Successfully reported this slideshow.

Kak da pravim-2

1,889 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Kak da pravim-2

 1. 1. ПОДХОДИ ИСРЕДСТВАВ ОЦЕНЯВАНЕТОСава КерелезовЦентър за оценяване, НБУ
 2. 2. Решете двата въпроса:Как се нарича Допълнете пропуснататазаболяването, което се основна ера от развитиетодължи на разместване на на Земята.междупрешленен диск? неозой, мезозой,а) артроза протерозой, архай…б) дискова хернияв) остеопороза а) силург) рахит б) пермд) луксация в) камбрий г) карбон д) палеозой
 3. 3. ПОДХОДИ В ОЦЕНЯВАНЕТО Оценяване на знания ↔ Оценяване на уменияОценяване на репродукция ↔ Оценяване на продукцияОценяване на постигнатото ↔ Оценяване на владеенето Субективно оценяване ↔ Обективно оценяване Холистично оценяване ↔ Аналитично оценяване Нормативно оценяване ↔ Критериално оценяване Външно оценяване ↔ Самооценяване Формиращо оценяване ↔ Общо оценяване Текущо оценяване ↔ Финално оценяване Хартиено оценяване ↔ Електронно оценяване
 4. 4. ПРЕДИ ДА ОЦЕНЯВАМЕ ТРЯБВА ДА ОПРЕДЕЛИМ:  целта на конкретния изпит  подхода за оценяване  обема на проверяваните знания и умения  адекватността на избраните форми по отношение на целта и обема  праговото ниво за “издържал” и скалата за оценяване в шестобални оценки  процедурата на оценяване – мястото, времето и реда за изпълнение на изпитните задачи  изискванията към оценяваните  критериите за оценяване
 5. 5. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОЦЕНЯВАНЕТО Обективност: сходни форми, еднакви критерии, без лично отношение Етичност: зачитане на правата, достойнството и различността Прозрачност: кого, кога и как ще оценяваме Отговорност: да отчитаме ефекта върху оценявания и институцията Адекватност: изпитните форми да са адекватни на целите оценяването
 6. 6. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ ОЦЕНКА СИНТЕЗ АНАЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЕ РАЗБИРАНЕ ЗНАНИЕ
 7. 7. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (1)Компетентности Прояви Средства за оценяванеЗНАНИЕ – - описва факти, - тестови въпросивъзпроизводство събития, личности - рефератна информация - дефинира понятия - анотация - резюме - изразява принципи - есе за дефиниране и - формулира закони описателно есеРАЗБИРАНЕ – - разбира фактите - тестови въпросиспособност да се - обяснява методи, - казуссхване смисъла принципи, процедури - есе за класификация и обяснително есе - дискусия/обсъждане - презентация
 8. 8. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (2)Компетентности Прояви Средства за оценяванеПРИЛОЖЕНИЕ – - прилага принципи в - тестови въпросиизползване на нова ситуация - казуснаученото в нови - показва правилна - докладконкретни употреба на нов - есе за класификация,ситуации метод/процедура есе за сравняване; аргументативно есе - проект/модел - изследователска задачаАНАЛИЗ – - разпознава неявно - аргументативно есе иразбиране на формулирани идеи и есе за анализструктурата на логически парадокси - ролева игранещата - различава факти от - дискусия/обсъждане предположения и - казус изводи - моделиране - проект - изследователска задача
 9. 9. ТАКСОНОМИЯ НА БЛУМ (3)Компетентности Прояви Средства за оценяванеСИНТЕЗ – - развива нови идеи - ролева играспособност за - организира, - дискусия/обсъжданеразработване на планира работата - изследователски илиплан на приложен проект - създава работещиизследване или - казус системина нов метод - моделиране - интегрира неща от различни областиОЦЕНКА – - критикува - аргументативно есе испособност за съгласуваността и критично есеокачествяване адекватността на - ролева играстойността, изводите спрямо - дискусия/обсъжданезначимостта данните - казус - оценява/оспорва - моделиране полезността на - проект работата
 10. 10. Средства за оценяванеo Практически задачи Сценично представяне Художествена творба Създаване на модел (макет) Лабораторно изследване Изследователски проект Презентация Участие в дискусия Ролева игра Казус (курсова работа) – граничен тип
 11. 11. Средства за оценяване2. Отворени въпроси (Free response items) Диктовка Преразказ Доклад Анотация, реферат, конспект Есе Въпроси с кратък отговор Въпроси за допълване Cloze текст
 12. 12. Средства за оценяване3. Затворени въпроси (Objective items) Вярно/Невярно Двуалтернативни Множествен избор Съпоставяне Банкиран Cloze Банкиран Cloze за съпоставяне
 13. 13. Средства за оценяване - СРАВНЕНИЕ1. Практически задачи 3. Затворени въпроси2. Отворени въпросиРазнообразни по формат Само 4-5 форматаЧесто се използват Използват се по-малкоЛесно се формулират По-трудно се създаватТрудно се оценяват Оценяват се автоматичноОценката е субективна Оценката е обективнаПроверяват продуктивност Проверяват репродуктивностДобри са за проверка на Добри са за проверка на: факти,умения като: приложение, събития, понятия, принципи ианализ, синтез и оценка закони, но могат да проверяват и умения
 14. 14. 1. Практически задачи 2. Отворени въпросиКАЗУС 3. Затворени въпросиПример: (по екология)Вие сте участник в екологичен проект. В България за две седмици идва ваш колега, експерт по редки и застрашени видове птици. Вашата задача е да го разведете на ключовите за тях местообитания, за да придобие точна представа за тяхната численост, разпространение и опасности.1. Подгответе доклади за 5 вида такива птици, които включват: ареал, численост и причини за застрашеността на птиците.2. Изгответе план-график за провеждане на теренните изследвания.3. Предайте докладите и план-графика като общ документ от 6-7 стр.Работете самостоятелно, проверявайте достоверността на информацията си поне в 2 източника, не пишете излишни неща, оформете добре текстовете, за да са ясни и приятни за четене.
 15. 15. 1. Практически задачи 2. Отворени въпросиКАЗУС 3. Затворени въпросиПример (по икономика): Фирмата, в която работите, трябва да си подобри дейността. Вашият началник ви възлага да опишете бизнес процесите на компанията. Целта е тяхното оптимизиране, така че да намалите фирмените разходи, да подобрите вътрешната организация и дейности и като резултат да повишите конкурентоспособната и печалбата.Тази задача изисква да изпълните следното: 1. Да идентифицирате основните, спомагателните и управленски процеси във вашата фирма; 2. Да направите сравнение на съществуващите процеси с еталонния модел и да отбележите липсващите процеси във фирмата, спрямо него; 3. Да обясните причината за липсата на тези процеси; 4. Да изготвите доклад за ръководството на вашата фирма, който представя получените резултати от вашата работа.
 16. 16. 1. Практически задачи 2. Отворени въпросиКАЗУС 3. Затворени въпроси Най-сложни са за изпълнение от учащите се Проверяват комплекс от знания в дадена област Проверяват умения за приложение на знания, анализ, синтез и оценка Могат да се разработват и от по 2-3 учащи се – работа в екип Най-времеемки са за изпълнение – често се дават за домашна работа, но може и на изпит в час Обикновено се разрешава ползването на помощни материали Допустимо е поетапно консултиране с преподавателя
 17. 17. 2. Отворени въпросиПРЕПОРЪКИ ЗА ПОДГОТВЯНЕ– Да си поставим ясна цел – какво точно искаме проверим– Да обмислим добре съдържанието на задачата (въпроса)– Да го формулираме ясно и еднозначно– Да включим насочващи въпроси, източници или др.– Да определим съдържателен обхват, структура и обем– Да зададем условията като: срок за изпълнение, екипи,начин на представяне (предаване) и др.– Да дефинираме критерии за оценка
 18. 18. 2. Отворени въпросиКРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕСъдържателни:  Степен на изпълнение  Вярност и точност  Пълнота и дълбочина на знанията  Ключови понятия, закони, правила, подходи  Собствени разсъждения?Формални:  Писмена култура – правопис, стил, графично оформление  Спазване на зададения обем  Спазване на срока (времето за изпълнение). Формиране на оценката: точки по критерии  шестобална оценка
 19. 19. 1. Практически задачи 2. Отворени въпросиЕСЕ 3. Затворени въпросиПример: Есе по география (аргументативно)Може ли да се подобри възрастовата структура на населението в България?Направете кратко описание на факторите, които влияят навъзрастовата структура на населението и на начина, по който сивзаимодействат те. Опишете текущото им състояние в нашата страна ипредложете промяна за подобряване, като се обосновете.Пример: Есе по литература (съпоставително)Как се развива символизмът в българската литература от началото на ХХ век?Опишете отличителните черти на българския символизъм икоментирайте причините за различията му спрямо европейския;представете няколко български символиста и специфичното в тяхнототворчество.
 20. 20. 1. Практически задачи 2. Отворени въпросиЕСЕ 3. Затворени въпроси Също са трудни за изпълнение от учащите се Проверяват комплекс от знания в дадена област Проверяват умения за приложение на знания, анализ, синтез и оценка Времеемки са за изпълнение, но по-често се дават за изпит в час Трудни са за съпоставяне и от там – за оценяване Имат много разновидности: описателно, обяснително, за анализ на причинно-следствени отношения, за сравнение/противопоставяне или оценяване на тези, за класификация, аргументативно
 21. 21. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиКРАТЪК ОТГОВОР 3. Затворени въпросиПример: биология (факти)Кои са жлезите с вътрешна секреция в човешкия организъм?…………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………....................................Пример: история (съпоставка и оценка)Какви се оказват от гледна точка на историята действията княз Борис І и на сина му (княз Владимир – Расате) за и срещу въвеждането на християнството като официална религия в България?…………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………....................................…………………………………………………………………………....................................
 22. 22. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиКРАТЪК ОТГОВОР 3. Затворени въпроси По-лесни са за изпълнение от учащите се Имат широко приложение:  за проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи, закони и др.)  за проверка на умения като съпоставяне, синтез и оценка (на факти, тези и др.) Фокусират се върху конкретни неща – рядко проверяват комплекс от знания и/или умения Изпълняват се сравнително бързо и могат да се съчетават по много в един тест Сравнително лесни са за оценяване
 23. 23. 1. Практически задачиВЪПРОСИ ЗА 2. Отворени въпросиДОПЪЛВАНЕ 3. Затворени въпросиПример: химия (принципи, закони)Следствие от структурната теория на Бутлеров е, чеако ........................ на дадено съединение е известен,то неговите свойства могат да се предскажат. (отг. химичният строеж)Пример: география (факти)Мон Блан е най-високият връх на Алпите и цяла ЗападнаЕвропа. Височината му е около 4 810 метра. Той еразположен на …………………………………… граница. (отг. френско-италианската)
 24. 24. 1. Практически задачиВЪПРОСИ ЗА 2. Отворени въпросиДОПЪЛВАНЕ 3. Затворени въпроси Също са по-лесни за изпълнение от учащите се Имат широко приложение:  за проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи, закони и др.)  за проверка на умения като съпоставяне, синтез и оценка (на факти, тези и др.) Фокусират се върху конкретни неща – рядко проверяват комплекс от знания и/или умения Изпълняват се сравнително бързо и могат да се съчетават по много в един тест Сравнително лесни са за оценяване
 25. 25. 1. Практически задачиCLOZE TEST 2. Отворени въпроси 3. Затворени въпросиПример: езикова грамотност (разбиране при четене)Прочетете текста и попълнете празните позиции в него .Ако потърсим признаци, че еволюцията на вида Homo Sapiens (1)____________,най-лесно ще забележим именно развиването на способността да обработваме(2)______________ повече информация, да мислим все по-бързо, да се ориен-тираме (3)______________ и да вземаме светкавични решения. Количествотознания, необходимо на (4)______________ наш съвременник, е хиляди пъти по-голямо от обема информация, (5)______________ е бил нужен на неговия връст-ник в началото на (6)______________ векове.отговори:(1) продължава; (2) все/много; (3) по-добре/по-успешно/по-ефективно; (4)някой/един/млад/всеки; (5) който; (6) предишните/отминалите
 26. 26. 1. Практически задачиCLOZE TEST 2. Отворени въпроси 3. Затворени въпроси Малко по-трудни са за изпитваните Имат по-конкретно приложение:  проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи и др.)  проверка на езикови умения (лексика, граматика, четене) Сравнително лесни са за оценяване (по ключ) Трудни са за подготвяне, защото:  Трябва да се намери добър оригинален текст  Текстът трябва да се редактира, докато се подготвя задачата  Трябва да се изберат внимателно думите, които се проверяват, за да се постигне целта на изпита  “Дупките” не трябва да са повече от 10%
 27. 27. 1. Практически задачиВЯРНО/НЕВЯРНО 2. Отворени въпроси 3. Затворени въпроси Пример: биологияВярно ли е, че белите мечки се хранят с пингвини? (отг. “Невярно”) Пример: български езикВ изречението “Марин Иванов е най-вероятния кандидат на партията за изборите.” има грешка при употребата на непълен член. (отг. “Вярно”) Пример: математикаЕдин от принципите за подобие на фигури гласи, че ако два ъгъла от един триъгълник са равни на два ъгъла от друг триъгълник, то двата триъгълника са подобни. (отг. “Вярно”)
 28. 28. 1. Практически задачиВЯРНО/НЕВЯРНО 2. Отворени въпроси 3. Затворени въпроси Доста лесни са за възприемане от изпитваните Имат висока степен на налучкване (50%)! Имат съвсем конкретно приложение:  проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи и др.)  проверка на езикови умения (правопис, граматика…) Много лесни са за оценяване (по ключ) Лесни са за подготвяне Добре е да се комбинират по много Добре е да се използват за формиращо оценяване Да се внимава с отрицателно зададените въпроси
 29. 29. 1. Практически задачиДВУАЛТЕРНАТИВНИ 2. Отворени въпросиВЪПРОСИ 3. Затворени въпроси Пример: географияО-в Мадагаскар се намира непосредствено до континента ………*а) Африка б) Азия Пример: историяОтказването на владетел от престола се нарича…………а) автархия *б) абдикация Пример: физикаКакъв вид лещи се използват за направата на далекогледи?*а) двойно изпъкнали б) двойно вдлъбнати
 30. 30. 1. Практически задачиДВУАЛТЕРНАТИВНИ 2. Отворени въпросиВЪПРОСИ 3. Затворени въпроси Доста лесни са за възприемане от изпитваните Имат висока степен на налучкване (50%)! Имат съвсем конкретно приложение:  проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи и др.)  проверка на езикови умения (правопис, граматика…) Много лесни са за оценяване (по ключ) Лесни са за подготвяне. Добре е да се комбинират по много Добре е да се използват за формиращо оценяване Да се внимава с неверния отговор – трябва да е смислен!
 31. 31. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси Пример: литература Христо Ботев е автор на творбата… а) “Майка” б) “Майка ми” * в) “Майце си” г) “Моята майка” д) “Майчина молитва”
 32. 32. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси Лесни са за възприемане от изпитваните Имат различна степен на налучкване Имат широко приложение:  проверка на знания (понятия, факти, дати, принципи и др.)  проверка на езикови умения (правопис, граматика…)  проверка на уменията разбиране, анализ, синтез и оценка Много лесни са за оценяване (по ключ) Добре е да се комбинират по много Могат да се използват при много подходи в оценяването Най-добрият и най-използваният вид затворени въпроси Не са много лесни за подготвяне – трябва да внимаваме защото:
 33. 33. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:1. Въпросът трябва да се формулира така, че да НЕ подсказва верния отговор.  Иначе… Как се нарича заболяването, което се дължи на разместване на междупрешленен диск? а) артроза *б) дискова херния в) остеопороза г) рахит д) луксация
 34. 34. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:2. Правилният отговор да НЕ СЕ издава сам.  Иначе… Допълнете пропуснатата основна ера от развитието на Земята. архай, протерозой, мезозой, неозой, … а) силур б) перм в) камбрий г) карбон *д) палеозой
 35. 35. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:3. Правилният отговор да НЕ Е по-дълъг и/или описателен от останалите.  Иначе… Кое е най-точното определение за природен ресурс? а) всички дадености на природата б) всички енергийни ресурси в) всички минерално-суровинни ресурси г) водните, поземлените и биологичните ресурси *д) всички природни елементи, които човек е ценил и използвал в производствената си дейност
 36. 36. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:4. Въпросът да е граматически и смислово съгласуван с всички алтернативни отговори.  Иначе… Посочете погрешното продължение на следното твърдение: При променлив ток във всички моменти от време е еднаква… а) честотата на тока б) големината на тока в) ефективната стойност на напрежението г) максималната стойност на тока д) периодът на тока
 37. 37. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:5. Да НЯМА напълно синонимни или еднакви отговори.  Иначе… Кое твърдение не се отнася до съня? а) Той е жизнена необходимост. б) По време на съня приемането на информация от външната среда е ограничено. в) Чрез него се възстановява работоспособността на мозъка. *г) Възприятията в този период са улеснени. д) Контактът с околната среда е намален.
 38. 38. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:6. ВНИМАВАЙТЕ много с двойното отрицание!  Иначе… При кой процес газът не извършва работа? а) при изотермен процес б) при изобарен процес *в) при изохорен процес г) при всички процеси д) при нито един процес
 39. 39. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:7. НЕ пълнете излишно въпроса с глупави отговори.  Иначе… Висшият съвещателен орган за управление на Османската империя – съвет на везирите начело със султана, се нарича… а) Висока порта б) Джизие в) Медресе г) Канапе *д) Диван
 40. 40. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:8. Стремете се да формулирате ясно въпроса и всички алтернативни отговори към него.  Иначе… Явлението дифракция се наблюдава, ако светлината преминава през отвор или среща преграда, чиито размери са… а) по-големи от дължината на светлинната вълна б) по-малки от дължината на светлинната вълна *в) сравними с дължината на светлинната вълна г) несравними с дължината на светлинната вълна д) много по-малки от дължината на светлинната вълна
 41. 41. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ПРЕПОРЪКИ:9. Избягвайте излишните повторения.  Иначе… Кое твърдение е вярно? *а) при обикновени условия неметалите са в твърдо, течно и газообразно агрегатно състояние б) при обикновени условия неметалите са в твърдо и течно агрегатно състояние в) при обикновени условия неметалите са в твърдо и газообразно агрегатно състояние г) при обикновени условия неметалите са в твърдо агрегатно състояние
 42. 42. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпроси ДРУГИ ПРЕПОРЪКИ:o Предложете повече алтернативни отговориo Дайте само един правилен отговор на въпроса.o Стремете се да правите положително зададени въпроси.o Ако създавате и отрицателни въпроси, акцентирайте върху отрицателните форми (напр. Кое от следните твърдения НЕ Е вярно?)o Използвайте този вид въпроси и за проверка на умения, а не само на фактология.o Създавайте разнообразни по вид въпроси.
 43. 43. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпросиРАЗНООБРАЗИЕ В ТИПА “МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР”:1. ВЪПРОСЪТ СЕ БАЗИРА НА ТЕКСТ, ОТ КОЙТО СЕИЗВЛИЧА НЕОБХОДИМАТА ИНФОРМАЦИЯ“Цъфтежът” на водата е интересно явление, което се наблюдава всепо-често. Тогава водата в езера, блата, заливи на морета и океани сеобагря в зелено, синьо-зелено или червено. Това се дължи на масовоторазвитие на едноклетъчни водорасли (зелени, синьо-зелени и др.)“Цъфтежът” не се появява във водите, които…а) съдържат естествени торовеб) съдържат много органични веществав) съдържат отпадъчни продукти на предприятие за производствона хартияг) не съдържат много органични отпадъчни веществад) съдържат битови отпадъчни вещества и перилни препарати
 44. 44. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпросиРАЗНООБРАЗИЕ В ТИПА “МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР”:2. ОЩЕ В ОСНОВАТА СЕ ПРЕДЛАГАТ ВЪЗМОЖНИТЕОТГОВОРИ, МЕЖДУ КОИТО МОЖЕ ДА ИМА ИПОВЕЧЕ ОТ 1 ВЕРЕН.Кои от твърденията А, Б и В са верни?• А – натриевата основа има pH > 7• Б – солната киселина има pH = 7• В – азотната киселина има pH < 7а) само Б; б) А и Б; в) Б и В; г) А и В; д) А, Б и В
 45. 45. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпросиРАЗНООБРАЗИЕ В ТИПА “МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР”:3. КЪМ ОСНОВАТА Е ДОБАВЕНА ГРАФИКА, ЧЕРТЕЖИЛИ ТАБЛИЦА, КОЯТО ПОДПОМАГА РЕШАВАНЕТОАко окачваме последователно върховете на един произволентриъгълник на конец, то мислените линии, продължаващи отконеца при всяко окачване, ще се пресекат в една и същаточка от триъгълника. За кое тяло ще се получи същото?а) за кубб) за призмав) за тетраедърг) за пирамидад) за всяко от изброените тела
 46. 46. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпросиРАЗНООБРАЗИЕ В ТИПА “МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР”:4. ВАРИАНТИТЕ НА ОТГОВОРИТЕ СА ПРЕДСТАВЕНИ ВОБЩА СХЕМА, ТАБЛИЦА, ДИАГРАМА И ДР.На схемата е представена неправилно рефлексна дъга.В кой от елементите е грешката.рецептор сетивен нервен център синапс ефектор а) неврон в) г) д) б)
 47. 47. 1. Практически задачиВЪПРОСИ С 2. Отворени въпросиМНОЖЕСТВЕН ИЗБОР 3. Затворени въпросиРАЗНООБРАЗИЕ В ТИПА “МНОЖЕСТВЕН ИЗБОР”:5. ВАРИАНТИТЕ ЗА ИЗБОР НА ОТГОВОРА СА ЧАСТ ОТЕДИНЕН ТЕКСТ.Посочете грешката в текста:Организмите в една биоценоза се намират в сложни хранителнивзаимоотношения. Зелените растения са автотрофи(а), защотомогат сами да синтезират органични вещества. В биоценозатарастителните организми формират групата на продуцентите(б).Животните са хетеротрофи(в), защото не могат сами даобразуват хранителни вещества. Те се означават катоконсументи(г). Други хетеротрофни организми пък се хранят смъртви растения и животни или с отпадъци от тяхната обмяна.Те образуват групата на реципиентите(д).
 48. 48. 1. Практически задачиВЪПРОСИ ЗА 2. Отворени въпросиСЪПОСТАВЯНЕ 3. Затворени въпроси Пример 1: физикаСвържете всеки един от теоретичните модели симето на неговия автор.1. Планетарен модел за строежа на атома 4 Джеймс Максуел2. Корпускулярна теория 2 Ърнест Ръдърфорд3. Специална теория на относителността 1 Исак Нютон4. Електромагнитна теория 3 Алберт Айнщайн
 49. 49. 1. Практически задачиВЪПРОСИ ЗА 2. Отворени въпросиСЪПОСТАВЯНЕ 3. Затворени въпроси Пример 2: биологияОпределете наименованията на отделните части наневрона, като напишете съответния номер в скобите предвсяко наименование.(.....) ядро(.....) дендрити(.....) клетъчно тяло(.....) обвивка около аксона(.....) аксон(.....) синаптични окончания
 50. 50. БАНКИРАН 1. Практически задачиCLOZE TEST 2. Отворени въпроси 3. Затворени въпросиПрочетете текста и попълнете празните позиции внего .Ако потърсим признаци, че еволюцията на вида Homo Sapiens(1)___________, най-лесно ще забележим именно развиването наспособността да обработваме (2)___________ информация, дамислим все (3)___________, да се ориентираме и да вземамесветкавични решения.отговори:(1) а. продължава б. спира(2) а. по-малко б. повече(3) а. по-бавно б. по-бързо
 51. 51. БАНКИРАН 1. Практически задачиCLOZE TEST 2. Отворени въпросиЗА СЪПОСТАВЯНЕ 3. Затворени въпросиПример: езикова грамотност (разбиране при четене)Прочетете текста и попълнете празните позиции в него .Ако потърсим признаци, че еволюцията на вида Homo Sapiens (1)____________,най-лесно ще забележим именно развиването на способността да обработваме(2)______________ повече информация, да мислим все по-бързо, да се ориен-тираме (3)______________ и да вземаме светкавични решения. Количествотознания, необходимо на (4)______________ наш съвременник, е хиляди пъти по-голямо от обема информация, (5)______________ е бил нужен на неговия връст-ник в началото на (6)______________ векове.Изберете:А. много; Б. всеки; В. продължава; Г. по-ефективно; Д. отминалите; Е. който
 52. 52. ТЕСТОВЕ
 53. 53. ТЕСТОВЕ – Какво е тест?Тест: Всякакъв вид проверка (измерване) на всичко,което може да бъде проверявано (измервано).Тест: Всякакъв вид изпит за проверка (и оценка) назнания, умения, нагласи и др.Тест: Средство за проверка (и оценка) навладеенето на конкретни знания и/или умения чрезопределен набор от отворени и/или затворенивъпроси.
 54. 54. ТЕСТОВЕ – Предварителна подготовкаn Тестова банка – набор от качествени изпитни въпросиn Ясни цели – за обратна връзка или за оценка, за знания или умения, за постигнато или за овладяно…n Избор на условия – писмено или електронно, в клас или вкъщи, за 1 учебен час или друго…n Създаване на структура – ще има ли раздели, как ще бъдат подредени въпросите (тематично, по вид, по трудност…)n Начин на проверка – бързо и обективно (по ключ) или бавно и субективно (по критерии)…
 55. 55. ТЕСТОВЕ – Препоръки за изготвяне1. Внимателен подбор на въпросите според тяхната: Цел (знания, умения и т.н.) Тематика Трудност Начин на проверяване и оценяванеn Оптимален брой въпроси (общо и за всеки раздел)n Ясни инструкции за оценяванитеn Страничен поглед върху теста от колега в същата област (ако е възможно)n Апробация (ако е възможна)
 56. 56. ТЕСТОВЕ – Създаване ТЕСТ №1 ТЕСТОВА БАНКА Въпрос 1 Въпрос 1 Въпрос 5 Въпрос 9 Въпрос 2 Въпрос 2 Въпрос 6 Въпрос 10 Въпрос 3 Въпрос 3 Въпрос 7 Въпрос 11 Въпрос 4 Въпрос 4 Въпрос 8 Въпрос 12
 57. 57. ТЕСТОВЕ – Какво да НЕ правим?1. да НЕ разбъркваме тематично въпросите2. да НЕ разбъркваме самоцелно отговорите3. да НЕ разделяме един тестов въпрос на две страници4. да НЕ подреждаме правилните отговори в схема5. да НЕ даваме на изпит тестове с грешки и слабости6. да НЕ използваме един и същи тест години наред7. да НЕ изпитваме с един вариант в препълнена стая
 58. 58. ТЕСТОВЕ – Как да създаваме варианти? С напълно еднакви въпроси – просто чрез размяна на местата на въпросите и отговорите С частично повтарящи се въпроси – част от въпросите са едни и същи, за да се гарантира по- висока степен на сходство. С напълно различни въпроси – нито един въпрос не се повтаря в другите варианти, но всички са подбирани внимателно по вид, тематика и трудност.
 59. 59. ТЕСТОВЕ – Какво подпомага подбора? “Паспортизиране” на тестовите въпроси в банката:  Тематика  Автор и дата на създаване  Редактор и бележки за нанесените редакции  Апробация и резултати от нея  В кой тест е използван, дата на използване  Трудност на въпроса (предполагаема и реална)  Дискриминативна сила на въпроса  Степен на корелация  Характеристики на възможните отговори
 60. 60. ТЕСТОВЕ – Какво подпомага подбора?
 61. 61. ТЕСТОВЕ – Характеристики на тестове Раздел "МАТЕМАТИКА" Раздел "ФИЗИКА" 70 90 80 60 70 50 60 40 50 30 40 30 20 20 10 10 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 62. 62. ТЕСТОВЕ – Оценяване на тестове Начини на оценяване на тестовете 1. Обикновен точков бал 2. Бал в проценти 3. Процентил 4. Диаграми (профил) 5. RASCH и IRT 6. Шестобални оценки
 63. 63. ТЕСТОВЕ – Оценяване на въпросите - ТОЧКИ 1.Есе-въпрос (5-30 т.) 2.Въпрос с кратък отговор (2-5 т.) 3.Въпрос за допълване (1-5) 4.Cloze въпрос и Cloze текст (1-5 и 5-100) 5.Вярно/Невярно (1-2) 6.Двуалтернативен въпрос (1-2) 7.Въпрос с множествен избор на отговора (1-5) 8.Въпрос за съпоставяне (3-15)
 64. 64. Сава КерелезовЦентър за оценяване, Нов български университет БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

×