Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Polos workshop presentatie 2011 01 18 landelijke kwaliteitsdag

540 views

Published on

Workshop krachtenveldanalyse voor zorgverleners in relatie tot een zorggroep

Published in: Health & Medicine
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Polos workshop presentatie 2011 01 18 landelijke kwaliteitsdag

 1. 1. Apotheker, blijf aan de bal! LANDELIJKE KWALITEITSDAG APOTHEKEN Reehorst Ede, woensdag 19 januari
 2. 2. Agenda „s middagsWorkshopronde 110.15 – 12.00 uurLunch12.00 -13.30 uurWorkshopronde 214.00 - 14.15 uur Welkom en kennismaking14.15 - 14.30 uur Inleiding14.30 - 15.05 uur Groepswerk 1 / presentatie15.05 - 15.40 uur Groepswerk 2 / presentatie15.40 - 15.45 uur Afronding en uitreiken materiaalBorrel15.45 -16.15 uur
 3. 3. Wat verwacht u van deze workshop?
 4. 4. Wie is POLOS Adviesbureau  Ketens  Apotheken  Instellingen V&V, ziekenhuis Interim, procuratie en beheer  Huisartsen en -groepen  Tandartsengroepspraktijken  Apotheken en -ketens www.polos.nl
 5. 5. Doelstelling : blijf aan de bal hoe u een proactieve instelling als apotheker kunt innemen, hoe u als apotheker een positie kunt vinden in het locale krachtenveld van de integrale bekostiging, hoe u kunt inspelen op de locale behoeften hoe u deze kunt uitbouwen en benutten.Bespreken van diverse scenario‟s, met voor- ennadelen, valkuilen en kansen.
 6. 6. InleidingZorggroepen 2010: ± 100 met minimaal 1 zorgprogramma > 75% van alle huisartsen gemiddelde zorggroep: 76 huisartsen merendeel is monodisciplinair(bron: De organisatie van zorggroepen anno 2010, RIVM)
 7. 7. Inleiding ZORGVER- ZEKERAARS Prestatie- RetourinformatieZorgmarkt 1 indicatoren & declaratie € ZORGGROEP MeetwaardenZorgmarkt 2 € Meet waarden € huisarts diëtist apotheek specialist ………..
 8. 8. Van zorggroep naar ketenzorgZorggroepen:Zijn organisaties die met zorgverzekeraars contractenafsluiten om de chronische zorg in een bepaalde regiote coördineren en uit te voeren*Zorgketen:* bron: LVG
 9. 9. Vraagstelling 1 Welke belanghebbende partijen onderkend u? Wat zijn de belangen van die partijen? Hoe gaat u daarmee om?
 10. 10. Een proactieve instelling Informatie verzamelen Ga in gesprek (veel koffiedrinken) Toets of de informatie klopt Vertalen van informatie naar Kansen Toetsen of de hoofdaannemer ook die kansen ziet Neem initiatief !!!
 11. 11. Hoe kom ik aan informatie?
 12. 12. KvK
 13. 13. Hoe zijn ze georganiseerd?
 14. 14. Hoe denken ze over samenwerking?
 15. 15. Het locale krachtenveld Analyseer op gezamenlijkheid van belangen en mate waarin je kunt vertrouwen Ga in gesprek (veel koffiedrinken) Toets of de informatie klopt die de basis vormt voor je analyse Vertalen van informatie naar Kansen Toetsen of de hoofdaannemer ook die kansen ziet Neem initiatief !!!
 16. 16. Weinig vertrouwen Veel vertrouwen Coalitiepartners Bondgenoten - Huisarts V, W, - CliëntenGrote - Diabetesvereniging - Fysio‟s in GCOvereen- - Agis / Achmea - VerzorgingstehuisStemming - LHV / KNMPinbelangen Opportunisten lokale politiek Twijfelaars Menzis Andere locale apotheker Thuiszorg / fysio‟s buiten GC Overige huisartsen SHH Huisartsen X, Z - commitment? - wie zijn dit AHHA (van Steens)Geringe Nicole TeeuwenOvereen-Stemmingin Tegenstanders Opponenten -Gemeente …………….belangen -Huisarts Y Krachtenveldanalyse
 17. 17. Van wie bent u afhankelijk? Analyseer uw omzet (80/20 regel) Waar loopt u risico om het kwijt te raken Waar heeft u invloed?
 18. 18. Weinig invloed Veel Invloed •Dr. Jansen • Directie van de zorggroep •Fysio PetersGroot • Adviseur van de zorggroep •Ziekenhuis zonder PKARisico voorhuidigeomzet • Uw financier (bank) • Huisartstenlaboratoria •Assistente Marie (van dokter P.) • •Huisartsen Jos, Manja en TeunGeringeRisico voorde omzet Risicoanalyse van uw omzet
 19. 19. En wat doet u met deze info? Deel je zorgen in een open dialoog en laat hen hierop reageren en reflecteren; op basis van gelijkheid Probeer diverse scenario‟s (3-5) te bedenken en kies de voor u gewenste voorkeur Maak voor u zelf een plan van aanpak hoe met dit alles om te gaan Monitoor uw prestaties en hou bij of het plan van aanpak aangepast dient te worden. Ben flexibel! Doel: veilig stellen van de toekomst van uw bedrijf
 20. 20. Hoe u kunt inspelenop de lokale behoeften
 21. 21. Waar is de apotheek goed in? Enwaarin minder of ronduit slecht? Bejegening en klantgerichtheid Kwaliteit en procedures Kennis van geneesmiddelen bij diabetes, COPD, CVRM Efficiency; veel werk in weinig tijd First time right Wachttijden Toegankelijk voor klanten die uit zichzelf komen Preventie Communicatie Laagdrempelig in de ogen van de cliënten
 22. 22. En nu? Hoe ga ik in gesprek?Ben zelfkritisch: Hoe goed is de apotheek in het leveren van chronische zorg?Toets eens hoe men denkt over het statement: “Apothekers vormen een belangrijke schakel in de zorgketen en zij willen hun farmaceutisch kennis meer dan nu nog mogelijk is, inzetten in het belang van de patiënt”Stel open vragen: Waar loop je tegenaan? Waar erger je je over in de samenwerking Wat kan ik doen om de ketenzorg te verbeteren of in te vullen op het vlak van de farmacie?Heb een antwoord op hun open wedervraag: Wat heb je dan te bieden?
 23. 23. Wat hebben ze van ons nodig?
 24. 24. Wat hebben we logistiek te bieden? proactief herhalen synchroniseren signaleren van therapie- ontrouw voordat de cliënt bij de POH komt
 25. 25. Wat hebben we verder te bieden?
 26. 26. Wat weten we over wat mag en wat niet mag?
 27. 27. Vraagstelling 2Hoe ga je om met de volgende thema‟s alsapotheker?1. De zorggroep wil herhaalreceptuur centraal inkopen2. De zorggroep gaat test-strips en andere diagnostische materialen aanbesteden3. De zorggroep heeft onvoldoende POH capaciteit4. In het gebied van de zorggroep zitten zowel zelfstandig gevestigde als ook ketenapotheken
 28. 28. Hoe kunt u een positie vinden in hetlocale krachtenveld van de ketenzorg? Hard werken en kritische op het eigen functioneren Lever kwaliteit, maak het meetbaar en vertaal dit in voor belanghebbenden aansprekende zaken Toegevoegde waarde (vanuit de positie van de zorggroep) Be good and tell it
 29. 29. Inspelen op lokale behoeften Zorg voor een geografische match tussen zorggroep en de betrokken farmacie Regel het mandaat van de zorggroep goed Zorg voor een goede directie van de zorggroep farmacie Maak concrete proposities Maak kostprijsberekeningen Helder contract, transparante verslaglegging, governance Zorg dat iedereen de kwaliteit op orde heeft en neem zo nodig maatregelen Doe wat je zegt en zeg wat je doet
 30. 30. Uitbouwen positie en bestendigen Vertrouwen niet beschamen Streven naar win-win Je afspraken nakomen Telkens je partners verrassen met innovatie in kleine stapjes De juiste mensen op de juiste plek; vaak zijn mensen van de start niet de mensen voor de continuïteit
 31. 31. Vragen? ? ? ??? ? ? ?? ? ? ?? ?
 32. 32. Literatuur Website www.polos.nl/kwaliteitsdag-apotheken Boek VAN ZORGGROEP NAAR KETENZORG Hand-outs van de workshop
 33. 33. Evaluatieformulier Landelijke Kwaliteitsdag Apotheken

×