Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

4ไอออนแชมเบอร์สำหรับระบบมาตรวิทยาของสารกัมมันตรังสี

893 views

Published on

4ไอออนแชมเบอร์สำหรับระบบมาตรวิทยาของสารกัมมันตรังสี (วทน. 8)

โดย ธงชัย สุดประเสริฐ และ อิทธิพล จิตรแม้น กองการวัดกัมมันตภาพรังสี สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ (บทความนี้ เผยแพร่ในการประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ครั้งที่ 8) 20-21 มิถุนายน 2544 เผยแพร่บนเว็บไซต์โดย จารุณีย์ เย็นใจ และ อารีย์รัชฏ์ วงศ์พันธุ์ ห้องสมุดพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

×