Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

чп изходно 3 клас

  • Login to see the comments

чп изходно 3 клас

  1. 1. Човекът и природата 3 клас Име ……………………….........................…………………………………….. 1. Довършете долните кратки описания с думите: газ, течност или твърдо тяло. а/ Има постоянна форма. Това е …………………………........................................................…… б/ Лесно променя формата и обема си. Това е ................................................................................. в/ Прелива се от един съд в друг съд, без да изменя обема си. Това е………………………....... 2 . Водата: а/ има маса; б/ разтваря пясъка; в/ поддържа горенето. 3. Непрекъснатото движение на водата в природата се нарича: а/ валеж; б/ кръговрат; в/ изпарение. 4. Свържете правилно двете части на изреченията; Неживите тела използват светлината, за да изготвят храната си. Гъбите не се нуждаят от храна. Растенията се движат свободно и търсят храна. Животните изсмукват храната си от живи и умрели организми. 5. Свържете със стрелки животните и техните среди на живот. Делфин в почвата Щъркел край реките и езерата Яребица в морето Кукувица в равнините Дива коза в горите Дъждовен червей високо в планините 6. Запишете основните групи растения. ________________________________________________________________________________________ 7. Запишете имената на 5 билки. ________________________________________________________________________________________ 8. Свържете правилно двете части на изреченията. Корените дават плодове. Стъблата засмукват вода от почвата. Листата пренасят водата и храната. Цветовете произвеждат храна с помощта на слънчевата светлина. 9. Свържете правилно двете части на изречението. Мозъкът събира и смила храна. Сърцето управлява цялото тяло. Белият дроб е опора на тялото. Стомахът движи кръвта в тялото. Скелетът е орган на дишането. 10. Децата имат…………………………..зъба, а възрастният човек има ………..постоянни зъба.

×