Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

чо изход 3.клас

чо изход 3.клас

  1. 1. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА–ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО- изход 3. кл. ИМЕ: …………………………………………………… № ….. клас……. І гр. Ориентирам се на географската карта 1.зад. Символите на държавата са: а) цветовете на картата б) знаме, герб, химн в) границите 2.зад: Допишете: Моята родина е…………………………….. Тя се намира в континента ……………… Съдържанието на картата се изобразява с …………………………………………………………….. 3.зад. Запишете границите на България: 5.зад. Свържете земната форма с обяснението й: Езеро Низина Планина 6.зад. Свържете планината с върха й: Родопи вр. Мусала Рила вр. Ботев Пирин вр. Голям Перелик Стара планина вр.Вихрен 8.зад. Река Искър: а) извира от Рила и се влива в р. Дунав; б) е плавателна река; в) не е българска река. 10.зад. Допишете : Скалният орел се среща в ………………………….. Най-плодородни са почвите в ……………………... Там професиите са свързани с ………………………………………………………………….. Познавам историята на своя народ 11.зад. Довел ги тук хан Аспарух. Това са : а) траките; б) славяните; в) старите българи. Почва • на север ……………………………………….. • на запад ..……………………………………… 4.зад. Посочете на картата мястото на Дунавската равнина със съответния цвят: Вдлъбната част от повърхнината, запълнена с вода. Най-горният рохкав слой на земята, в който се развиват корените на растенията. Най-високите части на повърхнината. Най-ниските и равни земи на повърхнината. 7.зад. Най-висока планина в България е: а) Родопи; б) Рила; в) Витоша. 9.зад. Водите на Черно море се използват за: а) добив на морска сол; б) за напояване и риболов; в) за изхвърляне на отпадъци. Успех! 1 т. 3 т. 2 т. 2 т. 2 т. 2 т. 1 т. 1 т. 1 т. 3 т. 1 т.
  2. 2. 12.зад. Допишете: Хан …………….. e създателят на българската държава. Това станало през………. година - …… век. 13.зад. Свържете владетеля с делата му: хан Крум Строителят хан Омуртаг Създателят на първите писани закони княз Борис І Покръстителят на българския народ 14.зад. При кой владетел има “Златен век на културата”: а) цар Калоян; б) цар Симеон; в) княз Борис Първи; 15.зад. Освобождават България от византийско робство с въстание: а) родът Дуло; б) братята Асен и Петър; в) султанът и войската му. 16.зад.Османските турци завладяват България през: а) 681г. б) 1018г. в) 1396 г. 17.зад. Подчертайте само имената на народните будители: Христо Ботев, Отец Паисий Хилендарски, д-р Петър Берон, Георги Бенковски 18.зад. За кой борец за свобода се отнасят думите: Роден е в Карлово. Създава над 500 тайни комитети за подготовка на общо въстание. Името му е …………………………………………….. 19.зад. Какво се е случило на 3. март 1878 г.? ........................................................................................................... 20.зад. Празниците 6. септември и 24. май са : а) официални; б) битови; в) областни. 21.зад.Кое отличава София от другите градове в страната:…...………. ………………………………………………………………………………….. 22.зад. Свържете личността с делата: Александър I Батенберг писател Стефан Стамболов успешен министър-председател Йордан Радичков владетел на Княжество България след Освобождението 23.зад. Основният закон, по който се управлява държавата, се нарича: а) република; б) народно събрание; в) конституция. 1т. т. 3 т. 3 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 т. 3 т. 35 – 38 т. (6) 30 – 34 т. (5) 25 – 29 т. (4) 20 – 24 т. (3 ) 19 и под 19 т. (2) Максимален брой точки : 38 Учител:…………………… Брой точни от верни отговори:…………….. Ученик:…………………… Оценка:……………………………………………………… Родител:………………….
  3. 3. САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА–ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО- изход 3. кл. ИМЕ: ………………………………………………… № ….. клас ……. IІ гр. Ориентирам се на географската карта : 1.зад. Символите на държавата са: а) столицата й; б) знаме, герб, химн в) границите на България 2.зад: Допишете: Моята родина е…………………………….. Тя не намира на …………………………… полуостров. На картата се изобразява с ………………………………………………………………….………… 3.зад. Запишете границите на България: 5.зад. Свържете земната форма с обяснението й: Море Равнина Било 6.зад. Свържете планината с върха й: Пирин вр. Мусала Рила вр. Ботев Родопи вр. Голям Перелик Стара планина вр.Вихрен 8.зад. Река Марица: а) тече в Северна България; б) е най-пълноводната наша река; в) е плавателна. 10. зад. Допишете : Яребицата се среща в ………………………….. Неплодородни и каменисти са почвите в ……………………... Там основните професиите са ………………………………………………. Познавам историята на своя народ 11.зад. Най-старите жители по нашите земи са били: а) траките; б) славяните; в) старите българи. Почва • на изток ……………………………………….. • на юг …..……………………………………… 4.зад. Посочете на картата мястото на Горнотракийската низина със съответния цвят: 9.зад. Водите на реките се използват за: а) добив на морска сол; б) за напояване и риболов; в) за изхвърляне на отпадъци. Вдлъбната част от повърхнината, запълнена със солена вода. Най-горният рохкав слой на земята, в който се развиват корените на растенията. Най-високата горна част на планината. Ниски и заравнени части на повърхнината. 7.зад. Най-дълга планина в България е: а) Пирин; б) Стара планина; в) Родопи. Успех! 1т. т. 3т. т. 2т. т. 2т. т. 2т. т. 1т. т. 2т . т. 1т . т. 1т. т. 3т. т. 1т. т.
  4. 4. 12.зад. Допишете: През ……… г. е създадена българската държава от хан ………………….. Това е станало през …… век. 13.зад. Свържете владетеля с делата му: хан Крум Покръства българския народ хан Омуртаг Създава първите писани закони княз Борис І Ханът строител 14.зад. “Златен век на културата” има в България при : а) цар Самуил; б) цар Симеон; в) хан Крум. 15.зад. Уголемява България на три морета с мирни средства: а) княз Борис I; б) цар Петър; в) цар Иван Асен II . 16.зад.Османските турци завладяват България през: а) 681г. б) 1396 г. в) 1876 г. 17.зад. Подчертайте само имената на народните будители: Левски, Отец Паисий Хилендарски, Софроний Врачански, Георги Бенковски 18.зад. За кой борец за свобода се отнасят думите: Роден е в Калофер. Завзема кораба Радецки и слиза на Козлодуй с четата си. Убит във Врачанския балкан. Казва се …..……………………………. 19.зад. Освобождението на България от турска власт станало на: .......................................................... 20.зад. Празниците 22. септември и 1. май са : а) битови; б) езически; в) официални. 21.зад. Кое отличава София от другите градове в страната ни:……… ………………………………………………………………………………… 22.зад. Свържете личността с делата: Цар Фердинанд оперен певец Димитър Пешев спасителят на евреите в България Борис Христов обявява България за независимо царство, но я въвлича в три войни 23.зад. Основният закон, по който се управлява държавата, се нарича: а) министерски съвет; б) конституция; в) народно събрание. 1т. т. 3 т. 3 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 1 т. 2 т. 3 т. 35 – 38 т. (6) 30 – 34 т. (5) 25 – 29 т. (4) 20 – 24 т. (3 ) 19 и под 19 т. (2) Максимален брой точки : 38 Учител:…………………… Брой точни от верни отговори:…………….. Ученик:…………………… Оценка:……………………………………………………… Родител:………………….

×