Okolen sviat

1,587 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Okolen sviat

  1. 1. 1 час седмично 32 часа годишно Цели: 1.Придобиване на система от знания за природата,обществото и човека, включваща природни, исторически и обществени забележителности народния край,семейството и училището; сезонните изменения в живата и неживата природа, групиране на растения и животни, знания за здравословнияначин на живот, опасности, породени от злополуки, неправилно движение по улиците и природни бедствия. 2.Формиране на познавателни, комуникативни и практически умения-разпознаване,определяне,сравняване,групиране,използване на различниизточници на информация, грижи за растенията, животните и здравето. 3.Развитие на екологична и здравна култура. По учебника на Ем. Василева и Силвия Цветанска, изд. „Просвета
  2. 2. № Дата Тема Цели Забележка1 Светът около мен Oбогатяване представата за семейството и неговите членове, техните роли и Семейство и род отговорности.Осмисляне значението на семейството като общност от хора,които Входяща диагностика. взаимно се подкрепят.2 Родословно дърво и роднини Разкриване зависимостите между рода и семейството.Осмисляне на роднинските връзки между членовете на рода.Празници на семейството, обединяващи членовете на рода.3 Нашето училище Осъзнаване на училището като институция и общност.Функции и белези( име, номер). Особености на училището.Разграничаване от останалите сгради.Формиране на положителна нагласа към ученето и училището.Опазване на училището.4 Моите права и задължения в Формиране на гражданско съзнание и поведение.Осмисляне на собствените училище права и задължения.Развитие на умението за общуване,уважение мнението на другите.Утвърждаване на толерантност, подкрепа, ненасилие.5 Моето родно селище в миналото и Изграждане на представа за категорията време.Запознаване със днес забележителностите, обществените сгради, исторически паметници на селището.Формиране чувство за принадлежност към родното селище.6 Забележителности в родното селище Запознаване със забележителностите на селището.Формиране умения за разпознаване на най-важните сгради.Изграждане на ориентация в пространството.Декодиране на символи и използването им при създаване на схема на населеното място.7 Труд и отдих в родния край Затвърдяване и обогатяване на познанието за различни професии.Разкриване ролята на човека и неговия труд.Осмисляне на връзката между особеностите на родното селище и трудовата дейност на хората.8 Транспортът – различен и необходим Затвърдяване, обогатяване и систематизиране на знанията за различните транспортни средства.Разкриване на връзката между особеностите на родното селище и транспортните средства в него.Развитие на умението за сравнение и формиране на умението за умозаключения и обобщения.9 Живеем заедно Развитие на умението за общуване, познаване и използване на разнообразни средства за комуникация.Откриване на връзката между средствата за предаване на съобщения и промените в начина на живот на хората.10 България- отечество на всички Формиране на представа за нашето отечество България.Разпознаване на български граждани официалните и битови празници.Разпознаване на обичаи и традиции на различни етнически общности.Формиране на гражданско самосъзнание и етническа толерантност.11 Какво научих за света около мен Затвърдяване на формираните знания.
  3. 3. 12 Екскурзия.Наблюдение сред Изграждане на представи за елементите на живата и нежива природа.Формиране природата на екологична култура.13 Промени в природата Характеризиране на зависимостите и отношенията между живата и нежива Природа природа.14 Промени в природата Даване на знания за промените в природата от въртенето на Земята.Затвърдяване знанията за годишните времена и влиянието им върху труда на човека. Запознаване с годишен календар( месеци, дни, части от денонощието).15 Сезонни промени Затвърдяване на знанията за промените в четирите сезона.Обогатяване на знанията за връзка между въртенето на Земята и промените в живата и нежива природа.Запознаване с труда на хората през различните сезони.16 Какво научих за промените в Затвърдяване и усъвършенстване на знанията. природата17 Растения и животни Обогатяване на познанията за развитие на растенията.Групиране на растенията Разнообразният свят на растенията според вида (дървета, храсти, тревисти), мястото(диворастящи, стайни, градински)Разграничаване на плодове и зеленчуци.Ролята на растенията за живота на човека.Възпитаване на екологично поведение.18 Как се развиват растенията Затвърдяване на условията за развитието на растенията (въздух, вода, топлина, светлина и почва)Разкриване на смисъла на грижите на човека за растенията.Подготовка за засаждане и отглеждане на растения.Ролята на растенията в живота на човека.19 Животните около нас Обогатяване на знанията за видовете животни и тяхното групиране-( диви, селскостопански, домашни любимци).Разграничаване на родители и малки.Формиране на грижовно отношение към животните.Ползата за човека и застрашените видове.20 Какво получаваме от Уточняване на ползата от селскостопанските животни.Класификация на селскостопанските животни продуктите.Разкриване на връзката между грижата на човека за селскостопанските животни и животинските придукти.21 Животните- наши приятели Обогатяване на познанието за връзката между човека и животните.Класификация на животните.Разграничаване на животните,живеещи в дома от домашните, селскостопанските, дивите животни и животните, живеещи в зоологическите градини.Позитивно отношение към животните.Изграждане на хигиенни навици при съжителство с животни в дома.22 Какво научих за растенията и Затвърдяване и систематизиране на знанията. животните23 Моето тяло,хигиена и хранене Запознаване с частите и функциите на сетивните органи.Формиране на Човешкото тяло представа за себе си и своето тяло.Изграждане на отношение на подкрепа и
  4. 4. приемане на хора с увреждания.24 Хората- еднакви и различни Развитие на умения за откриване на сходство и различие между хората.Толерантно отношение към различните хора.Уважение към личността, независимо от разликите във външния вид, произход, интереси.Опознаване на себе си чрез съпоставяне с другите.25 Как да растем здрави и силни Осмисляне ценността на здравето и изграждане на навици за здравословен начин на живот.Умение за разпознаване и класификация на храни (растителни и животински).Положително отношение към спорта и движението и значението им за здравето.26 Човекът и природата Запознаване с компонентите на природната среда и факторите, от които зависи екологичното равновесие.Разкриване на връзката между човека и природата.Възпитаване на екологично съзнание, опазване и възпроизводство на природата.27 Какво научих за човешкото тяло и Затвърдяване и систематизиране на знанията. храненето28 Безопасно поведение Задълбочаване на познанието за правилата за движение(пеша, с велосипед, с Деца на пътя ролери) и за основните пътни знаци.Изграждане на навици за адекватно поведение на уличното движение.29 Природни бедствия Запознаване с природните бедствия.Знания и адекватни действия в ситуация с природни бедствия.Запознаване с мерки за безопасност в бедствени ситуации.30 Предпазване от злополуки Запознаване с опасностите от кибрит, отровни и взривоопасни материали, електрически ток,неохраняеми водоеми, непознати хора.31 Какво научих за безопасното Изграждане на умения за справяне в критични ситуации и предпазване от поведение злополуки.32 Обобщение. Годишен Обобщаване, затвърдяване и систематизиране на знанията. преговор.Изходяща диагностика.

×