Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА
Хорариум от часове:
Седмично – 1 час
Годишно – 31 часа
Учебната програма за задължително...
10. Модели на изречения.
11. Определяне брой на думи в изречението.
12. Определяне на видовете изречения.
13. Употреба на ...
ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЕЛ ЗИП ЗА ПЪРВИ КЛАС
№ ДАТА ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ УРОК ЗА... ЗАБЕЛЕЖКА
МЕСЕЦ СЕ...
28. 24.04. Къщичка под снега – Ем. Станев Литература Надграждане
29. 08.05. Думички вълшебни – Ат. Цанков Литература Допъл...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bel zip

675 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

Bel zip

  1. 1. І. ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА Хорариум от часове: Седмично – 1 час Годишно – 31 часа Учебната програма за задължителноизбираема подготовка по български език и литература е разработена в съответствие с ДОИ и е съобразена с изискванията на Учебната програма по български език и литература за първи клас на МОН от 2002 г., според която обучението по български език и литература в първи клас се осъществява като период на ограмотяване, включващ подготвителен и основен етап, литературно обучение, реализирано след периода на ограмотяване, езиково обучение, реализирано чрез знанията за основните езикови единици в периода на ограмотяване, формиране на комуникативно-речеви умения и компетентности чрез езиковото и литературното обучение. Според учебното съдържание за овладяване на начална грамотност обучението по четене и писане е изградено върху усъвършенствания вариант на звуковия аналитико-синтетичен метод за ограмотяване. При овладяване на звуковете се отчитат акустичните и артикулационните им характеристики. Звуковете и техните букви се овладяват в реда, посочен като задължителен в Програмата на МОН за обучението по български език и литература в първи клас. Учебното съдържание е разпределено в следните ядра: Социокултурни компетентости, Езикови компетентности, Социокултурна и езикова компенетност: устно общуване, Социокултурна и езикова компетентност: писмено общуване, Литературни компетентости, Социокултурна и литературна компетентост: общуване с художествената творба, Социокултурна компетентност: създаване на изказвания и писмени текстове. ІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗИП БЕЛ. 1. Разширява знанията по БЕЛ в периода на ограмотяване. 2. Надгражда уменията на ученика, свързани с усвояване и затвърдяване на четивната техника и писмената грамотност. 3. Развива комуникативните компетентности на първокласника. 4. Възпитава читателски интерес. 5. Овладяване на четенето и писането като необходима предпоставка за езиковото и литературно обучение. 6. Подпомага формирането и усъвършенстванета на уменията на учениците да говорят и четат правилно и изразително, да пишат грамотно и четливо. 7. Развива устната и писмената реч, мисленето и въображението, паметта, познавателните интереси и творческите способности на първокласниците. ІІІ. ФОРМИ И МЕТОДИ НА ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ. 1. Подреждане на картинна приказка. 2. Откриване и определяне броя на сричките в думата. 3. Звуков модел на думата. 4. Откриване на липсващ елемент в комбинации от повтарящи се елементи на буквите. 5. Връзки между предметите. 6. Откриване на гласните звукове и техните букви. Откриване в думите на срички със съгласните звукове л,м,н,р,й. 7. Образуване на форми за множествено число на думите. 8. Откриване на буквите на съгласните звукове. 9. Правопис на думи, завършващи на б-п, в-ф, г-к.
  2. 2. 10. Модели на изречения. 11. Определяне брой на думи в изречението. 12. Определяне на видовете изречения. 13. Употреба на малките думи в изречението. ІV. МЕТОДИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ ПО ПРИЛАГАНЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА За осъществяване на програмата по ЗИП-БЕЛ ще бъде използвано помагало „На букварчето другарче“. Илюстративният материал по темите, сюжетните картини, предметните изображения и схеми на думи и изречения дават възможност на първокласниците: • Да разказват по обща картина и по серия от картини, като свързват изобразеното с личния си опит и преживявания. • Да преразказват съдържанието на позната приказка. • Да съставят диалози по илюстрации. • Да упражняват езиковите форми на речевия етикет. • Да съставят съобщителни и въпросителни изречения по картините и по готовите схеми под тях в различни варианти. • Да получат на инструментално равнище знания за звук, сричка, дума, звуков състав на думата като елемент на изречението и за изречението като структурен елемент на текста. • Да получат знания за стойката и позата на тялото при писане и позицията на пишещата ръка. • Да работят за възприемане на илюстратимвен материал, който позволява да се открива изученият елемент в изображения на познати предмети. • Да овладеят на инструментално равнище понятията горе-долу, ляво-дясно, тесен-широк. • Да дорисуват, защриховат и оцветяват познати предмети за укрепване на пишещата ръка, за усъвършенстване на координацията й при работа в графична мрежа с увеличен размер. Дидактични упражнения за откриване на разлики в сходни предметни изображения, развиващи наблюдателност, аналитични и различителни способности при сравняването им. След въвеждане на читанката в учебната работа в часовете по ЗИП ще бъде включено помагалото „На читанката другарче”. Наред със задачите за възприемане и осмисляне на съдържанието на худ.текстове акцентът при работа с помагалото се поставя върху доовладяването на четивните умения и усъвършенстване на четивната техника, изграждане на трайни читателски интереси и възпитаване на любов към книгата. Помагалото съдържа: • Активности, свързани с възприемане и осмисляне на текста под формата на въпроси, насочващи към елементарна характеристика на героите • Активности за изразяване на лично отношение към прочетеното, за търсене на връзка между съдържание и заглавие • Активности за подборно четене и откриване на думи и изрази във връзка с конкретна задача • Активности за сравняване на близки по тематика произведения • Въпроси към текста, зададени на тестови принцип, който изисква самостоятелно откриване на верния отговор • Активности за обогатяване на речника на учениците • Активности, свързани с развитието на устната логическа свързана реч, насочващи дейността на учениците към преразказ на част от худ. проицзведение или към цялостен устен преразказ • Активности за развитие на комуникативно-речевите умения на учениците чрез четене по роли, участие в диалози, инсценировки, драматизации
  3. 3. ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИЯ МАТЕРИАЛ ПО БЕЛ ЗИП ЗА ПЪРВИ КЛАС № ДАТА ТЕМА НАПРАВЛЕНИЕ УРОК ЗА... ЗАБЕЛЕЖКА МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 1. 19.09. Неочаквана беда – разказ по серия от картини Литература Допълване 2. 26.09. Дядо и ряпа – преразказ на приказка Литература Допълване МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 3. 03.10. Писане на елементи на буквите Български език Допълване 4. 10.10. Аа-Ъъ Български език Допълване 5. 17.10. Писане на изучените букви Български език Допълване 6. 24.10. Оо-Уу Български език Допълване 7. 07.11. Ее-Ии Български език Допълване МЕСЕЦ НОЕМВРИ 8. 14.11. Мм Български език Допълване 9. 21.11. Нн Български език Допълване 10. 28.11. Лл-Рр Български език Допълване МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 11. 05.12. Йй Български език Допълване 12. 19.12. Бб-Пп Български език Допълване 13. 09.01. Вв-Фф Български език Допълване МЕСЕЦ ЯНУАРИ 14. 16.01. Дд-Тт Български език Надграждане 15. 23.01. Упражнения за правопис и краснопис Български език Допълване 16. 30.01. Зз-Сс Български език Надграждане МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 17. 06.02. Жж-Шш Български език Надграждане 18. 13.02. Гг-Кк Български език Надграждане 19. 20.02. Дж-Чч. Съчинение по преживяване ФКРУ Надграждане 20. 27.02. Цц-дз. Съчинение по дадено начало ФКРУ Надграждане МЕСЕЦ МАРТ 21. 06.03. Хх. Устен разказ по картина ФКРУ Надграждане 22. 13.03. Щщ. Съчинение на собствен текст ФКРУ Надграждане 23. 20.03. Юю-Яя. Устен разказ на кратък худ. текст ФКРУ Надграждане 24. 27.03. Йо-ьо Български език Надграждане МЕСЕЦ АПРИЛ 25. 17.04. Изворче вълшебно Литература Допълване 26. 17.04. Най-хубавото птиче – Г. Райчев Литература Надграждане 27. 24.04. Молитва – Иван Вазов Литература Допълване
  4. 4. 28. 24.04. Къщичка под снега – Ем. Станев Литература Надграждане 29. 08.05. Думички вълшебни – Ат. Цанков Литература Допълване МЕСЕЦ МАЙ 30. 08.05. Гозба от камъчета – българска народна приказка Литература Допълване 31. 15.05. Горделивата мравка – сръбска народна приказка Литература Допълване

×