสรังสี ปฏิบัติการ กลุมกํากับดูแลความปลอดภัยการใชรังสีทางการอุตสาหกรรม (กปอ.) 1. นายรชต สุทธศิริ นักฟสิกสรังสี ชํานาญการ 2. นางสาวนัทฐิยา วงศศราพันธชัย เจาหนาที่วิทยาศาสตร 3. นายคมศักดิ์ หนุนเพชร นักวิทยาศาสตรนิวเคลียร
 4. 4. ทั้งนี้ไดนําเครื่องมือที่ใชสํารวจระดับรังสี (Survey Meter) ชุดตรวจสอบการรั่วไหลและการเปรอะ เปอนของสารกัมมันตรังสี และชุดปองกันการเปรอะเปอนทางรังสี ไปใชในการปฏิบัติงานประเมินสถานการณ และระงับเหตุเบื้องตน ณ สถานที่เกิดเหตุดังกลาว เวลา 9.45 น. โดยประมาณ เจาหนาที่ ปส.ไดเดินทางไปถึงในที่เกิดเหตุ พบเจาหนาที่ของบริษัท บีเอฟ เอส ทําการปดการเขาออกบริเวณทางเขาออกดานนอกอาคารคลังสินคา พรอมดวยรถดับเพลิงจํานวนหนึ่งและ อุปกรณชําระลางการเปรอะเปอนเคลื่อนที่บริเวณทางเขาออกของอาคาร โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท การทาอากาศ ยานไทย จํากัด (มหาชน) ไดรวมปฏิบัติการในพื้นที่ดวย จากนั้นเจาหนาที่ไดมีการมอบเอกสารการขนสงพบวา วั ส ดุ กั ม มั น ตรั ง สี ดั ง กล า ว คื อ อิ ริ เ ดี ย ม – 192 มี จํ า นวน 2 หี บ ห อ โดยหี บ ห อ ที่ 1 มี ค วามแรงรั ง สี 4,047.8 กิกะเบคเคอเรล (GBq) หรือ 109.4 คูรี่ (Ci) และหีบหอที่ 2 มีความแรงรังสี 34,176.7 GBq หรือ 923.7 Ci ซึ่ง จากการประเมินของเจาหนาที่ ปส. แลว ทําใหทราบวาสารดังกลาวเปนสารกัมมันตรังสีแบบปดผนึก หมายความ วา เปนสารกัมมันตรังสีที่ถูกหอหุมดวยวัสดุที่มีความคงทนถาวรและมีความแข็งแรง จึงทําใหไมมีโอกาสที่จะมี การเปรอะเปอนได เจาหนาที่ของ ปส. จึงไมจําเปนที่จะตองสวมใสชุดปองกันการเปรอะเปอนทางรังสี จากนั้นเจาหนาที่ไดทําการเปดเครื่องสํารวจรังสีและเดินเขาไปภายในอาคาร พบวาคาการวัดระดับรังสี เทากับระดับรังสีพื้นหลัง (Background) หรือระดับรังสีในธรรมชาติ และเมื่อถึงบริเวณหองเก็บวัสดุกัมมันตรังสี ดังกลาว ซึ่งเปนหองที่เก็บวัตถุอันตราย เจาหนาที่บริษัท บีเอฟเอส ไดมีการปดหองโดยไมใหผูที่เกี่ยวของเขาไป และเมื่อทําการวัดดวยเครื่องสํารวจรังสีบริเวณหนาหองขณะประตูปดอยู ระดับรังสีมีคาเทากับระดับรังสีพื้น หลัง จากนั้นเจาหนาที่ ปส. ไดใหเจาหนาที่ของบริษัท บีเอฟเอส ทําการเปดหองและเขาทําการตรวจสอบ พบวา หีบหอที่ 1 ที่มีการหอหุมดวยกลองกระดาษและหอหุมดวยพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง มีการฉีกขาดบริเวณกลอง กระดาษและมีรอยบุบเล็กนอย ดังรูปที่ 1 รูปที่ 2 และรูปที่ 3 สวนหีบหอที่ 2 ถูกหอหุมดวยสเตนเลสและไมมี รอยบุบหรือเสียหายแตอยางใด โดยหีบหอทั้งสองวางอยูในบริเวณเดียวกัน เจาหนาที่ไดใชเครื่องมือสํารวจรังสี วัดระดับรังสีโดยไมมีการเคลื่อนยาย ในระยะตางๆ ดังนี้ ที่ระยะสัมผัสหีบหอ วัดได 50 มิลลิเรนตเกินตอชั่วโมง (mR/h) ที่ระยะ 1 ฟุตหางจากหีบหอ วัดได 20 mR/h ที่ระยะ 1 เมตรหางจากหีบหอ วัดได 3 mR/h
 5. 5. จากนั้ น ทํ า การวั ด ความเปรอะเป อ นทางรั ง สี บ นพื้ น ผิ ว โดยใช วิ ธี ก ารวั ด การเปรอะเป อ นโดยอ อ ม (Indirect Method หรือ Smear Test) ไมพบการเปรอะเปอนแตอยางใด ดังนั้นเจาหนาที่ ปส. จึงไดประเมินและทําการตรวจสอบระดับรังสีอยางละเอียดอีกครั้งหนึ่ง โดยทํา การตรวจสอบแตละหีบหอ ซึ่งเจาหนาที่ ปส. ไดทําการเคลื่อนยายหีบหอที่ 1 ที่มีความชํารุดภายนอกหีบหอ ออกมาวัด โดยใชเครื่องสํารวจรังสี พบวา หีบหอที่ 1 ระดับรังสีที่ระยะสัมผัสหีบหอ วัดได 14 mR/h ระดับรังสีที่ระยะ 1 ฟุตหางจากหีบหอ วัดได 2 mR/h ระดับรังสีที่ระยะ 1 เมตรหางจากหีบหอ วัดได 0.6 mR/h จากนั้นทําการวัดระดับรังสีหีบหอที่ 2 ซึ่งไมมีการชํารุดของหีบหอภายนอก พบวา หีบหอที่ 2 ระดับรังสีที่ระยะสัมผัสหีบหอ วัดได 70 mR/h ระดับรังสีที่ระยะ 1 ฟุตหางจากหีบหอ วัดได 18 mR/h ระดับรังสีที่ระยะ 1 เมตรหางจากหีบหอ วัดได 4 mR/h จากการประเมินคาระดับรังสีทั้งหมดสามารถสรุปไดวา ถาคิดระดับรังสีที่ 70 mR/h ซึ่งเปนคาที่วัดได สูงสุดของหีบหอทั้งสองที่ทําการตรวจวัด ผูปฏิบัติงานสามารถอยู ณ ระยะสัมผัสสารกัมมันตรังสี เปนเวลา ประมาณ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยไมเปนอันตราย และถาประเมินระดับรังสีของหีบหอที่ 1 ที่มีความชํารุด บริเวณหีบหอภายนอก ผูปฏิบัติงานสามารถอยูในระยะสัมผัสสารกัมมันตรังสี เปนเวลาประมาณ 7 ชั่วโมงตอ สัปดาห โดยไมเปนอันตราย [คิดจากระดับรังสีสูงสุดที่กฎหมายกําหนด คือ 50 มิลลิซีเวิรตตอป (mSv/ป) หรือ 100 mR/สัปดาห] เมื่อทําการเปรียบเทียบกับเอกสารที่ใชในการขนสงสารกัมมันตรังสีทั้งสองหีบหอ โดยใช Transport Index (T.I.) ซึ่งเปนคาระดับรังสีปกติที่ตรวจวัดระดับรังสีของหีบหอที่ระยะ 1 เมตร โดยสามารถสรุป คาทั้งหมดไดดังตารางที่ 1
 6. 6. ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของหีบหอในการขนสง และการเปรียบเทียบคาระดับรังสีจากเอกสารขนสงและคา ระดับรังสีที่เจาหนาที่สํานักงานฯวัดไดจริง ชนิดฉลากรังสี คา ระดับรังสีที่ สรุปความ ชื่อวัสดุ ความแรง หีบหอ ลักษณะ ที่ใชสําหรับ Transport วัดไดระยะ 1 ผิดปกติที่ กัมมันตรังสี (GBq) การขนสง Index (T.I.) เมตร เกิดขึ้น 1 เปนหีบหอที่มี มีรอยบุบและมี 4,047.8 YELLOW II 0.6 0.6 ไมพบความ ลักษณะภายนอก รอยฉีกขาดเพียง ผิดปกติ เปนกลองกระดาษ เล็กนอยภายนอก ถูกหอหุมดวย หีบหอ พลาสติกดานนอก 2 เปนหีบหอที่ สภาพภายนอก 34,176.9 YELLOW III 4 4 ไมพบความ หอหุมดวยสเตน ปกติ ผิดปกติ เลส เวลาประมาณ 11.00 น. เจาหนาที่ ปส. ไดแจงใหเจาหนาที่ของบริษัท บีเอฟเอส และเจาหนาที่ของบริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) วาไมพบความผิดปกติของหีบหอทั้งหมดที่บรรจุสารกัมมันตรังสี อิริเดียม- 192 แตอยางใด จากนั้นทางบริษัท บีเอฟเอส จึงเปดพื้นที่ใหมีการใชงานบริเวณดังกลาวตามปกติ และยกเลิก ภาวะฉุกเฉินทางรังสีในเวลาดังกลาว เวลา 13.30 น. นายชัยวัฒน ตอสกุลแกว เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ไดเดินทางไปตรวจสอบ บริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่ง เพื่อยืนยันวาสถานการณตางๆ บริเวณอาคารคลังสินคาไดเขาสูสภาวะปกติ โดย ไดรับการรายงานสรุปจากเจาหนาที่ บริษัท บีเอฟเอส และเจาหนาที่ ปส. วาเหตุการณทั้งหมดไดกลับคืนสู สภาวะปกติและบริษัท ผูนําเขาสารกัมมันตรังสีไดมาขอรับหีบหอดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว โดยนายชัยวัฒน ใชเวลาในการตรวจสอบบริเวณอาคารคลังสินคาโดยละเอียดประมาณ 1 ชั่วโมง จนมั่นใจวาทุกอยางเขาสูสภาวะ ปกติจึงเดินทางกลับ อนึ่ง จากการตรวจสอบในระบบฐานขอมูลการนําเขาวัสดุกัมมันตรังสีอิริเดียม-192 (Ir-192) ซึ่งบรรจุใน Gamma Projector รุน Delta 880 ซึ่งเปนอุปกรณถายภาพดวยรังสีแกมมา ดําเนินการนําเขาโดย บริษัท เอนซิส
 7. 7. เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งบริษัทดังกลาวเปนผูแทนนําเขาใหกับ บริษัทนีโอ สกิล จํากัด โดยไดรับใบอนุญาตใหนําเขา ถูกตอง สําหรับสารกัมมันตรังสีอิริเดียม-192 (Ir-192) นั้น มีคาครึ่งชีวิต 73.83 วัน มีการสลายตัวใหรังสีบีตา และรังสีแ กมมา โดยในประเทศไทยมี การนําอิริเ ดีย ม-192 มาเป น อุปกรณใ นการถา ยภาพด ว ยรังสีแ กมมา (Gamma Radiography) เปนเทคนิคหนึ่งในการตรวจสอบโดยไมทําลาย (nondestructive testing, NDT) ซึ่งเปน วิธีการในตรวจสอบคุณภาพ เพื่อหาขอบกพรองหรือตําหนิของวัสดุทางอุตสาหกรรม NDT เชน การตรวจหา รอยบกพรองหรือตําหนิในในทอที่มีความหนาเทียบเทาเหล็ก 12 - 55 มิลลิเมตร เปนตน -------------------------------------------------------
 8. 8. รูปที่ 1 สภาพหีบหอบริเวณภายในอาคารเก็บสินคา รูปที่ 2 ภาพหีบหอที่บรรจุวสดุกัมมันตรังสีที่มีความชํารุดเสียหายบริเวณภายนอก ั
 9. 9. รูปที่ 3 รายละเอียดขอมูลภายนอกหีบหอทีขนสงวัสดุกัมมันตรังสี ่ รูปที่ 4 ลักษณะภายในของเครื่อง Gamma Radiography Projector ซึ่งภายในบรรจุวัสดุกัมมันตรังสี อิริเดียม-192 (Ir-192)
 10. 10. แจงเหตุฉุกเฉินทางรังสี กลุมเตรียมความพรอมประสานงานกรณีฉุกเฉินทางรังสี สํานักกํากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี โทรศัพท 0 2596 7600 เวลาราชการ 089 200 6243 ตลอด 24 ชั่วโมง โทรสาร 0 2562 0086 อีเมล rad_emer@oaep.go.th

×