Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ии фвс

979 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ии фвс

 1. 1. ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: •Начално усвояване на основни изобразителни средства •Изразяване чрез образи на собствени мисли, чувства и отношения •Развиване и обогатяване на зрителното възприятие, представи, въображение и фантазия •Участие във форми на визуална комуникация •Емоционално общуване с произведения на изобразителното изкуство • Сьпричастие към локални и глобални проблеми на околната среда: екологична защита, права на детето, национални и световни хуманитарни ценности ОЧАКВАНИРЕЗУЛТАТИ: •разграничаване на реалност от фантазия; •разграничаване на природна от архитектурна среда; •изразяване на емоционално настроение и собствено отношение към проблемите на околната среда; •владеене на основни изобразителни средства, материали и техники; •участие във визуален диалог; •емоционално възприемане на произведения от изобразителното изкуство и народното творчество.
 2. 2. № дата Програмно съдържание Учебен проблем Тема на урока Методическа единица Брой часове Междупредметни връзки Месец Септември 1. 15.09 17.09 Зрител и творба Картина Светът през моя прозорец Входяща диагностика 2 Роден край 2. 26.09. 29.09 Обект и среда Изобразяване на архитектурна среда Училището отвътре и отвън Входяща диагностика; Усвояване на нови знания 2 Роден край, Български език и литература Месец Октомври 3. 1.10. 8.10. Обект и среда Картина разказ Вечер вкъщи Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край 4. 13.10 15.10 Обект и среда Разказ в картинки Омагьосаната къща Усвояване на нови знания 2 Български език и литература 5. 20.10 22.10 Материали и техники Бои и цветове Небесна дъга Палавите мишки Усвояване на нови знания 2 Роден край 6. 27.10 29.10 Обект и среда Образи и цветове Есенни листа Усвояване на нови знания 2 Роден край, Музика 7. Обект и среда Образи и сенки Сенки на животни Усвояване на нови знания 2 Роден край Месец Ноември 8. VІІІ седмица Обект и среда Образи и силуети Необикновени животни Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Роден край 9. ІХ седмица Зрител и творба Художник Ателието на художника Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Роден край 10. Х седмица Зрител и творба Картина от различни материали От всичко може да се направи картина Жива картина Усвояване на нови знания 2 Роден край, Домашен бит и техника
 3. 3. 11. ХІ седмица Материали и техники Смесена техника Нощ Усвояване на нови знания 2 Роден край, Домашен бит и техника Месец Декември 12. ХІІ седмица Материали и техники Моделиране Любимо домашно животно Усвояване на нови знания 2 Роден край 13. ХІІІ седмица Материали и техники Апликиране Морско дъно Усвояване на нови знания 2 Роден край, Домашен бит и техника 14. ХІV седмица Обект и образ Празнична украса Коледа и Нова година Междинна диагностика 2 Роден край, Домашен бит и техника Месец Януари 15. ХV седмица Визуална комуникация Природни явления и знаци Времето Усвояване на нови знания 2 Роден край 16. ХVІ седмица Обект и образ Декоративна композиция Украса на керамичен съд Усвояване на нови знания 2 Роден край, математика , музика 17. ХVІІ седмица Визуална комуникация Човешки дейности и знаци Спорт Усвояване на нови знания 2 Физическо възпитание и спорт 18. ХVІІІ седмица Зрител и творба Колаж Забавни образи Усвояване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край, Домашен бит и техника Месец Февруари 19. ХІХ седмица Визуална комуникация Познати образи и знаци Създаване на знаци Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край, Математика, Музика 20. ХХ седмица Обект и образ Образи и форми Човешка фигура Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Физическо възпитание и спорт 21. ХХІ седмица Обект и среда Облекло Горските животни в града Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край, 22. ХХІІ седмица Обект и образ Рисуване в мрежа Пеперуди Усвояване на нови знания 2 Роден край, Математика Месец Март 23. ХХІІІ седмица Обект и среда Илюстрация Любим герой Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край 24. ХХІV Визуална Пътни знаци Улично движение Упражнение;усвоя 2 Роден край,
 4. 4. седмица комуникация ване на нови знания Математика 25. ХХV седмица Материали и техники Релефна апликация Птици Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Роден край, Домашен бит и техника 26. ХХV седмица Материали и техники Отпечатани образи Монотопия Усвояване на нови знания 2 Български език и литература, Роден край Месец Април 27. ХХVІІ седмица Зрител и творба Натюрморт Натюрморт с цветя Усвояване на нови знания 2 Роден край 28. ХХVІІІ седмица Зрител и творба Портрет Портрет на мой приятел Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Роден край 29. ХХІХ седмица Визуална комуникация Проектиране на визуална система Екологична карта Упражнение Изходяща диагностика 2 Роден край Месец Май 30 ХХХ седмица Материали и техники Конструиране Шапка от картон Упражнение;усвоя ване на нови знания 2 Домашен бит и техника 31. ХХХІ седмица Материали и техники Отпечатване с готови форми Композиция от повтарящи се елементи Упражнение Изходяща диагностика 2 Роден край, Математика, Домашен бит и техника 32. ХХХІІ седмица Зрител и творба Картина в природна среда Светът около мен Упражнение Изходяща диагностика 2 Роден край, Домашен бит и техника
 5. 5. Цели и задачи на обучението и възпитанието по физическа култура и спорт в І клас  Поставяне основите на хармонично физическо и двигателно развитие;  Усъвършенстване на основните естествено приложни двигателни действия и овладяване на нови двигателни умения и игри със строеви общоразвиващ характер;  Комплексно развитие на двигателните способности /качества/;  Овладяване на достъпни за възрастта знания за значението,терминологията,техническото изпълнение и приложението на физическите упражнения;  Възпитаване на нравствени добродетели и волеви черти на характера като условие за пълноценно личностно развитие;  Формиране на позитивно отношение към двигателната активност,умения за групови взаимоотношения и насърчаване на генетично заложената у децата „любов към движението”
 6. 6. Дата Ядро № Тема Основни задачи Очаквани резултати Методи и средства Междупредм. връзки Брой часове Забележка
 7. 7. Месец Септември 15.09 Основно ядро Лека атлетика 1. Бягане за техника Свободно,умерено движение с добра кординация между ръцете и краката,поддържане на правилна стойка,свободно и ритмично дишане Умеят да бягат по права линия;умеят да бягат с промяна на посоката;умеят да бягат с промяна на темпото Повторен метод;фро нтален и посменен метод Бълг.ез и л-ра, математика, роден край 1 19.09 Основно ядро Лека атлетика 2. Бягане за развитие на бързина добра кординация между ръцете и краката Бълг.ез и л-ра, математика, роден край 1 26.09 Основно ядро Лека атлетика 3. Скачане с два крака от място на дължина Умеят да скачат на дължина и височина с два крака Бълг.ез и л-ра, математика, роден край 1 29.09 Основно ядро Лека атлетика 4. Скачане с един крак след засилване 1 Месец Октомври 3.10. 5. Измерване на физическата дееспособност и двигателната активност на учениците Умения за бързо и продължително бягане Учениците бягат бързо до определена цел 1 10.10 Основно ядро гимнасти ка 6. Строеви упражнения. Строи се бързо Строяват се в кръг,в една и в две редици.Изпълняват команди за строяване в „колона”, „редица” , „Кръг” Умеят да се строяват в кръг,в една редица,в две редици,в една и в две колони. Изпълняват командите за строяване, равняване, преброяване Музика, домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти 7. Строеви упражнения. „Търси водача си” Концентриране на вниманието; Ориентиране в Умеят да се престрояват по команда от учителя 1
 8. 8. ка пространството 13.10 Основно ядро гимнасти ка 8. Строеви упражнения. 1 13.10 Основно ядро гимнасти ка 9. Общоразвиващи упражнения Запознаване с ОРУ като свойство на физ възп. с общоподготвителен характер.Овладяван е на определен обем от ОРУ за целенасочено въздействие върху отделните звена на човешкото тяло Познават основните изходни положения на тялото и неговите части за изпълнение на ОРУ. Разпознават основните посоки за изпълнение на ОРУ-горе,долу, напред,назад,ляво,дясно. Изпълняват дву и четири тактови ОРУ с разнообразно движение на ръцете ,краката,трупа и главата Непосредс твена демонстра ция, словесни методи музика 1 13.10 Основно ядро гимнасти ка 10. Общоразвиващи упражнения Позитивно отношение и разбиране относно хигиенното значение на ОРУ за детския организъм Познават основните изходни положения на тялото и неговите части за изпълнение на ОРУ- горе,долу, напред, назад,ляво, дясно, встрани Непосредс твена демонстра ция, словесни методи Домашен бит и техника, музика 1 20.10 . Основно ядро гимнасти ка 11. Общоразвиващи упражнения Позитивно отношение и разбиране относно хигиенното значение на ОРУ за детския организъм Познават основните изходни положения на тялото и неговите части за изпълнение на ОРУ- горе,долу, напред, назад,ляво, дясно, встрани Непосредс твена демонстра ция, словесни методи Домашен бит и техника, музика 1 24.10 Допълни- телно ядро Танци 12. Ритмични упражнения и музикални игри „Статуя” Формиране на умения за изпълнение на упражнение в Разпознава ритъм в размер 2/4 и 7 /8.Развиват и контролират темпа на изпълнение.Познават и Непосредс твена демонстра ция Музика, бълг.ез и л-ра 1
 9. 9. различен темп и ритъм;обогатяване на ритмичната двигателна култура.Развитие на метроритмичен усет изпълняват най-малко две подвижни музикални игри 27.10 . Допълни- телно ядро Танци 13. Ритмични упражнения и музикални игри „Пъргави колари” Придвижване на учениците в бегом,тръст или галоп,с промяна на темпа и ритъма Разпознава ритъм в размер 2/4 и 7/8.Различа- ват и умеят да контролират темпа на изпълнение Музика, бълг.ез и л-ра 1 Месец Ноември 3.11. Допълни- телно ядро Танци 14. Ритмични упражнения и музикални игри „Кральо портальо” Да усвоят изпълнението на ритмичните движения и играят подвижни игри с музика Разпознава ритъм в размер 2/4 и 7/8.Различа- ват и умеят да контролират темпа на изпълнение Музика, бълг.ез и л-ра 1 7.11 Допълни- телно ядро Туризъм 15. Пешеходен туризъм Формиране на любов към природата .Усвояване на начални умения и издръжливост за по- продължително ходене по различен терен с преодоляване на малки естествени препятствия Владеят основните умения,за туристическо ходене по равнинен терен.Умеят да подреждат ,да поставят и да носят малка туристическа раница Роден край 1 10.11 Основно ядро спортни игри 16. Подаване и ловене на топка.Подаване с две ръце Умение да подават топка с партньор Владеят основно техническо действие с топка „подаване с две ръце” Бълг.ез и л-ра, роден край,домашен бит и техника 1 14.11 Основно ядро спортни игри 17. Подаване и ловене на топка.Подаване с една ръка от рамо Умение да подават топка с една ръка на партньор Владеят основно техническо действие с топка „подаване с една ръка от рамо” Бълг.ез и л-ра, роден край,домашен бит и техника 1
 10. 10. 17.11 Основно ядро спортни игри 18. Подаване и ловене на топка. Умение да ловят топка подадена от партньор Владеят основно техническо действие с топка „ловене с две ръце” Бълг.ез и л-ра, роден край,домашен бит и техника 1 21.11 Основно ядро спортни игри 19. Подаване и ловене „Лови топката” Умение да ловят топка от място Формирано умение за ловене на топка с две ръце от място Бълг.ез и л-ра, роден край,домашен бит и техника 1 24.11 Основно ядро спортни игри 20. Подаване и ловене „Топка на съседа” Подаване на топка от място по всякакъв начин и във всички посоки Формирано умение за ловене на топка с една и две ръце от място Бълг.ез и л-ра, роден край,домашен бит и техника 1 Месец Декември 28.11 Основно ядро спортни игри 21. Подаване и ловене „Топка на съседа” Подаване на топка от място по всякакъв начин и във всички посоки Формирано умение за ловене на топка с една и две ръце от място Бълг.ез и л-ра, роден край, домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 22 Лазене и провиране в колянна опора. „Бързо, лази,бързо седни” Усъвършенстване на естествено- приложните двигателни действия лазене и провиране . Укрепване на мускулатурата на ръцете,раменния пояс и трупа Умеят да лазят по свободен начин.Умеят да се провират под препятствия.Умеят да прилагат лазенето и провирането във всички варианти, Поотделно и в комбинация с други упражнения домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 23. Лазене и провиране.Лазене в колянно-лакътна опора „Щафета с лазене и провиране” Укрепване на мускулатурата на ръцете,раменния пояс.Кординация при движение на горните и долните крайници Умеят да лазят и да се провират под всички препятствия Математика , домашен бит и техника 1
 11. 11. Основно ядро гимнасти ка 24. Катерене,прекатерван е и висове.Катерене по гимнастическа стена Усвояване и усъвършенстване на двигателните умения- катерене,прекатерва не и всички висови умения Умеят да се катерят по гимнастическа стена. Умеят да се провират под гимнастическа пейка и скрин Посменен метод Математика , домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 25. Катерене,прекатерван е и висове.Прекатерване през препятствия с височина /60-70 см./ Да се прекатерят през ниска греда,скрин или коза Умеят да се прекатерят през ниска греда,скрин или коза Математика , домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 26. Катерене,прекатерван е и висове.Висови упражнения Умеят да изпълняват висови упражнения на гимнастическа греда и ниска висилка Математика , домашен бит и техника 1 Основно ядро спортни игри 27. Стрелба /удар / с топка Формиране на умения за нанасяне на удар с лека топка като момент от подвижни игри Умеят да стрелят с лека топка от място по непосредствена неподвижна цел.Умеят да прилагат стрелба във всякакви подвижни игри Математика , домашен бит и техника Бълг.ез .и л-ра 1 Месец Януари Основно ядро спортни игри 28. Стрелба /удар / с топка. „Бийте средните” Усъвършенстване на стрелбата и ловенето на топката Умеят да стрелят с лека топка по дадена цел Бълг.ез. и л-ра Роден край, домашен бит и техника 1 Основно ядро спортни игри 29. Стрелба /удар / с топка. „Бийте средните” Развиване на точност при стрелба Умеят да стрелят с лека топка по дадена цел Бълг.ез. и л-ра Роден край, домашен бит и техника 1 Основно 30. Стрелба /удар / с Усъвършенстване Умеят да стрелят с лека Бълг.ез. и л-ра 1
 12. 12. ядро спортни игри топка. „Защитена крепост” на стрелбата и ловенето на топката топка от място в цел Роден край, домашен бит и техника Основно ядро спортни игри 31. Стрелба /удар / с топка. „Защитена крепост” Усъвършенстване на стрелбата и ловенето на топката Умеят да стрелят с лека топка по дадена цел Бълг.ез. и л-ра Роден край, домашен бит и техника 1 Основно ядро спортни игри 32. Стрелба /удар / с топка. „Умните мишлета” Развиване на точност при стрелба Умеят да стрелят с лека топка от място в цел Бълг.ез. и л-ра Роден край, домашен бит и техника 1 Основно ядро спортни игри 33. Стрелба /удар / с топка. „Умните мишлета” Развиване на точност при стрелба Умеят да стрелят с лека топка по дадена цел Бълг.ез. и л-ра Роден край, домашен бит и техника 1 Основно ядро спортни игри 34. Вдигане,носене и противодействие.носе не на плътна топка Обогатяване моториката на учениците с двигателни умения носене и противодействие.По добрява общофункционално -то състояние на детския организъм Умеят да вдигат и носят самостоятелно и в групи подходящи за целта предмети. Притежават сили и умения да противодействат на партньора в ситуация на теглене и бутане домашен бит и техника 1 Месец Февруари Основно ядро гимнасти ка 35. Вдигане,носене и противодействие.Вди гане и носене на части от скрин и гимнастическа пейка Обогатяване моториката на учениците с двигателни умения носене и противодействие. Умеят да вдигат и носят самостоятелно и в групи подходящи за целта предмети домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 36. Равовесни и скокови упражнения. „Скок,подскок, прескок” Формиране на умения за запазване на устойчиво състояние на тялото при изпълнение на двигателни Умение да изпълняват равновесни стоежи ,седежи и равновесно ходене /на земя и на пейка/.Умеят да изпълняват скачане в домашен бит и техника 1
 13. 13. действия върху малка опора. Усъвършенстване на естествено приложните гимнастически упражнения скачане и прескачане дълбочина Основно ядро гимнасти ка 37. Равовесни и скокови упражнения. „Скок,подскок,врабче та” Подобряване на скоковите способности на учениците домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 38. Търкаляне и претъркаляне. „Търкалящи се мечета” Подобряване на силовите способности и ориентация в пространството. Овладяване на достъпни за възрастта терминологични знания,за въздействието и изпълнението на търкаляне и претъркаляне Умеят да изпълняват търкаляне от лег и тилен лег.Разбират значението на „групировката” на тялото и изпълнява гръбно търкаляне /люлка/ от свит седеж домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 39. Търкаляне и претъркаляне. Обогатяване моториката на учениците с двигателни умения за управление на тялото в пространството Умеят да изпълняват претъркаляне през глава/кълбо/ до седеж домашен бит и техника 1 Основно ядро гимнасти ка 40. Търкаляне и претъркаляне. Обогатяване моториката на учениците с двигателни умения за управление на тялото в пространството Умеят да изпълняват претъркаляне през глава/кълбо/ до седеж домашен бит и техника 1
 14. 14. Месец Март Допълни телно ядро танци 41. Народни хора и танци „Боряно,Борянке”- размер 2/4 Формиране на положително отношение към българската танцова традиция. Формиране на основни танцови умения и сръчности от българския фолклор в размер 2/4 Познават и изпълняват основните положения на ръцете и краката в хор „Боряно, Борянке”. Умеят да изпълняват ръченица на стъпка на място и без съпровод. Показ от учителя; цялостен метод музика 1 Допълни телно ядро танци 42. Народни хора и танци Формиране на основни танцови движения Умеят да изпълняват движение по даден метрум Показ от учителя; цялостен метод музика 1 Допълни телно ядро танци 43. Народни хора и танци Показ от учителя;ця лостен метод музика 1 Допълни телно ядро туризъм 44. Ориентиране Формиране на положително отношение към спорта,ориентира- не.Усвояване на основни познания за изпълнения на такава дейност, Развиване на съобразителност,на ходчивост и въображение Умеят да се ориентират по слънцето и да определят по него посоките на света.Умеят да се ориентират по предверително поставените условни знаци Роден край 1 Допълни телно ядро туризъм 45. „По следите на крадеца” Възпитават наблюдателност и съобразителност Роден край, математика 1 Допълни телно 46. „Снежко” Усъвършенстванена хвърляне с една Роден край, математика 1
 15. 15. ядро туризъм ръка над рамо. Развива чувството за окомер и точност на мускулните усилия Основно ядро лека атлетика 47. Хвърляне.”Улучи бухалките” Развиване силата и точността на хвърляне Умеят да хвърлят по свободен начин малка топка с една ръка над рамо в далечина и цел Роден край, математика 1 Месец Април Основно ядро лека атлетика 48. Хвърляне.”Улучи бухалките” Развиване силата и точността на хвърляне Умеят да хвърлят по свободен начин малка топка с една ръка над рамо в далечина и цел Роден край, математика 1 Основно ядро лека атлетика 49. Хвърляне.”Кой ще улучи” Усвояване на хвърлянето в хоризонтална цел и чувството за окомер Умеят да хвърлят плътна топка от 1 кг. С две ръце над главата Роден край, математика 1 Основно ядро лека атлетика 50. Хвърляне.”Кой ще улучи” Усвояване на хвърлянето в хоризонтална цел и чувството за окомер Умеят да хвърлят плътна топка от 1 кг. С две ръце над главата Роден край, математика 1 Основно ядро лека спортни игри 51. Подаване и ловене. „Сновяща топка” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 52. Подаване и ловене. „Сновяща топка” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 53. Подаване и ловене. „Топка на съседа” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1
 16. 16. Месец Май Основно ядро лека спортни игри 54. Подаване и ловене. „Топка на съседа” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 55. Подаване и ловене.”Лови топката” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 56. Подаване и ловене.”Лови топката” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 57. Подаване и ловене. „Сновяща топка” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 58. Подаване и ловене. „Сновяща топка” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 59. Подаване и ловене. „Топка на съседа” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 Основно ядро лека спортни игри 60. Подаване и ловене. „Топка на съседа” Умение за подаване и ловене на топка Правилно да подават и ловят Бълг.ез и л-ра Роден край 1 61. Измерване физическата дееспособност.Скок на дължина от място с два крака Умение за правилно скачане с два крака от място Учениците правилно скачат от място с два крака и правилно се приземяват Математика, Роден край 1 62. Измерване физическата дееспособност.Скок с Умение за правилно скачане след засилване Умеят да се приземяват правилно Математика, Роден край 1
 17. 17. един крак след засилване

×